Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-22-Speech-3-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050622.17.3-145"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@pl16,16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@cs1
"Hr. formand, det har været en fornøjelse at udarbejde denne betænkning af to årsager. For det første har der været et glimrende samarbejde med begge de udvalg, der har afgivet udtalelser, nemlig Udvalget for Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, samt med langt størstedelen af de politiske grupper - i særdeleshed Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og Gruppen Union for Nationernes Europa. For det andet har Kommissionen ydet et meget værdifuldt bidrag til substantielle spørgsmål. I betænkningen opfordres Kommissionen også til at støtte den samfundsvidenskabelige forskning, uden hvilken det er umuligt at foretage en hensigtsmæssig planlægning af forskning i moderne teknologier. Jeg må med stor tilfredshed sige, at det er Parlamentets væsentligste bidrag til Kommissionens forslag, at enhver debat om avanceret teknologisk forskning først skal fokusere på at støtte en sådan forskning. Da de forsvarsrelaterede spørgsmål står øverst på den politiske dagsorden, er det meget sandsynligt, at dette program vil sætte os i stand til at øge sikkerheden og gøre det lettere at nå EU's mål. Hr. formand, jeg vil derfor stærkt anbefale Parlamentet at stemme for denne betænkning. Ifølge den europæiske sikkerhedsstrategi står vores samfund i øjeblikket over for mange nye trusler og udfordringer, og nogle af de vigtigste er spredningen af masseødelæggelsesvåben og international terrorisme. Det er en kendsgerning, at den form for terrorisme, som Europa vænnede sig til i 1960'erne og 1970'erne, er erstattet af en ny form for terrorisme, der rammer langt flere mennesker, og som er langt farligere og langt mere dødbringende. Det betyder, at det i dag er vanskeligt at garantere den offentlige sikkerhed og føre en troværdig sikkerheds- og forsvarspolitik uden højteknologiske redskaber. I øjeblikket investerer USA fire gange så meget i forsvarssektoren og fem gange så meget i forskning og udvikling som EU. Det betyder, at EU-medlemsstaterne ikke kan lukke den teknologikløft, der findes mellem USA og Europa på forsvars- og sikkerhedsområdet. Som en reaktion på dette behov for en mere effektiv forskning på sikkerhedsområdet har Kommissionen foreslået et europæisk program for sikkerhedsforskning, der skal iværksættes om to år under det syvende rammeprogam. Det europæiske program for sikkerhedsforskning baseres på en sammenhængende, fleksibel og koordineret fremgangsmåde, og der fokuseres på forskningsprojekter, der forbedrer vores teknologiske muligheder. Der savnes sammenhæng i den aktuelle tilgang til sikkerhedsforskning på højeste EU-plan. Det giver en høj fragmentering og et dårligt samarbejde mellem medlemsstaterne, ligesom forskningen bliver mindre omkostningseffektiv. Udarbejdelsen af et europæisk program for sikkerhedsforskning vil derfor fremme både interoperabilitet og omkostningsoptimering gennem indførelsen af fælles rammer og strukturer på europæisk plan. Programmet gør det muligt at udnytte synergierne mellem civil og militær forskning, og det kan derfor forventes at fremme integrationen af disse to sektorer. Endvidere skal Parlamentets vedtagelse af programmet med et foreslået årligt budget på 1 milliard euro ud over de forskningsmidler, som de enkelte medlemsstater allerede har øremærket til denne sektor, tjene til at mindske den nuværende kløft mellem EU-medlemsstaterne og USA. Et styrket forskningsgrundlag og mere innovative løsninger vil uvægerligt forbedre Europas konkurrenceevne. Programmet forventes at give gode muligheder for det europæiske erhvervsliv og for vores forskningscentre. Her tænker jeg på alle sådanne centre, det være sig af akademisk, ikke-akademisk, civil eller forsvarsmæssig art. Programmet vil utvivlsomt give en bedre beskyttelse af de ydre grænser og gøre det muligt at modernisere EU-medlemsstaternes væbnede styrker. Der nævnes adskillige prioriterede områder i betænkningen, og jeg vil blot nævne nogle få af disse. Det drejer sig bl.a. om C4ISR-systemer - dvs. kommando, kontrol, kommunikation, computer, efterretninger, overvågning og rekognoscering - samt forskning i bioteknologi og rum- og it-teknologi."@da2
"Herr Präsident! Die Arbeit an diesem Bericht hat mir in zweierlei Hinsicht Vergnügen bereitet. Zum einen bestand eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen, die ihre Stellungnahmen abgegeben haben, nämlich dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres auf der einen Seite sowie der großen Mehrheit der Fraktionen, insbesondere der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten, der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz und der Fraktion Union für das Europa der Nationen auf der anderen Seite. Der zweite Grund ist der überaus wertvolle Beitrag, den die Kommission zu wesentlichen Punkten geleistet hat. Der Bericht ist auch ein Ansporn für die Kommission, die Forschung auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften zu unterstützen, ohne die eine entsprechende Forschungsplanung im Bereich moderne Technologien undenkbar wäre. Meiner Überzeugung nach – und ich stelle das mit großer Genugtuung fest – besteht wohl der wichtigste Beitrag des Parlaments zum Vorschlag der Kommission darin, aufgezeigt zu haben, dass im Mittelpunkt jeder Diskussion über moderne technologiebezogene Forschung zunächst die Förderung dieser Forschung stehen muss. Da die Verteidigungsfähigkeit ganz oben auf der politischen Agenda steht, wird dieses Programm zweifellos dazu beitragen, unsere Sicherheit zu erhöhen, und es uns erleichtern, die Ziele der EU zu erreichen. Herr Präsident, ich empfehle dem Hohen Haus deshalb nachdrücklich, für diesen Bericht zu stimmen. Die Europäische Sicherheitsstrategie zeigt auf, dass zurzeit in Bezug auf unsere Sicherheit zahlreiche neue Bedrohungen und Herausforderungen bestehen, wobei die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und die Ausbreitung des internationalen Terrorismus zu den größten zählen. An die Stelle des Terrorismus, mit dem Europa in den 1960er und 1970er Jahren konfrontiert war, ist eine neue Form des Terrorismus getreten, von der viel mehr Menschen betroffen sind, und die tödlicher und gefährlicher ist. Das bedeutet, dass die Ziele, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten und eine glaubwürdige Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verfolgen, heute ohne technologisch hoch entwickelte Instrumente nicht zu erreichen sind. Die Investitionen der Europäischen Union in den Verteidigungssektor machen zurzeit nur ein Viertel und die Investitionen in Forschung und Entwicklung nur ein Fünftel dessen aus, was die Vereinigten Staaten dafür aufwenden. Die EU-Mitgliedstaaten sind daher nicht in der Lage, die technologische Kluft, die in punkto Verteidigungspotenzial und Sicherheit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa besteht, zu schließen. Um diesem Bedarf an effizienterer Sicherheitsforschung zu begegnen, hat die Kommission ein Europäisches Programm für Sicherheitsforschung vorgeschlagen, das in zwei Jahren im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms anlaufen soll. Das Europäische Sicherheitsforschungsprogramm basiert auf einem kohärenten, flexiblen und koordinierten Ansatz und konzentriert sich auf Forschungsprojekte, die der Stärkung unserer technologischen Kapazitäten dienen. Zurzeit fehlt es in der Frage der Sicherheitsforschung auf höchster EU-Ebene an einem kohärenten Ansatz, was zu einer erheblichen Zersplitterung und ungenügender Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten führt und die Kosteneffizienz dieses Forschungsbereichs verringert. Mit der Einrichtung eines Europäischen Programms für Sicherheitsforschung werden durch die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens und gemeinsamer Strukturen auf europäischer Ebene sowohl die Interoperabilität als auch die Kostenoptimierung verbessert. Das Programm ermöglicht die Nutzung der Synergien zwischen Verteidigungsforschung und ziviler Forschung und dürfte so die Integration dieser beiden Sektoren fördern. Darüber hinaus sollte die Annahme des Programms durch das Parlament, für dessen Jahreshaushalt eine Milliarde Euro zusätzlich zu den Mitteln vorgeschlagen wurde, die die einzelnen Mitgliedstaaten bereits für diesen Forschungsbereich vorgesehen haben, dazu beitragen, die gegenwärtig zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Vereinigten Staaten bestehende Lücke zu verkleinern. Wenn wir unsere Forschungsbasis stärken und Lösungen mit stärker innovativem Charakter entwickeln, erhöhen wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Mit diesem Programm dürfte sich der europäischen Industrie und auch unseren Forschungszentren eine großartige Chance eröffnen. Ich denke dabei an all die Zentren der zivilen Forschung und der Verteidigungsforschung an den Hochschulen und Universitäten wie auch außerhalb des Hochschulbereichs. Das Programm wird zweifellos dazu beitragen, den Schutz der Außengrenzen zu verbessern und die Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten zu modernisieren. In dem Bericht werden verschiedene vorrangige Bereiche aufgeführt, von denen ich nur einige wenige nennen möchte. Hierzu zählen die Bereiche der C4ISR-Systeme, also Führung, Kontrolle, Kommunikation, Computer, Nachrichtendienst, technische Überwachung und technische Aufklärung, sowie die Forschung in den Bereichen Biotechnologie, Raumfahrt und IT-Technologie."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η εκπόνηση αυτής της έκθεσης ήταν ευχάριστη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η εξαίρετη συνεργασία τόσο από την πλευρά των δύο επιτροπών που έχουν εκδώσει γνωμοδοτήσεις, ήτοι την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όσο και από την πλευρά της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, συγκεκριμένα της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Επιτροπή είχε μια εξαιρετικά πολύτιμη συνεισφορά σε ουσιαστικά σημεία. Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, χωρίς τις οποίες ο κατάλληλος σχεδιασμός της έρευνας για τις σύγχρονες τεχνολογίες είναι αδιανόητος. Πρέπει να πω, και μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση αυτό, ότι αυτή φαίνεται να είναι η σημαντικότερη συνεισφορά που έκανε το Κοινοβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή ότι οποιαδήποτε συζήτηση για προηγμένη τεχνολογική έρευνα πρέπει να εστιάζεται καταρχάς στη στήριξη για την έρευνα αυτή. Δεδομένου ότι τα ζητήματα που συνδέονται με την άμυνα είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμα αυτό να μας επιτρέψει να αυξήσουμε την ασφάλεια και να διευκολύνουμε την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Κύριε Πρόεδρε, συνιστώ θερμώς στο Σώμα να υπερψηφίσει αυτή την έκθεση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας δηλώνει ότι υπάρχουν σήμερα πολλές νέες απειλές και προκλήσεις για την ασφάλειά μας, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και η εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας. Είναι γεγονός ότι το είδος της τρομοκρατίας στο οποίο συνήθισε η Ευρώπη τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 αντικαταστάθηκε από ένα νέο είδος τρομοκρατίας που επηρεάζει πολύ περισσότερους ανθρώπους και είναι πολύ πιο θανατηφόρο και επικίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι δύσκολο να επιτευχθούν σήμερα χωρίς τη χρήση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει επί του παρόντος τέσσερις φορές λιγότερα στον τομέα της άμυνας και πέντε φορές λιγότερα στην έρευνα και την ανάπτυξη απ’ ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι σε θέση να κλείσουν το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης όσον αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και την ασφάλεια. Κατά συνέπεια, για να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη για αποτελεσματικότερη έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, η Επιτροπή πρότεινε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας στον τομέα της Ασφάλειας, που αναμένεται να ξεκινήσει σε δύο χρόνια υπό την αιγίδα του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας στον τομέα της Ασφάλειας θα βασιστεί σε μια συνεκτική, ευέλικτη και συντονισμένη προσέγγιση, και θα επικεντρωθεί σε ερευνητικά σχέδια που ενισχύουν τις τεχνολογικές ικανότητές μας. Η προσέγγιση που υιοθετείται επί του παρόντος για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας στο ανώτερο επίπεδο της ΕΕ στερείται συνοχής. Αυτό οδηγεί στον εκτεταμένο κατακερματισμό και την αδύναμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και επίσης καθιστά τη συνεργασία αυτή λιγότερο αποδοτική ως προς το κόστος. Η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας στον τομέα της Ασφάλειας θα διευκολύνει, ως εκ τούτου, τόσο τη διαλειτουργικότητα όσο και τη βελτιστοποίηση του κόστους δημιουργώντας κοινά πλαίσια και δομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα προβλέπει την εκμετάλλευση συνεργιών μεταξύ της έρευνας που πραγματοποιείται στον τομέα της άμυνας και της έρευνας που πραγματοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να αναμένουμε την προώθηση της ολοκλήρωσης αυτών των δύο τομέων. Επιπλέον, η έγκριση του προγράμματος από το Κοινοβούλιο, ο προτεινόμενος ετήσιος προϋπολογισμός για το οποίο είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπροσθέτως οποιασδήποτε χρηματοδότησης για την έρευνα που έχει ήδη διατεθεί γι’ αυτόν τον τομέα από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, πρέπει να χρησιμεύσει για τον περιορισμό του χάσματος που υπάρχει σήμερα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενίσχυση της ερευνητικής μας βάσης και η ανεύρεση πιο καινοτόμων λύσεων πρόκειται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Προσδοκάται ότι το πρόγραμμα αυτό θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και για τα ερευνητικά μας κέντρα. Έχω κατά νου όλα εκείνα τα κέντρα, ακαδημαϊκά, μη ακαδημαϊκά, για αμυντικούς και για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει αναμφίβολα την προστασία των εξωτερικών συνόρων και θα καταστήσει δυνατό τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμενων των κρατών μελών της ΕΕ. Η έκθεση αναφέρεται σε αρκετούς ενδιαφέροντες τομείς προτεραιότητας, εκ των οποίων θα αναφέρω μόνο λίγους. Περιλαμβάνουν τα πεδία των συστημάτων C4ISR ή με άλλα λόγια τη διοίκηση, τον έλεγχο, τις επικοινωνίες, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη συγκέντρωση πληροφοριών την επιτήρηση και την αναγνώριση, καθώς και την έρευνα στο πεδίο της βιοτεχνολογίας και της διαστημικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας πληροφορικής."@el10
". Mr President, it has been a pleasure to draft this report for two reasons. The first of these is the excellent cooperation on the part of both the committees that have delivered opinions, namely the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and on the part of the vast majority of political groups, in particular the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Group of the Greens/European Free Alliance and the Union for Europe of the Nations Group. The second reason is that the Commission has made an extremely valuable contribution on points of substance. The report also encourages the Commission to support research in the field of social sciences, without which appropriate planning of research into modern technologies is inconceivable. I have to say, and it gives me great satisfaction to do so, that this would appear to be the key contribution made by Parliament to the Commission’s proposal, namely that any discussion of advanced technological research must first focus on support for such research. Given that defence-related issues are at the top of the political agenda, there is every likelihood that this Programme will enable us to increase security and make it easier to achieve the EU’s objectives. Mr President, I would therefore strongly recommend that the House vote in favour of this report. The European Security Strategy states that there are currently a great many new threats and challenges to our security, the most significant of which include the proliferation of weapons of mass destruction and the spread of international terrorism. It is a fact of life that the kind of terrorism to which Europe grew accustomed in the 1960s and 1970s has been replaced by a new kind of terrorism that affects many more people and is far more deadly and dangerous. What this means is that the objectives of maintaining public security and making our security and defence policy credible are hard to achieve nowadays without high-tech tools. The European Union currently invests four times less in the defence sector and five times less in research and development than the United States. The result of this is that EU Member States are not in a position to close the technology gap that exists between the United States and Europe in terms of defence potential and security. Accordingly, in response to this need for more effective security research, the Commission has proposed a European Security Research Programme, due to be launched in two years’ time under the umbrella of the Seventh Framework Programme. The European Security Research Programme will be based on a coherent, flexible and coordinated approach, and will focus on research projects that enhance our technological capabilities. The approach currently taken to security research at the highest EU level lacks coherence. This leads to extensive fragmentation and weak cooperation between Member States, and also makes such research less cost-effective. The establishment of a European Security Research Programme will therefore facilitate both interoperability and cost optimisation by putting in place common frameworks and structures at European level. The Programme provides for the exploitation of synergies between defence and civil research, so it can be expected to boost the integration of these two sectors. What is more, Parliament’s adoption of the Programme, the proposed annual budget for which is EUR 1 billion in addition to any research funding already earmarked for this sector by the individual Member States, should serve to narrow the gap that currently exists between the EU Member States and the United States. Strengthening our research base and finding more innovative solutions is bound to enhance Europe’s competitiveness. It is anticipated that this Programme will be an excellent opportunity for European industry, and also for our research centres. I have in mind all such centres, academic, non-academic, civil and defence ones. The Programme will undoubtedly improve external border protection and make it possible to modernise the armed forces of the EU Member States. The report refers to several priority areas of interest, of which I shall only mention a few. They include the fields of C4ISR systems, or in other words command, control, communications, computing, intelligence, surveillance and reconnaissance, and also research in the field of biotechnology and space and IT technology."@en4
"Señor Presidente, ha sido un placer elaborar este informe por dos razones. La primera es la excelente cooperación por parte de las dos comisiones que han presentado opiniones, a saber, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y por parte de la gran mayoría de Grupos, en particular el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo Unión por la Europa de las Naciones. La segunda razón es que la Comisión ha hecho una aportación muy valiosa en cuestiones importantes. El informe también insta a la Comisión a que apoye la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, sin el que no puede concebirse una planificación adecuada de la investigación en las tecnologías modernas. Me satisface decir que esta es la contribución fundamental del Parlamento a la propuesta de la Comisión, es decir, que cualquier discusión sobre investigación tecnológica avanzada tiene que centrarse primero en el apoyo a dicha investigación. Puesto que las cuestiones relacionadas con la defensa son una prioridad política, es muy probable que este Programa nos permita aumentar la seguridad y facilitar la consecución de los objetivos de la UE. Señor Presidente, recomiendo encarecidamente que la Cámara vote a favor de este informe. La Estrategia Europea de Seguridad afirma que actualmente hay muchas nuevas amenazas y retos para nuestra seguridad, y la más significativa es la proliferación de armas de destrucción masiva y la propagación del terrorismo internacional. Es un hecho que el tipo de terrorismo al que Europa se acostumbró en las décadas de 1960 y 1970 ha sido sustituido por un nuevo tipo de terrorismo que afecta a muchas más personas y es mucho más peligroso y mortal. Esto significa que actualmente nos cuesta alcanzar los objetivos de mantenimiento de la seguridad pública y de credibilidad de nuestra política de seguridad y defensa sin instrumentos de alta tecnología. En la actualidad, la Unión Europea invierte cuatro veces menos en defensa y cinco veces menos en investigación y desarrollo que los Estados Unidos. El resultado es que los Estados miembros de la UE no están en condiciones de acortar la ventaja tecnológica que tienen los Estados Unidos sobre Europa en términos de potencial de defensa y seguridad. En consecuencia, en respuesta a esta necesidad de una investigación sobre seguridad más eficaz, la Comisión ha propuesto un Programa de Investigación Europeo sobre Seguridad, que se lanzará dentro de dos años al amparo del Séptimo Programa marco. El Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad se basará en un enfoque coherente, flexible y coordinado y se centrará en proyectos de investigación que mejoren nuestras capacidades tecnológicas. El planteamiento actual de la investigación sobre seguridad en los niveles más altos de la UE carece de coherencia. Esto conduce a una fragmentación importante y a una escasa cooperación entre los Estados miembros, y también hace que esta investigación sea menos eficiente desde el punto de vista económico. El establecimiento de un Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad facilitará tanto la interoperabilidad como la optimización de los costes, estableciendo marcos y estructuras comunes a escala europea. El Programa permite la explotación de sinergias entre defensa e investigación civil, por lo que se espera que impulse la integración de estos dos sectores. Además, la aprobación del Programa por el Parlamento, cuyo presupuesto anual es de 1 000 millones de euros, además de cualquier financiación de proyectos de investigación que los Estados miembros individuales ya tengan destinada a este sector, servirá para estrechar la brecha que existe actualmente entre los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos. El fortalecimiento de nuestra base científica y la búsqueda de soluciones más innovadoras mejorarán la competitividad de Europa. Este Programa será una oportunidad excelente para la industria europea y también para nuestros centros de investigación. Estoy pensando en los centros académicos, no académicos, civiles y de defensa. El Programa mejorará sin duda la protección de las fronteras y permitirá modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros de la UE. El informe se refiere a varios ámbitos de interés prioritario, de los que mencionaré solo algunos. Incluyen los ámbitos de los sistemas C4ISR, o dicho de otro modo, mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, supervisión y reconocimiento, y también investigación en el terreno de la biotecnología y el espacio y de la tecnología de la información."@es20
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@et5
"Arvoisa puhemies, oli ilo saada laatia tämä mietintö kahdesta syystä. Ensimmäinen näistä syistä oli erinomainen yhteistyö sekä niiden valiokuntien kanssa, jotka antoivat lausunnon, nimittäin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa, että useimpien poliittisten ryhmien kanssa. Näitä olivat erityisesti Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä sekä Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä. Toinen syy oli, että komissio on tehnyt erittäin arvokasta työtä sisältöä koskevissa kohdissa. Mietinnössä rohkaistaan komissiota tukemaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jota ilman nykyaikaisia tekniikoita koskevan tutkimuksen asianmukainen suunnittelu on mahdotonta. Voin hyvin tyytyväisenä todeta, että parlamentin tärkein lisäys komission ehdotukseen näyttäisikin olevan juuri tämä eli että keskusteltaessa kehittyneestä teknologisesta tutkimuksesta on aina ensiksi keskityttävä tällaisen tutkimuksen saamaan tukeen. Koska puolustukseen liittyvät kysymykset ovat poliittisessa keskustelussa tärkeitä, on hyvin todennäköistä, että tämän ohjelman avulla voidaan parantaa turvallisuutta ja saavuttaa EU:n tavoitteet entistä helpommin. Arvoisa puhemies, suosittelisin tämän vuoksi, että parlamentti äänestäisi tämän mietinnön puolesta. Euroopan turvallisuusstrategiassa todetaan, että meillä on nykyään uusia turvallisuusuhkia ja -haasteita, joista merkittävimpiä ovat esimerkiksi joukkotuhoaseiden ja kansainvälisen terrorismin leviäminen. On totta, että sellaisen terrorismin tilalle, johon Euroopassa totuttiin 1960- ja 1970-luvuilla, on tullut uudenlaista terrorismia, joka vaikuttaa paljon useampiin ihmisiin ja on paljon tappavampaa ja vaarallisempaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyään on vaikea ylläpitää yleistä turvallisuutta ja tehdä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta uskottavaa ilman uuden teknologian välineitä. Euroopan unioni sijoittaa nykyään määrärahoja neljä kertaa vähemmän puolustusalaan ja viisi kertaa vähemmän alan tutkimukseen ja kehittämiseen kuin Yhdysvallat. Tämän johdosta EU:n jäsenvaltiot eivät pysty kuromaan umpeen Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä puolustusvalmiuksissa ja turvallisuudessa olevaa teknologista kuilua. Näin ollen komissio on reagoinut tähän turvallisuustutkimuksen tehostamistarpeeseen ehdottamalla eurooppalaisen turvallisuustutkimusohjelman perustamista. Ohjelma on tarkoitus käynnistää kahden vuoden kuluttua osana yhteisön seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Eurooppalainen turvallisuustutkimusohjelma perustuu johdonmukaiseen, joustavaan ja koordinoituun lähestymistapaan, ja siinä keskitytään tutkimushankkeisiin, joilla voidaan kehittää teknologista osaamistamme. Turvallisuustutkimusta ei nykyisin lähestytä EU:ssa johdonmukaisesti. Tämän vuoksi tutkimus on hyvin pirstaloitunutta ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö heikkoa, mikä heikentää tutkimuksen kustannustehokkuutta. Perustamalla eurooppalainen turvallisuustutkimusohjelma edistetään tämän vuoksi sekä yhteentoimivuutta että kustannusten optimointia ottamalla käyttöön Euroopan laajuiset yhteiset järjestelmät ja rakenteet. Ohjelmassa voidaan hyödyntää puolustus- ja siviilitutkimuksen väliset synergiaedut, joten voidaan odottaa, että ohjelmalla voidaan edistää näiden kahden alan yhdentymistä. Jos parlamentti hyväksyy ohjelman, jonka määrärahoiksi on ehdotettu vuosittain miljardi euroa yksittäisten jäsenvaltioiden alalle nykyisin varaaman tutkimusrahoituksen lisäksi, ohjelman avulla voidaan lisäksi pienentää EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä nykyisin olevaa kuilua. Tutkimusperustan vahvistaminen ja entistä innovatiivisemmat ratkaisut parantavat varmasti Euroopan kilpailukykyä. Odotetaan, että ohjelman avulla voidaan luoda erinomaisia mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle ja tutkimuskeskuksille. Tarkoitan kaikkia keskuksia, niin akateemisia kuin muitakin keskuksia sekä siviili- että puolustustutkimuksen aloilla. Ohjelman avulla voidaan epäilemättä parantaa ulkorajojen suojelua ja nykyaikaistaa EU:n jäsenvaltioiden armeijoita. Mietinnössä mainitaan useita ensisijaisia kohteita, joista mainitsen vain muutamia. Niitä ovat esimerkiksi C4ISR-järjestelmä, johon sisältyy johtaminen, hallinta, viestintäyhteydet, tietokonejärjestelmät, tiedonkeruu, valvonta ja tiedustelu, ja bioteknologian sekä avaruus- ja IT-teknologian alojen tutkimus."@fi7
". Monsieur le Président, l’élaboration de ce rapport a été un plaisir pour deux raisons. La première est l’excellente coopération de la part des deux commissions ayant rendu un avis - à savoir la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures -, ainsi que de la part de la grande majorité des groupes politiques, et plus particulièrement du groupe socialiste au Parlement européen, du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, du groupe du parti populaire européen (démocrates-chrétiens) et des démocrates européens, du groupe des Verts/alliance libre européenne et du groupe de l’union pour l’Europe des nations. La deuxième raison est que la contribution de la Commission a été extrêmement précieuse sur certaines questions de fond. Le rapport encourage également la Commission à soutenir la recherche dans le domaine des sciences sociales, sans lesquelles une planification appropriée de la recherche dans les technologies modernes est inconcevable. Je dois dire, à ma grande satisfaction, qu’il semblerait que ce soit là la principale contribution du Parlement vis-à-vis de la proposition de la Commission, à savoir que toute discussion sur la recherche technologique de pointe doit d’abord se concentrer sur le soutien à ce type de recherche. Compte tenu du fait que les questions liées à la défense sont en tête de l’agenda politique, il est plus que probable que ce programme nous permettra d’accroître la sécurité et d’atteindre plus facilement les objectifs de l’UE. Monsieur le Président, je recommanderais dès lors instamment au Parlement de voter en faveur de ce rapport. La stratégie européenne de sécurité stipule qu’il y a actuellement de très nombreux défis et menaces qui pèsent sur notre sécurité, les plus importants étant la prolifération des armes de destruction massive et la propagation du terrorisme international. Il est un fait que le type de terrorisme auquel l’Europe a été habituée dans les années 60 et 70 a cédé la place à une nouvelle sorte de terrorisme qui affecte davantage de personnes et est beaucoup plus meurtrière et dangereuse. Cela signifie que les objectifs visant à assurer la sécurité publique et à rendre notre politique de sécurité et de défense crédible sont difficiles à atteindre de nos jours sans des outils de haute technologie. À l’heure actuelle, l’Union européenne investit quatre fois moins dans le secteur de la défense et cinq fois moins dans la recherche et le développement que les États-Unis. Dès lors, les États membres de l’UE ne sont pas en position de combler le fossé technologique qui sépare les États-Unis de l’Europe en termes de potentiel de défense et de sécurité. En conséquence, pour répondre au besoin d’améliorer l’efficacité de la recherche sur la sécurité, la Commission a proposé un programme européen de recherche sur la sécurité, qui devrait être lancé d’ici deux ans sous les auspices du septième programme-cadre. Ce programme reposera sur une approche à la fois souple, cohérente et coordonnée et se focalisera sur des projets de recherche visant à renforcer nos capacités technologiques. L’approche actuelle vis-à-vis de la recherche sur la sécurité au niveau le plus haut de l’UE manque de cohérence. Avec pour résultat une fragmentation majeure et un manque de coopération entre les États membres, ainsi qu’une recherche moins rentable. L’élaboration d’un programme européen de recherche sur la sécurité devrait dès lors faciliter à la fois l’interopérabilité et l’optimisation des coûts en mettant en place des cadres et structures communs au niveau européen. Le programme prévoit l’exploitation de synergies entre la recherche dans les domaines civil et militaire, de sorte qu’il devrait accroître l’intégration de ces deux secteurs. Qui plus est, l’adoption par le Parlement du programme, dont le budget annuel proposé s’élève à 1 milliard d’euros en plus des frais de recherche d’ores et déjà affectés à ce secteur par les États membres, devrait servir à combler le fossé existant entre les États membres de l’UE et les États-Unis. Le renforcement de notre base de recherche et la recherche de solutions plus novatrices ne manqueront pas d’améliorer la compétitivité de l’Europe. Ce programme devrait constituer une excellente opportunité pour l’industrie européenne, mais aussi pour nos centres de recherche. Je pense ici à tous ces centres universitaires ou non, tant civils que militaires. Le programme améliorera incontestablement la protection des frontières extérieures et permettra de moderniser les forces armées des États membres de l’UE. Le rapport fait référence à plusieurs domaines prioritaires, que je n’aborderai pas tous. Il s’agit notamment des domaines des systèmes C4ISR ou, en d’autres termes, le commandement, le contrôle, les communications, l’informatique, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que la recherche dans le domaine de la biotechnologie, de l’espace et de l’informatique."@fr8
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@hu11,11
"Signor Presidente, redigere questa relazione è stato un piacere per due ragioni. La prima è data dall’eccellente cooperazione da parte di entrambe le commissioni che hanno espresso i loro pareri, cioè la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché da parte dell’ampia maggioranza dei gruppi politici, in particolare il gruppo socialista al Parlamento europeo, il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, il gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei, il gruppo Verde/Alleanza libera europea e il Gruppo “Unione per l’Europa delle nazioni”. Il secondo motivo è dato dal fatto che la Commissione ha reso un contributo estremamente prezioso in merito a questioni sostanziali. La relazione incoraggia inoltre la Commissione a sostenere la ricerca nel settore delle scienze sociali, in assenza della quale è inconcepibile un’adeguata pianificazione della ricerca sulle moderne tecnologie. Devo dire, e lo faccio con grande soddisfazione, che questo sembrerebbe il contributo fondamentale dato dal Parlamento alla proposta della Commissione: qualsiasi discussione in merito alla ricerca sulle tecnologie avanzate deve innanzi tutto concentrarsi sul sostegno a tale ricerca. Dato che le questioni legate alla difesa sono le più urgenti dal punto di vista politico, con ogni probabilità questo programma ci permetterà di aumentare la sicurezza e facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea. Pertanto, signor Presidente, vorrei invitare caldamente l’Assemblea a votare a favore della relazione. La strategia europea per la sicurezza giudica che attualmente vi siano moltissime nuove minacce e sfide alla nostra sicurezza, di cui la più significativa comprende la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la diffusione del terrorismo internazionale. E’ un dato di fatto che la tipologia di terrorismo cui l’Europa si è abituata negli anni ’60 e ’70 è stata sostituita da un nuovo tipo di terrorismo che colpisce molte più persone ed è molto più terribile e pericoloso. Questo significa che al giorno d’oggi gli obiettivi di mantenere la sicurezza pubblica e rendere credibili le nostre politiche di sicurezza e di difesa sono difficili da raggiungere senza strumenti ad alta tecnologia. Attualmente l’Unione europea investe quattro volte meno nel settore della difesa e cinque volte meno in ricerca e sviluppo rispetto agli Stati Uniti. Ne consegue che gli Stati membri dell’Unione non sono nella posizione di colmare il divario tecnologico che esiste tra gli Stati Uniti e l’Europa per quanto riguarda il potenziale difensivo e la sicurezza. Di conseguenza, in risposta a questa esigenza di maggiore e più efficace ricerca per la sicurezza, la Commissione ha proposto un Programma europeo di ricerca sulla sicurezza, che dovrà partire tra due anni nell’ambito del settimo programma quadro. Il Programma europeo di ricerca sulla sicurezza si fonderà su un approccio coerente, flessibile e coordinato, e si concentrerà su progetti di ricerca volti a potenziare le nostre capacità tecnologiche. L’approccio seguito attualmente per la ricerca nel campo della sicurezza al livello comunitario superiore manca di coerenza. Questo comporta un’estesa frammentazione e una cooperazione debole tra Stati membri, rendendo inoltre tale ricerca meno efficiente dal punto di vista dei costi. L’istituzione di un Programma europeo di ricerca sulla sicurezza promuoverà quindi sia l’interoperabilità che l’ottimizzazione dei costi, applicando quadri e strutture comuni a livello europeo. Il Programma prevede lo sfruttamento di sinergie tra difesa e ricerca civile, e si può dunque auspicare che favorisca l’integrazione di questi due settori. Inoltre l’adozione da parte del Parlamento del Programma, per il quale il bilancio annuale proposto ammonta a un miliardo di euro in aggiunta a qualsiasi fondo di ricerca già assegnato a questo settore dai singoli Stati membri, dovrebbe servire a ridimensionare il divario che attualmente separa gli Stati membri dell’Unione europea dagli USA. Rafforzare la nostra base di ricerca e trovare soluzioni più innovative aumenterà senz’altro la competitività dell’Europa. Si anticipa che questo Programma sarà un’eccellente occasione per l’industria europea e anche per i nostri centri di ricerca. Penso a tutti i centri di questo tipo: accademici, non accademici, civili e militari. Certamente il Programma accrescerà la protezione delle frontiere esterne e permetterà la modernizzazione delle forze armate degli Stati membri dell’Unione. La relazione fa riferimento a diverse aree di interesse prioritarie, e vorrei parlare di alcune di queste. Esse comprendono i settori dei sistemi C4ISR (comando, controllo, comunicazioni, informatica sorveglianza e ricognizione) nonché la ricerca nell’ambito della biotecnologia, dello spazio e delle tecnologie informatiche."@it12
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@lt14
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@lv13
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de opstelling van dit verslag is een waar genoegen geweest, om twee redenen. De eerste is de uitstekende samenwerking met de twee medeadviserende commissies, te weten de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, en met het overgrote deel van de fracties, met name de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement, de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten, de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten. De tweede reden voor mijn tevredenheid is het feit dat de Commissie op een aantal wezenlijke punten een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd. Daarnaast wordt de Commissie in het verslag aangemoedigd steun te geven aan onderzoek op het gebied van sociale wetenschappen, omdat zonder dergelijk onderzoek een adequate planning van onderzoek naar moderne technologieën ondenkbaar is. Ik kan denk ik wel stellen - en ik zeg dit met veel genoegen - dat dit misschien wel de belangrijkste bijdrage van het Parlement tot het Commissievoorstel is: bij iedere discussie over geavanceerd technologisch onderzoek moet eerst de vraag gesteld worden hoe dat onderzoek adequaat gesteund kan worden. Gezien het feit dat defensiekwesties bovenaan staan op de politieke agenda, kunnen we ervan uitgaan dat dit programma ons in staat zal stellen de veiligheid te vergroten en het ons gemakkelijker zal maken de EU-doelstellingen op dat gebied te verwezenlijken. Mijnheer de Voorzitter, ik beveel deze Vergadering dan ook nadrukkelijk aan voor dit verslag te stemmen. In de Europese veiligheidsstrategie wordt een groot aantal nieuwe dreigingen en uitdagingen voor onze huidige samenleving gedefinieerd, met als belangrijkste de verspreiding van massavernietigingswapens en de toename van het internationale terrorisme. Het is een onontkoombaar feit dat het soort terrorisme waaraan we in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gewend zijn geraakt, plaats heeft gemaakt voor een vorm van terrorisme die veel meer mensen treft en aanzienlijk gevaarlijker is, en dus ook veel meer slachtoffers eist. Dit betekent dat de doelstellingen van instandhouding van een veilige samenleving en totstandbrenging van een geloofwaardig veiligheids- en defensiebeleid vandaag de dag nauwelijks nog bereikt kunnen worden zonder de inzet van geavanceerde technische instrumenten. De Europese Unie investeert op dit moment vier keer minder in de defensiesector en vijf keer minder in onderzoek en ontwikkeling op dat gebied dan de Verenigde Staten. Gevolg daarvan is dat de EU-lidstaten niet in staat zijn de kloof in technologische ontwikkeling te dichten die tussen de Verenigde Staten en Europa bestaat op het vlak van defensiecapaciteit en veiligheidstechnologie. Om te voorzien in de behoefte aan doeltreffender veiligheidsonderzoek heeft de Commissie daarom een Europees programma voor veiligheidsonderzoek (EPVO) voorgesteld, dat over twee jaar van start zou moeten gaan als onderdeel van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Het EPVO zal zich kenmerken door een coherente, flexibele en gecoördineerde aanpak en gericht zijn op onderzoeksprojecten waarmee onze technologische capaciteiten versterkt kunnen worden. De aanpak van het veiligheidsonderzoek zoals we die nu zien op het hoogste EU-niveau vertoont een gebrek aan samenhang. Er is sprake van een hoge mate van versnippering en de samenwerking tussen de lidstaten schiet tekort, met als gevolg dat ook de kosteneffectiviteit van het onderzoek te wensen overlaat. Tenuitvoerlegging van het EPVO zal derhalve leiden tot verbetering van de interoperabiliteit en optimalisering van het kostenniveau dankzij de invoering van gemeenschappelijke kaders en structuren op EU-niveau. Het programma is gericht op een efficiënte benutting van synergieën tussen defensiegericht en civiel onderzoek, en er zal derhalve naar verwachting een krachtige impuls van uitgaan op de integratie van deze twee sectoren. Bovendien is het zo dat als het Parlement instemt met het programma - waarvoor een jaarlijks budget van 1 miljard euro wordt voorgesteld, in aanvulling op de onderzoeksfinanciering die de afzonderlijke lidstaten al voor deze sector gereserveerd hebben - ook een bijdrage geleverd kan worden aan het dichten van de kloof die er op dit moment bestaat tussen de EU-lidstaten en de Verenigde Staten. Door onze onderzoeksbasis te versterken en te zoeken naar meer innovatieve oplossingen zullen we de concurrentiekracht van Europa beslist versterken. Verwacht wordt dat dit programma geweldige mogelijkheden zal bieden voor de Europese industrie en voor onze onderzoekscentra, en dan bedoel ik alle onderzoekscentra, universitaire en niet-universitaire, zowel in de civiele als in de defensiesector. Verder zal het programma ongetwijfeld tot een betere bescherming van de buitengrenzen leiden en ons in staat stellen de strijdkrachten van de lidstaten te moderniseren. In het verslag worden verschillende prioritaire aandachtsgebieden genoemd, waarvan ik er slechts enkele zal noemen. Het gaat onder meer om de C4ISR-systemen, oftewel bevel, controle, communicatie, computers, inlichtingen, surveillance en herkenning, en om onderzoek op het gebied van biotechnologie en ruimtevaart- en IT-technologie."@nl3
"Senhor Presidente, foi um prazer elaborar este relatório. Por duas razões: a primeira foi a excelente colaboração que tivemos por parte de ambas as comissões parlamentares que apresentaram pareceres, a saber, a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, e por parte da vasta maioria dos grupos políticos, em especial o Grupo Socialista no Parlamento Europeu, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, o Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia e o Grupo União para a Europa das Nações. A segunda razão é que a Comissão deu um preciosíssimo contributo no que respeita a aspectos realmente importantes. O relatório incentiva igualmente a Comissão a apoiar a investigação no domínio das ciências sociais, sem o que é inconcebível o planeamento adequado da investigação no domínio das tecnologias modernas. Devo dizer, e é com grande satisfação que o faço, que esta parecerá ser a contribuição fundamental do Parlamento para a proposta da Comissão, ou seja, que qualquer discussão em matéria de investigação tecnológica avançada tem de incidir em primeiro lugar no apoio àquela investigação. Atendendo a que as questões relacionadas com a defesa estão no primeiro lugar da agenda política, há toda a probabilidade de este Programa nos permitir aumentar a segurança e facilitar a consecução dos objectivos da UE. Por isso, Senhor Presidente, gostaria de recomendar vivamente à Assembleia que vote a favor deste relatório. A Estratégia Europeia de Segurança afirma que neste momento a nossa segurança é alvo de muitas novas ameaças e muitos novos desafios, entre os quais os mais significativos são a proliferação de armas de destruição em massa e a disseminação do terrorismo internacional. É um facto bem conhecido que o tipo de terrorismo a que a Europa se habituou nas décadas de 1960 e 1970 foi substituído por um novo tipo de terrorismo que afecta muito mais pessoas e é muito mais mortífero e perigoso. O que isso significa é que os objectivos da manutenção da segurança pública e da credibilização da nossa política de segurança e defesa são difíceis de atingir, hoje em dia, sem ferramentas de alta tecnologia. Neste momento a União Europeia investe quatro vezes menos no sector da defesa e cinco vezes menos em investigação e desenvolvimento do que os Estados Unidos. Resultado: os Estados-Membros da UE não estão em condições de colmatar o fosso tecnológico que existe entre os Estados Unidos e a Europa em termos de potencial de defesa e de segurança. Assim sendo, em resposta a essa necessidade de uma investigação mais eficaz no domínio da segurança, a Comissão propôs a criação de um Programa Europeu de Investigação em matéria de Segurança, que vai ser lançado dentro de dois anos no âmbito do Sétimo Programa-Quadro. O Programa Europeu de Investigação em matéria de Segurança basear-se-á numa abordagem coerente, flexível e coordenada e incidirá sobre projectos de investigação que reforcem as nossas capacidades tecnológicas. A abordagem que actualmente se faz da investigação em matéria de segurança, ao mais alto nível, na UE, enferma de falta de coerência. Isso conduz a uma fragmentação extensiva e a uma fraca cooperação entre Estados-Membros, para além de enfraquecer igualmente a relação custo-eficácia dessa investigação. A criação de um Programa Europeu de Investigação em matéria de Segurança facilitará, por conseguinte, tanto a interoperabilidade como a optimização dos custos, estabelecendo quadros e estruturas comuns a nível europeu. O Programa prevê a exploração de sinergias entre investigação para fins de defesa e investigação civil, por isso é de esperar que reforce a integração destes dois sectores. Mais ainda, a aprovação do Programa pelo Parlamento, sendo que o orçamento anual para ele proposto é de mil milhões de euros, a juntar a qualquer financiamento para investigação já reservado para este sector por qualquer um dos Estados-Membros, deverá servir para reduzir o fosso que neste momento separa os Estados-Membros da UE dos Estados Unidos. O reforço da nossa base de investigação e a descoberta de soluções mais inovadoras aumentarão necessariamente a competitividade da Europa. Prevê-se que este Programa seja uma excelente oportunidade para a indústria europeia e também para os nossos centros de investigação. Estou a pensar em todos os centros desse tipo, académicos, não académicos, civis e para fins de defesa. O Programa irá, sem dúvida, melhorar a protecção das fronteiras externas e possibilitar a modernização das forças armadas dos Estados-Membros da UE. O relatório menciona várias áreas de interesse prioritárias, entre as quais vou referir apenas algumas. Nelas se incluem os domínios dos sistemas C4ISR, ou, por outras palavras, comando, controlo, comunicações, informática, serviços de informação, vigilância e reconhecimento, e também investigação no domínio da biotecnologia e da tecnologia espacial e das TI."@pt17
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@sk18
"Panie Przewodniczący! Praca nad tym sprawozdaniem, ze względu na dobrą współpracę zarówno z dwiema komisjami opiniodawczymi, tzn. ITRE oraz LIBE, jak również ze znaczną większością grup politycznych, chciałbym tu wymienić socjalistów, liberałów, Europejską Partię Ludową, Zielonych oraz UEN, jak również ze względu na bardzo merytoryczny wkład ze strony Komisji, należała do przyjemności. Sprawozdanie zachęca także Komisję do wspierania badań w zakresie nauk społecznych, bez których nie sposób wyobrazić sobie dobrego przygotowania badań nad nowoczesnymi technologiami. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że to jest ten istotny, wydaje się, wkład naszego Parlamentu do propozycji Komisji - jeżeli mówić o zaawansowanych badaniach w zakresie technologii, to najpierw trzeba skoncentrować się na ich zapleczu. Ponieważ zagadnienia związane z obronnością znajdują się na szczycie politycznej agendy, w związku z tym wydaje się, że program ten pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi realizację naszych unijnych aspiracji. W związku z tym, Panie Przewodniczący, rekomenduję gorąco przyjęcie tego sprawozdania przez Parlament Europejski. Według Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nasze bezpieczeństwo podlega w tej chwili wielu nowym zagrożeniom, wielu nowym wyzwaniom. Do najbardziej znaczących należą: proliferacja broni masowego rażenia, ale także rozprzestrzenianie międzynarodowego terroryzmu. Fakt, że terroryzm, do którego przyzwyczaiły nas lata siedemdziesiąte i lata sześćdziesiąte w Europie, został zastąpiony nowym terroryzmem o znacznie większym zasięgu, znacznie bardziej letalnym, znacznie bardziej niebezpiecznym. Oznacza to, że bez zaawansowanych instrumentów technologicznych trudno jest zapewnić dzisiaj bezpieczeństwo naszym obywatelom. Trudno jest także uwiarygodnić naszą politykę bezpieczeństwa i obrony. Obecnie Unia Europejska przeznacza na inwestycje w sektorze obronnym czterokrotnie mniej środków aniżeli Stany Zjednoczone. Na badania i rozwój pięciokrotnie mniej środków. Powoduje to, że kraje nasze nie są w stanie zmniejszyć przepaści technologicznej pomiędzy potencjałem obronnym i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nas tu, w Europie. Dlatego odpowiadając na tę potrzebę bardziej skutecznych badań w zakresie bezpieczeństwa Komisja zaproponowała w ramach siódmego Programu Ramowego Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem, którego rozpoczęcie planowane jest za dwa lata. Program ten w oparciu o spójne, elastyczne i skoordynowane podejście będzie koncentrował się na projektach badawczych zwiększających nasze możliwości technologiczne. Obecnie brak jest spójnego podejścia w kwestii badań nad bezpieczeństwem na najwyższym unijnym poziomie i skutkuje to wysokim poziomem fragmentacji oraz brakiem współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi. Powoduje to też niską efektywność kosztów ponoszonych na te badania. Dlatego też stworzenie wspólnych ram i struktur na poziomie europejskim przez powołanie Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem umożliwi po pierwsze interoperacyjność, a po drugie optymalizację kosztów. Program ten zakłada wykorzystanie efektu synergii pomiędzy sektorem badań wojskowych oraz obszarem badań cywilnych. Można liczyć na to, że program ten będzie zatem wspierał integrację tych obu sektorów. Ponadto przyjęcie przez Parlament Europejski tego programu, którego roczny budżet proponowany jest na poziomie jednego miliarda euro oprócz środków finansowych, które są już przeznaczane na badania w tym zakresie przez poszczególne Państwa Członkowskie, powinno zmniejszyć różnice istniejące pomiędzy naszymi europejskimi krajami i Stanami Zjednoczonymi. Zatem wzmocnienie bazy badawczej oraz innowacyjność rozwiązań będzie stymulować zwiększenie konkurencyjności Europy. Można liczyć na to, że program ten będzie szansą dla naszego europejskiego przemysłu, ale także dla naszych ośrodków badawczych i tych akademickich i tych pozaakademickich, i tych cywilnych i tych wojskowych. Umożliwi on na pewno lepszą ochronę granic zewnętrznych oraz modernizację sił zbrojnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Sprawozdanie wskazuje na priorytetowe obszary zainteresowań. Powiem tylko o kilku. Po pierwsze, tzw. zestaw C4ISR, tzn. systemy dowodzenia, systemy łączności, systemy kierowania, wywiadu, rozpoznania i zwiadu. Ale także badania w zakresie biotechnologii, technologii kosmicznej oraz systemów informatycznych."@sl19
". Herr talman! Det har varit ett nöje att sammanställa det här betänkandet, av två skäl. Det första är det utmärkta samarbetet med båda de utskott som har kommit med yttranden, nämligen utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, liksom med det stora flertalet av de politiska grupperna, särskilt socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater, gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och gruppen Unionen för nationernas Europa. Det andra skälet är att kommissionen har gett ett ytterst värdefullt bidrag på viktiga punkter. I betänkandet uppmanas också kommissionen att stödja forskning på det sociala området, utan vilken man inte kan tänka sig någon ordentlig planering av forskningen om modern teknik. Jag måste säga, och jag är mycket nöjd med att kunna göra det, att detta tycks vara det viktigaste bidraget till kommissionens förslag från parlamentet, nämligen att alla diskussioner om avancerad teknisk forskning först måste inrikta sig på stöd till sådan forskning. Med tanke på att försvarsfrågorna står överst på den politiska agendan är det mycket sannolikt att det här programmet kommer att göra det möjligt för oss att öka säkerheten och göra det lättare att nå EU:s mål. Herr talman! Därför vill jag å det bestämdaste rekommendera att kammaren röstar för det här betänkandet. Enligt den europeiska säkerhetsstrategin finns det för närvarande en hel del nya hot mot och utmaningar för vår säkerhet, varav den främsta är spridningen av massförstörelsevapen och internationell terrorism. Det är ett faktum att det slags terrorism som Europa vande sig vid på 1960- och 1970-talen har ersatts av ett nytt slags terrorism som påverkar många fler människor och är väldigt mycket dödligare och farligare. Detta betyder att målen att upprätthålla den allmänna säkerheten och göra vår säkerhets- och försvarspolitik trovärdig nu för tiden är svåra att nå utan högteknologiska redskap. Europeiska unionen investerar för närvarande fyra gånger mindre i försvarssektorn och fem gånger mindre i forskning och utveckling än Förenta staterna. Resultatet av detta är att EU:s medlemsstater inte har förutsättningar att utplåna den teknikklyfta som finns mellan Förenta staterna och Europa i fråga om försvarspotential och säkerhet. Därför har kommissionen, som svar på detta behov av en mer verkningsfull säkerhetsforskning, föreslagit ett europeiskt program för säkerhetsforskning, vilket skall lanseras om två år inom ramen för det sjunde ramprogrammet. Det europeiska säkerhetsforskningsprogrammet kommer att grunda sig på en konsekvent, flexibel och koordinerad strategi, och vara inriktat på forskningsprojekt som ökar vår tekniska kompetens. För närvarande saknas det konsekvens i synen på säkerhetsforskning på högsta nivå i EU. Detta leder till en omfattande fragmentering och ett svagt samarbete mellan medlemsstaterna, och gör också denna forskning mindre kostnadseffektiv. Införandet av ett europeiskt säkerhetsforskningsprogram kommer därför att underlätta både driftskompatibiliteten och kostnadsoptimeringen genom att skapa gemensamma ramverk och strukturer på EU-nivå. I programmet utnyttjas synergieffekter mellan försvarsforskning och civil forskning, så det kan förväntas förbättra integrationen av dessa båda sektorer. Vidare bör den klyfta som för närvarande finns mellan EU:s medlemsstater och Förenta staterna minska genom att parlamentet antar programmet, vars föreslagna årsbudget är 1 miljard euro som tillskott till den forskningsfinansiering som redan har öronmärkts för denna sektor av de enskilda medlemsstaterna. Genom att vi förstärker vår forskningsbas och hittar mer nyskapande lösningar bör Europas konkurrenskraft öka. Det förväntas att det här programmet skall bli ett utmärkt tillfälle för den europeiska industrin, liksom för våra forskningscentrum. Jag tänker då på alla sådana centrum, akademiska, icke-akademiska, civila och försvarscentrum. Programmet kommer utan tvivel att förbättra skyddet av de yttre gränserna och göra det möjligt att modernisera de väpnade styrkorna i EU:s medlemsstater. I betänkandet nämns åtskilliga prioriterade områden, av vilka jag bara skall ta upp några. Ett sådant område är C4ISR-systemen, eller med andra ord stridsledning, kontroll, kommunikation, systemintegration, underrättelsetjänst, övervakning och igenkänning, och också forskning inom bioteknik, rymdteknik och informationsteknik."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bogdan Klich (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"sprawozdawca"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph