Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-09-Speech-4-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050609.36.4-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna. Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer skall sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken skall utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@sv21
lpv:translated text
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@cs1
"Den ene betænkning omhandler beskæftigelsen og produktivitetens indvirkning på økonomisk vækst, og den anden omhandler den sociale integration i de nye medlemsstater. Begge betænkninger indeholder generelle anbefalinger af, hvordan EU's medlemslande skal varetage deres økonomiske politik. Selv om vi kan støtte flere af forslagene, så er det ikke EU's opgave at udstikke retningslinjer for denne politik. Landene bør på egen hånd, gennem institutionel konkurrence, finde anvendelige løsninger på, hvordan den økonomiske politik skal udformes. De lande, som indførte overgangsregler for arbejdskraftens frie bevægelighed for de 10 nye medlemslande, bør have ret til at bibeholde disse. Men det er en god idé at gennemgå reglerne, da problemet med fri indvandring for arbejdskraft fra de nye EU-lande er blevet overdrevet dramatisk. Af ovennævnte årsager stemmer vi nej til begge betænkninger."@da2
". Einer dieser Berichte behandelt Beschäftigung und Produktivität und deren Beitrag zum Wirtschaftswachstum, der andere die soziale Eingliederung in den neuen Mitgliedstaaten. Beide Berichte enthalten allgemeine Empfehlungen dafür, wie die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik durchführen sollen. Auch wenn wir mehrere Vorschläge im Wesentlichen befürworten können, ist es nicht Aufgabe der EU, diese Politik festzulegen. Die Länder sollten aus eigenem Antrieb durch institutionellen Wettbewerb geeignete Lösungen für die Gestaltung der Wirtschaftspolitik finden. Die Staaten, die Übergangsregelungen für die Mobilität der Arbeitskräfte aus den zehn neuen Mitgliedstaaten eingeführt haben, sollten diese beibehalten dürfen. Aber es ist eine gute Idee, diese Vorschriften zu prüfen, da das Problem der Arbeitskräfteeinwanderung aus den neuen Mitgliedstaaten drastisch übertrieben worden ist. Aus den oben genannten Gründen haben wir gegen beide Entschließungen gestimmt."@de9
"Η μία έκθεση αφορά την απασχόληση και την παραγωγικότητα και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη, και η άλλη την κοινωνική ενσωμάτωση στα νέα κράτη μέλη. Και οι δύο εκθέσεις περιέχουν γενικές συστάσεις για το πώς τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ασκούν την οικονομική πολιτική τους. Παρόλο που μπορούμε κατ’ ουσίαν να στηρίξουμε κάποιες από τις προτάσεις, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εναπόκειται στην ΕΕ η θέσπιση μιας τέτοιας πολιτικής. Μέσω του θεσμικού ανταγωνισμού, οι χώρες πρέπει αυτοβούλως να βρουν κατάλληλες λύσεις σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαμορφωθεί η οικονομική πολιτική. Πρέπει να επιτραπεί στις χώρες που εισήγαγαν μεταβατικά μέτρα για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε σχέση με τα δέκα νέα κράτη μέλη να τα διατηρήσουν. Είναι μια καλή ιδέα, ωστόσο, να αναθεωρήσουμε τους κανόνες διότι τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ελεύθερη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού από τις νέες χώρες της ΕΕ έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Για τους προαναφερθέντες λόγους, καταψηφίζουμε και τις δύο εκθέσεις."@el10
"One report is on employment and productivity and their contribution to economic growth, and the other is on social inclusion in the new Member States. Both reports contain general recommendations on how the EU Member States should conduct their economic policy. Even though we are able substantially to support quite a few of the proposals, it is not for the EU to lay down such policy. Through institutional competition, countries should of their own accord find suitable solutions as to the way in which economic policy is to be shaped. Those countries that introduced transitional rules governing labour mobility in connection with the ten new Member States should be entitled to retain these. It is a good idea, however, to revise the rules because the problems arising from the free migration of labour from the new EU countries have been dramatically exaggerated. For the above-noted reasons, we are voting against both reports."@en4
"Un informe trata del empleo y la productividad y su contribución al crecimiento económico, y el otro trata de la inclusión social en los nuevos Estados miembros. Ambos informes contienen recomendaciones generales sobre el modo en el que los Estados miembros debe dirigir su política económica. Aunque podemos apoyar sustancialmente muchas de las propuestas, no corresponde a la UE decidir esa política. Por medio de la competencia institucional, los países deben encontrar por sí solos soluciones adecuadas para decidir la política económica. Los países que adoptaron normas transitorias para regular la movilidad de la mano de obra con relación a los diez nuevos Estados miembros deben tener derecho a conservarlas. No obstante, sería bueno revisar las normas, porque los problemas que plantea de la libre migración de mano de obra desde los nuevos países de la UE se han exagerado mucho. Por los motivos aquí expuestos, vamos a votar en contra de ambos informes."@es20
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@et5
"Toinen mietintö koskee työllisyyttä ja tuottavuutta sekä näiden vaikutusta talouskasvuun ja toinen sosiaalista yhteenkuuluvuutta uusissa jäsenvaltioissa. Kumpikin mietintö sisältää yleisiä suosituksia siitä, miten EU:n jäsenvaltioiden olisi toteutettava talouspolitiikkaansa. Vaikka voimmekin yleisesti kannattaa useita näistä ehdotuksista, ei ole EU:n tehtävä laatia tällaista politiikkaa. Maiden olisi itse löydettävä institutionaalisen kilpailun avulla sopivia keinoja talouspolitiikkaansa muovaamiseksi. Niiden maiden, jotka ottivat käyttöön 10 uuden jäsenvaltion työvoiman liikkuvuutta koskevia siirtymäsääntöjä, olisi voitava pitää ne voimassa. Sääntöjä kannattaa kuitenkin tarkistaa, sillä niitä ongelmia, jotka liittyvät uusista jäsenvaltioista peräisin olevan työvoiman vapaaseen maahantuloon, on selvästi liioiteltu. Edellä mainituista syistä äänestämme kumpaakin mietintöä vastaan."@fi7
". Un des rapports traite de l’emploi, de la productivité et de leur contribution à la croissance économique, et l’autre de l’inclusion sociale dans les nouveaux États membres. Ces deux rapports contiennent des recommandations générales sur la façon dont les États membres de l’UE devraient conduire leur politique économique. Même si, en substance, nous pouvons soutenir bon nombre des propositions avancées, il n’appartient pas à l’UE de définir cette politique. Par le biais de la concurrence institutionnelle, les pays devraient de leur propre gré trouver des solutions appropriées quant à la manière de façonner la politique économique. Les pays qui ont introduit des mesures transitoires régissant la mobilité de la main-d’œuvre à l’égard des dix nouveaux États membres devraient avoir le droit de les maintenir. C’est néanmoins une bonne idée de réviser ces règles, parce que les problèmes découlant de la libre immigration de la main-d’œuvre des nouveaux pays de l’UE ont été terriblement exagérés. Pour les raisons susmentionnées, nous votons contre ces deux rapports."@fr8
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@hu11
"Una relazione riguarda l’occupazione e la produttività, nonché il loro contributo alla crescita economica, mentre l’altra tratta dell’inserimento sociale nei nuovi Stati membri. Ambedue contengono raccomandazioni generali sul modo in cui gli Stati membri dell’Unione europea dovrebbero condurre la loro politica economica. Sebbene in sostanza possiamo appoggiare diverse proposte, non spetta all’Unione europea definire tale politica. Con il concorso delle Istituzioni, i paesi dovrebbero invece individuare autonomamente soluzioni idonee per definire la propria politica economica. I paesi che hanno introdotto misure transitorie per disciplinare la mobilità della forza lavoro in riferimento ai 10 nuovi Stati membri dovrebbero avere il diritto di mantenerle in essere. E’ tuttavia una buona idea rivedere le regole perché i problemi derivanti dalla libera migrazione di forza lavoro dai nuovi Stati membri dell’Unione europea sono stati ingigantiti in maniera spropositata. Per le suddette ragioni, votiamo contro entrambe le relazioni."@it12
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@lt14
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@lv13
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@mt15
"Het ene verslag betreft werkgelegenheid en productiviteit en de bijdrage van beide aan de economische groei, het andere betreft de sociale insluiting in de nieuwe lidstaten. Beide verslagen bevatten algemene aanbevelingen voor de EU-lidstaten voor het uitvoeren van hun economisch beleid. Hoewel wij inhoudelijk achter een groot deel van de voorstellen staan, zijn wij van mening dat het niet aan de EU is een dergelijk beleid uit te zetten. Afzonderlijke landen dienen door institutionele concurrentie uit eigen beweging te zoeken naar passende oplossingen voor de ontwikkeling van de economie. Die landen die overgangsregelingen hebben getroffen voor de mobiliteit van werknemers in samenhang met de toetreding van de tien nieuwe lidstaten, zouden het recht moeten hebben die te handhaven. Het is echter een goed idee de regels aan te passen, omdat de problemen voortvloeiend uit een vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-landen, schromelijk overdreven zijn. Om de hierboven genoemde redenen stemmen wij tegen beide verslagen."@nl3
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@pl16
"Um relatório incide sobre o emprego e a produtividade e a sua contribuição para o crescimento económico e o outro sobre a inclusão social nos novos Estados-Membros. Ambos os relatórios contêm recomendações de carácter geral sobre o modo como os Estados-Membros da UE devem conduzir a sua política económica. Muito embora possamos apoiar bastantes destas propostas quanto ao seu teor, não compete à UE estabelecer uma tal política. Através da concorrência institucional, devem ser os próprios países a encontrar soluções aceitáveis para a formulação da política económica. Os países que adoptaram regras transitórias aplicáveis aos dez novos Estados-Membros no domínio da mobilidade dos trabalhadores devem ser autorizados a mantê-las. Convém, todavia, rever essas regras porque os eventuais problemas suscitados pela livre migração de trabalhadores dos novos Estados-Membros da UE foram dramaticamente exagerados. Pelas razões supramencionadas, votamos contra ambos os relatórios."@pt17
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@sk18
"Om sysselsättning och produktion och dessa faktorers bidrag till ekonomisk tillväxt samt om social integrering i de nya medlemsstaterna Båda betänkandena innehåller allmänna rekommendationer om hur EU:s medlemsländer ska sköta sin ekonomiska politik. Även om vi kan stödja flera av förslagen i sak så är det inte EU:s uppgift att ange denna politik. Länderna bör på egen hand, genom institutionell konkurrens, finna lämpliga lösningar på hur den ekonomiska politiken ska utformas. De länder som införde övergångsregler för arbetskraftsrörlighet för de tio nya medlemsländerna bör ha rätt att ha kvar dessa. Men det är en bra idé att se över reglerna eftersom problemet med fri arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna har överdrivits dramatiskt. Av skälen ovan röstar vi nej till båda betänkandena."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph