Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-09-Speech-4-106"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050609.22.4-106"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM(2004)0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@sv21
lpv:translated text
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@cs1
"EU-borgere har p.t. ret til sundhedspleje i andre medlemslande og til at få erstatning for denne behandling i hjemlandet. Dette betragtes som en naturlig del af det indre marked. Vi bifalder fælles rammer, som præciserer retten til at søge sundhedspleje i et andet EU-land. Vi forholder os dermed positivt til Kommissionens meddelelse om patienters mobilitet (KOM(2004)0301 ). Parlamentets betænkning behandler områder, som ligger uden for de foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå tilfredsstillende regler om muligheden for at opnå sundhedspleje i et andet EU-land. Betænkningen behandler alt fra telemedicin til EU-forskning om patienters mobilitet. Vi har dermed valgt at stemme nej til Parlamentets betænkning som helhed."@da2
". Die EU-Bürger haben gegenwärtig das Recht auf medizinische Versorgung in anderen Mitgliedstaaten und erhalten die Kosten dafür von ihrem Heimatland erstattet. Dies wird als natürlicher Teil des Binnenmarktes betrachtet. Wir begrüßen einen einheitlichen Rahmen, der das Recht auf medizinische Versorgung in einem anderen EU-Mitgliedstaat verdeutlicht. Damit befürworten wir die Mitteilung der Kommission zur Patientenmobilität (KOM(2004) 0301 ). Der Bericht des Parlaments behandelt Bereiche, die außerhalb der Maßnahmen liegen, die für die Aufstellung zufriedenstellender Regeln für die medizinische Behandlung in einem anderen EU-Mitgliedstaat erforderlich sind, von der Telemedizin bis hin zur Erforschung der Patientenmobilität in der EU. Aus diesem Grunde haben wir gegen den Bericht des Parlaments in seiner Gesamtheit gestimmt."@de9
"Όπως έχουν τα πράγματα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλα κράτη μέλη και να τους επιστρέφονται τα ιατρικά έξοδα στη χώρα τους. Αυτό θεωρείται ως ένα φυσικό κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Χαιρετίζουμε ένα ενιαίο πλαίσιο που θα διασαφηνίζει το δικαίωμα αναζήτησης υγειονομικής περίθαλψης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Είμαστε, συνεπώς, ευνοϊκά διακείμενοι στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την κινητικότητα των ασθενών (COM (2004) 0301 ). Η έκθεση του Κοινοβουλίου ασχολείται με τομείς διαφορετικούς από τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη ικανοποιητικών κανόνων που θα διέπουν τη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η έκθεση ασχολείται με τα πάντα, από την τηλεϊατρική μέχρι την ευρωπαϊκή έρευνα για την κινητικότητα των ασθενών. Επιλέξαμε, επομένως, να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης του Κοινοβουλίου στο σύνολό της."@el10
"As matters stand, EU citizens are entitled to receive healthcare in other Member States and to have the cost of it reimbursed to them in their own countries. This is regarded as a natural part of the internal market. We welcome a uniform framework that clarifies the right to seek healthcare in another EU country. We are thus well disposed towards the Commission’s communication on patient mobility (COM (2004) 0301 ). Parliament’s report deals with areas other than the measures required for achieving satisfactory rules governing the ability to receive healthcare in another EU country. The report deals with everything from telemedicine to EU research on patient mobility. We have thus chosen to vote against Parliament’s report as a whole."@en4
"En la situación actual, los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir atención sanitaria en otros Estados miembros y a que le sean reembolsados los costes de la misma en su propio país. Es algo que se considera parte natural del mercado interior. Saludamos con agrado un marco uniforme que clarifica el derecho a solicitar atención sanitaria en otro país de la UE. Por tanto, somos favorables a la Comunicación de la Comisión sobre la movilidad de los pacientes (COM(2004)0301 ). El informe del Parlamento se ocupa de aspectos distintos de las medidas necesarias para alcanzar unas leyes satisfactorias que regulen la capacidad de recibir asistencia sanitaria en otro país de la UE. El informe trata de todo, desde la telemedicina hasta la investigación de la UE sobre la movilidad de los pacientes. En consecuencia hemos optado por votar contra el informe del Parlamento en conjunto."@es20
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@et5
"EU:n kansalaisilla on tällä hetkellä oikeus saada terveydenhoitoa toisessa jäsenvaltiossa ja saada kulut korvatuksi omissa maissaan. Tätä pidetään sisämarkkinoiden luonnollisena osana. Suhtaudumme myönteisesti yhtenäisiin puitteisiin, joilla selkeytetään oikeutta hakea terveydenhoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Kannatamme täten komission tiedonantoa potilaiden liikkuvuudesta (KOM (2004) 0301 ). Parlamentin mietinnössä käsitellään aloja, jotka eivät liity toimenpiteisiin, joita tarvitaan voidaksemme saada aikaan riittävät säännöt mahdollisuudesta saada terveydenhoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Mietinnössä käsitellään kaikkea mahdollista telelääketieteestä potilaiden liikkuvuutta koskevaan EU:n tutkimukseen. Olemme näin ollen päättäneet äänestää koko parlamentin mietintöä vastaan."@fi7
". En l’état actuel des choses, les citoyens de l’UE ont le droit de recevoir des soins médicaux dans un autre État membre et de s’en faire rembourser les frais dans leur propre pays. Ce droit est considéré comme un volet normal du marché intérieur. Nous nous félicitons d’un cadre uniforme clarifiant le droit à se faire soigner dans un autre pays de l’UE. Nous sommes donc tout à fait favorables à la communication de la Commission sur la mobilité des patients (COM (2004) 0301 ). Le rapport du Parlement aborde des domaines autres que les mesures nécessaires pour parvenir à des règles satisfaisantes régissant la possibilité de se faire soigner dans un autre pays de l’UE. Le rapport se penche sur tout, de la télémédecine à la recherche communautaire sur la mobilité des patients. Aussi avons-nous choisi de voter contre le rapport du Parlement dans son ensemble."@fr8
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@hu11
"Nella situazione attuale, i cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di ricevere cure mediche in altri Stati membri, facendosene poi rimborsare il costo nel proprio paese; ciò viene considerato un elemento naturale del mercato interno. Siamo favorevoli all’istituzione di un quadro uniforme che definisca il diritto di ricevere cure mediche in un altro paese dell’Unione europea; ed esprimiamo quindi un giudizio positivo sulla comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti (COM (2004) 0301 ). La relazione del Parlamento si occupa tuttavia di temi ben diversi dalle misure richieste per l’elaborazione di una normativa soddisfacente in merito alla possibilità di ricevere cure mediche in un altro paese dell’Unione; la relazione tratta ogni sorta di argomenti, dalla telemedicina alla ricerca gestita dall’UE in materia di mobilità dei pazienti. Abbiamo quindi deciso di votare contro la relazione del Parlamento nel suo complesso."@it12
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@lt14
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@lv13
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@mt15
"Zoals de zaken er op dit moment voor staan, hebben burgers van de EU recht op gezondheidszorg in andere lidstaten, waarvan de kosten worden vergoed in hun eigen land. Dat wordt beschouwd als een vanzelfsprekend aspect van de interne markt. Wij verwelkomen een uniform raamwerk dat het recht om gezondheidszorg te zoeken in een ander EU-land, verduidelijkt. We staan dan ook welwillend tegenover de mededeling van de Commissie over de mobiliteit van patiënten (COM (2004) 0301 ). Het verslag van het Parlement heeft betrekking op andere zaken dan de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een bevredigende regeling voor de wens gebruik te maken van de gezondheidszorg in een ander EU-land. Het verslag heeft betrekking op allerlei zaken, van medische zorg op afstand tot onderzoek in de EU naar de mobiliteit van patiënten. We hebben er daarom voor gekozen tegen het verslag als geheel te stemmen."@nl3
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@pl16
"Presentemente, os cidadãos da UE têm direito a receber tratamento noutros Estados-Membros e a ser reembolsados do respectivo custo no seu país. Este direito é encarado como um elemento natural do mercado interno. Congratulamo-nos com a definição de um quadro uniforme que clarifique o direito de procurar tratamento noutro Estado-Membro da UE. Somos, portanto, favoráveis à Comunicação da Comissão sobre a mobilidade dos doentes (COM (2004) 0301 ). O relatório do Parlamento aborda outras áreas que não a das medidas necessárias para regulamentar satisfatoriamente a possibilidade de receber tratamento noutro Estado-Membro da UE. O relatório fala de tudo, desde a telemedicina à investigação europeia sobre a mobilidade dos doentes. Assim, decidimos votar contra o relatório na sua globalidade."@pt17
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@sk18
"EU-medborgare har i dagsläget rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsländer samt att få ersättning för denna vård i hemlandet. Detta betraktas som en naturlig del av den inre marknaden. Vi välkomnar ett enhetligt ramverk som förtydligar rätten att söka sjukvård i ett annat EU-land. Vi är därmed positivt inställda till kommissionens meddelande om patientrörlighet (KOM (2004) 0301 ). Parlamentets betänkande behandlar områden som ligger utanför de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå tillfredställande regler om möjligheten att erhålla sjukvård i ett annat EU-land. Betänkandet behandlar allting från telemedicin till EU-forskning om patientrörlighet. Vi har därmed valt att rösta nej till parlamentets betänkande som helhet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph