Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-08-Speech-3-343"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050608.24.3-343"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@en4
lpv:translated text
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@cs1
"Hr. formand, de væsentligste tilbageværende problemer, der indtil nu har forhindret optagelsen af Rådets fælles politiske holdning af marts 2003 i den endelige tekst til Fællesskabets patentforordning, drejede sig om tidsfristen for at finde oversættelser af påstandene i patenterne og den juridiske virkning heraf. Man har i Rådet og på bilateralt niveau gjort sig anstrengelser for at få afgjort disse ting. Til trods for væsentlig enighed mellem medlemsstaterne om dette spørgsmål under det irske formandskab har ingen af de løsninger, der har været drøftet, vundet enstemmig støtte. Kommissionen har allerede investeret en masse tid og anstrengelser i arbejdet med denne sag. Jeg er parat til at gøre endnu et forsøg på at nå frem til en aftale om Fællesskabets patenter i fremtiden, men jeg vil kun gøre det, når jeg tror, at betingelserne er gunstige. Men parallelt med Kommissionens arbejde på denne sag har vi også brug for, at alle de, der støtter fællesskabspatentet, udtaler sig stærkt for dette initiativ. Med hensyn til den kollektive forvaltning af copyright er mine tjenestemænd i øjeblikket ved at foretage en grundig undersøgelse af virkningerne som forberedelse til et muligt fællesskabsinitiativ. Det generelle mål med et sådant initiativ vil være at sikre en mere gennemskuelig og effektiv forvaltning af de kollektive rettigheder i Europa, på tværs af grænserne. Det skulle give kommercielle brugere, tv- og radiofolk, webcastere og andre udbydere af tjenester på internettet bedre adgang til informationer om rækkevidden af den repertoirelicens og de betingelser og satser, der skal anvendes. En mere gennemskuelig forvaltning af copyright i hele EU bør hjælpe med til at stimulere større anvendelse af indholdet af copyright, der støtter udviklingen af nye fordelagtige tjenester og den teknologi, der benyttes for at stille sådanne tjenester til rådighed. Initiativet vil tage højde for en høring af interesserede parter og for anbefalingen i den betænkning, der blev skrevet af et tidligere medlem af Parlamentet, fru Echerer, om kollektiv forvaltning af copyright og dermed forbundne rettigheder. Der er intet, der blokerer lovgivningsprocessen på dette område. Hvad angår et forøget samarbejde, vil enhver støtte fra Kommissionen til et sådant initiativ inden for industrielle og intellektuelle rettigheder afhænge af dets virkning på økonomien og samfundet, og den værdi, det tilfører, sammenlignet med den nuværende situation. Desuden må man tage hensyn til juridiske aspekter såsom dem, der opstår på grund af omfanget af den nuværende fællesskabskompetence."@da2
". Herr Präsident, die wichtigsten noch offenen Fragen, die bisher die Aufnahme der vom Rat im März 2003 beschlossenen gemeinsamen politischen Ausrichtung in die Endfassung der Verordnung über das Gemeinschaftspatent verhindert haben, betreffen die Frist für die Übersetzung der Patentansprüche und deren rechtliche Wirkung. Sowohl im Rat als auch auf bilateraler Ebene gab es Bemühungen, diese Punkte zu klären. Obwohl während der irischen Ratspräsidentschaft eine deutliche Annäherung der Standpunkte der Mitgliedstaaten zu dieser Frage erreicht wurde, traf keine der zur Diskussion gestellten Lösungen auf einmütige Zustimmung. Die Kommission hat schon viel Zeit und Mühe in diesen Vorgang investiert. Ich bin bereit, einen weiteren Anlauf zu unternehmen, um eine Einigung über ein Gemeinschaftspatent herbeizuführen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ich die Rahmenbedingungen für Erfolg versprechend halte. Neben der Arbeit der Kommission an dieser Problematik geht es auch darum, dass sich alle Befürworter des Gemeinschaftspatents laut und vernehmlich für diese Initiative aussprechen. Was die Verwertung von Urheberrechten betrifft, so führen meine Dienststellen derzeit in Vorbereitung auf eine mögliche Gemeinschaftsinitiative eine gründliche Folgenabschätzung durch. Das übergreifende Ziel eines solchen Vorstoßes wird darin bestehen, eine transparentere und effizientere grenzüberschreitende Verwertung von Rechten in Europa zu gewährleisten. Dadurch dürfte sich der Zugang von gewerblichen Nutzern, Sendeunternehmen, Webcastern und anderen Onlinediensteanbietern zu Informationen über den Geltungsbereich der Repertoire-Lizenz sowie die geltenden Bestimmungen und Gebührensätze verbessern. Eine transparentere unionsweite Rechteverwertung dürfte die Nutzung von Urheberrechtsinhalten ankurbeln, was wiederum die Entwicklung neuer attraktiver Dienste und der für ihre Bereitstellung erforderlichen Technologie fördern wird. Im Rahmen der Initiative wird dem Ergebnis der Anhörung der Beteiligten und den Empfehlungen im von Frau Echerer, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, verfassten Bericht über die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten gebührend Rechnung getragen. Von einer Blockade des Rechtssetzungsprozesses in diesem Bereich kann keine Rede sein. Zur Frage einer verstärkten Zusammenarbeit möchte ich sagen, dass jegliche Unterstützung durch die Kommission für eine solche Initiative auf dem Gebiet des gewerblichen und geistigen Eigentums davon abhängt, welchen Einfluss sie auf die Wirtschaft und die Gesellschaft haben würde, sowie vom zusätzlichen Nutzen im Vergleich zur bestehenden Regelung. Ferner müssten rechtliche Aspekte, die sich beispielsweise aus dem Umfang der derzeitigen Zuständigkeit der Gemeinschaft ergeben, berücksichtigt werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, τα βασικά εκκρεμή προβλήματα τα οποία δεν επέτρεψαν μέχρι στιγμής την ενσωμάτωση της κοινής πολιτικής θέσης την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2003 στο τελικό κείμενο του κανονισμού για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετίζονται με τις προθεσμίες για την εύρεση μεταφράσεων των αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και με τις νομικές τους επιπτώσεις. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες τόσο στο επίπεδο του Συμβουλίου όσο και σε διμερές επίπεδο για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Παρά την εν γένει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών επί του θέματος κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας, καμιά από τις λύσεις δεν έτυχε ομόφωνης στήριξης. Η Επιτροπή έχει ήδη επενδύσει πολύ χρόνο και έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες γι’ αυτό το θέμα. Ενώ είμαι διατεθειμένος να κάνω μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο μέλλον, θα το πράξω μόνον εάν θεωρήσω ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ωστόσο, εκτός από το έργο της Επιτροπής σε αυτό το θέμα, πρέπει επίσης όλοι οι υποστηρικτές του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας να εκφράσουν με σθένος την υποστήριξή τους προς αυτή την πρωτοβουλία. Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι υπηρεσίες μου διενεργούν αυτή την περίοδο μια πλήρη ανάλυση αντικτύπου στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας ενδεχόμενης κοινοτικής πρωτοβουλίας. Ο γενικότερος στόχος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα είναι να διασφαλιστεί η πιο διαφανής και αποτελεσματική διασυνοριακή διαχείριση των συλλογικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Αυτό αναμένεται να προσφέρει στους χρήστες για εμπορικούς σκοπούς, στους παραγωγούς ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της άδειας ρεπερτορίου και των εφαρμοζόμενων όρων και τιμολογίων. Η πιο διαφανής διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης του κατοχυρωμένου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου, προωθώντας την ανάπτυξη νέων ελκυστικών υπηρεσιών, καθώς και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών. Στην πρωτοβουλία θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση μιας πρώην βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κ. Echerer, σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει παρακώλυση της νομοθετικής διαδικασίας σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία, η τυχόν στήριξη από την Επιτροπή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στον τομέα της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας θα εξαρτηθεί από τον αντίκτυπό της στην οικονομία και την κοινωνία και από την προστιθέμενη αξία της σε σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση. Επιπλέον, νομικά θέματα, όπως αυτά που προκύπτουν από το εύρος της υφιστάμενης κοινοτικής αρμοδιότητας, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη."@el10
". Señor Presidente, los principales problemas pendientes que hasta ahora han impedido la incorporación del enfoque político común del Consejo de marzo 2003 al texto definitivo del reglamento comunitario sobre patentes estaban relacionados con el plazo para encontrar traducciones de las reivindicaciones de las patentes y el efecto legal de estas. Tanto en el Consejo como en reuniones bilaterales se ha intentado para resolver estos aspectos. A pesar del acuerdo sustancial entre los Estados miembros en este asunto bajo la Presidencia irlandesa, ninguna de las soluciones debatidas ha merecido un apoyo unánime. La Comisión ya ha invertido mucho tiempo y esfuerzos en los trabajos en torno a este expediente. Si bien estoy dispuesto a realizar un intento más de llegar a un acuerdo sobre la patente comunitaria en el futuro, solo lo haré cuando crea que las circunstancias son favorables. No obstante, en paralelo con la labor de la Comisión en este asunto, también necesitamos que todos los defensores de la patente comunitaria se pronuncien abiertamente a favor de esta iniciativa. En cuanto a las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor, mis servicios están realizando actualmente una exhaustiva evaluación del impacto con vistas a la elaboración de una posible iniciativa comunitaria. El objetivo global de una iniciativa de este tipo consistirá en garantizar una gestión transfronteriza más transparente y eficiente de los derechos colectivos en Europa. Esto debería proporcionar a los usuarios comerciales, locutores de radio, editores de páginas web y demás proveedores de servicios en línea un mejor acceso a la información sobre el alcance de la licencia de repertorio y las condiciones y aranceles aplicables. Una gestión más transparente de los derechos de autor en toda la Unión Europea debería contribuir a estimular un mayor uso del contenido de los derechos de autor, lo que favorece el desarrollo de nuevos servicios atractivos y de la tecnología que se utiliza para proporcionar tales servicios. La iniciativa incluirá la debida consulta a las partes interesadas y las recomendaciones del informe elaborado por una ex diputada al Parlamento Europeo, la señora Echerer, sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y otros derechos afines. En este terreno no existe ningún obstáculo en el proceso legislativo. En lo que concierne a una mayor cooperación, cualquier apoyo por parte de la Comisión a dicha iniciativa en el campo de la propiedad industrial e intelectual efecto sobre la economía y la sociedad, así como de su valor añadido en comparación con la situación existente. Además, habría que tener en cuenta los aspectos legales, como los que dimanan del ámbito de competencias de la Comunidad."@es20
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@et5
"Arvoisa puhemies, tärkeimmät ratkaisemattomat ongelmat, joiden vuoksi neuvoston maaliskuun 2003 yhteistä poliittista lähestymistapaa ei ole voitu vielä sisällyttää yhteisön patenttilainsäädännön lopulliseen tekstiin, koskivat patenttien vaatimusten kääntämisen aikarajoja ja patenttien oikeudellista vaikutusta. Kysymyksiä on pyritty ratkaisemaan neuvostossa ja kahdenvälisesti. Vaikka Irlannin puheenjohtajuuden aikana asiasta oltiin varsin samaa mieltä, yksikään ratkaisu ei saanut yksimielistä tukea. Komissio on käyttänyt paljon aikaa ja voimia asian työstämiseen. Olen valmis yrittämään vielä kerran sopimukseen pääsyä yhteisön patentista. Teen sen vasta kun olosuhteet ovat mielestäni siihen suotuisat. Komission työn ohella yhteisön patentin tukijoiden on kuitenkin sanottava selvästi, että he tukevat aloitetta. Tekijänoikeuksien yhteisestä hallinnoinnista komission yksiköt suorittavat parhaillaan perusteellista vaikutusten arviointia mahdollisen yhteisön aloitteen valmistamiseksi. Aloitteen yleinen tavoite on varmistaa avoimempi ja tehokkaampi rajat ylittävä kollektiivisten oikeuksien hallinnointi Euroopassa. Tällä tarjottaisiin kaupallisille käyttäjille, lähetystoiminnan harjoittajille, verkkolähettäjille tai muille sähköisen palvelun tarjoajille parempi tiedonsaanti ohjelman kattavan lisenssin soveltamisalasta sekä sovellettavista ehdoista ja hinnoista. Tekijänoikeuksien avoimemmalla Euroopan unionin laajuisella hallinnoinnilla olisi kannustettava hyödyntämään tehokkaammin tekijänoikeuksien sisältöä, jolla edistetään uusien houkuttelevien palvelujen kehittämistä ja palvelujen tarjoamiseen käytettävää teknologiaa. Aloitteessa otetaan asianmukaisesti huomioon osakkeenomistajien kuuleminen ja edellisen parlamentin jäsenen Echererin laatiman tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan mietinnön suositukset. Lainsäädäntömenettelyssä ei ole katkosta tällä alalla. Komission myöntämä tuki aloitteille, jotka koskevat tiivistettyä yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, riippuisi aloitteen vaikutuksesta talouteen ja yhteiskuntaan sekä lisäarvoon nykytilanteeseen nähden. Lisäksi oikeudelliset kysymykset, kuten yhteisön nykyisen toimivallan laajuudesta johtuvat, olisi otettava huomioon."@fi7
". Monsieur le Président, les principaux problèmes non résolus qui ont jusqu’à présent empêché l’incorporation de l’approche politique commune du Conseil de mars 2003 dans le texte final du règlement sur le brevet communautaire concernaient le temps nécessaire pour trouver des traductions des revendications de brevet et leur effet juridique. Des efforts ont été déployés au sein du Conseil et au niveau bilatéral pour régler ces points. Malgré le large accord intervenu entre les États membres sur cette question sous la présidence irlandaise, aucune des solutions discutées n’a recueilli un soutien unanime. La Commission a déjà investi beaucoup de temps et d’efforts dans ce dossier. Je suis prêt à faire une nouvelle tentative pour trouver un accord sur le brevet communautaire à l’avenir, mais je ne le ferai que lorsque j’estimerai que les conditions seront favorables. Toutefois, outre le travail de la Commission sur cette question, il faut aussi que tous les partisans du brevet communautaire s’expriment clairement en faveur de cette initiative. Pour ce qui est de la gestion collective du droit d’auteur, mes services sont en train de mener une évaluation d’impact approfondie en préparation d’une éventuelle initiative communautaire. L’objectif global d’une telle initiative sera de garantir une gestion transfrontalière plus transparente et efficace des droits collectifs en Europe. Cela devrait donner aux utilisateurs commerciaux, aux chaînes de radio et de télévision, aux diffuseurs web ou autres prestataires de services en ligne un meilleur accès à l’information sur la portée de la licence de répertoire et sur les conditions et tarifs applicables. Une gestion plus transparente du droit d’auteur dans l’ensemble de l’Union européenne devrait contribuer à stimuler l’utilisation du contenu du droit d’auteur, ce qui favorise le développement de nouveaux services attractifs et de la technologie utilisée pour fournir ces services. L’initiative tiendra dûment compte d’une consultation des parties prenantes et des recommandations du rapport rédigé par une ancienne députée européenne, Mme Echerer, sur la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes. Le processus législatif n’est nullement bloqué dans ce domaine. Pour ce qui est de la coopération renforcée, tout soutien de la Commission pour une telle initiative en matière de propriété industrielle et intellectuelle dépendra de son impact sur l’économie et la société ainsi que de sa valeur ajoutée par rapport à la situation existante. En outre, les problèmes juridiques tels que ceux dus à l’étendue actuelle des compétences de la Communauté devraient être pris en considération."@fr8
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@hu11
"Signor Presidente, i principali problemi ancora aperti che hanno finora impedito di recepire l’approccio politico comune del Consiglio del marzo 2003 nel testo definitivo del regolamento sul brevetto comunitario riguardavano il limite di tempo per trovare le traduzioni delle richieste di riconoscimento dei brevetti e il loro effetto giuridico. Sono stati compiuti sforzi a livello bilaterale e nel Consiglio per risolvere questi aspetti. Malgrado l’accordo sostanziale tra gli Stati membri sulla questione raggiunto durante la Presidenza irlandese, nessuna tra le soluzioni discusse ha riscosso un consenso unanime. La Commissione ha già investito molto tempo e molto impegno lavorando su questo fascicolo. Anche se in futuro sono pronto a fare un ulteriore tentativo per raggiungere un accordo sul brevetto comunitario, lo farò soltanto quando avrò ragione di credere che le condizioni siano favorevoli. Tuttavia, oltre al lavoro della Commissione su questo tema, è necessario che tutti i fautori del brevetto comunitario si esprimano energicamente a favore di questa iniziativa. Per quanto riguarda la gestione collettiva del attualmente i miei servizi stanno effettuando una valutazione d’impatto approfondita in vista di una possibile iniziativa comunitaria. Lo scopo principale di un’iniziativa simile sarà garantire la gestione transfrontaliera dei diritti collettivi più trasparente e efficiente d’Europa. Questo dovrebbe comportare per gli utenti commerciali, le emittenti televisive, i o altri fornitori di servizi un migliore accesso alle informazioni nell’ambito dei repertori di licenze, sulle scadenze e le tariffe applicabili. Una gestione più trasparente del nell’ambito dell’Unione deve favorire la promozione di un maggior utilizzo dell’oggetto del che incoraggi lo sviluppo di nuovi servizi interessanti e la tecnologia che viene impiegata per fornire tali servizi. L’iniziativa terrà nel dovuto conto una consultazione dei soggetti interessati e le raccomandazioni contenute nella relazione scritta da un ex deputato al Parlamento, la signora Echerer, sulla gestione collettiva del e diritti connessi. Non c’è nessuna ostruzione al processo legislativo in questo settore. Per quanto riguarda l’aumento della cooperazione, qualsiasi sostegno da parte della Commissione per un’iniziativa di questo tipo nel campo della proprietà industriale e intellettuale dipenderebbe dal suo impatto sull’economia e sulla società, nonché dal suo valore aggiunto in rapporto alla situazione esistente. Inoltre si dovrebbe tener conto di questioni giuridiche come quelle che emergono dall’attuale sfera di competenza comunitaria."@it12
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@lt14
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@lv13
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de belangrijkste nog onopgeloste problemen die tot dusver hebben verhinderd dat het gemeenschappelijk politieke fundament van de Raad van maart 2003 in de eindtekst van het Gemeenschapsoctrooi is opgenomen, behelzen de maximaal toegestane tijd voor het vinden van vertalingen voor de octrooiaanvragen en de rechtsgeldigheid van deze vertalingen. In de Raad, en op bilateraal niveau, zijn pogingen ondernomen om deze kwesties op te lossen. Ondanks het feit dat de lidstaten over deze kwesties onder Iers voorzitterschap een hoge mate van overeenstemming hebben bereikt, heeft geen van de besproken oplossingen unanieme steun gekregen. De Commissie heeft al veel tijd en energie gestoken in dit dossier. Ofschoon ik bereid ben nog één poging te ondernemen om in de toekomst overeenstemming te bereiken over het Gemeenschapsoctrooi, zal ik dit alleen doen als ik vind dat de omstandigheden gunstig zijn. Naast al het werk dat de Commissie in dit onderwerp steekt is het dan echter tevens noodzakelijk dat alle voorstanders van het Gemeenschapsoctrooi met klem publiekelijk hun steun ervoor uitspreken. Wat betreft het gemeenschappelijke beheer van auteursrechten zijn mijn diensten op dit moment bezig met een grondig onderzoek naar de effecten ervan, dit ter voorbereiding van een mogelijk communautair initiatief. Het doel van een dergelijk initiatief is om tot een transparanter en efficiënter beheer van grensoverschrijdende collectieve rechten in Europa te komen. Dit zou commerciële gebruikers, omroeporganisaties, webcasters en andere online-dienstverleners beter toegang moeten verschaffen tot informatie over de reikwijdte van de licentie en de van toepassing zijnde voorwaarden en tarieven. Een transparanter beheer van auteursrechten in de gehele Europese Unie zal het gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens stimuleren, wat op zijn beurt de ontwikkeling zal bevorderen van aantrekkelijke nieuwe diensten, alsmede van de daarvoor benodigde technologie. In het initiatief zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de raadpleging van alle belanghebbenden en de aanbevelingen van het verslag over collectief beheer van auteursrechten en soortgelijke rechten, dat is geschreven door een voormalig lid van het Europees Parlement, mevrouw Echerer. Op dit terrein is geen sprake van belemmering van het wetgevingsproces. Wat betreft verbetering van de samenwerking zal de steun van de Commissie voor een dergelijk initiatief op het gebied van industrieel en intellectueel eigendom volledig afhangen van de uitwerking ervan op de economie en de maatschappij en van de toegevoegde waarde in vergelijking met de bestaande situatie. Bovendien moet tevens rekening worden gehouden met juridische kwesties, zoals kwesties die voortkomen uit de reikwijdte van de bestaande communautaire bevoegdheden."@nl3
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@pl16
"Senhor Presidente, os principais problemas que ainda estão por resolver e que até agora impediram a incorporação da abordagem política comum do Conselho, de Março de 2003, no texto final do regulamento sobre a patente comunitária tinham a ver com o limite de tempo para arranjar traduções dos pedidos das patentes e o efeito jurídico das mesmas. Foram envidados esforços em sede de Conselho e a nível bilateral para resolver esses aspectos. Apesar do acordo considerável existente entre os Estados-Membros sobre esta questão no semestre da Presidência irlandesa, nenhuma das soluções discutidas obteve apoio unânime. A Comissão já investiu muito tempo e muito esforço a trabalhar neste dossiê. Embora esteja disposto a fazer mais uma tentativa para chegar a acordo sobre a patente comunitária no futuro, só o farei quando considerar que as condições são favoráveis. No entanto, lado a lado com o trabalho da Comissão nesta questão, necessitamos também que todos os que apoiam a patente comunitária se pronunciem firmemente a favor desta iniciativa. Quanto à gestão colectiva da protecção dos direitos de autor, os meus serviços estão neste momento a efectuar uma avaliação meticulosa do impacto, como preparação para uma possível iniciativa comunitária. O objectivo geral de uma iniciativa desse tipo será assegurar a gestão transfronteiras mais transparente e eficiente dos direitos colectivos na Europa. Isso proporcionará aos utilizadores comerciais, aos organismos de radiodifusão, aos ou a outros fornecedores de serviços em linha melhor acesso a informações sobre o âmbito de aplicação da licença de reportório e sobre as condições e tarifas aplicáveis. Uma gestão mais transparente dos direitos de autor em toda a União Europeia deverá contribuir para incentivar uma maior utilização do conteúdo dessa protecção dos direitos de autor, o que fomenta o desenvolvimento de serviços novos e atraentes e da tecnologia utilizada para a prestação desses serviços. A iniciativa levará devidamente em conta uma consulta feita às entidades interessadas e as recomendações do relatório elaborado por uma antiga deputada, a senhora deputada Echerer, sobre a gestão colectiva de direitos de autor e direitos conexos. Nesta área não há bloqueio no processo legislativo. No que diz respeito à cooperação reforçada, qualquer apoio da Comissão a uma iniciativa desse tipo no domínio da propriedade industrial e intelectual dependerá do impacto da mesma sobre a economia e a sociedade e do seu valor acrescentado em comparação com a presente situação. Além disso, terão de ser levadas em conta questões jurídicas, com as que decorrem da dimensão da competência comunitária existente."@pt17
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@sk18
"Mr President, the main outstanding problems which have so far prevented the incorporation of the Council’s common political approach of March 2003 into the final text of the Community patent regulation concerned the time limit for finding translations of the claims of the patents and the legal effect of these. Efforts have been made in the Council and at bilateral level to settle these points. Despite substantial agreement between the Member States on this issue under the Irish presidency, none of the solutions discussed has won unanimous support. The Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file. While I am prepared to make one more attempt to reach agreement on the Community patent in the future, I will only do so when I believe the conditions to be favourable. However, alongside the Commission’s work on this issue, we also need all supporters of the Community patent to speak out strongly in favour of this initiative. As to the collective management of copyright, my services are currently carrying out a thorough impact assessment in preparation for a possible Community initiative. The overall aim of such an initiative will be to ensure the more transparent and efficient cross-border management of collective rights in Europe. This should provide commercial users, broadcasters, webcasters or other online service providers with better access to information about the scope of the repertoire licence and the applicable terms and tariffs. A more transparent management of copyright across the European Union should help stimulate more use being made of copyright content which fosters the development of new attractive services and the technology that is used to provide such services. The initiative will take due account of a consultation of stakeholders and of the recommendations of the report written by a former MEP, Mrs Echerer, on collective management of copyright and related rights. There is no blockage in the legislative process in this area. As far as enhanced cooperation is concerned, any support from the Commission for such an initiative in the field of industrial and intellectual property would depend on its impact on the economy and society and its added value compared to the existing situation. Moreover, legal issues, such as those arising from the extent of existing Community competence, would have to be taken into account."@sl19
". Herr talman! De viktigaste olösta problem som hittills har hindrat att rådets politiska inställning från mars 2003 införlivas i den slutliga texten i gemenskapens patentförordning gällde tidsgränsen för att hitta översättningar av patentanspråk och den rättsliga verkan av dessa. Ansträngningar har gjorts i rådet och på bilateral nivå att lösa dessa frågor. Trots betydande samsyn mellan medlemsstaterna i denna fråga under det irländska ordförandeskapet har ingen av de diskuterade lösningarna vunnit enhälligt stöd. Kommissionen har redan ägnat mycket tid och ansträngning åt detta ärende. Jag är visserligen beredd att göra ett försök att uppnå en överenskommelse om gemenskapspatent i framtiden, men jag kommer endast att göra det om jag anser att förutsättningarna är gynnsamma. Förutom kommissionens arbete med frågan krävs det också att alla förespråkare av gemenskapspatentet uttalar sitt starka stöd för detta initiativ. I fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt håller mitt sekretariat för närvarande på att genomföra en konsekvensbedömning som förberedelse av ett möjligt gemenskapsinitiativ. Det allmänna syftet med ett sådant initiativ kommer att vara att säkerställa en öppnare och effektivare gränsöverskridande förvaltning av kollektiva rättigheter i Europa. Detta bör ge kommersiella användare, TV- och radioföretag, Internetleverantörer och andra leverantörer av elektroniska tjänster bättre tillgång till information om omfattningen av licensen för repertoarer och tillämpliga villkor och avgifter. En öppnare förvaltning av upphovsrätt inom hela Europeiska unionen skulle bidra till att stimulera ökad användning av upphovsrättsligt skyddat material vilket främjar utvecklingen av nya attraktiva tjänster och den teknik som används för att tillhandahålla dessa tjänster. I initiativet kommer vederbörlig hänsyn att tas till samråd med intressenter och rekommendationerna i den rapport som skrivits av en tidigare parlamentsledamot, Raina Mercedes Echerer, om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och liknande rättigheter. Det finns inga hinder för lagstiftningsprocessen på detta område. När det gäller förbättrat samarbete kommer eventuellt stöd från kommissionens sida till ett sådant initiativ inom området industriell och immateriell äganderätt att vara beroende av dess inverkan på ekonomin och samhället och av vilket mervärde detta har jämfört med den rådande situationen. Rättsliga frågor, exempelvis sådana som gäller omfattningen av befintlig gemenskapsbehörighet, skulle också behöva beaktas."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"webcaster"12
"webcasters"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph