Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-08-Speech-3-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050608.19.3-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@cs1
"Hr. formand, jeg vil gerne begynde med at takke Parlamentet for dets støtte og bestræbelser, der kulminerede i indgåelsen af en aftale om bekæmpelse af svig med Phillip Morris International den 9. juli 2004. Dette indbefatter betaling af 1,25 milliarder amerikanske dollars over 12 år til EU og de medlemsstater, der deltager. Aftalen understreger vigtigheden af de politikker, der er rettet mod svig, og betragtes som en væsentlig succes for Kommissionen og OLAF. Siden denne aftale blev undertegnet, har Kommissionen påpeget, at alle de andre medlemsstater også bør tilslutte sig den. Østrig, Irland, Malta og Polen har for nylig skrevet under, og vi håber, at de andre medlemsstater snart vil. Vi håber også oprigtigt, at Phillip Morris-aftalen kan tjene som model for en lignende aftale med andre selskaber. Kommissionen vil på vegne af EU og de 10 medlemsstater, der indgik antikontrabande- og antikopiaftalen med Phillip Morris International, afgøre, hvordan pengene skal fordeles. Der er drøftelser i gang, og Kommissionen har gentagne gange understreget, at det er nødvendigt straks at nå en aftale om fordelingen af de beløb, der skal udbetales. I denne forbindelse er vi taknemmelige for Parlamentets støtte til at få en passende andel bevilget til Kommissionen. Aftalen har til formål at bidrage til kampen mod smugleri og svig. Den specificerer, at pengebeløbene skal tjene som kilde til ekstra finansiering for initiativer rettet mod smuglergods og kopier. Men den indebærer ikke særlige forpligtelser for anvendelsen af dem. I Bösch-betænkningen om kampen mod svig, der blev vedtaget så sent som i går, anmoder Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne om at benytte de udbetalinger, der stammer fra aftalen, til at finansiere foranstaltninger, der skal forhindre og bekæmpe smugling af cigaretter, herunder aktiviteter rettet mod kopiering. Midler, som EU modtager under denne aftale, vil blive opført på Fællesskabets budget som ikke-øremærkede midler i overensstemmelse med bestemmelserne i den finansforordning, der gælder her. Fællesskabslovgiverne og budgetmyndigheden kan imidlertid beslutte at tage et nyt program op eller at udvide rammerne for et eksisterende. Kommissionen mener, at Fællesskabet har ret til at få en passende andel af midlerne i henhold til principperne i Fællesskabets system vedrørende egne midler. Kommissionen har drøftet fordelingen af midlerne med de 10 medlemsstater og er sikker på, at man snart vil nå til enighed. I december 2004 sendte hr. Kallas et brev til finansministrene, og han har indkaldt til to møder om emnet. Man er endnu ikke nået frem til en endelig aftale. Spørgsmålet om den del, som bør overføres til Fællesskabets budget, afhænger af den løsning, man finder på fordelingen af midler mellem medlemsstaterne. Kommissionen fortsætter aktivt med at søge til sidst at nå til enighed."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Parlament für seine Unterstützung und seine Bemühungen danken, die am 9. Juli 2004 in den Abschluss eines Abkommens mit Philip Morris International zur Bekämpfung des Zigarettenschmuggels mündeten. Darin ist vorgesehen, dass die Europäische Gemeinschaft und teilnehmende Mitgliedstaaten über einen Zeitraum von zwölf Jahren 1,25 Milliarden US-Dollar erhalten werden. Das Abkommen unterstreicht, wie wichtig Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung sind, und gilt als großer Erfolg für die Kommission und OLAF. Seit der Unterzeichung des Abkommens drängt die Kommission darauf, dass auch alle anderen Mitgliedstaaten dem Abkommen beitreten. So haben sich vor kurzem auch Österreich, Irland, Malta und Polen dem Abkommen angeschlossen, und wir hoffen, dass die anderen Mitgliedstaaten bald nachziehen werden. Zudem hoffen wir sehr, dass das Abkommen mit Philip Morris als Modell für ähnliche Vereinbarungen mit anderen Unternehmen dienen wird. Die Kommission wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft und der zehn Mitgliedstaaten, die das Abkommen zur Bekämpfung von Zigarettenschmuggel und -fälschungen mit Philip Morris International abgeschlossen haben, einen Beschluss über die Verteilung der Mittel fassen. Die Diskussionen laufen noch, und die Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass es dringend erforderlich ist, eine Einigung über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erzielen. Insofern sind wir dem Parlament dafür dankbar, dass es die Kommission bei ihren Bemühungen unterstützt, einen angemessenen Anteil an den Mitteln zu erhalten. Das Abkommen soll zur Bekämpfung von Schmuggel und Fälschungen beitragen. Darin ist festgelegt, dass die Zahlungen als zusätzliche Finanzquelle dienen könnten, um Maßnahmen gegen Schmuggel und Fälschungen zu ergreifen. Es enthält jedoch keine konkreten Verpflichtungen zur Verwendung der Mittel. Im Bericht Bösch zur Betrugsbekämpfung, der erst gestern verabschiedet wurde, ersucht das Parlament die Kommission und die Mitgliedstaaten darum, die Zahlungen, die sich aus dem Abkommen ergeben, zur Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Zigarettenschmuggel, einschließlich Fälschungen, zu verwenden. Die Mittel, die die Europäische Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens erhält, werden gemäß den geltenden Regelungen der Haushaltsordnung als nicht zweckgebundene Mittel in den Gemeinschaftshaushalt einfließen. Der Gemeinschaftsgesetzgeber und die Haushaltsbehörde können jedoch beschließen, ein neues Programm ins Leben zu rufen oder den Geltungsbereich eines bestehenden Programms zu erweitern. Nach Auffassung der Kommission steht der Gemeinschaft gemäß den Grundsätzen des EU-Eigenmittelsystems ein angemessener Anteil an diesen Zahlungen zu. Die Kommission erörtert gegenwärtig mit den zehn Mitgliedstaaten die Mittelverteilung und ist zuversichtlich, dass bald ein Konsens erzielt werden wird. Im Dezember 2004 übermittelte Kommissar Kallas ein Schreiben an die Finanzminister und hat zwei Sitzungen zu diesem Thema einberufen. Bisher wurde noch keine endgültige Einigung erzielt. Die Höhe des Betrags, der dem Gemeinschaftshaushalt zugewiesen wird, hängt davon ab, welche Lösung für die Aufteilung der Mittel zwischen den Mitgliedstaaten gefunden wird. Die Kommission arbeitet weiterhin aktiv an der Erzielung eines endgültigen Konsens."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και τις προσπάθειές του, οι οποίες αποκορυφώθηκαν με τη σύναψη συμφωνίας κατά της απάτης με τη Phillip Morris International στις 9 Ιουλίου 2004. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει την καταβολή 1,25 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη μέλη της σε μια περίοδο 12 ετών. Η συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών κατά της απάτης και θεωρείται μια σπουδαία επιτυχία της Επιτροπής και της OLAF. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Επιτροπή επεσήμανε ότι έπρεπε να τη συνυπογράψουν και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Πολωνία την υπέγραψαν προσφάτως και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα τις ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ευελπιστούμε επίσης ειλικρινά ότι η συμφωνία Phillip Morris θα μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες συμφωνίες με άλλες εταιρείες. Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και των δέκα κρατών μελών τα οποία συνυπέγραψαν τη συμφωνία κατά της λαθρεμπορίας και της απάτης με τη Philip Morris International, θα αποφασίσει τώρα τον τρόπο διάθεσης αυτών των κεφαλαίων. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την κατανομή των ποσών που πρόκειται να διατεθούν. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του να εξασφαλιστεί επαρκές ποσό για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Η συμφωνία έχει σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης. Ορίζει ότι οι χρηματικές καταβολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή περαιτέρω χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών κατά του λαθρεμπορίου και της απάτης. Ωστόσο, δεν προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς τη χρήση τους. Στην έκθεση Bösch για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία εγκρίθηκε μόλις εχθές, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα συσσωρευμένα ποσά που προκύπτουν από τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση μέτρων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας τσιγάρων, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων κατά της πλαστογραφίας. Οι πόροι που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βάσει της συμφωνίας θα εισαχθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό ως μη δεσμευμένοι πόροι, σύμφωνα με τους κανόνες του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού. Ο κοινοτικός νομοθέτης και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορούν, ωστόσο, να αποφασίσουν την ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος ή την επέκταση ενός εφαρμοζόμενου προγράμματος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινότητα δικαιούται να λάβει ικανό μερίδιο των πόρων, το οποίο θα συνάδει με τις αρχές του κοινοτικού συστήματος ιδίων πόρων. Η Επιτροπή συζητά την κατανομή των πόρων με τα δέκα κράτη μέλη και είναι βέβαιη ότι μπορεί σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία. Τον Δεκέμβριο του 2004 ο Επίτροπος Kallas έστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομίας και συγκάλεσε δύο διασκέψεις για το θέμα. Οριστική συμφωνία δεν έχει, ωστόσο, επιτευχθεί ακόμη. Το ζήτημα του μεριδίου που πρέπει να διατεθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό εξαρτάται από τη λύση που θα εξευρεθεί ως προς την κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή επιδιώκει ενεργά την επίτευξη οριστικού συμβιβασμού."@el10
". Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al Parlamento por su apoyo y su esfuerzo, que culminaron en la firma de un acuerdo en materia de lucha contra el fraude con Philip Morris International el 9 de julio de 2004. Dicho acuerdo incluye el abono de 1 250 millones de dólares a la Comunidad Europea y a los Estados miembros participantes a lo largo de 12 años. El acuerdo subraya la importancia de las medidas contra el fraude y puede considerarse un éxito importante para la Comisión y la OLAF. Tras la firma del acuerdo, la Comisión ha manifestado que todos los demás Estados miembros también deberían adherirse. Austria, Irlanda, Malta y Polonia lo han suscrito recientemente y esperamos que los demás Estados miembros lo hagan en breve. Asimismo, esperamos sinceramente que el acuerdo con Philip Morris sirva de modelo para acuerdos similares con otras compañías. La Comisión, en nombre de la Comunidad Europea, y los diez Estados miembros que han suscrito el acuerdo contra el contrabando y la falsificación con Philip Morris International, decidirán cómo se repartirán los fondos. Los debates continúan y la Comisión ha expresado en repetidas ocasiones la urgencia de alcanzar un acuerdo sobre la distribución de las cantidades a asignar. A este respecto, agradecemos el apoyo del Parlamento al intento de obtener una parte suficiente para la asignación de la Comisión. Se prevé que el acuerdo contribuya a la lucha contra el contrabando y el fraude. Especifica que los pagos en dinero sirvan de fuente de financiación adicional para las iniciativas de lucha contra el contrabando y la falsificación. Sin embargo, no contempla ninguna obligación específica con respecto a su utilización. En el informe Bösch sobre la lucha contra el fraude, aprobado justo ayer, el Parlamento pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen los pagos derivados del acuerdo para financiar medidas encaminadas a la prevención y la lucha contra el contrabando de cigarrillos, incluidas las acciones contra las falsificaciones. Los fondos que reciba la Comunidad Europea en función del acuerdo se incorporarán al presupuesto comunitario en concepto de fondos no asignados, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento financiero aplicable. El legislador comunitario y la autoridad presupuestaria pueden, no obstante, decidir aprobar un nuevo programa o ampliar el ámbito de actuación de alguno ya existente. La Comisión considera que la Comunidad se merece percibir un porcentaje justo de los fondos, que refleje los principios del sistema de recursos propios de la Comunidad. La Comisión ha estado debatiendo la distribución de los fondos con los diez Estados miembros y confía en poder alcanzar un consenso en breve. En diciembre de 2004, el Comisario Kallas envió una carta a los Ministros de Finanzas y convocó dos reuniones sobre el tema. Todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo. La cuestión del porcentaje que debe asignarse al presupuesto comunitario depende de la solución que se adopte respecto del reparto de los fondos entre los Estados miembros. La Comisión continúa buscando de forma activa un consenso definitivo."@es20
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän ensin parlamenttia tuesta ja ponnisteluista, jotka johtivat 9. heinäkuuta 2004 Philip Morris International -yhtiön kanssa tehtyyn petostentorjuntasopimukseen. Sen johdosta Euroopan yhteisölle ja osallistuville jäsenvaltioille maksetaan 12 vuoden kuluessa 1,25 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksessa korostetaan petostentorjuntapolitiikkojen tärkeyttä, ja sen katsotaan olevan merkittävä saavutus komission ja OLAFin toiminnassa. Komissio totesi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että myös kaikkien muiden jäsenvaltioiden olisi liityttävä siihen. Itävalta, Irlanti, Malta ja Puola ovat allekirjoittaneet sopimuksen äskettäin, ja toivomme, että muut jäsenvaltiot allekirjoittavat sen pian. Toivomme myös vilpittömästi, että Philip Morris -sopimus voi olla mallina muiden yhtiöiden kanssa tehtäville samankaltaisille sopimuksille. Varojen jakamisesta päättävät Euroopan yhteisöä edustava komissio ja ne kymmenen jäsenvaltiota, jotka tekivät Philip Morris International -yhtiön kanssa salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskevan sopimuksen. Asiasta neuvotellaan parhaillaan, ja komissio on toistuvasti korostanut, että sopimus osoitettavien määrien jakamisesta on tehtävä kiireesti. Olemme tältä osin kiitollisia parlamentin tuesta komission määrärahojen asianmukaisen osuuden määrittämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on edistää salakuljetuksen ja petoksen torjuntaa. Siinä täsmennetään, että maksut voivat olla lisärahoituksen lähde salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskeville aloitteille. Sopimus ei kuitenkaan sisällä niiden käyttöä koskevia erityisvelvoitteita. Petostentorjunnasta eilen annetussa Böschin mietinnössä parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rahoittamaan sopimuksen seurauksena kertyvillä varoilla toimia savukkeiden salakuljetuksen estämiseksi ja torjumiseksi sekä väärennösten estämiseksi. Sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti varat, jotka Euroopan yhteisö saa sopimuksen nojalla, sisällytetään yhteisön talousarvioon varoina, joiden käyttötarkoitusta ei ole täsmennetty. Yhteisön lainsäätäjä ja budjettivallan käyttäjä voivat kuitenkin päättää hyväksyä uuden ohjelman tai laajentaa nykyisen ohjelman alaa. Komissio katsoo, että yhteisöllä on oikeus saada haltuunsa melko suuri osa varoista yhteisön omien varojen järjestelmää koskevien periaatteiden mukaisesti. Komissio on keskustellut varojen jakamisesta kymmenen jäsenvaltion kanssa ja luottaa siihen, että yksimielisyys saavutetaan pian. Komission jäsen Kallas lähetti joulukuussa 2004 kirjeen valtiovarainministereille ja on kutsunut koolle kaksi kokousta aiheen käsittelemiseksi. Lopulliseen sopimukseen ei ole vielä päästy. Kysymys yhteisön talousarvioon varattavasta osuudesta on sidoksissa ratkaisuun, joka tehdään varojen jakamisesta jäsenvaltioiden kesken. Komissio pyrkii aktiivisesti lopullisen yksimielisyyden saavuttamiseen."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier le Parlement pour son soutien et ses efforts, qui ont culminé dans la conclusion d’un accord de lutte contre la fraude avec Phillip Morris International le 9 juillet 2004. Cet accord englobe le paiement d’un montant de 1,25 milliards de dollars à la Communauté européenne et aux États membres participants sur douze ans. Il souligne également l’importance de politiques antifraude et est considéré comme un succès majeur pour la Commission et l’OLAF. Depuis la signature de l’accord, la Commission a indiqué que tous les autres États membres s’y rallieraient. L’Autriche, l’Irlande, Malte et la Pologne ont récemment signé, et nous espérons que les autres États membres le feront bientôt. Nous espérons aussi sincèrement que l’accord Phillip Morris pourra servir de modèle pour des accords similaires avec d’autres sociétés. La Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, et les dix États membres qui ont conclu l’accord anticontrebande et anticontrefaçon avec Philip Morris International décideront de la manière dont les fonds seront répartis. Des discussions sont en cours et la Commission a souligné à plusieurs reprises l’urgence de trouver un accord sur la distribution des montants à allouer. À cet égard, nous remercions le Parlement de son soutien dans la recherche d’une part adéquate pour l’allocation versée à la Commission. L’accord vise à contribuer à la lutte contre la contrebande et la fraude. Il précise que les paiements monétaires peuvent servir de source de financement additionnel pour les initiatives anticontrebande et anticontrefaçon. Cependant, il n’inclut pas d’obligations spécifiques pour leur utilisation. Dans le rapport Bösch sur la lutte contre la fraude, adopté seulement hier, le Parlement demande à la Commission et aux États membres d’utiliser les paiements découlant de l’accord pour financer des mesures de prévention et de lutte contre la contrebande de cigarettes, y compris des activités anticontrefaçon. Les fonds touchés par la Communauté européenne en vertu de l’accord seront portés au budget de la Communauté comme étant des fonds non affectés, conformément aux dispositions applicables du règlement financier. Le législateur communautaire et l’autorité budgétaire peuvent toutefois décider d’adopter un nouveau programme ou d’étendre la portée d’un programme existant. La Commission considère que la Communauté peut recevoir une part équitable des fonds, dans le reflet des principes du système des ressources propres. La Commission discute de la distribution des fonds avec les dix États membres et ne doute pas qu’un consensus se dégagera bientôt. En décembre 2004, le commissaire Kallas a envoyé une lettre aux ministres des finances et a organisé deux réunions à ce sujet. Aucun accord final n’a encore été trouvé. La question de la part qui doit être allouée au budget de la Communauté dépend de la solution trouvée sur la répartition des fonds entre les États membres. La Commission continue activement à chercher un consensus final."@fr8
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@hu11
"Desidero iniziare ringraziando il Parlamento per il sostegno e gli sforzi culminati nella conclusione di un accordo antifrode con il 9 luglio 2004. Tale accordo prevede il pagamento di 1,25 miliardi di dollari alla Comunità europea e agli Stati membri interessati per 12 anni. L’accordo mette in rilievo l’importanza delle politiche antifrode e va considerato come un importante successo per la Commissione e per l’OLAF. Dopo la ratifica dell’accordo, la Commissione ha fatto presente che avrebbero dovuto aderirvi anche tutti gli altri Stati membri. Di recente Austria, Irlanda, Malta e Polonia lo hanno firmato e ci auguriamo che anche gli altri Stati membri seguano presto il loro esempio. Ci auguriamo davvero che l’accordo possa fungere da modello per accordi del genere con altre imprese. La Commissione, a nome della Comunità europea, e i dieci Stati membri che hanno concluso l’accordo contro il contrabbando e la contraffazione con decideranno come ripartirsi questi fondi. Sono in corso delle discussioni e la Commissione ha ripetutamente ribadito l’urgenza di raggiungere un accordo sulla distribuzione degli importi da assegnare. In proposito siamo grati per il sostegno del Parlamento in vista della destinazione di una parte adeguata alla Commissione. L’accordo è inteso a contribuire alla lotta al contrabbando e alla frode. L’accordo specifica che i pagamenti monetari possono servire come fonte aggiuntiva di finanziamento per le iniziative contro il contrabbando e la contraffazione; tuttavia non include vincoli specifici per il loro utilizzo. Nella relazione Bösch sulla lotta alla frode, approvata solo ieri, il Parlamento chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare i pagamenti maturati in virtù dell’accordo, per finanziare misure intese a impedire e combattere il contrabbando di sigarette e le attività di contraffazione. I fondi destinati alla Comunità europea ai sensi dell’accordo verranno iscritti al bilancio comunitario come fondi non accantonati per scopi specifici ai sensi delle vigenti norme del regolamento finanziario. Il legislatore comunitario e l’autorità di bilancio potranno tuttavia decidere di approvare un nuovo programma o di ampliare l’ambito di applicazione di un programma già esistente. La Commissione ritiene che la Comunità abbia diritto a ricevere una parte equa di fondi che riflettono i principi del sistema comunitario di risorse proprie. La Commissione sta discutendo la distribuzione dei fondi con i dieci Stati membri e confida nel fatto che si raggiungerà presto un accordo. Nel dicembre 2004 il Commissario Kallas ha inviato una lettera ai ministri delle Finanze e ha indetto due riunioni sulla questione. Non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo. La definizione della quota da iscrivere al bilancio comunitario dipende da come si deciderà di ripartire i fondi tra gli Stati membri. La Commissione continua a ricercare attivamente un consenso definitivo."@it12
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@lt14
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@lv13
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe om allereerst het Parlement te bedanken voor zijn steun en inspanningen. Deze hebben ertoe bijgedragen dat op 9 juli 2004 een overeenkomst kon worden gesloten met Phillip Morris over fraudebestrijding. De overeenkomst voorziet in een betaling van 1,25 miljard dollar over een periode van twaalf jaar aan de Europese Gemeenschap en de deelnemende lidstaten. Deze overeenkomst benadrukt het belang van fraudebestrijding en wordt als een groot succes voor de Commissie en Olaf beschouwd. Na ondertekening van de overeenkomst heeft de Commissie erop gewezen dat alle andere lidstaten zich ook hierbij aan zouden moeten sluiten. Onlangs hebben Oostenrijk, Ierland, Malta en Polen die overeenkomst ondertekend, en wij hopen dat de overige lidstaten spoedig zullen volgen. Wij hopen ook oprecht dat de overeenkomst met Phillip Morris een voorbeeld zal zijn voor soortgelijke overeenkomsten met andere bedrijven. De Commissie zal, samen met de tien lidstaten die de overeenkomst met Phillip Morris International ter bestrijding van de smokkel en namaak van sigaretten ondertekend hebben, besluiten hoe de financiële middelen verdeeld zullen worden. De besprekingen hierover zijn al in gang gezet en de Commissie heeft herhaaldelijk benadrukt dat het belangrijk is dat er overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop de bedragen verdeeld worden. Wat dat betreft zijn wij het Parlement dankbaar voor het feit dat het steun verleent aan de toewijzing van een redelijk bedrag aan de Commissie. De overeenkomst is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen smokkel van en fraude met sigaretten. In de overeenkomst staat weliswaar dat de betalingen gebruikt kunnen worden als aanvullende financiering van initiatieven ter bestrijding van smokkel en namaak, maar er zijn verder geen specifieke voorwaarden aan het gebruik van het geld verbonden. In het verslag-Bösch over fraudebestrijding, dat gisteren is aangenomen, verzoekt het Parlement de Commissie en de lidstaten om de betalingen uit hoofde van die overeenkomst te gebruiken voor maatregelen ter voorkoming en bestrijding van smokkel en namaak van sigaretten. De financiële middelen die de Europese Gemeenschap uit hoofde van de overeenkomst ontvangt, zullen in de communautaire begroting als zogenaamde niet-geoormerkte kredieten worden opgenomen. Dit is in overeenstemming met de voorschriften van het vigerend Financieel Reglement. De communautaire wetgever en de begrotingsautoriteit kunnen echter ook besluiten om een nieuw programma vast te stellen, of het toepassingsgebied van een bestaand programma uit te breiden. De Commissie is van mening dat de Gemeenschap recht heeft op een eerlijk deel van de financiële middelen, overeenkomstig de beginselen die aan het communautaire systeem van eigen middelen ten grondslag liggen. De Commissie heeft met de tien lidstaten al besprekingen gevoerd over de verdeling van de middelen en vertrouwt erop dat er binnenkort overeenstemming zal worden bereikt. In december 2004 heeft commissaris Kallas een brief aan de ministers van Financiën gestuurd, en inmiddels hebben er twee bijeenkomsten over deze kwestie plaatsgevonden. Definitieve overeenstemming is er echter nog niet. De omvang van het bedrag dat aan de communautaire begroting zal worden toegekend, is afhankelijk van de oplossing die er wordt gevonden voor de verdeling van de middelen over de lidstaten. De Commissie zoekt actief naar een oplossing om die definitieve overeenstemming te bewerkstelligen."@nl3
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@pl16
"Senhor Presidente, desejo começar por agradecer ao Parlamento o seu apoio e os seus esforços, que culminaram com a celebração de um acordo de luta contra a fraude com a Phillip Morris International, em 9 de Julho de 2004. Isso inclui o pagamento de 1,25 mil milhões de dólares americanos, ao longo de 12 anos, à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que participaram no acordo. O acordo sublinha a importância das políticas de combate à fraude e é visto como um grande êxito para a Comissão e o OLAF. Desde a assinatura do acordo, a Comissão tem chamado a atenção para o facto de todos os outros Estados-Membros deverem aderir também. A Áustria, a Irlanda, Malta e a Polónia assinaram-no recentemente, e fazemos votos de que os outros Estados-Membros o assinem em breve. Também fazemos votos sinceros de que o acordo com a Phillip Morris sirva de modelo a acordos semelhantes celebrados com outras empresas. A Comissão, em nome da Comunidade Europeia, e os dez Estados-Membros que celebraram o Acordo de Luta contra o Contrabando e contra a Contrafacção com a Phillip Morris International decidirão da forma de repartir os fundos. As discussões estão em curso, e a Comissão tem frisado repetidas vezes que é urgente chegar a um acordo sobre a distribuição dos montantes que vão ser afectados. A este respeito, estamos gratos ao Parlamento pelo seu apoio na tentativa de conseguir uma parcela adequada para a afectação da Comissão. O acordo destina-se a contribuir para o combate contra o contrabando e a fraude. Especifica que os pagamentos monetários poderão funcionar como uma fonte de financiamento adicional para iniciativas de luta contra o contrabando e contra a contrafacção. Não inclui, porém, obrigações específicas para a utilização dos mesmos. No relatório Bösch sobre a luta contra a fraude, ontem mesmo aprovado, o Parlamento pede à Comissão e aos Estados-Membros que utilizem os pagamentos obtidos em aplicação do acordo para financiar medidas que impeçam e combatam o contrabando de cigarros, incluindo actividades de luta contra a contrafacção. Os fundos recebidos pela Comunidade Europeia em aplicação do acordo serão inscritos no orçamento comunitário como fundos não reservados, em conformidade com as regras aplicáveis do Regulamento Financeiro. No entanto, o legislador comunitário e a autoridade orçamental podem decidir adoptar um novo programa ou alargar o âmbito de aplicação de um programa já existente. A Comissão considera que a Comunidade tem direito a receber uma quota-parte justa dos fundos, que seja reflexo dos princípios do sistema de recursos próprios da Comunidade. A Comissão tem andado a debater a distribuição dos fundos com os dez Estados-Membros e confia que dentro em breve se chegará a um consenso. Em Dezembro de 2004 o Senhor Comissário Kallas enviou uma carta aos Ministros das Finanças e convocou duas reuniões sobre o assunto. Não se chegou ainda a um acordo definitivo. A questão da quota-parte que deverá ser afectada ao orçamento comunitário depende da solução encontrada para a divisão dos fundos entre os Estados-Membros. A Comissão continua a procurar activamente chegar a um consenso definitivo."@pt17
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@sk18
"Mr President, I wish to begin by thanking Parliament for its support and efforts, which culminated in the conclusion of an anti-fraud agreement with Phillip Morris International on 9 July 2004. This includes the payment of USD 1.25 billion to the European Community and participating Member States over 12 years. The agreement underlines the importance of anti-fraud policies and is regarded as a major success for the Commission and OLAF. Since the agreement was signed, the Commission has pointed out that all the other Member States should also join it. Austria, Ireland, Malta and Poland have recently signed and we hope that the other Member States will soon. We also sincerely hope that the Phillip Morris agreement can serve as a model for a similar agreement with other companies. The Commission, on behalf of the European Community, and the ten Member States that concluded the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement with Philip Morris International, will decide how the funds are to be shared out. Discussions are ongoing and the Commission has repeatedly stressed the urgency of reaching agreement on the distribution of the amounts to be allocated. In this regard, we are grateful for Parliament’s support in seeking an adequate share for the Commission allocation. The agreement is intended to contribute to the fight against smuggling and fraud. It specifies that the monetary payments may serve as a source of additional funding for anti-contraband and anti-counterfeit initiatives. However, it does not include specific obligations for their use. In the Bösch report on the fight against fraud, adopted only yesterday, Parliament asks the Commission and the Member States to use the payments accruing from the agreement to fund measures to prevent and combat cigarette smuggling, including anti-counterfeiting activities. Funds received by the European Community under the agreement will be entered in the Community budget as non-earmarked funds, in accordance with the rules of the Financial Regulation applicable. The Community legislator and the budgetary authority can, however, decide to adopt a new programme or to widen the scope of an existing programme. The Commission considers that the Community is entitled to receive a fair share of the funds, reflecting the principles of the Community’s own resources system. The Commission has been discussing the distribution of the funds with the ten Member States and is confident that a consensus will be reached soon. In December 2004 Commissioner Kallas sent a letter to the ministers of finance and has convened two meetings on the subject. A final agreement has not yet been reached. The question of the share that should be allocated to the Community budget is dependent on the solution that is found to the division of funds between the Member States. The Commission actively continues to seek a final consensus."@sl19
". Herr talman! Jag vill börja med att tacka parlamentet för dess stöd och ansträngningar, vilka kulminerade den 9 juli 2004 då en överenskommelse träffades med Philip Morris International om bedrägeribekämpning. I denna överenskommelse ingår att 1,25 miljarder US-dollar under 12 år skall betalas till Europeiska gemenskapen och deltagande medlemsstater. I överenskommelsen understryks vikten av en politik för att bekämpa bedrägerier och detta kan ses som en stor framgång för kommissionen och OLAF. Sedan överenskommelsen undertecknades har kommissionen framhållit att även övriga medlemsstaterna bör ansluta sig till den. Irland, Malta, Polen och Österrike har nyligen undertecknat överenskommelsen och vi hoppas att övriga medlemsstater snart kommer att göra detsamma. Det är också vår förhoppning att Philip Morris-överenskommelsen kommer att tjäna som modell för liknande avtal med andra företag. Kommissionen kommer att på Europeiska gemenskapens vägnar, och för de tio medlemsstater som undertecknade överenskommelsen med Philip Morris International om bekämpning av smuggling och förfalskningar, besluta om hur medlen skall fördelas. Diskussioner pågår och kommissionen har upprepade gånger betonat att det brådskar att komma överens om fördelningen av de tilldelade medlen. Vi är tacksamma för parlamentets stöd för att utverka en adekvat del för kommissionens budgetanslag. Överenskommelsen har till syfte att bidra till bekämpningen av smuggling och bedrägerier. Det anges i överenskommelsen att penningutbetalningarna kan utgöra en källa till ytterligare finansiering av initiativ för att motverka smuggling och förfalskningar. Överenskommelsen innehåller dock inte några specifika åtaganden om användningen av medlen. I Böschbetänkandet om bekämpning av bedrägerier, som antogs så sent som igår, bad parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att använda de medel som utfaller genom avtalet till att finansiera åtgärder för att förhindra och bekämpa cigarettsmuggling, inklusive förfalskningsbekämpande åtgärder. De medel som Europeiska gemenskapen får enligt överenskommelsen kommer att infogas i gemenskapsbudgeten som icke-öronmärkta medel, i enlighet med tillämpliga regler i budgetförordningen. Gemenskapens lagstiftare och budgetmyndigheten kan dock besluta att anta ett nytt program eller att bredda omfattningen av ett befintligt. Kommissionen anser att gemenskapen är berättigad att motta en rättvis andel av medlen, med hänsyn till principerna för gemenskapens egna medel. Kommissionen har diskuterat fördelningen av medel med de tio medlemsstaterna och är övertygad om att ett samförstånd snart kommer att uppnås. I december 2004 skickade kommissionsledamot Siim Kallas ett brev till finansministrarna, och han har också sammankallat två möten om saken. En slutlig överenskommelse har ännu inte nåtts. Frågan om den del som skall gå till gemenskapens budget är beroende av vilken lösning man hittar på fördelningen av medlen mellan medlemsstaterna. Kommissionen fortsätter aktivt att verka för ett slutligt samförstånd."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph