Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-08-Speech-3-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050608.13.3-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet skall vara mellanstatligt, att straffrätten inte skall harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken skall förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner skall utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@cs1
"Junilisten mener, at politisamarbejdet og retssamarbejdet skal være mellemstatsligt, at strafferetten ikke skal harmoniseres på EU-niveau, og at der ikke bør oprettes en europæisk anklagemyndighed. Asyl- og indvandringspolitikken skal fortsat være national med henblik på at undgå dannelse af et Fort Europa. Desuden bør medlemsstaterne selv bestemme, hvordan deres demokratiske institutioner skal udformes - med udgangspunkt i overholdelse af Københavnskriterierne og den europæiske menneskerettighedskonvention om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Vi kan derfor ikke støtte beslutningen."@da2
". Nach Ansicht der Juniliste sollte die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher Ebene erfolgen, das Strafrecht nicht auf EU-Ebene harmonisiert und keine europäische Staatsanwaltschaft eingerichtet werden. Die Asyl- und Einwanderungspolitik sollte auch weiterhin auf nationaler Ebene verbleiben, um die Schaffung einer Festung Europa zu verhindern. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der Kopenhagener Kriterien, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union selbst über die Gestaltung ihrer demokratischen Institutionen entscheiden können. Aus diesen Gründen können wir die Entschließung nicht befürworten."@de9
". Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία πρέπει να λειτουργούν σε διακυβερνητικό επίπεδο, ότι η ποινική νομοθεσία δεν πρέπει να εναρμονίζεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή. Η πολιτική μετανάστευσης και ασύλου πρέπει να συνεχίσει να ασκείται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός Φρουρίου Ευρώπης. Εξάλλου, τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών τους οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. Συνεπώς, δεν μπορούμε να στηρίξουμε το ψήφισμα."@el10
"The June List believes that police cooperation and legal cooperation should be intergovernmental, that criminal law should not be harmonised at EU level and that no European Prosecutor’s Office should be set up. Immigration and asylum policy must go on being conducted at national level in order to avoid creating a Fortress Europe. Moreover, the Member States themselves should determine how their democratic institutions are to be designed, taking account of the Copenhagen criteria and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. We cannot, therefore, support the resolution."@en4
"La Lista de Junio cree que la cooperación política y la cooperación jurídica tendrían que ser intergubernamentales, que el derecho penal no debería armonizarse en el ámbito de la Unión Europea y que no convendría crear ninguna Oficina del Fiscal Europeo. La política de inmigración y asilo debe seguir aplicándose a escala nacional para evitar la creación de una fortaleza europea. Además, los propios Estados miembros deberían determinar cómo van a designarse sus propias instituciones democráticas, teniendo en cuenta los criterios de Copenhague y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Por lo tanto, no podemos apoyar la resolución."@es20
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@et5
"Kesäkuun listan mielestä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön on oltava valtioiden välistä, EU-valtioiden rikosoikeutta ei tule yhtenäistää ja Euroopan syyttäjäviranomaista ei ole syytä perustaa. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on säilyttävä kansallisena, jotta Euroopan linnakkeen syntymiseltä vältyttäisiin. Jäsenvaltioiden on lisäksi itse päätettävä, miten niiden demokraattiset instituutiot muodostetaan, ottaen huomioon Kööpenhaminan kriteerit ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus. Siksi emme voi kannattaa päätöslauselmaa."@fi7
". La Liste de juin estime que la coopération policière et juridique devrait revêtir un caractère intergouvernemental, que le droit pénal ne devrait pas être harmonisé au niveau communautaire et qu’aucun procureur européen ne devrait être mis en place. La politique d’immigration et d’asile doit continuer à être menée à l’échelon national pour éviter de créer une Europe forteresse. De plus, ce sont les États membres eux-mêmes qui devraient déterminer la forme de leurs institutions démocratiques, en tenant compte des critères de Copenhague et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de soutenir la résolution."@fr8
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@hu11
"La ritiene che la cooperazione delle forze di polizia e in ambito giuridico dovrebbe essere intergovernativa, che il diritto penale non dovrebbe essere armonizzato a livello comunitario e che non dovrebbe essere creata alcuna procura europea. Le politiche di immigrazione e asilo devono continuare a essere condotte a livello nazionale per evitare di creare una “Fortezza Europa”. Inoltre gli stessi Stati membri devono stabilire come devono essere progettate le proprie Istituzioni democratiche, tenendo in considerazione i criteri di Copenaghen e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Non possiamo dunque appoggiare la risoluzione."@it12
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@lt14
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@lv13
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@mt15
"De Junilistan is van mening dat politiële en justitiële samenwerking intergouvernementeel zou moeten zijn, dat het strafrecht niet zou moeten worden geharmoniseerd op EU-niveau en dat er geen Europees openbaar ministerie zou moeten worden ingesteld. Immigratie- en asielbeleid moeten op nationaal niveau worden gehouden, om het ontstaan van een fort Europa te vermijden. Bovendien zouden de lidstaten zelf moeten bepalen hoe hun democratische instellingen vorm krijgen, rekening houdend met de criteria van Kopenhagen en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Wij kunnen daarom de resolutie niet steunen."@nl3
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@pl16
"A Lista de Junho considera que a cooperação policial e judiciária deve ter um carácter intergovernamental, que o direito penal não deve ser harmonizado a nível da UE e que não deve ser criada uma Procuradoria Europeia. A política de imigração e de asilo deve continuar a ser conduzida a nível nacional, a fim de evitar a criação de uma “Fortaleza-Europa”. Além disso, devem ser os próprios Estados-Membros a determinar o modo como as suas instituições democráticas devem ser concebidas, tendo em conta os critérios de Copenhaga e a Convenção europeia para a protecção dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais. Não podemos, portanto, apoiar a resolução."@pt17
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@sk18
"Junilistan anser att polissamarbetet och det rättsliga samarbetet ska vara mellanstatligt, att straffrätten inte ska harmoniseras på EU-nivå och att det inte bör inrättas en europeisk åklagarmyndighet. Invandrings- och asylpolitiken ska förbli nationell för att undvika skapandet av en Fästning Europa. Dessutom bör medlemsstaterna själva bestämma hur deras demokratiska institutioner ska utformas, med beaktande av Köpenhamnskriterierna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi kan därför inte stödja resolutionen."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph