Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-08-Speech-3-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050608.13.3-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Både kommissionen och Europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@sv21
lpv:translated text
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@cs1
"Både Kommissionen og Europa-Parlamentet vil med dette forslag i praksis afskaffe mulighederne for begrænsede kvoter for indførsel af alkohol og tobak. Junilisten vælger derfor at stemme hverken for eller imod udvalgets ændringsforslag, da et nej ville betyde støtte til Kommissionens forslag. Den svenske, finske og danske regering ønsker i stedet, at de vejledende niveauer skal halveres og betragtes som maksimumsgrænser for privat indførsel. Junilisten støtter dermed den svenske, finske og danske regerings holdning i Rådet. Heldigvis er der her tale om et område, hvor Sverige stadig har vetoret i Rådet, hvorfor forslaget ikke bør udgøre en trussel mod den nuværende lovgivning."@da2
". Sowohl die Kommission als auch das Europäische Parlament wollen mit diesem Vorschlag die Möglichkeit begrenzter Einfuhrquoten für Alkohol und Tabak in der Praxis abschaffen. Die Juniliste enthält sich daher der Stimme bezüglich der Änderungsanträge des Ausschusses, da ein Nein eine Unterstützung des Vorschlags der Kommission bedeuten würde. Die schwedische, finnische und dänische Regierung befürworten stattdessen eine Halbierung der indikativen Grenzen, die als Obergrenzen für die Privateinfuhr betrachtet werden sollten. Die Juniliste unterstützt damit die Positionen der Regierungen Schwedens, Finnlands und Dänemarks im Rat. Glücklicherweise gehört diese Frage zu den Gebieten, bei denen Schweden noch immer ein Vetorecht im Rat besitzt, so dass dieser Vorschlag keine Bedrohung des gegenwärtigen Rechts darstellen dürfte."@de9
". Μέσω αυτής της πρότασης, τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκουν στην πράξη να καταργήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες εισαγωγής περιορισμένων ποσοτήτων αλκοόλ και καπνού. Η Λίστα του Ιουνίου επιλέγει, συνεπώς, να απόσχει από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών της επιτροπής διότι μια αρνητική ψήφος θα συνιστούσε στήριξη της πρότασης της Επιτροπής. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας επιθυμούν να μειωθούν κατά το ήμισυ τα ενδεικτικά επίπεδα και να θεωρηθούν ανώτατα όρια για τις εισαγωγές από ιδιώτες. Η Λίστα του Ιουνίου στηρίζει, λοιπόν, τη θέση της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Δανίας στο Συμβούλιο. Ευτυχώς, σε αυτόν τον τομέα η Σουηδία εξακολουθεί να διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο, οπότε η πρόταση αυτή δεν αναμένεται να αποτελέσει απειλή για την ισχύουσα νομοθεσία."@el10
"Through this proposal, both the Commission and the European Parliament wish in practice to remove the opportunities that exist for importing limited quotas of alcohol and tobacco. The June List therefore chooses to abstain from voting on the committee’s amendments because a ‘no’ vote would entail support for the Commission’s proposal. The Swedish, Finnish and Danish Governments instead want the indicative levels to be halved and regarded as upper limits for private imports. The June List thus supports the Swedish, Finnish and Danish position in the Council. Fortunately, the area concerned is one in which Sweden still has a veto in the Council, so this proposal should not be a threat to the existing legislation."@en4
"A través de esta propuesta tanto la Comisión como el Parlamento Europeo desean eliminar en la práctica las oportunidades que existen para importar cuotas limitadas de alcohol y tabaco. Por tanto, la Lista de Junio opta por abstenerse de votar sobre las enmiendas de la comisión porque una votación negativa supondría apoyar la propuesta de la Comisión. En su lugar, los Gobiernos sueco, finlandés y danés quieren reducir a la mitad los niveles indicativos y que se consideren límites superiores para importaciones privadas. Por tanto, la Lista de Junio apoya la posición sueca, finlandesa y danesa en el Consejo. Por suerte, Suecia aún tiene derecho a veto en el Consejo en este ámbito, de forma que esta propuesta no debería constituir una amenaza para la legislación existente."@es20
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@et5
"Tällä ehdotuksella niin komissio kuin Euroopan parlamenttikin haluavat käytännössä poistaa nykyiset mahdollisuudet rajoittaa alkoholin ja tupakan maahantuontikiintiöitä. Kesäkuun lista on siksi päättänyt äänestää tyhjää valiokunnan tarkistuksista, sillä ei-ääni tarkoittaisi komission ehdotuksen kannattamista. Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset puolestaan haluavat, että ohjetasot puolitettaisiin ja että niitä pidettäisiin yksityisen tuonnin ylärajoina. Kesäkuun lista kannattaa Ruotsin, Suomen ja Tanskan kantaa neuvostossa. Onneksi Ruotsilla on vielä veto-oikeus neuvostossa tässä asiassa, joten ehdotuksen ei pitäisi uhata nykylainsäädäntöä."@fi7
". Par cette proposition, tant la Commission que le Parlement européen souhaitent en pratique supprimer les possibilités existantes d’importer des quotas limités d’alcool et de tabac. La Liste de juin choisit dès lors de s’abstenir de voter sur les amendements de la commission parce qu’un vote négatif impliquerait un soutien à la proposition de la Commission. Les gouvernements suédois, finlandais et danois veulent au contraire que les niveaux indicatifs soient divisés de moitié et considérés comme des limites maximales pour les importations privées. La Liste de juin appuie la position suédoise, finlandaise et danoise au Conseil. Heureusement, la Suède a toujours un veto au Conseil dans le domaine concerné et, par conséquent, cette proposition ne devrait pas représenter une menace pour la législation en vigueur."@fr8
"Con questa proposta, sia la Commissione che il Parlamento europeo intendono in pratica eliminare le attuali possibilità di importare quote limitate di alcol e di tabacco. La Lista di giugno sceglie quindi di astenersi dal votare gli emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, poiché un voto negativo implicherebbe l’appoggio alla proposta della Commissione. I governi svedese, finlandese e danese, invece, richiedono che i livelli indicativi vengano dimezzati e considerati limiti massimi per le importazioni private. La Lista di giugno sostiene quindi la posizione svedese, finlandese e danese in seno al Consiglio. Fortunatamente, in quest’ambito la Svezia ha ancora il diritto di veto in Consiglio, pertanto la proposta non dovrebbe essere una minaccia per la legislazione esistente."@it12
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@lv13
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@mt15
"Met dit voorstel geven zowel de Commissie als het Europees Parlement in feite te kennen dat zij de import van beperkte hoeveelheden alcohol en tabak onmogelijk willen maken. De Junilistan zal zich daarom van stemming onthouden over de amendementen van de commissie, omdat een tegenstem steun voor het voorstel van de Commissie zou impliceren. De regeringen van Zweden, Denemarken en Finland daarentegen willen dat de indicatieve niveaus worden gehalveerd en worden beschouwd als bovengrenzen voor privé-import. De Junilistan steunt dan ook het standpunt van Zweden, Finland en Denemarken in de Raad. Gelukkig betreft het een terrein waarop Zweden in de Raad nog steeds een veto mag uitspreken, zodat dit voorstel geen bedreiging zou mogen zijn voor bestaande wetgeving."@nl3
"Através desta proposta, tanto a Comissão como o Parlamento Europeu pretendem, na prática, eliminar as oportunidades existentes para limitar a importação de álcool e tabaco. A Lista de Junho decide, portanto, abster-se na votação das alterações da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários porque um voto negativo implicaria um apoio à proposta da Comissão. Os governos sueco, finlandês e dinamarquês pretendem, pelo contrário, que os níveis indicativos sejam reduzidos para metade e considerados como limites máximos para as importações privadas. A Lista de Junho apoia a posição sueca, finlandesa e dinamarquesa no Conselho. Felizmente, o domínio em causa é um daqueles em que a Suécia ainda tem direito de veto no Conselho, pelo que esta proposta não deverá constituir uma ameaça para a legislação em vigor."@pt17
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@sk18
"Både kommissionen och europaparlamentet vill genom detta förslag i praktiken avskaffa möjligheterna till begränsade införselkvoter av alkohol och tobak. Junilistan väljer därför att lägga ner sina röster på utskottets ändringsförslag eftersom en nej-röst skulle innebära ett stöd för kommissionens förslag. De svenska, finska och danska regeringarna vill istället att de indikativa nivåerna skall halveras och betraktas som maximumgränser för privat införsel. Junilistan stödjer därmed de svenska, finska och danska regeringarnas position i rådet. Lyckligtvis behandlas här ett område där Sverige fortfarande har veto i rådet varför detta förslag inte bör vara ett hot mot den befintliga lagstiftningen."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph