Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.25.2-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@cs1
"Herr Präsident! Auch ich muss unserem Berichterstatter, Herrn Böge, für seine gründlichen und kompetenten Anstrengungen ein großes Lob aussprechen und ihm herzlich danken, erstens für die Analyse des Kommissionsvorschlags und dann für den Entwurf des Standpunkts des Parlaments zur Finanziellen Vorausschau. Meine Fraktion unterstützt diesen Bericht. Diese vorgeschlagene Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat ist wirtschaftlich vernünftig. Es ist uns gelungen, im Rahmen des Kommissionsvorschlags neue Prioritäten zu setzen und ihm gegenüber Einsparungen vorzunehmen. Wir von der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa sind besonders froh darüber, dass der Schwerpunkt des Vorschlags auf Forschung, Ausbildung und Investitionen im Verkehrs- und Energiebereich gelegt wird. Genau in diese Bereiche müssen wir bedeutend mehr Haushaltsmittel der EU investieren. In diesen Anstrengungen liegt die Zukunft, und sie können die EU in eine starke Stellung bringen. Deshalb ist es umso trauriger, dass die Staats- oder Regierungschefs der EU gerade in diesen Bereichen drastische Kürzungen vornehmen wollen. Gnadenlos wollen sie bei unseren ehrgeizigen Forschungsbemühungen Abstriche machen, und dies ist absolut unverständlich und stimmt ganz und gar nicht mit den vielen schönen Erklärungen des Rates über die gemeinsame Forschung überein. Aus eben diesen Bereichen, in denen gemeinsame Anstrengungen die Wettbewerbsfähigkeit der EU tatsächlich stärken könnten, ziehen sie sich zurück und sparen Summen ein, die in einem größeren Zusammenhang gesehen überaus bescheiden sind. Wie Kommissar Barroso gesagt hat, werden sich solche Einsparungen wahrhaftig auf die Ambitionen in diesem Bereich auswirken. Wir aus der ALDE-Fraktion freuen uns insbesondere über die aufgestockten Mittel, die das Parlament für die Asyl- und Rechtspolitik sowie für die gemeinsame Außenpolitik zur Verfügung stellt. Bei der Rechtspolitik handelt es sich um einen rasch wachsenden Bereich, und es ist wichtig, einen ausreichend weiten Rahmen vorzusehen, damit wir in den kommenden acht Jahren auf die neuen Bedürfnisse reagieren können. In acht Jahren kann viel geschehen. Auch die Außenpolitik ist ein Bereich, in dem sich ständig neue Erfordernisse ergeben. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen das - als wir plötzlich Geld für den Kosovo, Afghanistan, Serbien und den Irak und, das allerjüngste Beispiel, für die Opfer des Tsunami finden mussten. In der Finanziellen Vorausschau muss solch ein plötzlicher Bedarf berücksichtigt werden, damit wir nicht bei den Hilfsleistungen für die anderen armen Länder kürzen müssen. Für uns ist es besonders wichtig, dass angemessene Mittel zur Unterstützung der neuen Nachbarn der erweiterten EU zur Verfügung stehen. Die Entwicklungen in der Ukraine stellen das jüngste Beispiel dafür dar, dass die EU die demokratische Entwicklung in Ländern, die ihre engen Nachbarn sind, fördern konnte. Die Agrarpolitik und die Unterstützung für die armen Regionen in den alten Mitgliedstaaten werden weiterhin einen Großteil des Haushaltsplans ausmachen. Daher ist es erforderlich, dass der Gesamtrahmen groß genug festgesetzt wird, damit auch die Finanzierung von neuem Bedarf möglich ist. Der EU-Haushaltsplan beläuft sich immer noch auf lediglich ca. 1 % des Bruttonationaleinkommens, und es kann nicht behauptet werden, dass die Summen, über die wir zurzeit diskutieren, in irgendeinem Mitgliedstaat zu einer Haushaltskrise führen werden. Daher möchte ich den Europäischen Rat ernsthaft auffordern, auf seinem kommenden Gipfel eine vernünftige Lösung zu finden, den Stillstand zu überwinden und zu zeigen, dass Ergebnisse erzielt werden können. Ich stimme Herrn Böge zu, wenn er sagt, dass auch das Parlament eine Lösung anbieten muss, aber nicht um jeden Preis. Jedoch möchte ich sagen, dass das Parlament einen konstruktiven und realistischen Vorschlag eingebracht hat. Wir sind verpflichtet, eine Lösung zu finden, damit die Strukturfondsprogramme, die zur Entwicklung der Volkswirtschaften der neuen Mitgliedstaaten gedacht sind, zum 1. Januar 2007 anlaufen können. Kein Ergebnis zu erzielen und keine Verhandlungsbereitschaft an den Tag zu legen, wäre einfach verachtenswert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, τον κ. Böge, για τις επιμελείς και ολοκληρωμένες του προσπάθειες, πρώτον να αναλύσει την πρόταση της Επιτροπής και έπειτα να διατυπώσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Η Ομάδα μου υποστηρίζει αυτή την έκθεση. Αυτή η προτεινόμενη βάση διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο διέπεται από συνετή οικονομική λογική. Βρήκαμε τρόπους να αναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες με βάση την πρόταση της Επιτροπής και να εξοικονομήσουμε πόρους σε σύγκριση με αυτήν. Οι βουλευτές της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που η πρόταση επικεντρώνεται στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στις επενδύσεις στις μεταφορές και στην ενέργεια. Ακριβώς σε αυτούς τους τομείς είναι που χρειάζεται να διοχετεύσουμε πολύ περισσότερους από τους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ. Σε τέτοιας κλίμακας προσπάθειες ερείδεται το μέλλον, και αυτές μπορούν να προσδώσουν θέση ισχύος στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ακόμα πιο λυπηρό το γεγονός ότι ακριβώς σε αυτούς τους τομείς οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων ακονίζουν τα μαχαίρια τους προκειμένου να προβούν σε περικοπές. Θέλουν να περικόψουν ανηλεώς τις φιλόδοξες ερευνητικές μας προσπάθειες, και αυτό είναι μάλλον ακατανόητο και αντιβαίνει στις μεγαλόστομες δηλώσεις του Συμβουλίου για την κοινή έρευνα. Ακριβώς σε αυτούς τους τομείς, όπου οι κοινές προσπάθειες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, είναι που αφαιρούν και εξοικονομούν ποσά τα οποία, από μια γενικότερη άποψη, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα μετρίου ύψους. Όπως βεβαίως μας είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Barroso, αυτού του είδους η εξοικονόμηση θα έχει όντως συνέπειες για τις φιλοδοξίες μας στον συγκεκριμένο τομέα. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών χαίρεται όλως ιδιαιτέρως για τους μεγαλύτερους πόρους που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο και τη νομική πολιτική καθώς και για την κοινή εξωτερική πολιτική. Η νομική πολιτική είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο, και είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένα αρκούντως ευχερές πλαίσιο προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες στα επόμενα οκτώ χρόνια. Πολλά μπορούν να γίνουν μέσα σε οκτώ χρόνια. Η εξωτερική πολιτική, επίσης, είναι ένας τομέας στον οποίο ανακύπτουν συνεχώς νέες ανάγκες. Αυτό δείχνει η εμπειρία των πρόσφατων ετών, όταν ξαφνικά χρειάστηκε να βρούμε χρήματα για το Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν, τη Σερβία και το Ιράκ, πρόσφατα δε και για τα θύματα του τσουνάμι. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη παρόμοιες ξαφνικές ανάγκες, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να περικόπτουμε τη βοήθεια προς άλλες φτωχές χώρες. Προσδώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τη στήριξη των νέων γειτόνων της διευρυμένης ΕΕ. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι, βεβαίως, το τελευταίο παράδειγμα που δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί να στηρίξει τις δημοκρατικές εξελίξεις σε χώρες οι οποίες γειτνιάζουν άμεσα με αυτή. Η γεωργική πολιτική και η στήριξη προς τις φτωχές περιφέρειες των παλαιών κρατών μελών θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη το συνολικό πλαίσιο να είναι το ενδεδειγμένο ούτως ώστε να καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση νέων αναγκών. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις ένα τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα ποσά τα οποία συζητάμε θα αποτελέσουν αιτία δημοσιονομικής κρίσης σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, θέλω πραγματικά να καλέσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξεύρει μια λογική λύση στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής, να βρει λύση στο αδιέξοδο και να δείξει ότι μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα. Συμφωνώ με τον κ. Böge ως προς το ότι θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει μια λύση, όχι όμως με κάθε τίμημα. Θέλω, ωστόσο, να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίστηκε με μια εποικοδομητική και ρεαλιστική πρόταση. Υποχρεούμαστε να βρούμε μια λύση ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία εκπονήθηκαν για την ανάπτυξη των οικονομιών των νέων κρατών μελών την 1η Ιανουαρίου 2007. Θα είναι θλιβερό να μην επιτευχθεί αποτέλεσμα και να μην επιδειχθεί διαπραγματευτική βούληση."@el10
"Mr President, I too must greatly commend and warmly thank our rapporteur, Mr Böge, for his thorough and proficient efforts, firstly in analysing the Commission’s proposal and then in formulating Parliament’s position on the financial perspectives. My group supports this report. This proposed basis for the negotiations with the Council is economically responsible. We have found ways of reprioritising under the Commission’s proposal and of making savings in relation to the latter. Those of us in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe are particularly pleased that the proposal concentrates on research, training and investments in transport and energy. It is, of course, precisely in these areas that we must invest significantly more of the EU’s budgetary means. It is in such efforts that the future lies, and they can give the EU a position of strength. That is why it is all the sadder that it is specifically in these areas that the EU’s Heads of State or Government are considering wielding the axe in order to make cuts. They want ruthlessly to cut back on our ambitious research efforts, and this is quite incomprehensible and out of step with the many fine statements from the Council about common research. It is precisely from these areas, where common efforts really could strengthen the EU’s competitiveness, that they are withdrawing and are saving amounts that, seen in a larger context, are exceedingly modest. As Commissioner Barroso did of course tell us, such savings will genuinely affect ambitions in this area. Those of us in the ALDE Group are particularly pleased about the greater resources Parliament is setting aside for asylum and legal policy and for the common foreign policy. Legal policy is a rapidly growing area, and it is important for a large enough framework to be set aside for us to be able to respond to new needs over the next eight years. A lot can happen in eight years. Foreign policy too is an area in which new needs constantly arise. This is shown by experiences in recent years, when we suddenly had to find money for Kosovo, Afghanistan, Serbia and Iraq and, most recently, for the victims of the tsunami. The financial framework will have to take account of such sudden needs so that we do not go and cut back on aid to other poor countries. We have attached particular importance to there being adequate resources for supporting the enlarged EU’s new neighbours. The developments in Ukraine are, of course, the latest example of the EU being able to support democratic developments in countries that are its close neighbours. Agricultural policy and support for poor regions in the old Member States will continue to account for a lot of the budget. It is therefore necessary for the overall framework to be set high enough for it to be possible to finance new needs too. The EU budget still amounts to only approximately one per cent of gross national income, and it cannot be claimed that the amounts we are now debating are going to be the source of a budget crisis in any Member State. I wish, therefore, earnestly to call upon the European Council to find a reasonable solution at the forthcoming summit, to break the deadlock and to show that results can be delivered. I agree with Mr Böge when he says that we also want Parliament to provide a solution, but not at any price. I want to say, however, that Parliament has come up with a constructive and realistic proposal. We are obliged to find a solution so that the structural fund programmes designed to develop the economies of the new Member States can be got under way on 1 January 2007. Not to achieve a result and not to display a willingness to negotiate would simply be contemptible."@en4
"Señor Presidente, yo también he de felicitar y dar las gracias a nuestro ponente, el señor Böge, por sus concienzudos y competentes esfuerzos, por un lado en lo que respecta al análisis de la propuesta de la Comisión y, por otro, en cuanto a la formulación de la posición del Parlamento sobre las perspectivas financieras. Mi Grupo apoya este informe. La base propuesta para las negociaciones con el Consejo es económicamente responsable. Hemos encontrado el modo de establecer nuevas prioridades de acuerdo con la propuesta de la Comisión y de economizar en relación con esta. A los miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa nos complace en particular el hecho de que la propuesta se centre en los ámbitos de investigación y formación, y en las inversiones en los sectores de transporte y energía. No hay duda de que debemos destinar a estos ámbitos una cantidad mayor de los medios presupuestarios de la Unión Europea. El futuro depende de estos esfuerzos, los cuales pueden colocar a la Unión en una posición de poder. Por este motivo, resulta tan lamentable que los Jefes de Estado o de Gobierno de Europa se planteen empuñar la espada para introducir recortes precisamente en estos sectores. Pretenden reducir sin contemplaciones nuestros ambiciosos esfuerzos investigadores, un deseo que resulta bastante incomprensible y desacorde con las numerosas y sensatas declaraciones del Consejo acerca de la investigación común. Es justamente en estos ámbitos en los que los esfuerzos comunes podrían reforzar la competitividad europea, donde se decide economizar y retirar cantidades que, consideradas desde un contexto más amplio, son sumamente modestas. Tal y como ha señalado el Comisario Barroso, este ahorro afectará de verdad a las aspiraciones en este terreno. Los miembros del Grupo ALDE nos sentimos especialmente satisfechos por el mayor número de recursos que el Parlamento va a reservar para la política legal y de asilo y para la política exterior común. La política legal es un ámbito en rápido crecimiento y, por este motivo, resulta esencial reservar una dotación suficientemente amplia como para poder hacer frente a las nuevas necesidades durante los próximos ocho años. En ese plazo de tiempo pueden suceder muchas cosas. La política exterior también es un sector en el que constantemente surgen nuevas necesidades, tal y como demuestran los acontecimientos de los últimos años, cuando hubo que conseguir fondos para Kosovo, Afganistán, Serbia e Iraq y, más recientemente, para las víctimas del tsunami. La dotación financiera deberá tener en cuenta este tipo de necesidades repentinas de forma que no haya que recortar las ayudas destinadas a otros países pobres. Hemos otorgado especial importancia a la disponibilidad de recursos suficientes para el apoyo a los nuevos vecinos de la Unión Europea ampliada. Los sucesos en Ucrania constituyen, sin duda alguna, el ejemplo más reciente de la capacidad de la Unión de respaldar los avances democráticos en aquellos países que son sus vecinos cercanos. La política agrícola y la asistencia a las regiones desfavorecidas de los antiguos Estados miembros seguirán percibiendo una gran parte del presupuesto. Por consiguiente, es preciso que la dotación global sea suficientemente elevada como para permitir, además, la financiación de nuevas necesidades. El presupuesto comunitario continúa equivaliendo aproximadamente a solo un uno por ciento de la renta nacional bruta, por lo que no se puede decir que las cantidades hoy debatidas vayan a ser la causa de una crisis presupuestaria en ningún Estado miembro. Por lo tanto, deseo de todo corazón instar al Consejo Europeo a que busque una solución razonable en la próxima cumbre, que contribuya a salir del atolladero y que muestre los resultados que se pueden obtener. Estoy de acuerdo con el señor Böge cuando afirma que queremos que el Parlamento ofrezca una solución, pero no a cualquier precio. He de decir, no obstante, que el Parlamento ha presentado una propuesta constructiva y realista. Tenemos la obligación de encontrar una solución que permita poner en marcha el 1 de enero de 2007 los programas de fondos estructurales diseñados para impulsar las economías de los nuevos Estados miembros. Resultaría simplemente deleznable dejar de buscar un resultado y no mostrarse dispuestos a negociar."@es20
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin annan vilpittömästi tunnustusta esittelijällemme Bögelle ja kiitän häntä lämpimästi siitä, että hän toimi perusteellisesti ja ammattitaitoisesti ensinnäkin arvioidessaan komission ehdotuksen ja toiseksi laatiessaan rahoitusnäkymiä koskevan parlamentin kannan. Ryhmäni tukee tätä mietintöä. Tämä ehdotus neuvoston kanssa käytävien neuvottelujen perustaksi on taloudellisesti vastuuntuntoinen. Olemme onnistuneet asettamaan painopisteitä uudelleen komission ehdotuksen mukaisesti ja laatimaan kyseistä ehdotusta koskevia säästöjä. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsenet ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että ehdotuksessa painotetaan tutkimusta, koulutusta sekä liikenteeseen ja energiaan tehtäviä investointeja. Juuri näille aloille meidän on investoitava huomattavasti enemmän EU:n määrärahoja. Nimenomaan tällaiset toimet ovat tulevaisuutta ja voivat vakauttaa EU:n aseman. Siksi on sitäkin surullisempaa, että juuri näillä aloilla EU:n valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet harkitsevat menojen karsimista. He haluavat häikäilemättä supistaa tavoitteellista tutkimustoimintaamme, mikä on aivan käsittämätöntä, eikä lainkaan vastaa niitä monia hienoja julkilausumia, joita neuvosto on antanut yhteisestä tutkimuksesta. Juuri näiltä aloilta, joilla yhteistyö voisi lisätä EU:n kilpailukykyä, vetäydytään ja säästetään summia, jotka laajemmassa mittakaavassa ovat äärimmäisen vaatimattomia. Kuten komission puheenjohtaja Barroso meille kertoikin, näillä säästöillä on todellista vaikutusta tämän alan tavoitteisiin. Me ALDE-ryhmän jäsenet olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että parlamentti kohdentaa lisävaroja turvapaikka- ja oikeuspolitiikkaan sekä yhteiseen ulkopolitiikkaan. Oikeuspolitiikka on voimakkaasti kasvava ala, ja sille on varattava riittävän väljä kehys, jotta voimme vastata uusiin tarpeisiin seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Kahdeksassa vuodessa voi tapahtua paljon. Myös ulkopolitiikan alalla nousee jatkuvasti esiin uusia haasteita. Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet tämän, kun olemme nopeasti tarvinneet varoja Kosovoon, Afganistaniin, Serbiaan ja Irakiin, sekä aivan äskettäin hyökyaallon uhreille. Rahoituskehyksessä on otettava huomioon tällaiset äkilliset tarpeet, ettei meidän tarvitse vähentää tukeamme muille köyhille maille. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että meillä olisi riittävästi varoja EU:n uusien naapurimaiden tukemiseen. Ukrainan tapahtumat ovat tietenkin viimeisin esimerkki siitä, että EU voi tukea lähinaapureidensa demokraattista kehitystä. Maatalouspolitiikka ja vanhojen jäsenvaltioiden köyhien alueiden tukeminen vie edelleen suuren osan talousarviosta. Onkin välttämätöntä asettaa kokonaiskehys riittävän korkealle, jotta siitä voidaan rahoittaa myös uusia tarpeita. EU:n talousarvio on edelleen vain noin yksi prosentti bruttokansantulosta, eikä voida väittää, että määrät, joista nyt keskustelemme, olisivat syynä julkisen talouden kriisiin yhdessäkään jäsenvaltiossa. Kehotankin painokkaasti Eurooppa-neuvostoa etsimään tulevassa huippukokouksessaan järkevän ratkaisun, jonka avulla selvitetään pattitilanne ja osoitetaan, että tuloksia on mahdollista saavuttaa. Olen samaa mieltä kuin esittelijä Böge, joka totesi, että haluamme parlamentin löytävän ratkaisun, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Totean kuitenkin, että parlamentti on esittänyt rakentavan ja realistisen ehdotuksen. Meillä on velvollisuus löytää ratkaisu, jotta uusien jäsenvaltioiden talouden kehittämiseen tarkoitetut rakennerahasto-ohjelmat voidaan käynnistää 1. tammikuuta 2007. Olisi häpeällistä, jos emme saisi aikaan tuloksia ja osoittaisi neuvottelutahtoa."@fi7
". Monsieur le Président, moi aussi je dois remercier chaleureusement notre rapporteur, M. Böge, et louer son grand mérite pour son jusqu’au-boutisme et sa compétence, d’abord lors de l’analyse de la proposition de la Commission, puis lors de la formulation de la position du Parlement sur les perspectives financières. Mon groupe soutient ce rapport. Celui-ci propose une base de négociation avec le Conseil économiquement responsable. Nous avons trouvé des moyens de reformuler les priorités dans le cadre de la proposition de la Commission et de réaliser des économies par rapport à celles-ci. Au sein de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, nous sommes particulièrement heureux que la proposition se concentre sur la recherche, la formation et les investissements dans les domaines des transports et de l’énergie. C’est, bien évidemment, précisément dans ces domaines que nous devons investir nettement plus de moyens budgétaires communautaires. L’avenir dépend de ces investissements, qui sont susceptibles de conférer à l’UE une position de force. C’est pourquoi il est d’autant plus désolant que ce soit justement dans ces secteurs que les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE envisagent de faire des coupes claires dans les budgets. Ils veulent réduire impitoyablement nos ambitieux investissements en matière de recherche, une démarche assez incompréhensible et en décalage par rapport aux nombreuses belles paroles du Conseil à propos de la recherche commune. C’est précisément dans ces domaines, où les efforts communs pourraient vraiment renforcer la compétitivité de l’UE, qu’ils retirent des moyens et économisent des montants qui, vus dans un contexte plus large, sont extrêmement modestes. Comme nous l’a dit, bien entendu, le commissaire Barroso, ces économies affecteront réellement nos ambitions dans ces secteurs. Notre groupe ALDE se réjouit particulièrement du fait que le Parlement réserve des moyens plus conséquents pour la politique d’asile et de justice, ainsi que pour la politique étrangère commune. La politique de justice est un domaine en pleine évolution et il est important d’établir un cadre suffisamment grand pour que nous puissions répondre aux nouveaux besoins au cours des huit prochaines années. Beaucoup de choses peuvent se passer en huit ans. La politique étrangère est aussi un secteur dans lequel de nouveaux besoins surviennent constamment. Les expériences de ces dernières années nous l’ont prouvé: nous avons dû soudain trouver de l’argent pour le Kosovo, l’Afghanistan, la Serbie et l’Irak et, plus récemment, pour les victimes du tsunami. Le cadre financier devra tenir compte de ces besoins soudains afin que nous ne devions pas diminuer les aides attribuées à d’autres pays pauvres. Nous avons attaché une importance particulière à ce qu’il y ait des moyens adéquats pour venir en aide aux nouveaux voisins de l’UE élargie. Les événements en Ukraine sont, évidemment, le dernier exemple en date du soutien que l’UE peut apporter à la démocratisation dans les pays qui sont ses voisins proches. La politique agricole et l’aide aux régions pauvres dans les anciens États membres continueront à absorber une grande partie du budget. Par conséquent, il est indispensable de placer la barre assez haut au niveau du cadre global, afin de pouvoir financer les nouveaux besoins également. Le budget de l’UE représente toujours seulement environ 1% du revenu national brut et personne ne peut prétendre que les sommes dont nous discutons aujourd’hui vont être la source d’une crise budgétaire dans un quelconque État membre. Je prie dès lors instamment le Conseil européen de trouver une solution raisonnable lors du prochain sommet, de sortir de l’impasse et de montrer qu’il est possible d’obtenir des résultats. Je partage l’avis de M. Böge quand il dit que nous voulons aussi que le Parlement apporte une solution, mais pas à n’importe quel prix. Je voudrais dire, toutefois, que le Parlement a déposé une proposition très constructive et très réaliste. Nous sommes obligés de trouver une solution de sorte que les programmes des Fonds structurels imaginés pour développer les économies des nouveaux États membres puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Ne pas obtenir de résultats et ne pas afficher une volonté de négocier serait tout simplement une attitude indigne."@fr8
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@hu11
"Signor Presidente, anch’io desidero rivolgere i miei complimenti e un sentito ringraziamento al relatore, onorevole Böge, per il particolare e competente impegno che ha profuso, dapprima analizzando la proposta della Commissione e poi formulando la posizione del Parlamento sulle prospettive finanziarie. Il mio gruppo appoggia la relazione. La base proposta per negoziare con il Consiglio è economicamente responsabile. Abbiamo trovato il modo di riformulare le priorità all’interno della proposta della Commissione e di realizzare risparmi sulla medesima. Noi membri del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa siamo particolarmente lieti che la proposta si concentri sulla ricerca, la formazione e gli investimenti nei trasporti e nell’energia. Infatti, sono precisamente questi i settori in cui dobbiamo investire una quota sensibilmente maggiore in termini di bilancio europeo. Il futuro è in quest’impegno, che può garantire all’Unione europea una posizione di forza. Per questo motivo è ancora più triste che i capi di Stato e di governo stiano considerando di abbattere l’ascia proprio su questi settori, per effettuare dei tagli. L’intenzione è quella di ridurre drasticamente i nostri ambiziosi sforzi di ricerca, il che è alquanto incomprensibile e in disaccordo con le belle dichiarazioni del Consiglio sulla ricerca comune. E’ esattamente da questi ambiti, nei quali uno sforzo comune potrebbe davvero rafforzare la competitività dell’UE, che il Consiglio sta ricavando risparmi che, in prospettiva, sono assai modesti. Come effettivamente ha dichiarato il Commissario Barroso, tali risparmi si ripercuoteranno davvero sulle ambizioni in questi settori. Il gruppo ALDE si rallegra in modo particolare che il Parlamento stia stanziando maggiori risorse a favore dell’asilo, della giustizia e della politica estera comune. La politica giudiziaria è un settore in rapida crescita, ed è importante che si provveda ad un quadro sufficientemente ampio per consentirci di rispondere alle nuove esigenze nel corso dei prossimi otto anni. In otto anni possono succedere tante cose. Anche in materia di politica estera il fabbisogno è in costante aumento: lo dimostrano le esperienze degli ultimi anni, quando abbiamo dovuto reperire improvvisamente risorse per il Kosovo, l’Afghanistan, la Serbia e l’Iraq, e più recentemente, per le vittime dello . Il quadro finanziario dovrà tenere conto di queste necessità improvvise, così da non dover essere costretti a tagliare l’aiuto a favore di altri paesi poveri. Abbiamo attribuito particolare importanza all’esistenza di risorse adeguate per sostenere i nuovi vicini dell’UE allargata. Gli sviluppi in Ucraina, ovviamente, sono l’ultimo esempio della capacità dell’UE di sostenere gli sviluppi democratici in paesi che sono nostri vicini diretti. La politica agricola e il sostegno a favore delle regioni povere nei vecchi Stati membri continueranno a rappresentare una quota cospicua del bilancio. Pertanto è necessario che il quadro globale sia tanto capace da consentire di finanziare anche nuove esigenze. Il bilancio europeo ammonta ancora approssimativamente soltanto all’1 per cento del reddito nazionale lordo e non si può sostenere che gli importi in discussione possano essere la causa di una crisi di bilancio in alcuno Stato membro. Desidero pertanto invitare seriamente il Consiglio europeo a trovare una soluzione ragionevole al prossimo Vertice, per uscire dall’ e per dimostrare che è possibile ottenere dei risultati. Concordo con l’onorevole Böge, quando sostiene che vogliamo che anche il Parlamento prospetti una soluzione, ma non a qualunque prezzo. Desidero tuttavia aggiungere che il Parlamento ha elaborato una proposta costruttiva e realistica. Siamo tenuti a trovare una soluzione affinché i programmi a titolo dei Fondi strutturali volti a sviluppare le economie dei nuovi Stati membri possano partire il 1° gennaio 2007. Non raggiungere un risultato e non dare prova di volontà di negoziare sarebbe assolutamente esecrabile."@it12
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@lt14
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@lv13
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de rapporteur, de heer Böge, graag een groot compliment maken voor zijn grondige en deskundige werk. Hij heeft niet alleen het voostel van de Commissie nauwkeurig geanalyseerd, maar ook het standpunt van het Parlement over de financiële vooruitzichten juist weergegeven. Mijn fractie steunt het verslag. De voorgestelde basis voor de onderhandelingen met de Raad is economisch verantwoord. Wij hebben een manier gevonden om de prioriteiten uit het voorstel van de Commissie te herschikken en wij zijn erin geslaagd om daar zelfs nog bezuinigen in aan te brengen. De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie is met name verheugd dat de nadruk in het voorstel op onderzoek, opleiding en investeringen in vervoer en energie ligt. Juist op die gebieden moeten aanzienlijk meer begrotingsmiddelen van de EU worden geïnvesteerd. Dergelijke maatregelen zijn toekomstgericht en zij maken de positie van de EU sterker. Daarom is het des te betreurenswaardiger dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders het mes in de begroting willen zetten om bezuinigen door te voeren. Zij willen bijvoorbeeld fors bezuinigen op onze ambitieuze onderzoeksplannen. Dat is nogal onbegrijpelijk en niet in overeenstemming met de mooie verklaringen van de Raad over gezamenlijk onderzoek. Gezamenlijke inspanningen op deze gebieden kunnen de concurrentiepositie van de EU daadwerkelijk verbeteren, maar juist hier wil de Raad bezuinigingen doorvoeren, terwijl onze plannen - als ze in een groter kader worden bekeken - eigenlijk buitengewoon bescheiden zijn. Commissaris Barroso heeft ons al verteld dat dergelijke bezuinigingen in de praktijk uiteraard een negatief effect op onze ambities zullen hebben. De ALDE-Fractie is ook bijzonder verheugd dat het Parlement meer middelen reserveert voor het asiel- en juridisch beleid en voor het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Het juridisch beleid is een snel groeiend gebied. Het is van belang dat het financieel kader dat wij hiervoor creëren groot genoeg is om aan de behoeften in de komende acht jaar te voldoen. In acht jaar tijd kan er een hoop gebeuren. Ook op het gebied van het buitenlands beleid dienen zich steeds nieuwe behoeften aan. Dat blijkt ook uit de ervaringen in de afgelopen jaren toen er plotseling financiële ruimte gevonden moest worden voor Kosovo, Afghanistan, Servië en Irak en, kort geleden nog maar, voor de slachtoffers van de tsunami. Bij het financieel kader dient dan ook rekening gehouden te worden met dergelijke onvoorziene uitgaven zodat wij niet op de hulp aan andere arme landen hoeven te bezuinigen. Wij hechten ook speciaal belang aan de beschikbaarheid van voldoende middelen voor steun aan de nieuwe buurlanden van de uitgebreide EU. De ontwikkelingen in Oekraïne vormen natuurlijk het meest recente voorbeeld van de manier waarop de EU in staat is om democratische ontwikkelingen te ondersteunen in onze naaste buurlanden. Een groot deel van de begroting wordt nog steeds opgeslokt door het landbouwbeleid en de steun aan de arme regio’s. Het is dan ook noodzakelijk dat het financiële kader zodanig ruim wordt bemeten dat ook nieuwe behoeften gefinancierd kunnen worden. De begroting van de EU bedraagt nog steeds slechts ongeveer 1 procent van het bruto nationaal inkomen. Er kan dus niet beweerd worden dat de bedragen die nu ter discussie staan een begrotingscrisis in een lidstaat zullen veroorzaken. Daarom zou ik de Raad met klem op willen roepen om tijdens de komende top een redelijke oplossing te zoeken om de impasse te doorbreken en aan te tonen dat er ook resultaten neergezet kunnen worden. Ik ben het met de heer Böge eens dat ook het Parlement voor een oplossing moet zorgdragen, maar niet tegen elke prijs. Ik wil echter wel opmerken dat het Parlement een constructief en realistisch voorstel heeft gedaan. Wij zijn verplicht om een oplossing te vinden zodat de structuurfondsprogramma’s die bedoeld zijn om de economieën van de nieuwe lidstaten te ontwikkelen vanaf 1 januari 2007 operationeel zijn. Het zou schandalig zijn als wij geen resultaten boeken en geen onderhandelingsbereidheid aan den dag leggen."@nl3
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria igualmente de felicitar e agradecer enfaticamente ao nosso relator, senhor deputado Reimer Böge, pelo trabalho meticuloso e competente que realizou, em primeiro lugar, na análise da proposta da Comissão e, em seguida, na formulação da posição do Parlamento relativamente às Perspectivas Financeiras. O meu grupo apoia o relatório. A base que foi proposta para negociação com o Conselho é economicamente responsável. Encontrámos formas de economizar e de alterar a ordem de prioridades relativamente à proposta da Comissão. Os membros do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa estão particularmente satisfeitos com o facto de esta proposta apostar na investigação, na formação e nos investimentos no transporte e na energia. É justamente a estas áreas que se torna necessário afectar significativamente mais recursos orçamentais da UE. É em esforços como estes que assenta o futuro e são eles que podem colocar a UE numa posição de força. Por isso, é tanto mais triste que seja justamente nestas áreas que os Chefes de Estado e de Governo da UE ponderem introduzir cortes com vista a economizar. Pretendem introduzir cortes muito significativos nos ambiciosos esforços a realizar no campo da investigação, uma medida que se nos afigura totalmente incompreensível e desfasada das belas declarações do Conselho sobre a investigação conjunta. Justamente neste campo, onde um esforço comum poderia realmente reforçar a competitividade da UE, retrocedem e pretendem economizar verbas que, em termos globais, são verdadeiramente modestas. E, conforme referiu o Senhor Presidente Barroso, estes cortes terão um impacto muito significativo sobre as ambições nesta área. No Grupo ALDE, sentimo-nos particularmente satisfeitos com o acréscimo de recursos que o Parlamento irá disponibilizar para a política de asilo e de direito e para a política externa comum. A política de direito é uma área em rápido crescimento e para a qual importa canalizar recursos suficientes para que possamos responder às novas exigências ao longo dos próximos oito anos. Muita coisa poderá acontecer em oito anos. A política externa é igualmente uma área onde surgem constantemente novas necessidades. É o que demonstra a experiência adquirida nos últimos anos, em que se tornou subitamente necessário arranjar fundos para o Kosovo, para o Afeganistão, para a Sérvia, para o Iraque e, mais recentemente, para as vítimas do tsunami. Importa, consequentemente, ter em conta, no âmbito do quadro financeiro, este tipo de necessidades súbitas, para que não tenhamos de cortar na ajuda a outros países pobres. Demos particular ênfase à necessidade de disponibilizar recursos suficientes para apoiar os novos vizinhos da UE alargada. A evolução na Ucrânia é o exemplo mais recente de que a UE deverá poder apoiar um desenvolvimento democrático nos países vizinhos mais próximos. A política agrícola e a ajuda às regiões mais pobres dos antigos Estados-Membros continuarão a representar uma parte significativa do orçamento. Torna-se, consequentemente, necessário estabelecer o quadro conjunto num nível que permita financiar também novas necessidades eventuais. O orçamento da UE continua limitado a apenas cerca de 1 % do rendimento nacional bruto e não se poderá afirmar que as importâncias que estão actualmente a ser objecto de negociação possam estar na origem da crise orçamental de qualquer Estado-Membro. Gostaria, por isso, de instar veementemente o Conselho Europeu a encontrar uma solução razoável, durante a próxima cimeira, para resolver o impasse actual e demonstrar que é possível apresentar resultados. Concordo com o senhor deputado Böge quando refere que também gostaria de ver o Parlamento apresentar uma solução, mas não a qualquer preço. Gostaria de referir que o Parlamento elaborou uma proposta construtiva e realista. Temos obrigação de encontrar uma solução para que os programas relativos aos Fundos Estruturais, destinados a desenvolver a economia dos novos Estados-Membros, possam arrancar no dia 1 de Janeiro de 2007. Não alcançar resultados e não mostrar vontade negocial seria, simplesmente, desprezível."@pt17
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@sk18
"Hr. formand, også fra min side skal der lyde en stor ros og en stor tak til vores ordfører, Reimer Böge, for hans grundige og dygtige indsats, først med analysen af Kommissionens forslag og siden med formuleringen af Parlamentets holdning til de finansielle overslag. Min gruppe bakker op om denne betænkning. Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt. Vi har fundet besparelser, og vi har fundet omprioriteringer i forhold til Kommissionens forslag. I ALDE-Gruppen er vi særligt glade for udspillets satsning på forskning, uddannelse og investeringer i transport og energi. Det er jo netop her, vi skal lægge markant flere budgetmidler i EU. Denne indsats er fremtiden og kan give EU en styrkeposition. Så meget desto mere sørgeligt er det, at det netop er her, EU's statsledere overvejer at sætte sparekniven ind. De vil skære den ambitiøse forskningsindsats hårdt tilbage, og det er helt uforståeligt og ude af trit med de mange smukke erklæringer fra Rådet om fælles forskning. Netop her, hvor en fælles indsats virkelig kunne styrke EU's konkurrenceevne, netop her bakker man ud og sparer på beløb, der set i den store sammenhæng er såre beskedne, og som kommissær Barroso jo har fortalt os det, så vil disse besparelser virkelig få effekt for ambitionerne på dette område. I ALDE-Gruppen er vi særdeles tilfredse med de større ressourcer, Parlamentet afsætter til asyl- og retspolitikken og til den fælles udenrigspolitik. Retspolitikken er et hurtigtvoksende område, og det er vigtigt, at der afsættes en så stor ramme, at vi kan opfange nye behov i de kommende otte år. Der kan ske meget på otte år. Også udenrigspolitikken er et område, hvor der konstant opstår nye behov. Det viser erfaringerne fra de senere år, hvor vi pludselig skulle finde penge til Kosovo, til Afghanistan, til Serbien, til Irak og senest til ofrene for tsunamien. Sådanne pludselige behov skal der tages højde for i den finansielle ramme, så vi ikke skal ud og skære på hjælpen til andre fattige lande. Vi har især lagt vægt på, at der skal være tilstrækkelige midler til at støtte det udvidede EU's nye naboer. Udviklingen i Ukraine er jo det seneste eksempel på, at EU skal kunne understøtte en demokratisk udvikling hos de nære naboer. Landbrugspolitikken og støtte til fattige regioner i de gamle medlemslande vil fortsat fylde meget på budgettet. Derfor er det nødvendigt at sætte den samlede ramme så højt, at også nye behov kan finansieres. EU's budget ligger fortsat kun på ca. 1 % af bruttonationalindkomsten, og de beløb, vi forhandler om nu, kan ikke påstås at være kilde til budgetkrise i noget medlemsland. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Det Europæiske Råd til at finde en løsning - en rimelig løsning - ved det kommende topmøde, til at få løst op i de fastlåste positioner og til at vise, at der kan præsteres resultater. Jeg er enig med hr. Böge, når han siger, at vi også vil have en løsning fra Parlamentets side, men ikke for enhver pris, men jeg vil sige, at Parlamentet har leveret et konstruktivt, et realistisk forslag. Vi skylder at finde en løsning, så de strukturfondprogrammer, der skal udvikle de nye medlemslandes økonomi, kan sættes i gang den 1. januar 2007. Ikke at nå et resultat, ikke at vise forhandlingsvilje er simpelthen for usselt."@sl19
"Herr talman! Jag vill också rikta mitt stora beröm och varma tack till vår föredragande, Reimer Böge, för hans grundliga och skickliga arbete, först med att analysera kommissionens förslag och sedan med att formulera parlamentets inställning till budgetplanerna. Min grupp stöder detta betänkande. Den föreslagna grunden för förhandlingarna med rådet är ekonomiskt ansvarsfull. Vi har hittat sätt att omprioritera under kommissionens förslag och att göra besparingar i förhållande till det. Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa är särskilt glada över att förslaget är koncentrerat på forskning, utbildning och investeringar i transport och energi. Det är naturligtvis just inom dessa områden som vi måste investera väsentligt mer av EU:s budgetmedel. Det är i ett sådant arbete som framtiden ligger, och de kan ge EU en stark position. Det är därför som det är så ledsamt att det är just inom dessa områden som EU:s stats- och regeringschefer har för avsikt att göra kraftiga nedskärningar. De vill hänsynslöst skära ned vårt ambitiösa forskningsprogram, och det är ganska ofattbart och oförenligt med många av de vackra uttalandena från rådet om gemensam forskning. Det är just från dessa områden, där det gemensamma arbetet verkligen skulle kunna stärka EU:s konkurrenskraft, som de drar sig tillbaka och sparar belopp som, sett i ett större sammanhang, är ytterst blygsamma. Som kommissionsledamot José Manuel Barroso naturligtvis sade till oss kommer sådana besparingar att få allvarliga följder för ambitionerna inom detta område. Vi i ALDE-gruppen är särskilt glada över de större resurser som parlamentet avsätter för asylfrågor och rättspolitik och för den gemensamma utrikespolitiken. Rättspolitiken är ett snabbt växande område, och det är viktigt att en tillräckligt stor ram avsätts för att vi skall kunna möta behoven under de närmaste åtta åren. Mycket kan hända på åtta år. Utrikespolitiken är också ett område där nya behov hela tiden uppstår. Det framgår av erfarenheterna från senare år, när vi plötsligt var tvungna att hitta pengar till Kosovo, Afghanistan, Serbien och Irak och, senast, till offren för tsunamin. Finansieringsramen måste ta hänsyn till sådana plötsliga behov så att vi inte tvingas skära ned biståndet till andra fattiga länder. Vi har lagt särskild vikt vid att det skall finnas tillräckliga resurser för att stödja det utvidgade EU:s nya grannar. Utvecklingen i Ukraina är naturligtvis det senaste exemplet på EU:s förmåga att stödja demokratiska utvecklingar i länder som är dess nära grannar. Jordbrukspolitiken och stödet för fattiga regioner i de gamla medlemsstaterna kommer att fortsätta att stå för en stor del av budgeten. Det är därför nödvändigt att den övergripande ramen är tillräckligt hög för att det även skall vara möjligt att finansiera nya behov. EU:s budget uppgår fortfarande bara till cirka en procent av bruttonationalinkomsten, och det kan inte påstås att de belopp som vi nu debatterar kommer att ge upphov till en budgetkris i någon medlemsstat. Jag vill därför uppriktigt uppmana Europeiska rådet att hitta en rimlig lösning efter det kommande toppmötet, för att bryta dödläget och visa att resultat kan levereras. Jag håller med Reimer Böge när han säger att vi också vill att parlamentet skall erbjuda en lösning, men inte till vilket pris som helst. Jag vill dock säga att parlamentet har kommit fram till ett konstruktivt och realistiskt förslag. Vi är skyldiga att hitta en lösning så att de strukturfondsprogram som är utformade för att utveckla ekonomierna i de nya medlemsstaterna kan sättas i gång den 1 januari 2007. Att inte uppnå något resultat och inte visa någon vilja att förhandla skulle helt enkelt vara föraktligt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"5,19,15,1,18,14,11,16,2,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph