Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete skall leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sv21
lpv:translated text
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@cs1
"Forebyggende arbejde, beredskab og indsats i forbindelse med terrorangreb udgør vigtige og nødvendige foranstaltninger. At dette arbejde skal føre til, at EU skal definere og gennemføre et europæisk politisk projekt, er dog ikke rimeligt. Terrorismens ofre kan støttes på en bedre måde end ved at oprette yderligere EU-myndigheder. Vi er desuden imod at udnytte terrorhandlinger og andre tragiske hændelser til at udvide EU-institutionernes magt og indflydelse. Derfor har Junilisten stemt nej til betænkningen."@da2
". Vorbeugung, Bereitschaft und Einsätze im Zusammenhang mit Terrorangriffen sind wichtig und notwendig. Dass solche Maßnahmen zur Definition und Durchführung eines europäischen politischen Projekts führen müssen, ergibt jedoch keinen Sinn. Die Opfer des Terrorismus können besser unterstützt werden als durch die Einrichtung einer weiteren Europäischen Agentur. Wir wenden uns außerdem dagegen, Terrorangriffe und andere tragische Ereignisse für die Erweiterung von Macht und Einfluss der EU-Institutionen auszunutzen. Aus diesem Grunde hat die Juniliste gegen den Bericht gestimmt."@de9
"Η πρόληψη, η προπαρασκευή και η ανταπόκριση έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων είναι σημαντικά και αναγκαία μέτρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτού του είδους το έργο θα πρέπει να οδηγήσει την ΕΕ στην ανάγκη καθορισμού και υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού πολιτικού σχεδίου. Τα θύματα της τρομοκρατίας μπορούν να υποστηρίζονται με καλύτερους τρόπους παρά με τη δημιουργία και άλλων αρχών της ΕΕ. Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι στην εκμετάλλευση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων τραγικών συμβάντων προκειμένου να επεκταθεί η ισχύς και η επιρροή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Λίστα του Ιουνίου καταψήφισε αυτή την έκθεση"@el10
"Prevention, preparation and response in connection with terrorist attacks are important and necessary measures. That such work should lead to the EU having to define and implement a European political project does not, however, make sense. The victims of terrorism can be supported in better ways than by setting up further EU authorities. We are, moreover, opposed to exploiting terrorist acts and other tragic events to extend the power and influence of the EU institutions. The June List has therefore voted against the report."@en4
"Las medidas de prevención, preparación y respuesta en conexión con los ataques terroristas son importantes y necesarias. Sin embargo, la idea de que estas actividades requieran la definición y aplicación de un proyecto político comunitario por parte de la Unión Europea no tiene sentido. Existen mejores formas de apoyar a las víctimas del terrorismo que estableciendo un mayor número de autoridades comunitarias. Además, estamos en contra de que se aprovechen los actos terroristas y otros acontecimientos trágicos para ampliar el poder y la influencia de las instituciones europeas. Por lo tanto, la Lista de Junio ha votado en contra del informe."@es20
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@et5
"Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen ovat tärkeitä ja välttämättömiä toimia. Siinä ei ole kuitenkaan mitään järkeä, että tämän työn tuloksena EU:n pitäisi määritellä ja panna täytäntöön eurooppalainen poliittinen hanke. On parempiakin tapoja tukea terrorismin uhreja kuin perustaa uusia EU:n viranomaisia. Vastustamme myös sitä, että terroritekoja ja muita traagisia tapahtumia hyödynnetään EU:n toimielinten vallan ja vaikutuksen laajentamisessa. Kesäkuun lista on siksi äänestänyt mietintöä vastaan."@fi7
". La prévention des attentats terroristes, la préparation et la réaction à ceux-ci sont des mesures importantes et nécessaires. Il n’est toutefois pas logique que ce travail conduise l’UE à devoir définir et mettre en œuvre un projet politique européen. Les victimes du terrorisme peuvent être aidées de meilleure manière qu’en établissant de nouvelles autorités européennes. Qui plus est, nous sommes opposés à l’exploitation des actes terroristes et d’autres événements tragiques dans le but d’étendre le pouvoir et l’influence des institutions de l’UE. Par conséquent, la Liste de juin a voté contre le rapport."@fr8
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@hu11
"La prevenzione, la preparazione e la reazione in materia di attentati terroristici rappresentano misure importanti e necessarie. Non ha tuttavia senso che tale compito debba comportare la definizione e l’attuazione da parte dell’Unione europea di un progetto politico europeo. Le vittime del terrorismo possono essere sostenute con iniziative più efficaci rispetto all’istituzione di altre autorità dell’Unione europea. Inoltre, siamo contrari alla strumentalizzazione degli attentati terroristici e degli altri avvenimenti tragici per estendere il potere e l’influenza delle Istituzioni dell’Unione europea. La Lista di giugno ha quindi votato contro la relazione."@it12
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@lt14
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@lv13
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@mt15
"Het voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanslagen zijn belangrijke en noodzakelijke maatregelen. Dat dergelijk werk ertoe zou moeten leiden dat de EU een Europees politiek project definieert en ontplooit, is niet steekhoudend. De slachtoffers van terrorisme kunnen op andere manieren beter worden geholpen dan met nog meer EU-instellingen. Wij zijn er bovendien tegen om terroristische aanslagen en andere tragische gebeurtenissen te misbruiken voor het uitbreiden van de macht en de invloedssfeer van de instellingen van de EU. De Junilistan heeft dan ook tegen het verslag gestemd."@nl3
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@pl16
"A prevenção, a preparação e a reacção no caso de atentados terroristas são medidas importantes e necessárias. Que esse trabalho obrigue a UE a definir e pôr em prática um projecto político europeu não faz, porém, qualquer sentido. As vítimas do terrorismo podem ser apoiadas de formas mais eficazes do que através da criação de novas autoridades comunitárias. Além disso, estamos contra a exploração dos actos terroristas e de outros acontecimentos trágicos para aumentar o poder e a influência das instituições comunitárias. Por estes motivos, a Lista de Junho votou contra o relatório."@pt17
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sk18
"Förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker utgör viktiga och nödvändiga åtgärder. Att detta arbete ska leda till att EU måste definiera och genomföra ett europeiskt politiskt projekt är dock inte rimligt. Terrorismens offer kan stödjas på bättre sätt än genom inrättandet av ytterligare EU-myndigheter. Vi vänder oss dessutom mot att utnyttja terrordåd och andra tragiska händelser för att utvidga EU-institutionernas makt och inflytande. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph