Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De skall avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten – inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@cs1
"Junilisten er for et øget samarbejde mellem medlemsstaterne for at bekæmpe terrorisme og anden grov grænseoverskridende kriminalitet. Imidlertid er dette spørgsmål, som vedrører det mellemstatslige politisamarbejde og det retslige samarbejde, altså spørgsmål under tredje søjle. De skal afgøres af medlemsstaterne i Rådet og ikke af overstatslige EU-institutioner. Vurderingen af forhandlingsresultatet og kravet om ansvar påhviler således de nationale parlamenter - ikke Europa-Parlamentet. Junilisten kan derfor ikke støtte Parlamentets ændringsforslag, selv om vi kunne have støttet indholdet af flere af dem, hvis vi havde siddet i rigsdagen. Hvad angår betænkning, støtter vi Sveriges initiativ i Rådet til en rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder i EU."@da2
". Die Juniliste ist für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Terrorismus und sonstiger schwerer grenzüberschreitender Straftaten. Dies sind jedoch Fragen, die die zwischenstaatliche polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit und somit den Bereich des dritten Pfeilers betreffen. Daher sind sie von den Mitgliedstaaten im Rat und nicht von überstaatlichen EU-Institutionen zu entscheiden. Die Auswertung der Verhandlungsergebnisse und die Einforderung der Verantwortung obliegt daher den nationalen Parlamenten und nicht dem Europäischen Parlament. Aus diesem Grunde kann die Juniliste die Änderungsanträge des Parlaments nicht unterstützen, obwohl wir einige von ihnen im schwedischen Reichstag inhaltlich befürworten würden. Was den Berichtbetrifft, so unterstützen wir die Initiative Schwedens für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der EU."@de9
"Η Λίστα του Ιουνίου είναι υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας των κρατών μελών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων. Αυτά είναι, ωστόσο, γνωστά ως θέματα του τρίτου πυλώνα, τα οποία αφορούν τη διακυβερνητική πολιτική και τη νομική συνεργασία, οπότε οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και όχι από υπερεθνικά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Συνεπώς, εναπόκειται στα εθνικά κοινοβούλια και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και να ζητήσουν να γίνει αποδεκτή η ευθύνη τους. Κατά συνέπεια, η Λίστα του Ιουνίου αδυνατεί να στηρίξει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι θα είχαμε υποστηρίξει το περιεχόμενο πολλών εξ αυτών, εάν επρόκειτο για συνεδρίαση του σουηδικού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, υποστηρίζουμε τη σουηδική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο αναφορικά με την οδηγία-πλαίσιο για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην ΕΕ."@el10
"The June List is in favour of increased cooperation between the Member States in combating terrorism and other serious cross-border crime. These are, however, what are known as third pillar issues, concerning intergovernmental police and legal cooperation, and decisions concerning them have to be taken by the Member States in the Council and not by supranational EU institutions. It is thus for the national parliaments, and not the European Parliament, to assess the results of negotiations and call for responsibility to be accepted. The June List cannot therefore support Parliament’s amendments, in spite of the fact that we would have supported the contents of several of them if we had been sitting in the Swedish Parliament. Where reportis concerned, we support Sweden’s initiative in the Council concerning a Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the EU."@en4
"La Lista de Junio está a favor de aumentar la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otros delitos transfronterizos graves. No obstante, esta cuestión se engloba dentro del denominado tercer pilar, relativo a la cooperación judicial y policial intergubernamental, por lo que las decisiones correspondientes han de ser adoptadas por los Estados miembros en el Consejo y no por las instituciones comunitarias supranacionales. Así, la capacidad de evaluar los resultados de las negociaciones y de exigir la asunción de responsabilidades corresponde a los Parlamentos nacionales, en lugar de al Parlamento Europeo. Por consiguiente, la Lista de Junio no puede respaldar las enmiendas del Parlamento, a pesar de que el contenido de varias de ellas habría contado con nuestro apoyo si se hubiesen presentado en el Parlamento sueco. En lo que respecta al informe, apoyamos la iniciativa sueca en el Consejo relativa a la Decisión marco sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los cuerpos de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea."@es20
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@et5
"Kesäkuun lista kannattaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämistä terrorismin ja muun vakavan rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Nämä ovat kuitenkin niin sanotun kolmannen pilarin asioita, jotka koskevat hallitusten välistä yhteistyötä poliisi- ja oikeusasioissa, ja niitä koskevat päätökset on tehtävä jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa neuvostossa eikä ylikansallisissa EU:n toimielimissä. Neuvottelujen tulosten arviointi ja vastuun osoittaminen ovat näin ollen kansallisten parlamenttien eikä Euroopan parlamentin tehtäviä. Kesäkuun lista ei voi siksi kannattaa parlamentin tarkistuksia huolimatta siitä, että olisimme kannattaneet usean tarkistuksen sisältöä, jos olisimme olleet Ruotsin parlamentissa. Mietinnöstätotean, että kannatamme Ruotsin neuvostossa tekemää ehdotusta puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta EU:n lainvalvontaviranomaisten välillä."@fi7
". La Liste de juin est favorable à une coopération plus étroite entre les États membres en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres graves délits transfrontaliers. Ces problèmes sont toutefois connus comme relevant du troisième pilier, qui aborde la coopération intergouvernementale en matière policière et judiciaire, et les décisions qui les concernent doivent être prises par les États membres au sein du Conseil, et non par des institutions européennes supranationales. Il revient donc aux parlements nationaux, et non pas au Parlement européen, d’évaluer les résultats des négociations et d’appeler à ce que tout le monde prenne ses responsabilités. La Liste de juin ne peut donc pas soutenir les amendements du Parlement, en dépit du fait que nous aurions approuvé le contenu de plusieurs d’entre eux si nous étions au parlement suédois. En ce qui concerne le rapport, nous souscrivons à l’initiative de la Suède au Conseil concernant une décision-cadre sur la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’UE."@fr8
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@hu11
"La Lista di giugno è favorevole al potenziamento della cooperazione tra Stati membri nella lotta contro il terrorismo e altri reati transfrontalieri gravi. Si tratta tuttavia di questioni considerate inerenti al terzo pilastro, che rientrano nel contesto della cooperazione intergovernativa giuridica e di polizia. Le decisioni in quest’ambito sono di competenza degli Stati membri e del Consiglio, e non delle Istituzioni sovranazionali dell’Unione europea. Spetta quindi ai parlamenti nazionali, e non al Parlamento europeo, valutare i risultati dei negoziati ed esigere che siano assunte le relative responsabilità. Di conseguenza, la Lista di giugno non può sostenere gli emendamenti del Parlamento, benché, se ci trovassimo nel parlamento svedese, ci esprimeremmo a favore del contenuto di molti di questi. Per quanto attiene alla relazione, appoggiamo l’iniziativa che la Svezia ha intrapreso in seno al Consiglio relativa alla decisione quadro sulla semplificazione degli scambi di informazione e di tra le autorità dell’Unione responsabili dell’applicazione della legge."@it12
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@lt14
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@lv13
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@mt15
"De Junilistan staat achter een geïntensiveerde samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van terrorisme en andere zware, grensoverschrijdende misdaad. Dit zijn echter zaken die bekend staan als derde-pijleraangelegenheden die samenhangen met intergouvernementele samenwerking op de terreinen van politie en justitie, en besluiten daarover moeten door de lidstaten worden genomen in de Raad en niet door supranationale EU-instellingen. Het is derhalve aan de nationale parlementen, en niet aan het Europees Parlement, om de resultaten van besprekingen te beoordelen en op te roepen tot het nemen van verantwoordelijkheden. De Junilistan kan dan ook de amendementen van het Parlement niet steunen, ondanks het feit dat wij de inhoud van een aantal ervan zouden hebben gesteund als wij zitting zouden hebben gehad in het Zweedse Parlement. Met betrekking tot het verslagsteunen wij het Zweedse initiatief in de Raad voor een kaderbesluit over het vereenvoudigen van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen wetshandhavers in de EG."@nl3
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@pl16
"A Lista de Junho é favorável a uma maior cooperação entre os Estados-Membros no combate ao terrorismo e a outros crimes transfronteiriços graves. No entanto, estas questões enquadram-se no chamado terceiro pilar, relativo à cooperação policial e judiciária a nível intergovernamental, devendo quaisquer decisões que lhes digam respeito ser tomadas pelos Estados-Membros no Conselho e não por instituições supranacionais da UE. Assim, compete aos parlamentos nacionais e não ao Parlamento Europeu avaliar os resultados das negociações e exigir que as responsabilidades sejam assumidas. A Lista de Junho não pode, portanto, apoiar as alterações do Parlamento, embora estivéssemos dispostos a apoiar o conteúdo de parte delas se nos encontrássemos no Parlamento sueco. Quanto ao relatório, apoiamos a iniciativa da Suécia no Conselho tendo em vista a adopção de uma decisão-quadro relativa à simplificação do intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia."@pt17
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@sk18
"Junilistan är för ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet. Dock är detta frågor som rör det mellanstatliga polisiära och rättsliga samarbetet, s.k. tredjepelarefrågor. De ska avgöras av medlemsstaterna i rådet och inte av överstatliga EU-institutioner. Utvärdering av förhandlingsresultat och utkrävande av ansvar åligger således de nationella parlamenten - inte Europaparlamentet. Junilistan kan därför inte stödja parlamentets ändringsförslag, trots att vi skulle ha stött innehållet i flera av dem om vi satt i riksdagen. Vad gäller betänkandetstödjer vi Sveriges initiativ i rådet avseende ett rambeslut om ett förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph