Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra skall betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@sv21
lpv:translated text
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@cs1
"Vi er fuldstændig imod denne betænkning og mener, at den er helt absurd i de enkelte afsnit. Betænkningens forslag om at øge bevillingerne i forhold til Kommissionens forslag kan vi absolut ikke støtte. Vi spørger os selv, hvorfor medlemslandene ikke kan udvikle deres landdistrikter selv. Eller er den generelle vilje med hensyn til ELFUL, at man ønsker, at andre skal betale regningen? Der kan anføres fordelingspolitiske grunde til, at de rige lande hjælper de fattige lande i EU, men anvendelsen af denne støtte bør de sidstnævnte lande selv bestemme over. I ændringsforslag 29 henvises til traktaten om oprettelsen af en forfatning for Europa. Dette forslag har nu spillet fallit, og der kan ikke længere henvises hertil."@da2
". Wir stehen diesem Bericht absolut ablehnend gegenüber und halten ihn in seinen einzelnen Teilen für völlig absurd. Die im Bericht vorgeschlagene Erhöhung der Mittel im Vergleich zum Vorschlag der Kommission können wir auf keinen Fall unterstützen. Wir fragen uns, warum die Mitgliedstaaten die Entwicklung ihres ländlichen Raumes nicht selbst bewältigen können. Oder ist es der generelle Zweck des ELER, dass andere die Rechnung bezahlen? Es können verteilungspolitische Gründe dafür angeführt werden, dass die reichen Länder den armen helfen, aber in diesem Fall sollten die armen Länder selbst über die Verwendung der Beihilfen entscheiden können. Änderungsantrag 29 verweist auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa. Dieser Vertragsentwurf ist abgelehnt worden und kann daher nicht länger angeführt werden."@de9
"Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την έκθεση και πιστεύουμε ότι είναι τελείως παράλογη, αν εξετάσει κανείς τα επιμέρους τμήματά της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση της έκθεσης για αύξηση των κονδυλίων σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής. Αναρωτιόμαστε: γιατί τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αναπτύξουν από μόνα τους την ύπαιθρο χώρα τους; Ή μήπως η γενική πρόθεση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) βασίζεται στην επιθυμία να πληρώσουν άλλοι τον λογαριασμό; Μπορεί κανείς να παραπέμψει σε μια διανεμητική πολιτική και ειδικότερα στο ότι οι πλούσιες χώρες οφείλουν να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες της ΕΕ· σε αυτή την περίπτωση όμως, οι φτωχές χώρες πρέπει να αποφασίσουν αυτοβούλως με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθεί αυτή η βοήθεια. Η τροπολογία 29 αναφέρεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Αυτή η πρόταση έχει πλέον απορριφθεί και δεν μπορεί κανείς να την επικαλείται."@el10
"We are completely opposed to this report and believe that, in terms of its individual parts, it is quite absurd. We absolutely cannot support the report’s proposal to increase the appropriations in relation to the Commission’s proposals. We wonder why the Member States cannot manage to develop their rural areas themselves? Or is the general intention behind the EAFRD based on a desire for others to foot the bill? Reasons in terms of distribution policy as to why the rich countries should help the poor countries in the EU may be adduced but, in that case, the poor countries should decide for themselves how the aid is used. Amendment 29 refers to the Treaty establishing a Constitution for Europe. This proposal has now been defeated and can no longer be referred to."@en4
"Nos oponemos rotundamente a este informe y creemos que todas sus partes son absurdas. No podemos apoyar de ninguna forma la propuesta del informe de aumentar los créditos en línea con la propuesta de la Comisión. Nos preguntamos por qué los Estados miembros no pueden gestionar por sí mismos el desarrollo de sus zonas rurales. ¿O es que la intención general que oculta el FEADER se basa en el deseo de que otros paguen la cuenta? Podrían esgrimirse razones de política distributiva para justificar por qué los países ricos deben ayudar a los países pobres de la UE, pero aún así, estos últimos deben decidir por sí mismos de qué forma desean utilizar las ayudas. La enmienda 29 hace referencia al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Esa propuesta ya ha sido rechazada, de manera que no puede hacerse referencia a ella."@es20
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@et5
"Vastustamme ehdottomasti tätä mietintöä, ja siinä on mielestäni aivan järjettömiä kohtia. Emme voi missään tapauksessa kannattaa mietinnössä esitettyä ehdotusta määrärahojen lisäämisestä komission ehdottamiin määriin verrattuna. Ihmettelemme, mikseivät jäsenvaltiot onnistu kehittämään itse omia maaseutualueitaan? Vai onko maaseuturahaston taustalla ajatus siitä, että lasku halutaan maksattaa toisilla? Sille, miksi rikkaiden valtioiden pitäisi EU:ssa auttaa köyhiä valtioita, voidaan esittää tulojen jakautumiseen liittyviä perusteluja, mutta siinä tapauksessa köyhien valtioiden on itse päätettävä, miten ne käyttävät tämän avustuksen. Tarkistuksessa 29 viitataan Euroopan perustuslakisopimukseen. Sitä koskeva ehdotus on nyt hylätty, eikä siihen voida enää viitata."@fi7
". Nous nous opposons totalement à ce rapport et nous estimons que du point de vue de ses diverses parties, il est plutôt absurde. Nous ne pouvons en aucun cas soutenir la proposition du rapport d’augmenter les dotations en fonction des propositions de la Commission. Nous nous demandons pourquoi les États membres n’arrivent pas à développer eux-mêmes leurs zones rurales. Ou l’intention générale derrière le Feader est-elle fondée sur l’envie que ce soient les autres qui paient la note? On peut avancer des raisons, en termes de politique de distribution, pour lesquelles les pays riches devraient aider les pays pauvres dans l’UE, mais, dans ce cas, les pays pauvres doivent pouvoir décider par eux-mêmes de la manière d’utiliser cette aide. L’amendement 29 fait référence au traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette proposition a été mise en échec et ne peut plus être avancée."@fr8
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@hu11
"Siamo fermamente contrari a questa relazione, che è assurda, nelle sue varie sezioni. Non possiamo assolutamente sostenere la proposta della relazione di aumentare gli stanziamenti rispetto a quanto raccomandato dalla Commissione. Ci chiediamo perché gli Stati membri non possano gestire da soli le loro zone rurali. O forse l’intenzione generale che sottende al FEASR è di fare in modo che siano gli altri a pagare il conto? Si possono addurre delle ragioni in termini di politica di distribuzione per spiegare perché i paesi ricchi dell’Unione europea debbano aiutare i paesi poveri, ma in questo caso i paesi poveri dovrebbero decidere autonomamente come utilizzare l’aiuto. L’emendamento n. 29 si riferisce al Trattato che adotta la Costituzione europea. Tale proposta è stata respinta e non vi si può più fare riferimento."@it12
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@lt14
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@lv13
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@mt15
"Wij zijn volstrekt tegen dit verslag en zijn van mening dat het in zijn afzonderlijke onderdelen nogal absurd is. We kunnen het in het verslag vervatte voorstel om de kredieten te verhogen in relatie tot de voorstellen van de Commissie absoluut niet steunen. We vragen ons af waarom de lidstaten de plattelandsontwikkeling niet voor eigen rekening kunnen nemen. Of is de eigenlijke bedoeling van de ELFPO-verordening gestoeld op het verlangen anderen de rekening te laten betalen? Wat de verdeling van de middelen betreft kan men als argument aanvoeren dat de rijke landen de arme landen in de EG moeten helpen, maar in dat geval moeten de arme landen zelf kunnen beslissen hoe ze de hulp inzetten. Amendement 29 verwijst naar het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Het desbetreffende voorstel is verworpen en er kan derhalve niet langer naar worden verwezen."@nl3
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@pl16
"Estamos totalmente contra este relatório, que consideramos muito incongruente nas suas várias partes. Não podemos, de modo algum, apoiar a proposta do relatório para que se aumentem as dotações em relação às propostas da Comissão. Gostávamos de saber por que razão os Estados-Membros não conseguem desenvolver, eles próprios, as suas zonas rurais. Ou será que o objectivo geral do FEADER se baseia no desejo de que sejam os outros a pagar a factura? Podem aduzir-se razões de política distributiva para que os Estados-Membros mais ricos da União ajudem os mais pobres, mas, nesse caso, devem ser os próprios Estados-Membros mais pobres a decidir de que forma a ajuda será utilizada. A alteração 29 remete para o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. Este projecto foi derrotado e não pode ser invocado."@pt17
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@sk18
"Vi motsätter oss helt detta betänkande och anser att det i sina stycken är helt absurt. Betänkandets förslag att öka anslagen i förhållande till kommissionens förslag kan vi absolut inte stödja. Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva? Eller är den allmänna viljan med EJFLU att man vill att andra ska betala notan? Det kan anföras fördelningspolitiska skäl för att de rika länderna hjälper de fattiga länderna i EU. Men användningen av dessa stöd bör då de sistnämnda länderna bestämma själva över. Ändringsförslag 29 hänvisar till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Detta förslag har nu fallit och kan inte längre hänvisas till."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph