Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@cs1
"Junilisten støtter institutionel konkurrence og beklager derfor, at Kommissionen har ment, at det var nødvendigt også at regulere dette marked. I dag gælder den lovgivning, hvor genforsikringen tegnes, hvilket betyder, at markedsaktørerne selv vælger, hvilken lovgivning der passer bedst. Direktivet er ikke primært en beskyttelse for borgerne, men hensigten med det er at udstede bestemmelser for finansielle institutter og for handel mellem virksomheder (B2B). Disse aktører udfører dagligt deres egne risikovurderinger og har ikke behov for yderligere EU-lovgivning. Uden mulighed for at stemme mod Kommissionens forslag vælger vi derfor hverken at stemme for eller imod."@da2
". Die Juniliste unterstützt den institutionellen Wettbewerb und bedauert daher, dass die Kommission es für notwendig hält, auch diesen Markt zu regulieren. Gegenwärtig gelten die Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Rückversicherung abgeschlossen wird, das heißt, die Marktteilnehmer wählen selbst die am besten geeignete Gesetzgebung. Die Richtlinie zielt nicht in erster Linie auf den Schutz der Bürger ab, sondern auf Vorschriften für Finanzinstitute und den Handel zwischen Unternehmen (B2B). Diese Akteure führen täglich eigene Risikobewertungen durch und brauchen keine weiteren EU-Vorschriften. Da wir keine Möglichkeit haben, gegen die Vorschläge der Kommission zu stimmen, haben wir uns der Stimme enthalten."@de9
"Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει τον θεσμικό ανταγωνισμό και, συνεπώς, λυπάται που η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να ρυθμίσει και αυτή την αγορά. Επί του παρόντος, η νομοθεσία ισχύει εκεί όπου η αντασφάλιση είναι γραπτή, πράγμα που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι παράγοντες της αγοράς επιλέγουν ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη νομοθεσία. Η οδηγία δεν προσφέρει προστασία πρωτίστως στους πολίτες. Αντιθέτως, αφορά ρυθμίσεις που διέπουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και το εμπόριο μεταξύ εταιρειών. Αυτοί οι επιχειρηματικοί παράγοντες προβαίνουν σε δικές τους μελέτες αξιολόγησης κινδύνου σε καθημερινή βάση και δεν χρειάζονται και άλλη κοινοτική νομοθεσία. Μην μπορώντας να καταψηφίσουμε αυτές τις προτάσεις της Επιτροπής, επιλέγουμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία."@el10
"The June List supports institutional competition and therefore regrets that the Commission has considered it necessary to regulate this market too. At present, the legislation applies where reinsurance is written, meaning that the market players themselves choose which legislation is most appropriate. It is not to citizens that the directive primarily offers protection. Instead, it concerns regulations governing financial institutions and trade between companies (B2B). These players carry out their own risk assessments on a daily basis and do not need further EU legislation. Not being able to vote against the Commission’s proposals, we therefore choose to abstain from voting."@en4
"La Lista de Junio apoya la competencia entre instituciones y, por ello, se lamenta de que la Comisión haya considerado necesario regular también ese mercado. Actualmente, la legislación se aplica a la suscripción de reaseguros, lo que implica que los propios operadores del mercado eligen la legislación que consideran más adecuada. No es a los ciudadanos a los que protege en primer lugar esta Directiva, sino que se ocupa de las disposiciones que regulan a las entidades financieras y al comercio entre empresas (B2B). Estos operadores realizan diariamente sus propias evaluaciones del riesgo y no necesitan una nueva legislación comunitaria. Al no poder votar en contra de las propuestas de la Comisión, hemos decidido abstenernos en la votación."@es20
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@et5
"Kesäkuun lista kannatta toimielinten välistä kilpailua ja pitää siksi valitettavana, että komissio on katsonut tarpeelliseksi säännellä näitäkin markkinoita. Tällä hetkellä sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa jälleenvakuutus on laadittu, mikä tarkoittaa, että markkinoiden toimijat valitsevat itse sopivimman lainsäädännön. Direktiivillä ei suojella ensisijaisesti kansalaisia, vaan siinä on säännöksiä, joita sovelletaan rahoituslaitoksiin ja yritysten väliseen kaupankäyntiin (B2B). Nämä toimijat tekevät päivittäin omat riskiarvionsa eivätkä tarvitse lisää EU:n lainsäädäntöä. Koska emme voi äänestää komission ehdotuksia vastaan, äänestämme tyhjää."@fi7
". La Liste de juin encourage la concurrence institutionnelle et regrette dès lors que la Commission ait estimé nécessaire de réglementer ce marché également. À l’heure actuelle, la législation s’applique là où la réassurance est souscrite, ce qui veut dire que les acteurs du marché choisissent eux-mêmes la législation qui est la plus appropriée. Ce n’est pas les citoyens que la directive protège en premier lieu. Elle concerne plutôt des réglementations régissant les institutions financières et les échanges entre les entreprises (B2B). Ces acteurs réalisent quotidiennement leur propre évaluation des risques et n’ont pas besoin d’un surcroît de législation européenne. N’étant pas en mesure de voter contre les propositions de la Commission, nous avons décidé de nous abstenir de voter."@fr8
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@hu11
"La Lista di giugno sostiene la concorrenza istituzionale e si rammarica, quindi, che la Commissione abbia reputato necessario regolamentare anche questo mercato. Attualmente, trova applicazione la legislazione vigente nel paese in cui si sottoscrive la riassicurazione, e sono quindi gli attori del mercato a decidere quale legislazione sia la più adeguata. La finalità essenziale della direttiva non è offrire protezione ai cittadini. La direttiva riguarda, in effetti, la normativa che disciplina gli istituti finanziari e le transazioni tra società (B2B). Si tratta di attori che elaborano valutazioni del rischio quotidianamente e che non hanno necessità di ulteriore legislazione dell’Unione europea. Poiché non possiamo votare contro le proposte della Commissione, abbiamo deciso di astenerci."@it12
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@lt14
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@lv13
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@mt15
"De Junilistan steunt institutionele concurrentie en betreurt het daarom dat de Commissie het noodzakelijk heeft geacht ook deze markt te reguleren. Op dit moment is de wetgeving van toepassing op het terrein van herverzekering, wat betekent dat de spelers op de markt zelf bepalen welke wetgeving het meest van toepassing is. De richtlijn biedt niet primair bescherming aan burgers. In plaats daarvan gaat zij over regels met betrekking tot financiële instellingen en de handel tussen bedrijven (B2B). Deze spelers voeren van dag tot dag eigen risicoanalyses uit en hebben geen verdere EG-wetgeving nodig. Omdat wij niet tegen de voostellen van de Commissie kunnen stemmen, kiezen wij ervoor ons van stemming te onthouden."@nl3
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@pl16
"A Lista de Junho apoia a concorrência institucional e, por isso, lamenta que a Comissão tenha considerado necessário regulamentar também este mercado. Actualmente, aplica-se a legislação do país onde o contrato de resseguro é celebrado, o que significa que os próprios intervenientes no mercado escolhem a legislação que consideram mais adequada. Não é aos cidadãos que a directiva oferece protecção primordialmente. A directiva diz respeito à regulamentação aplicável às instituições financeiras e às relações comerciais entre as empresas (B2B). Estes intervenientes realizam diariamente as suas próprias avaliações dos riscos e não necessitam de novas disposições legislativas comunitárias. Não podendo votar contra as propostas da Comissão, decidimos abster-nos na votação."@pt17
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@sk18
"Junilistan stödjer institutionell konkurrens och beklagar därför att kommissionen ansett det nödvändigt att reglera även denna marknad. Idag gäller den lagstiftning där återförsäkringen tecknas vilket betyder att marknadsaktörerna själva väljer vilken lagstiftning som passar bäst. Direktivet är inte primärt ett skydd för medborgarna utan avser regleringar för finansiella institut och handel företag emellan (B2B). Dessa aktörer gör dagligen egna riskbedömningar och behöver inte ytterligare EU-lagstiftning. Utan möjlighet att rösta mot kommissionens förslag väljer vi därför att lägga ner våra röster."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph