Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-108"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-108"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@sv21
lpv:translated text
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@cs1
"Vi er åbne over for tanken om, at EU-landene skal oprette en webbaseret portal, hvor medlemslandene stiller relevante miljøindikatorer til rådighed. Vi er kritisk indstillet over for de formuleringer, som åbner for, at EU skal gennemføre lignende foranstaltninger på andre politiske områder. Ordføreren har ikke tydeligt specificeret, hvilke områder der er aktuelle og i hvilken udstrækning. Endvidere er vi af den opfattelse, at betænkningen er alt for detailreguleret, og at medlemsstaterne opfordres til at stille data til rådighed på alt for mange områder. De geografiske forudsætninger varierer mellem medlemslandene. Dermed er det ikke de samme typer oplysninger og indikatorer, der er relevante for samtlige lande. Af ovenstående grunde har vi valgt at stemme nej til Parlamentets betænkning. Vi mener, at Kommissionens forslag er mindre vidtgående og bedre formuleret end det, der er fremlagt i Parlamentets betænkning."@da2
". Wir sind offen für den Gedanken, dass die EU-Mitgliedstaaten ein Internetportal einrichten, über das sie relevante Umweltindikatoren zugänglich machen. Kritisch stehen wir jedoch den Formulierungen gegenüber, die der EU die Möglichkeit eröffnen, ähnliche Maßnahmen in anderen Politikbereichen durchzuführen. Die Berichterstatterin hat nicht deutlich gemacht, um welche Bereiche es sich dabei in welchem Umfang handelt. Ferner enthält der Bericht unserer Meinung nach zu detaillierte Vorschriften und verlangt von den Mitgliedstaaten die Datenerhebung auf zu vielen Gebieten. Die grundlegenden geografischen Bedingungen der einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden sich voneinander, so dass auch nicht für alle Länder die gleichen Informationen und Indikatoren relevant sind. Aus den oben genannten Gründen haben wir den Bericht des Parlaments abgelehnt. Unserer Ansicht nach ist der Vorschlag der Kommission umfassender und besser formuliert als der des Parlaments."@de9
". Αντιμετωπίζουμε θετικά την ιδέα της δημιουργίας από τις χώρες της ΕΕ μιας πύλης στο Διαδίκτυο, όπου τα κράτη μέλη θα δημοσιοποιούν σχετικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Εξετάζουμε κριτικά εκείνες τις προτάσεις που ανοίγουν τον δρόμο στην ΕΕ να εφαρμόσει παρόμοια μέτρα σε άλλους τομείς πολιτικής. Ο εισηγητής δεν έχει καθορίσει επακριβώς ποιες περιοχές έχουν το προβάδισμα και σε ποιον βαθμό. Είμαστε επίσης της άποψης ότι η έκθεση παρέχει εξαιρετικά λεπτομερές ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι τα κράτη μέλη καλούνται να διαθέσουν στοιχεία για υπερβολικά πολλές περιοχές. Οι βασικές γεωγραφικές συνθήκες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Οι ίδιοι τύποι πληροφοριών και δεικτών δεν είναι οι ενδεδειγμένοι για όλες τις χώρες. Για τους προαναφερθέντες λόγους, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πιο συγκρατημένη και με καλύτερη διατύπωση σε σύγκριση με την έκθεση που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"We are open to the idea of the EU countries creating a Web-based portal where the Member States make relevant environmental indicators available. We take a critical view of those wordings that open the way for the EU to implement similar measures within other policy areas. The rapporteur has not clearly specified which areas are in the running and to what degree. We also take the view that the report provides too much detailed regulation and that the Member States are called upon to make data available within too many areas. The basic geographical conditions vary from one Member State to another. The same types of information and indicator are thus not relevant to all countries. For the aforesaid reasons, we have chosen to vote against Parliament’s report. We believe that the Commission’s proposal is less far-reaching and better worded than the report presented by Parliament."@en4
"Somos partidarios de que los Estados miembros de la UE creen un portal en Internet en donde publiquen algunos indicadores medioambientales relevantes. Nos oponemos a las propuestas que allanan el camino para que la UE adopte medidas similares en otros ámbitos de la política. La ponente no indica con claridad de que ámbitos se trata ni el grado de intervención. Asimismo, consideramos que el informe propone una regulación demasiado detallada y pide a los Estados miembros que faciliten datos sobre demasiados ámbitos. Las condiciones geográficas básicas varían de un Estado miembro a otro. Así pues, no siempre son pertinentes para todos los países los mismos tipos de información y de indicadores. Así pues, hemos decidido votar en contra del informe del Parlamento. Creemos que la propuesta de la Comisión no llega tan lejos y está mejor redactada que el informe presentado por el Parlamento."@es20
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@et5
"Suhtaudumme avoimesti ajatukseen siitä, että EU-valtiot perustavat WWW-portaalin, johon jäsenvaltiot toimittavat merkityksellisiä ympäristöindikaattoreita. Suhtaudumme kriittisesti sellaisiin sanamuotoihin, joiden nojalla EU voi panna täytäntöön samanlaisia toimia muilla politiikan aloilla. Esittelijä ei ole määritellyt tarkasti, mistä aloista on tällä hetkellä kysymys ja missä määrin. Lisäksi katsomme, että mietinnössä on liian yksityiskohtaisia säännöksiä ja että jäsenvaltiot velvoitetaan toimittamaan tietoja liian monilla aloilla. Jäsenvaltioilla on erilaiset maantieteelliset edellytykset. Samantyyppiset tiedot ja indikaattorit eivät näin ollen ole merkityksellisiä kaikkien valtioiden kohdalla. Edellä mainituista syistä olemme päättäneet äänestää parlamentin mietintöä vastaan. Katsomme, että komission ehdotuksessa ei mennä yhtä pitkälle ja että se on muotoiltu paremmin kuin parlamentin esittämä mietintö."@fi7
". Nous sommes ouverts à l’idée que les États membres de l’UE créent un portail sur l’internet pour y publier des indicateurs environnementaux pertinents. Nous portons un regard critique sur les formulations qui ouvrent la voie à la mise en œuvre, par l’UE, de mesures similaires dans d’autres domaines politiques. Le rapporteur n’a pas clairement spécifié quels domaines étaient concernés et dans quelle mesure ils l’étaient. Nous pensons également que le rapport prévoit une réglementation trop détaillée et que les États membres sont appelés à fournir des données dans bien trop de domaines. Les conditions géographiques de base varient d’un État membre à l’autre. Les mêmes types d’informations et d’indicateurs ne sont donc pas applicables à tous les pays. Pour les raisons précitées, nous avons décidé de voter contre le rapport du Parlement. Nous pensons que la proposition de la Commission est d’une portée moindre que le rapport présenté par le Parlement, mais qu’elle est mieux formulée que celui-ci."@fr8
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@hu11
"Siamo aperti all’idea della creazione da parte dei paesi dell’Unione europea di un portale in cui gli Stati membri possano mettere a disposizione gli indicatori ambientali pertinenti. Siamo critici verso i riferimenti a una possibile applicazione da parte dell’Unione europea di misure simili in altri settori della politica. La relatrice non specifica chiaramente quali siano i potenziali settori e in che misura possano essere oggetto di un’iniziativa di questo genere. Riteniamo inoltre che la relazione preveda norme eccessivamente dettagliate, e che si richieda agli Stati membri di presentare dati relativi a un numero troppo elevato di settori. Le condizioni geografiche di base variano in funzione dello Stato membro. Di conseguenza, determinati dati e indicatori non sono pertinenti per tutti i paesi. Per queste ragioni, abbiamo deciso di votare contro la relazione del Parlamento. Pensiamo che la proposta della Commissione sia molto meno estesa e meglio formulata rispetto alla relazione presentata dal Parlamento."@it12
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@lt14
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@lv13
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@mt15
"Wij staan open voor de gedachte de EU-landen gezamenlijk een webportaal te laten maken waarop de lidstaten relevante milieu-indicatoren beschikbaar kunnen stellen. We staan kritisch tegenover die bewoordingen die de weg vrijmaken voor de EU om vergelijkbare maatregelen te treffen op andere beleidsterreinen. De rapporteur heeft niet duidelijk aangegeven om welke terreinen het gaat en hoe verreikend die maatregelen zijn. We zijn bovendien van mening dat het verslag te veel gedetailleerde regelingen bevat en dat de lidstaten verplicht worden op te veel terreinen informatie te verschaffen. De elementaire geografische omstandigheden verschillen van lidstaat tot lidstaat. Niet voor ieder land zijn dus dezelfde soort informatie en indicator van belang. Om de genoemde redenen hebben we besloten tegen het verslag van het Parlement te stemmen. Wij zijn van mening dat het voorstel van de Commissie minder verreikend is en beter onder woorden is gebracht dan het verslag van het Parlement."@nl3
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@pl16
"Estamos abertos à ideia de os Estados-Membros da UE criarem um portal na Web onde divulguem indicadores ambientais pertinentes. Temos uma opinião crítica em relação às disposições que abrem caminho a que a UE aplique medidas semelhantes noutros domínios políticos. O relator não especificou claramente quais seriam esses domínios e em que grau. Entendemos igualmente que o relatório promove uma regulamentação demasiado pormenorizada e que os Estados-Membros são instados a disponibilizar dados num número excessivo de domínios. As condições geográficas de base variam de um Estado-Membro para outro. Consequentemente, os mesmos tipos de informações e indicadores não são pertinentes para todos eles. Pelas razões supramencionadas, decidimos votar contra o relatório do Parlamento. Consideramos que a proposta da Comissão vai menos longe e está mais bem formulada do que o relatório apresentado pelo Parlamento."@pt17
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@sk18
"Vi är öppna för tanken att EU-länderna skall skapa en webbaserad portal där medlemsländerna tillhandahåller relevanta miljöindikatorer. Vi är kritiskt inställda till de formuleringar som öppnar för att EU skall genomföra liknande åtgärder inom andra politikområden. Föredraganden har inte tydligt specificerat vilka områden som är aktuella och i vilken utsträckning. Vidare är vi av uppfattningen att betänkandet är alltför detaljreglerat och att medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla data inom alltför många områden. De geografiska förutsättningarna varierar mellan medlemsländerna. Därmed är inte samma typer av uppgifter och indikatorer relevanta för samtliga länder. Av ovanstående skäl har vi valt att rösta nej till parlamentets betänkande. Vi anser att kommissionens förslag är mindre långtgående och bättre formulerat än det betänkande parlamentet har lagt fram."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph