Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050607.21.2-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões nºs 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-Membros, regiões e territórios, tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-Membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE de uma única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@cs1
"Jeg takker Anne Laperrouze for hendes særdeles relevante betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF, som jeg støtter, især fordi der foreslås fælles regler for det indre marked for naturgas og elektricitet, hvor der tages hensyn til miljøet, og hvor forsyningssikkerheden for elektricitet i de enkelte medlemsstater, regioner og territorier garanteres. Indlemmelsen af nye medlemsstaters energinet i de transeuropæiske net vil utvivlsomt fremme samhørighedsproceduren i det udvidede EU. Ved anlæg af ny infrastruktur og vedligeholdelse eller udvidelse skal indvirkningen på miljøet og området som helhed dog tages i betragtning, ligesom fremgangsmåden for underretning og forudgående høring af befolkningerne skal overholdes i henhold til Fællesskabets og medlemsstaternes lovgivning. Afhængigheden af en enkelt energiforsyningskilde kan få følger for EU's eksterne politik og mindske EU's rolle som global partner. Derfor er det afgørende for den europæiske industris teknologiske fremskridt, at der udvikles alternative energikilder."@da2
". Ich gratuliere der Kollegin Anne Laperrouze zu dem wichtigen und aktuellen Bericht über den Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Netze im Energiebereich und zur Aufhebung der Entscheidungen 96/391/EG und 1229/2003/EG. Ich unterstütze diesen Bericht, vor allem in Bezug auf die Festlegung gemeinsamer Vorschriften für den europäischen Erdgas- und Strommarkt, bei denen Umweltbelange stets Berücksichtigung finden und die Stromversorgungssicherheit in den einzelnen Mitgliedstaaten, Regionen und Gebieten garantiert wird. Die Abhängigkeit der EU von einem einzigen Energieträger könnte negative Auswirkungen auf ihre Außenpolitik haben und so ihre Rolle in der internationalen Arena einschränken. Deshalb ist es für den technologischen Fortschritt der europäischen Industrie von grundlegender Bedeutung, dass neue alternative Energiequellen erschlossen werden."@de9
". Θέλω να συγχαρώ την κ. Laperrouze για τη σημαντική και επίκαιρη έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και περί καταργήσεως των αποφάσεων αριθ. 96/391/EΚ και αριθ. 1229/2003/EΚ. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση, ιδίως όσον αφορά την πρόταση για κοινούς κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όπου το περιβάλλον είναι ένας πανταχού παρών παράγοντας και η ασφάλεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζεται σε καθένα από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις περιοχές. Η ενσωμάτωση των ενεργειακών δικτύων των νέων κρατών μελών σε διευρωπαϊκά δίκτυα θα διευκολύνει αναμφίβολα τη διαδικασία συνοχής στη διευρυμένη ΕΕ. Ωστόσο, όταν δημιουργηθούν, συντηρηθούν ή επεκταθούν νέες υποδομές, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες για την εκ των προτέρων ενημέρωση και διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, όπως ορίζει η κοινοτική και η εθνική νομοθεσία. Η εξάρτηση της ΕΕ από μία και μοναδική πηγή ενέργειας ενδέχεται να έχει συνέπειες για την εξωτερική της πολιτική και ίσως περιορίσει τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν νέες πηγές εναλλακτικής ενέργειας για την τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας."@el10
". I should like to congratulate Mrs Laperrouze on the important and timely report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council laying down guidelines for trans-European energy networks and repealing Decisions No 96/391/EC and No 1229/2003/EC. I support this report, especially in that it proposes common rules for the European gas and electricity market, in which the environment is an ever-present factor and the safety of the electricity supply is guaranteed in each of the Member States, regions and territories. Incorporating the new Member States’ energy networks into trans-European networks will undoubtedly facilitate the cohesion process in the enlarged EU. Nonetheless, when new infrastructure is built, maintained or enhanced, the environmental impact must be taken into account and procedures must be followed for the prior notification and consultation of the people affected, as laid down in Community and national legislation. The EU’s dependence on one single source of energy supply might have ramifications for its external policy and might restrict its role on the international stage. It is therefore essential for technological development in European industry that new sources of alternative energy be developed."@en4
". Quiero felicitar a la señora Laperrouze por el importante y oportuno informe que ha elaborado sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector energético y se derogan las Decisiones 96/391/CE y 1229/2003/CE. Apoyo este informe sobre todo porque propone unas reglas comunes en el mercado europeo del gas y la electricidad que tienen en todo momento presente el medio ambiente y que garantizan la seguridad del abastecimiento eléctrico en cada uno de los Estados miembros, sus regiones y sus territorios. Es indudable que la incorporación de las redes de energía de los nuevos Estados miembros a las redes transeuropeas facilitará el proceso de cohesión de la UE ampliada. Sin embargo, la construcción de nuevas infraestructuras o su mantenimiento y refuerzo exige tener en cuenta el impacto medioambiental y respetar los procedimientos de información y de consulta previa a las poblaciones afectadas que se prevén en la legislación comunitaria y nacional. La dependencia de la UE de una única fuente de abastecimiento energético puede repercutir en su política exterior y limitar su papel en la escena internacional. De ahí que el desarrollo de fuentes de energía alternativas sea fundamental para el progreso tecnológico de la industria europea."@es20
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@et5
". Haluan onnitella esittelijä Laperrouzea tärkeästä ja ajankohtaisesta mietinnöstä, jossa käsitellään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja päätösten N:o 96/391/EY ja N:o 1229/2003/EY kumoamisesta. Kannatan mietintöä etenkin siksi, että siinä ehdotetaan Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoita koskevia yhteisiä sääntöjä, joissa ympäristö otetaan aina huomioon ja joissa taataan sähköntuotantovarmuus kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla. Uusien jäsenvaltioiden energiaverkkojen liittämisellä Euroopan laajuisiin verkkoihin epäilemättä helpotetaan laajentuneen EU:n koheesioprosessia. Infrastruktuurien rakentamisessa, ylläpidossa ja kunnostamisessa on kuitenkin otettava huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jolloin on noudatettava väestöryhmille tiedottamista ja niiden kuulemista koskevia menettelyjä, joista säädetään yhteisön ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä. EU:n riippuvuus yhdestä ainoasta energiantoimituslähteestä voi vaikuttaa sen ulkopolitiikkaan ja heikentää sen asemaa kansainvälisenä toimijana. Euroopan teollisuuden teknologisen kehityksen kannalta on siksi oleellista, että kehitetään uusia vaihtoehtoisia energialähteitä."@fi7
". Je voudrais féliciter Mme Laperrouze pour ce rapport important et opportun sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant les décisions nos 96/391/CE et 1229/2003/CE. Je soutiens ce rapport, surtout parce qu’il propose des règles communes pour le marché européen du gaz et de l’électricité, dans lesquelles l’environnement est un facteur omniprésent et la sécurité de l’approvisionnement en électricité est garantie dans chaque État membre, région et territoire. L’incorporation des réseaux énergétiques des nouveaux États membres dans les réseaux transeuropéens facilitera indubitablement le processus de cohésion au sein de l’Europe élargie. Néanmoins, lors de la construction, de l’entretien ou du renforcement de nouvelles infrastructures, il convient de prendre en considération l’impact environnemental et de respecter les procédures préalables de notification et de consultation des populations affectées, prévues par la législation communautaire et nationale. La dépendance de l’UE à l’égard d’une source unique d’approvisionnement en énergie pourrait avoir une incidence sur sa politique étrangère et réduire de ce fait son rôle de partenaire de niveau mondial. Par conséquent, le développement de nouvelles sources d’énergie est essentiel au progrès technologique de l’industrie européenne."@fr8
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@hu11
". Desidero congratularmi con l’onorevole Laperrouze per la sua importante e tempestiva relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e abroga le decisioni 96/391/CE e 1229/2003/CE. Sono a favore della relazione, in particolare per quanto attiene alla proposta di regole comuni per il mercato del gas e dell’elettricità, un contesto in cui l’ambiente rappresenta un fattore essenziale e va garantita la sicurezza di approvvigionamento energetico in ciascuno Stato membro, regione e territorio. L’integrazione delle reti energetiche dei nuovi Stati membri nelle reti transeuropee faciliterà senza dubbio il processo di coesione nell’Unione europea allargata. Tuttavia, quando si costruiscono, preservano o potenziano nuove infrastrutture, occorre tener conto dell’impatto ambientale e seguire le procedure di notifica preliminare e di consultazione degli interessati, come previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale. La dipendenza dell’Unione europea da un’unica fonte di approvvigionamento energetico può influenzare la sua politica esterna e limitare il suo ruolo a livello internazionale. Lo sviluppo di nuove fonti energetiche alternative è quindi essenziale per lo sviluppo tecnologico dell’industria europea."@it12
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@lt14
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@lv13
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@mt15
". Ik wens mevrouw Laperrouze geluk met haar belangrijke en relevante verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nrs. 96/397/EG en 1229/2003/EG. Ik heb dit verslag gesteund en dat betreft met name de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de Europese gas- en elektriciteitsmarkt. Daarbij mag het milieu niet worden vergeten, terwijl er garanties moeten zijn voor de continuiteit van de elektriciteitsvoorziening in alle lidstaten, regio’s en gebiedsdelen van de Europese Unie. Het opnemen van de energienetten van de nieuwe lidstaten in de trans-Europese netwerken zal het cohesieproces in de uitgebreide EU vergemakkelijken. Bij het aanleggen, onderhouden of verbeteren van infrastructuur moet evenwel rekening gehouden worden met de milieueffectbeoordeling en met de procedures voor de voorafgaande informatie en raadpleging van de bevolking, overeenkomstig de communautaire en nationale wetgeving. De afhankelijkheid van de EU van één enkele bron voor de energievoorziening kan effecten hebben voor haar buitenlands beleid en haar rol als partner op mondiaal niveau beperken. Daarom is de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen van fundamenteel belang voor de technologische vooruitgang van de Europese industrie."@nl3
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@pl16
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@sk18
". Felicito a colega Anne Laperrouze pelo importante e oportuno Relatório produzido sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece orientações para as redes transeuropeias de energia e revoga as Decisões n.º 96/391/CE e 1229/2003/CE, ao qual dou o meu apoio, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de regras comuns no mercado europeu do gás e da electricidade em que o ambiente não pode ser esquecido e a segurança do abastecimento de electricidade em cada um dos Estados-membros, regiões e territórios tem de ser garantida. É indubitável que a incorporação das redes de energia dos novos Estados-membros nas redes transeuropeias facilitará o processo de coesão na UE alargada. Porém, a construção de novas infra-estruturas ou a sua manutenção ou reforço terá de ter em conta o impacto ambiental e respeitar os procedimentos de informação e de consulta prévia das populações previstos na legislação comunitária e nacional. A dependência da UE numa única fonte de aprovisionamento energético pode repercutir-se na sua política externa e limitar o seu papel de parceiro de nível mundial. Daí que seja fundamental para o progresso tecnológico da indústria da Europa o desenvolvimento de fontes de energia alternativas."@sl19
". Jag skulle vilja lyckönska Anne Laperrouze till hennes viktiga betänkande som lagts fram vid rätt tidpunkt och som rör förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG. Jag stöder betänkandet, särskilt på grund av att det innehåller förslag till gemensamma regler för den europeiska gas- och elmarknaden där miljön är en ständigt närvarande faktor och säker elförsörjning garanteras i varje medlemsstat, region och territorium. Att införliva de nya medlemsstaternas energinät i transeuropeiska nät kommer utan tvekan att underlätta sammanhållningsprocessen i det utvidgade EU. När ny infrastruktur skapas, underhålls eller förbättras måste dock miljökonsekvenserna beaktas och förfaranden följas med förhandsanmälan till och samråd med berörd allmänhet, enligt gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning. EU:s beroende av en enhetlig energiförsörjningskälla kan få konsekvenser för dess externa politik och eventuellt begränsa dess roll på den internationella arenan. Det är därför avgörande för den tekniska utvecklingen inom europeiskt näringsliv att nya alternativa energikällor utvecklas."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Die Einbeziehung der Energienetze der neuen Mitgliedstaaten in die transeuropäischen Netze wird zweifellos den Kohäsionsprozess in der erweiterten EU voranbringen. Jedoch gilt es, b"9
"Sérgio Marques (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,14,16,11,16,11,13,17
"eim Bau neuer Infrastrukturen, deren Erhaltung und deren Ausbau den Auswirkungen auf die Umwelt Rechnung zu tragen und die Verfahren der vorherigen Information und Anhörung der Bevölkerung gemäß den geltenden gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften einzuhalten."9
"por escrito"5,19,15,1,18,14,11,16,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph