Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-07-Speech-2-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20050607.5.2-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om betænkning () af Díez González for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme (2004/2214(INI)) betænkning () af Mayor Oreja for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion (2005/2043(INI)) betænkning () af Lambrinidis for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Europa-Parlamentet om beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (2005/2044(INI)) betænkning () af Borghezio for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme (2005/2065(INI)) betænkning () af Duquesne for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnlig med hensyn til alvorlige lovovertrædelser, herunder terrorhandlinger (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) betænkning () af Duquesne for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (15599/2004 - C6-0007/2004 - 2004/0069(CNS)) betænkning () af Duquesne for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (2005/2046(INI)) betænkning () af Nuno Alvaro for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om Den Franske Republiks, Irlands, Kongeriget Sveriges og Det Forenede Kongeriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, og af data, der findes i offentlige kommunikationsnet, med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og strafforfølge kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)) og to mundtlige forespørgsler (B6-0243/2005 og B6-0244/2005 ) af Florenz for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Rådet og Kommissionen om Den Europæiske Unions muligheder for at reagere over for trusler mod folkesundheden fra bioterrorisme."@da2
"Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über folgende Berichte: mündliche Anfrage (B6-0243/2005 ) von Herrn Florenz im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit an den Rat zu den Möglichkeiten der Europäischen Union, auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit durch Bioterrorismus zu reagieren mündliche Anfrage (B6-0244/2005 ) von Herrn Florenz im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit an die Kommission zu den Möglichkeiten der Europäischen Union, auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit durch Bioterrorismus zu reagieren. Bericht () von Frau Díez González im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit einem Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zu dem Aktionsplan der Europäischen Union gegen den Terrorismus (2004/2214(INI)) Bericht () von Herrn Oreja im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit einem Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zum „Thema Terroranschläge – Prävention, Vorsorge und Reaktion“ (2005/2043(INI)) Bericht () von Herrn Lambrinidis im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat und den Europäischen Rat zum Schutz kritischer Infrastrukturen im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus (2005/2044(INI)) Bericht () von Herrn Borghezio im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über einen Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (2005/2065(INI)) Bericht () von Herrn Duquesne im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über die Initiative des Königreichs Schweden im Hinblick auf die Annahme eines Rahmenbeschlusses über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere in Bezug auf schwerwiegende Straftaten einschließlich terroristischer Handlungen (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) Bericht () von Herrn Duquesne im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit betreffend terroristische Straftaten (15599/2004) – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) Bericht () von Herrn Duquesne im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit einem Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zum Austausch von Informationen und zur Zusammenarbeit betreffend terroristische Straftaten ( (2005/2046(INI)) Bericht () von Herrn Alvaro im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über die Initiative der Französischen Republik, Irlands, des Königreichs Schweden und des Vereinigten Königreichs für einen Rahmenbeschluss des Rates über die Vorratsspeicherung von Daten, die in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste verarbeitet und aufbewahrt werden, oder von Daten, die in öffentlichen Kommunikationsnetzen vorhanden sind, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS))"@de9
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από τη βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS))()"@el10
"The next item is the debate on the report by Mrs Rosa Díez González, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the EU anti-terrorism Action Plan (2004/2214(INI)) () the report by Mr Jaime Mayor Oreja, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on terrorist attacks: prevention, preparation and response (2005/2043(INI)) () the report by Mr Stavros Lambrinidis, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the protection of critical infrastructures in the framework of the fight against terrorism (2005/2044(INI)) () the report by Mr Mario Borghezio, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on combating the financing of terrorism (2005/2065(INI)) () the reports by Mr Antoine Duquesne, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the exchange of information as regards serious offences, including terrorist acts (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) () the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences (decision) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () and the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences (2005/2046(INI)) () the report by Mr Alexander Nuno Alvaro, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS))() and of the oral questions by Mr Karl-Heinz Florenz to the Council and the Commission on European Union capabilities to respond to public health threats posed by bioterrorism (B6-0243/2005 and B6-0244/2005 )."@en4
"De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Díez González, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el Plan de Acción de la Unión Europea contra el terrorismo (2004/2214(INI)) () el informe del señor Mayor Oreja, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la prevención, preparación y respuesta a los ataques terroristas (2005/2043(INI)) () el informe del señor Lambrinidis, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la protección de infraestructuras críticas en el marco de la lucha contra el terrorismo (2005/2044(INI)) () el informe del señor Borghezio, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la lucha contra la financiación del terrorismo (2005/2065(INI)) () los informes del señor Duquesne, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el intercambio de información en relación con delitos graves, incluidos los actos de terrorismo (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) () el intercambio de información y la cooperación sobre delitos de terrorismo (decisión) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () y el intercambio de información y la cooperación relacionada con delitos de terrorismo (2005/2046(INI)) () el informe del señor Alvaro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la prevención, investigación, descubrimiento y represión de la delincuencia y las infracciones penales, con inclusión del terrorismo (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS))() y de la pregunta oral del señor Florenz al Consejo y a la Comisión sobre la capacidad de la Unión Europea para responder a las amenazas para la salud pública del bioterrorismo (B6-0243/2005 y B6-0244/2005 )."@es20
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@et5,5
"Esityslistalla ovat seuraavina Rosa Díez Gonzálezin laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö EU:n terrorismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta (2004/2214(INI)) () Jaime Mayor Orejan laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö terrori-iskujen ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta (2005/2043(INI)) () Stavros Lambrinidisin laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö kriittisten infrastruktuurien suojaamisesta osana terrorismin torjuntaa (2005/2044(INI)) () Mario Borghezion laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö terrorismin rahoituksen vastaisista toimista (2005/2065(INI)) () Antoine Duquesnen laatimat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnöt tietojen ja tiedustelutietojen vaihdosta vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) () terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (päätös) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () ja terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä (2005/2046(INI)) () Alexander Nuno Alvaron laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumisesta, tutkimisesta ja selvittämisestä ja niistä syytteeseen asettamisesta (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)) () sekä Karl-Heinz Florenzin neuvostolle ja komissiolle esittämät suulliset kysymykset Euroopan unionin kyvystä vastata bioterrorismin aiheuttamiin kansanterveydellisiin uhkiin (B6-0243/2005 ja B6-0244/2005 )."@fi7
"L’ordre du jour appelle en discussion commune: les questions orales de M. Florenz au Conseil et à la Commission concernant la capacité de réaction de l’Union européenne aux menaces que fait peser le bioterrorisme sur la santé publique (B6-0243/2005 et B6-0244/2005 ). le rapport de Mme Díez González, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur le plan d’action de l’Union européenne contre le terrorisme (2004/2214(INI)) (); le rapport de M. Mayor Oreja, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la prévention des attentats terroristes, la préparation et la réaction à ceux-ci (2005/2043(INI)) (); le rapport de M. Lambrinidis, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2005/2044(INI)) (); le rapport de M. Borghezio, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la lutte contre le financement du terrorisme (2005/2065(INI)) (); les rapports de M. Duquesne, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur l’échange d’informations en ce qui concerne les infractions graves, y compris les actes terroristes (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () l’échange d’informations et la coopération concernant les infractions terroristes (décision) (15599/2004 - C6-0007/2004 - 2004/0069(CNS)) () et l’échange d’informations et la coopération concernant les infractions terroristes (2005/2046(INI)) (); le rapport de M. Alvaro, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de délits et d’infractions pénales, y compris du terrorisme (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))();"@fr8
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@hu11
"L’ordine del giorno reca la relazione (), presentata dall’onorevole Rosa Díez González a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sul piano d’azione dell’Unione europea contro il terrorismo [2004/2214(INI)] la relazione (), presentata dall’onorevole Jaime Mayor Oreja a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla prevenzione, preparazione e risposta agli attentati terroristici [2005/2043(INI)] la relazione (), presentata dall’onorevole Stavros Lambrinidis a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo [2005/2044(INI)] la relazione (), presentata dall’onorevole Mario Borghezio a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla lotta al finanziamento del terrorismo [2005/2065(INI)] le relazioni (), presentate dall’onorevole Antoine Duquesne a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sullo scambio di informazioni con riguardo ai reati gravi, compresi gli atti terroristici [10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)] () sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] e () sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici [2005/2046(INI)] la relazione (), presentata dall’onorevole Alexander Nuno Alvaro a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo [8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)] e le interrogazioni orali (B6-0243/2005 e B6-0244/2005 ) dell’onorevole Karl-Heinz Florenz, a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, al Consiglio, sulla capacità di reazione dell’Unione europea alle minacce del bioterrorismo per la salute pubblica."@it12
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@lt14
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@lv13
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@mt15
"Aan de orde is de gecombineerde behandeling van: en de mondelinge vragen (B6-0243/2005 en B6-0244/2005 ) van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Raad en de Commissie over het reactievermogen van de EU op bedreiging van de volksgezondheid door bioterrorisme. het verslag () van Rosa Díez González, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (2004/2214(INI)); het verslag () van Jaime Mayor Oreja, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen (2005/2043(INI)); het verslag () van Stavros Lambrinidis, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (2005/2044(INI)); het verslag () van Mario Borghezio, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme (2005/2065(INI)); het verslag () van Antoine Duquesne, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)); het verslag () van Antoine Duquesne, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (15599/2004 – C6 0007/2004 – 2004/0069(CNS)); het verslag () van Antoine Duquesne, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (2005/2046(INI)); het verslag () van Alexander Nuno Alvaro, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS));"@nl3
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@pl16
"Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta: das perguntas orais (B6-0243/2005 e B6-0244/2005 ) do deputado Karl-Heinz Florenz ao Conselho e à Comissão, sobre a capacidade da União Europeia para dar resposta às ameaças de saúde pública colocadas pelo bioterrorismo. do relatório () da deputada Díez González, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre o plano de acção da União Europeia contra o terrorismo (2004/2214(INI)) do relatório () do deputado Mayor Oreja, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre a prevenção de atentados terroristas e a preparação e resposta aos mesmos (2005/2043(INI)) do relatório () do deputado Lambrinidis, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, Conselho sobre a protecção das infra-estruturas vitais no âmbito da luta contra o terrorismo (2005/2044(INI)) do relatório () do deputado Borghezio, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre a luta contra o financiamento do terrorismo (2005/2065(INI)) do relatório () do deputado Duquesne, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre uma iniciativa do Reino da Suécia tendo em vista a adopção de uma decisão-quadro relativa à simplificação do intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia, nomeadamente sobre infracções graves, incluindo actos terroristas (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) . do relatório () do deputado Duquesne, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à troca de informações e à cooperação em matéria de infracções terroristas (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) . do relatório () do deputado Duquesne, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre a troca de informações e cooperação em matéria de infracções terroristas (2005/2046(INI)) do relatório () do deputado Alvaro, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre uma iniciativa da República Francesa, da Irlanda, do Reino da Suécia e do Reino Unido tendo em vista a adopção pelo Conselho de um projecto de decisão-quadro relativa à conservação dos dados tratados e armazenados em ligação com a oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou dados em redes de comunicações públicas para efeitos de prevenção, investigação, detecção e instauração de acções penais por crimes e infracções penais, incluindo o terrorismo (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS))"@pt17
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@sk18
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Rosa Díez González, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας (2004/2214(INI)) () και των προφορικών ερωτήσεων του κ. Karl-Heinz Florenz προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τις απειλές στη δημόσια υγεία από την βιοτρομοκρατία (B6-0243/2005 και B6-0244/2005 ). της έκθεσης του κ. Jaime Mayor Oreja, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση (2005/2043(INI)) () της έκθεσης του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2005/2044(INI)) () της έκθεσης του κ. Mario Borghezio, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ( 2005/2065(INI)) () των εκθέσεων του κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων (10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)) () ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) () και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (2005/2046(INI)) () της έκθεσης του κ. Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμό και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία (8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS))()"@sl19
"Nästa punkt på föredragningslistan är debatten om ett betänkande () av Rosa Díez González för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism (2004/2214(INI)) ett betänkande () av Jaime Mayor Oreja för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker (2005/2043(INI)) ett betänkande av Stavros Lambrinidis () för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (2005/2044(INI)) ett betänkande () av Mario Borghezio för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om kampen mot finansiering av terrorism (2005/2065(INI)) tre betänkanden (,och) av Antoine Duquesne för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, särskilt i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) om uppgiftsutbyte och samarbete mot terroristbrott (beslut) (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) och om uppgiftsutbyte och samarbete mot terroristbrott (2005/2046(INI)) ett betänkande () av Alexander Nuno Alvaro för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)) och två muntliga frågor (B6-0243/2005 och B6-0244/2005 ) av Karl-Heinz Florenz till rådet och kommissionen om EU:s möjligheter att bemöta hotet mot folkhälsan på grund av bioterrorism."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Πρόεδρος. –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in one triple:

{ lp_eu:2005-06-07_AgendaItem_5, dcterms:hasPart, lp_eu:2005-06-07-Speech-2-009 }

Context graph