Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-06-Speech-1-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050606.16.1-132"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@cs1
"Hr. formand, jeg vil starte med at beklage over for hr. Skinner og andre parlamentsmedlemmer, at jeg var uundgåeligt forsinket på grund af trafikproblemer og møde i konkurrencerådet i Luxembourg. Jeg var dog til stede under talerne. Det glæder mig at kunne sige, at Kommissionen fuldt ud kan acceptere alle de ændringsforslag i betænkningen, som er vedtaget på udvalgsplan. I ændringsforslagene tages der højde for drøftelserne i Rådet, og ændringsforslagene støttes stærkt af forsikringsindustrien. De foreslåede løsninger er derudover afbalancerede og i tråd med Kommissionens indledende hensigt med lovgivningen på dette område. Hr. Skinner rejste også spørgsmålet om sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelse er meget omkostningskrævende for genforsikringsselskaberne, idet det virker begrænsende for investeringsstrategien. Det medfører i sidste ende dyrere genforsikringstjenester, som så medfører større forsikringspræmier for indehaverne af policer. EU's forsikringsindustri ønsker især, at USA's krav om sikkerhedsstillelse ophæves eller ændres. Jeg har for nylig haft drøftelser med mine modparter i USA med henblik på at ophæve eller mindske det amerikanske krav om sikkerhedsstillelse, og drøftelserne er stadig i gang. Jeg ønsker at takke udvalget og ordføreren, hr. Skinner, for det fremragende arbejde, samt alle de personer, der har medvirket til en hurtig og effektiv udførelse af arbejdet."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich bei Herrn Skinner und den anderen Abgeordneten entschuldigen, dass ich aufgrund eines Staus und einer Sitzung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ in Luxemburg nicht pünktlich hier sein konnte. Bei den Reden war ich jedoch zugegen. Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Kommission alle Änderungsanträge in dem vom Ausschuss verabschiedeten Bericht vollständig annehmen kann. Diese Änderungsanträge tragen den Diskussionen im Rat Rechnung und werden auch von der Versicherungswirtschaft nachdrücklich unterstützt. Darüber hinaus sind die Lösungsvorschläge gut ausgewogen und berücksichtigen die ursprünglich von der Kommission mit dieser Rechtsvorschrift verfolgten Absichten. Herr Skinner sprach auch die Frage der Besicherung an. Die Besicherung ist für Rückversicherungsunternehmen mit hohen Kosten verbunden, da sie die Anlagestrategie einschränkt. Das führt letzten Endes zu teureren Rückversicherungsleistungen, wodurch die Versicherungsprämien für die Versicherungsnehmer steigen könnten. Die Versicherungsindustrie in der EU würde es besonders begrüßen, wenn das amerikanische Besicherungssystem abgeschafft oder geändert würde. Vor kurzem habe ich Diskussionen mit meinen US-amerikanischen Amtskollegen geführt, in denen es um die Abschaffung oder Senkung des vorgeschriebenen US-amerikanischen Besicherungsgrads ging, und diese Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen. Ich beglückwünsche den Ausschuss und den Berichterstatter, Herrn Skinner, zu ihrer hervorragenden Arbeit und danke all jenen, die uns dabei geholfen haben, dafür zu sorgen, dass die Arbeit rasch und effektiv getan wurde."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από τον κ. Skinner και άλλους βουλευτές για την αναπόφευκτη καθυστέρησή μου εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ήμουν παρών για τις ομιλίες. Με χαρά σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί πλήρως όλες τις τροπολογίες της έκθεσης που εγκρίθηκαν στην επιτροπή. Οι τροπολογίες λαμβάνουν υπόψη τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και υποστηρίζονται επίσης θερμά από τον κλάδο των ασφαλίσεων. Οι λύσεις που προτείνονται διαθέτουν, επιπλέον, καλή ισορροπία και σέβονται τις αρχικές προθέσεις της Επιτροπής για τη νομοθεσία αυτή. Ο κ. Skinner έθεσε επίσης το θέμα της παροχής ασφάλειας. Η παροχή ασφάλειας είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τις επιχειρήσεις αντασφαλίσεων, καθώς περιορίζει την επενδυτική στρατηγική. Αυτό οδηγεί τελικά σε ακριβότερες υπηρεσίες αντασφαλίσεων, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τα ασφάλιστρα για τους ασφαλισμένους. Ο κλάδος των πρωτασφαλίσεων της ΕΕ θα ήθελε ιδιαίτερα να δει την κατάργηση ή την τροποποίηση του αμερικανικού συστήματος παροχής ασφάλειας. Είχα πρόσφατα συνομιλίες με τους αμερικανούς ομολόγους μου με στόχο την κατάργηση ή τη μείωση της ασφάλειας που απαιτούν οι ΗΠΑ και οι συνομιλίες αυτές συνεχίζονται. Συγχαίρω την επιτροπή και τον εισηγητή, τον κ. Skinner, για την εξαιρετική εργασία τους και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική περάτωση της εργασίας αυτής."@el10
". Señor Presidente, quiero empezar pidiendo disculpas al señor Skinner y a otros diputados por no haber podido evitar llegar tarde debido a los problemas de tráfico y a una reunión del Consejo de Competitividad que tenía en Luxemburgo. Sin embargo, he estado aquí durante las intervenciones. Me complace mucho informarles de que la Comisión puede aceptar plenamente todas las enmiendas del informe aprobado por la comisión. Las enmiendas tienen en cuenta los debates del Consejo y también cuentan con el apoyo total del sector de seguros. Además, las soluciones propuestas están bien equilibradas y respetan las intenciones iniciales de la Comisión con esta legislación. El señor Skinner también ha planteado el tema de la prestación de garantías. La prestación de garantías es muy costosa para las compañías de reaseguros, porque limita la estrategia de inversión. Y en definitiva comporta unos servicios de reaseguro más caros, que podrían aumentar las primas de los seguros para los suscriptores de pólizas. Al sector del seguro de la UE le gustaría especialmente ver abolido o modificado el sistema estadounidense de prestación de garantías. Recientemente he hablado de ello con mis colegas estadounidenses de cara a eliminar o reducir la prestación de garantías en ese país, y las negociaciones siguen en marcha. Felicito a la comisión y al ponente, el señor Skinner, por su excelente trabajo y doy las gracias a todos lo que han ayudado a conseguir que el trabajo se hiciera con rapidez y eficacia."@es20
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää jäsen Skinnerille ja muille parlamentin jäsenille pahoitteluni siitä, että myöhästyin keskustelun alusta liikenneruuhkien ja kilpailukykyneuvoston Luxemburgissa pidetyn kokouksen vuoksi. Ehdin kuitenkin paikalle kuulemaan parlamentin jäsenten puheenvuorot. Minulla on ilo kertoa teille, että komissio voi hyväksyä täysin kaikki valiokunnan hyväksymässä mietinnössä esitetyt tarkistukset. Tarkistuksissa otetaan huomioon neuvostossa käydyt keskustelut, ja myös vakuutusala tukee niitä voimakkaasti. Ehdotetut ratkaisut ovat lisäksi erittäin tasapainoisia ja noudattavat komission tälle lainsäädännölle alun perin asettamia tavoitteita. Jäsen Skinner käsitteli puheenvuorossaan myös lisävakuusjärjestelmiä. Nämä järjestelmät ovat erittäin kalliita jälleenvakuutusyrityksille, koska ne rajoittavat yritysten investointistrategiaa. Tämä johtaa viime kädessä jälleenvakuutuspalvelujen kallistumiseen, mikä saattaisi puolestaan nostaa vakuutuksenottajien vakuutusmaksuja. Euroopan unionin jälleenvakuutusala toivoo erityisesti, että amerikkalaisesta lisävakuusjärjestelmästä luovutaan tai sitä muutetaan. Keskustelin äskettäin yhdysvaltalaisten kollegoideni kanssa Yhdysvalloissa asetettujen lisävakuusvaatimusten poistamisesta tai lieventämisestä, ja nämä keskustelut jatkuvat parhaillaan. Onnittelen valiokuntaa ja esittelijä Skinneriä erinomaisesta työstä ja kiitän kaikkia niitä, jotka auttoivat varmistamaan, että työtä tehtiin ripeästi ja tehokkaasti."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord m’excuser auprès de M. Skinner et des autres députés pour mon retard inévitable dû à un embouteillage et à la réunion du Conseil «Compétitivité» à Luxembourg. J’ai toutefois pu entendre les différentes interventions. Je suis heureux de vous informer que la Commission peut accepter dans leur intégralité l’ensemble des amendements contenus dans le rapport adopté par la commission des affaires économiques et monétaires. Les amendements tiennent compte des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil et ont également reçu le soutien inconditionnel du secteur de l’assurance. Les solutions proposées sont, en outre, bien équilibrées et respectent les intentions initiales de la Commission par rapport à cette législation. M. Skinner a également soulevé la question du nantissement. Le nantissement est extrêmement coûteux pour les compagnies de réassurance, car il restreint la stratégie d’investissement. Cela entraîne en fin de compte une augmentation des tarifs des services de réassurance et donc un risque de hausse des primes d’assurance pour les assurés. Les assureurs européens souhaitent précisément l’abolition ou le remaniement du système américain de nantissement. Je me suis récemment entretenu avec mes homologues américains en vue de supprimer ou de réduire l’obligation de nantissement américaine et les discussions à ce sujet se poursuivent. Je félicite la commission parlementaire et le rapporteur, M. Skinner, pour leur excellent travail et je remercie toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce travail soit accompli rapidement et efficacement."@fr8
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto mi scuso con l’onorevole Skinner e con gli altri deputati per essere arrivato in ritardo; sono rimasto bloccato nel traffico dopo una riunione del Consiglio “Competitività” in Lussemburgo. Sono però riuscito ad ascoltare gli interventi. E’ per me un piacere comunicarvi che la Commissione accoglie pienamente tutti gli emendamenti presentati nella relazione approvata in sede di commissione. Gli emendamenti tengono conto dei dibattiti del Consiglio e godono del fermo sostegno dell’industria assicurativa. Le soluzioni proposte, inoltre, sono ben calibrate e sono in linea con l’intento legislativo originale della Commissione. L’onorevole Skinner ha parlato anche della questione del collaterale, che comporta grandi oneri per le imprese di riassicurazione, in quanto limita la strategia degli investimenti. In definitiva, il collaterale accresce il costo dei servizi di riassicurazione, il che a sua volta può far lievitare i premi assicurativi per gli assicurati. L’industria assicurativa comunitaria vorrebbe fortemente che il sistema di collaterali degli Stati Uniti fosse abolito o modificato. Recentemente ne ho discusso più volte con i miei omologhi statunitensi al fine di eliminare o ridurre i requisiti collaterali e le discussioni sono ancora in corso. Porgo le mie congratulazioni alla commissione e al relatore, onorevole Skinner, per l’eccellente lavoro svolto e ringrazio tutti coloro che hanno consentito che la procedura si svolgesse in modo rapido ed efficace."@it12
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@lt14
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@lv13
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil me allereerst tegenover de heer Skinner en de overige leden van het Parlement verontschuldigen voor mijn verlate aanwezigheid hier. Ik moest in Luxemburg een Raadsvergadering over concurrentie bijwonen en werd bovendien opgehouden door het verkeer. Ik was wel op tijd voor de toespraken. Het doet me veel deugd u te kunnen zeggen dat de Commissie volledig akkoord gaat met de amendementen in het door de Commissie economische en monetaire zaken goedgekeurde verslag. De amendementen houden rekening met hetgeen is besproken in de Raad en genieten tevens veel steun van de verzekeringssector. De voorgestelde oplossingen zijn bovendien goed uitgebalanceerd en eerbiedigen de oorspronkelijke bedoelingen van de Europese Commissie met deze wetgeving. De heer Skinner heeft onder meer de kwestie van de zakelijke zekerheden ter tafel gebracht. Die zijn voor herverzekeraars buitengewoon duur, aangezien de beleggingsstrategie erdoor wordt beperkt. Uiteindelijk leidt deze situatie tot duurdere herverzekeringsdiensten en mogelijk tot hogere verzekeringspremies voor de polishouders. De verzekeringssector in Europa zou met name blij zijn met de afschaffing of wijziging van het Amerikaanse stelsel van zakelijke zekerheden. Ik heb onlangs met mijn ambtgenoten in de Verenigde Staten besprekingen gevoerd over het schrappen of beperken van de zakelijke-zekerheidseisen die daar worden gesteld, en dat overleg is nog gaande. Ik feliciteer de commissie en haar rapporteur, de heer Skinner, met hun uitstekende werk en bedank al degenen die ertoe hebben bijgedragen dat het werk snel en effectief kon worden uitgevoerd."@nl3
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por pedir desculpa ao senhor deputado Skinner e aos outros deputados pelo meu atraso inevitável, que se deveu ao congestionamento do trânsito e a uma reunião do Conselho "Concorrência" no Luxemburgo. No entanto, cheguei a tempo de ouvir as intervenções. Tenho o grande prazer de vos informar que a Comissão pode aceitar na íntegra todas as alterações ao relatório adoptadas pela comissão. As alterações tomam em consideração as discussões no Conselho e contam também com o apoio vigoroso do sector dos seguros. Além disso, as soluções propostas são equilibradas e respeitam as intenções originais da Comissão relativamente a esta lei. O senhor deputado Skinner levantou, também, a questão da prestação de activos de garantia. Estes representam enormes custos para as empresas de resseguro, na medida em que impõem restrições à estratégia de investimento. Em última análise, isto traduz-se em serviços de resseguro mais dispendiosos, o que pode representar prémios de seguro mais elevados para os segurados. O sector segurador da UE gostaria, em particular, que o sistema de prestação de garantias americano fosse abolido ou modificado. Tenho mantido, recentemente, conversações com os meus congéneres americanos tendo em vista a eliminação ou redução dos requisitos de activos de garantia impostos pelos Estados Unidos, conversações essas que ainda estão a decorrer. Felicito a comissão e o relator, senhor deputado Skinner, pelo seu excelente trabalho e agradeço a todas as pessoas que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado rápida e eficientemente."@pt17
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@sk18
"Mr President, I wish to begin by apologising to Mr Skinner and other MEPs for being unavoidably delayed due to traffic congestion and a Competitiveness Council meeting in Luxembourg. However, I was here for the speeches. I am very pleased to inform you that the Commission can fully accept all the amendments in the report adopted by the committee. The amendments take account of the discussions in the Council and are also strongly supported by the insurance industry. The solutions proposed are, furthermore, well balanced and respect the Commission’s initial intentions with this legislation. Mr Skinner also raised the issue of collateralisation. Collateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy. This ultimately leads to more expensive reinsurance services, which could increase insurance premiums for policyholders. The EU insurance industry would particularly like to see the American collateralisation system abolished or amended. I have had discussions recently with my United States counterparts with a view to eliminating or reducing the US collateralisation requirement and those discussions are ongoing. I congratulate the committee and the rapporteur, Mr Skinner, for their excellent work and thank all those who helped to ensure that the work was done speedily and effectively."@sl19
". Herr talman! Jag vill börja med att be Peter Skinner och övriga parlamentsledamöter om ursäkt för att jag inte kunde undvika att bli försenad på grund av trafikstockning och ett möte i rådet (konkurrenskraft) i Luxemburg. Jag hann emellertid hit i tid för att lyssna till inläggen. Jag är mycket glad över att kunna meddela er att kommissionen kan godta alla ändringsförslag i sin helhet i det betänkande som utskottet antagit. I ändringsförslagen har rådets diskussioner beaktats och de har också ett starkt stöd från försäkringsbranschen. Vidare är de föreslagna lösningarna väl avvägda och respekterar kommissionens ursprungliga intentioner med lagstiftningen. Peter Skinner har också tagit upp frågan om säkerheter. Att ställa säkerheter är mycket kostsamt för återförsäkringsföretagen eftersom det begränsar deras investeringsmöjligheter. Detta leder i slutänden till dyrare återförsäkringstjänster, vilket kan resultera i högre försäkringspremier för försäkringstagarna. Försäkringsbranschen i EU vill framför allt att det amerikanska systemet med säkerheter avskaffades eller ändrades. Jag har nyligen diskuterat möjligheten att avskaffa eller mildra Förenta staternas krav på säkerheter med mina amerikanska kolleger och de diskussionerna pågår. Jag vill gratulera utskottet och föredraganden, Peter Skinner, till ett utmärkt arbete, och jag vill tacka alla dem som bidragit till att arbetet kunnat genomföras snabbt och effektivt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph