Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-06-Speech-1-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050606.14.1-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionsledamot Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@cs1
"Hr. formand, den forgangne uges folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene blev en dramatisk påmindelse om, hvor dybt EU's legitimitet er sunket i de europæiske befolkningers øjne. Unionen opfattes, med rette, som et mere og mere elitestyret projekt. En politisk elite uden et virkeligt mandat fra folket overhaler borgerne og deres nationale institutioner på flere og flere områder af det politiske liv. I Sverige udføres hvert år en videnskabelig undersøgelse af befolkningens tillid til en snes forskellige institutioner. På denne liste figurerer Kommissionen og Europa-Parlamentet længst nede. Vi er mange politisk engagerede, som vil redde det europæiske integrationsprojekt fra forsøg på at skabe en europæisk superstat. Vi vil føre det tilbage til at være et tillidsfuldt samarbejde mellem selvstændige og ligeværdige lande og begrænse det til områder som det indre marked og grænseoverskridende miljøproblemer. Forsøg på at drive Unionen mod et Europas forenede stater uden folkelig opbakning truer nu integrationsprojektets overlevelse. Det er imidlertid ikke kun den politiske elites forsøg på at fremdrive et overstatsligt EU mod borgernes vilje, som underminerer Unionens legitimitet. Det viser sig generelt, at de europæiske befolkninger forbinder EU med topstyre, bureaukrati og korruption. Og i netop denne forhandling i Parlamentet er det korruption og bedrageri, vi behandler. Jeg vil rose Herbert Bösch for hans betænkning. Det er omsorgsfuldt gjort, og den indeholder gode forslag, som jeg støtter helhjertet. Samtidig viser vores aktivitet i Budgetkontroludvalget, hvor svært det er at håndtere bedrageri. Der er noget grundlæggende systematisk galt, som vi ikke kan tackle. Pengene forsvinder år efter år via landbrugspolitikken og regionalpolitikken. Nogen tydelig bedring synes der næppe at være. De tjenestemænd, som afslører skandaler i EU-bureaukratiet, bliver normalt frosset ude, afskediget eller førtidspensioneret. EU's historie er fyldt med alle disse . En del skandaler afsløres ad andre kanaler, men i normale tilfælde bliver der aldrig nogen retlig proces. Dette kan ikke fortsætte, og det er nu kommissær Kallas' ansvar at sørge for, at denne udvikling ikke fortsætter i fremtiden og undergraver den lille tillid til Unionen, som EU's befolkning endnu har tilbage."@da2
". Herr Präsident! Die Volksabstimmungen der vergangenen Woche in Frankreich und den Niederlanden haben uns in drastischer Form daran erinnert, wie gering die Legitimität der Europäischen Union in den Augen der Völker Europas ist. Die Union wird mit Recht als ein in immer stärkerem Maße von einer Elite betriebenes Projekt betrachtet. Diese politische Elite ohne echtes Mandat vom Volk setzt sich in immer mehr Bereichen des politischen Lebens rücksichtslos über die Bürger und ihre nationalen Institutionen hinweg. In Schweden wird alljährlich in einer wissenschaftlichen Studie das Vertrauen der Bevölkerung in etwa 20 verschiedene Institutionen untersucht. Auf dieser Liste stehen die Kommission und das Europäische Parlament ganz unten. Es gibt viele politisch engagierte Menschen wie uns, die das europäische Integrationsprojekt vor den Versuchen retten wollen, einen europäischen Superstaat zu schaffen. Unser Ziel ist es, dieses Projekt wieder in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unabhängigen und gleichwertigen Ländern zurückzuverwandeln und es auf Bereiche wie den Binnenmarkt und grenzüberschreitende Umweltprobleme zu beschränken. Die Versuche, die Union in Richtung auf die Vereinigten Staaten von Europa zu drängen, ohne das Vertrauen des Volkes zu besitzen, bedrohen nun das Überleben des Integrationsprojekts. Die Legitimität der Union wird jedoch nicht nur von den Versuchen der politischen Elite unterminiert, gegen den Willen der EU-Bürger eine überstaatliche Union zu schaffen. Es zeigt sich ganz allgemein, dass die europäischen Völker die EU mit Steuerung von oben, Bürokratie und Korruption verbinden. In dieser Aussprache beschäftigen wir uns ja auch mit Korruption und Betrug. Ich möchte Herrn Bösch ein großes Lob für seinen Bericht aussprechen, der sorgfältig erarbeitet wurde und solide Vorschläge enthält, denen ich voll und ganz zustimme. Gleichzeitig zeigt unsere Arbeit im Haushaltskontrollausschuss, wie schwer es ist, mit den Betrügereien fertig zu werden. Es muss ein grundlegender Fehler im System liegen, den wir nicht finden können. Jahrein und jahraus verschwinden Gelder über die Agrarpolitik und die Regionalpolitik, und es sind kaum Verbesserungen in diesem Bereich zu spüren. Die Beamten, die Skandale in der EU-Bürokratie aufdecken, werden routinemäßig gemobbt, entlassen oder in den Vorruhestand geschickt. Am Rande der Geschichte der EU liegen die Leichen all dieser Personen, die Missstände gemeldet haben. Andere Skandale kommen auf andere Weise ans Tageslicht, aber im Normalfall haben diese kein gerichtliches Nachspiel. So darf es nicht weitergehen. Es liegt nun in der Verantwortung von Kommissar Kallas, dafür zu sorgen, dass diese Entwicklung sich in Zukunft nicht fortsetzt und das ohnehin geringe Vertrauen, das die Union bei der EU-Bevölkerung noch hat, weiter untergraben wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, τα δημοψηφίσματα της προηγούμενης εβδομάδας στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες απετέλεσαν μια δραματική υπόμνηση για το πόσο λίγη νομιμότητα διαθέτει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των λαών της Ευρώπης. Η ΕΕ δικαίως φαίνεται σαν ένα σχέδιο του οποίου ηγείται περισσότερο από ποτέ μια ελίτ. Μια πολιτική ελίτ χωρίς αληθινή εντολή από τον λαό, αγνοώντας εντελώς το κοινό και τους εθνικούς θεσμούς του όταν λαμβάνει αποφάσεις σε περισσότερους από ποτέ άλλοτε τομείς της πολιτικής ζωής. Στη Σουηδία, κάθε χρόνο διεξάγεται μία επιστημονική έρευνα με θέμα την εμπιστοσύνη του πληθυσμού για περίπου είκοσι διαφορετικά θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή και αυτό το Σώμα –το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολιτικά δεσμευμένοι, όπως εμείς που επιθυμούμε να διασώσουμε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τις απόπειρες να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος. Επιθυμούμε να το καταστήσουμε ακόμη μία φορά ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ ανεξαρτήτων ισότιμων κρατών, μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, και να το περιορίσουμε σε τομείς, όπως η εσωτερική αγορά και τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι απόπειρες ώθησης της ΕΕ προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης χωρίς λαϊκή υποστήριξη απειλεί τώρα την επιβίωση του σχεδίου ολοκλήρωσης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι απόπειρες από την πολιτική ελίτ να προχωρήσει στη δημιουργία μιας υπερεθνικής ΕΕ ενάντια στη βούληση του κόσμου που υπονομεύει τη νομιμότητα της ΕΕ. Είναι γενικά φανερό ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί συνδέουν την ΕΕ με την εκ των άνω προς τα κάτω κυβέρνηση, γραφειοκρατία και διαφθορά. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, είναι επιπλέον η διαφθορά και η απάτη που αντιμετωπίζουμε. Επιθυμώ πάρα πολύ να επαινέσω τον κ. Bösch για την έκθεσή του. Έχει συνταχθεί με επιμέλεια και περιέχει ορθές προτάσεις, τις οποίες υποστηρίζω ολόψυχα. Ταυτόχρονα, η εργασία μας στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δείχνει πόσο δύσκολο είναι να καταπολεμηθεί η απάτη. Υπάρχει κάποιο βασικό συστημικό σφάλμα, στο οποίο οι προσπάθειές μας δεν έχουν καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα. Τα χρήματα εξαφανίζονται με την πάροδο των ετών μέσω της γεωργικής και της περιφερειακής πολιτικής. Μετά βίας διακρίνει κανείς οποιοδήποτε σημάδι βελτίωσης. Όσοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν σκάνδαλα στη γραφειοκρατία της ΕΕ μπαίνουν κατά κανόνα στο ψυγείο, απολύονται ή τους παρέχεται πρόωρη συνταξιοδότηση. Η ιστορία της ΕΕ είναι στρωμένη με τα πτώματα όλων αυτών που είχαν αποκαλύψει τα κακώς κείμενα. Πολλά σκάνδαλα αποκαλύπτονται με άλλους τρόπους, αλλά συνήθως δεν ακολουθεί ποτέ καμία δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, και είναι τώρα ευθύνη του Επιτρόπου κ. Kallas να διασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα εξακολουθήσει στο μέλλον και δεν θα υπονομεύσει τη μικρή εμπιστοσύνη, την οποία ο πληθυσμός της ΕΕ έχει ακόμη στην ΕΕ."@el10
"Mr President, last week’s referenda in France and the Netherlands were a dramatic reminder of how little legitimacy the European Union now has in the eyes of the peoples of Europe. The EU is rightly viewed as a project ever more driven by an elite. A political elite with no genuine mandate from the people rides roughshod over the public and their national institutions in ever more areas of political life. In Sweden, a scientific investigation is carried out each year into the population’s confidence in about twenty different institutions. The Commission and this House – the European Parliament – are at the bottom of the list. There are many politically committed people such as ourselves who wish to rescue the European integration project from the attempts to create a European superstate. We wish to make it once again a project of cooperation between independent countries of equal value which trust one another and to limit it to areas such as the internal market and cross-border environmental problems. The attempts to push the EU towards being a United States of Europe without popular support now threatens the survival of the integration project. However, it is not only the attempts by the political elite to push ahead with the creation of a supranational EU against the will of the people that undermines the legitimacy of the EU. It is generally apparent that the European peoples associate the EU with top-down government, bureaucracy and corruption. In this very debate in the House, it is, moreover, corruption and fraud with which we are dealing. I wish greatly to commend Mr Bösch for his report. It was painstakingly prepared and contains sound proposals that I support wholeheartedly. At the same time, our work in the Committee on Budgetary Control shows how difficult it is to get on top of fraud. There is some basic systemic error we are not getting at. Money disappears year in and year out via agricultural policy and regional policy. There is barely any clear sign of improvement. Those officials who reveal scandals in the EU bureaucracy are routinely frozen out, dismissed or given early retirement. EU history is littered with the corpses of all these whistleblowers. A number of scandals are revealed in other ways but, normally, there is never any legal process. This cannot be allowed to continue, and it is now Commissioner Kallas’s responsibility to ensure that this development does not continue into the future and undermine the little confidence in the EU that the EU’s population still has left."@en4
"Señor Presidente, los referendos de la semana pasada en Francia y los Países Bajos fueron un recordatorio dramático de la poca legitimidad tiene en estos momentos la Unión Europea a los ojos de los ciudadanos de Europa. Se considera, con razón, que la UE es un proyecto que está dirigido cada vez más por una elite. Una elite política sin ningún mandato legítimo de los ciudadanos que no tiene la menor consideración para con los ciudadanos ni sus instituciones nacionales en cada vez más ámbitos de la vida política. En Suecia, todos los años se lleva a cabo una investigación científica sobre la confianza de la población en unas veinte instituciones diferentes. La Comisión y esta Cámara –el Parlamento Europeo– son los últimos de la lista. Hay muchas personas dedicadas a la política como nosotros que quieren rescatar el proyecto de la integración europea de los intentos de crear un superestado europeo. Queremos que vuelva a ser un proyecto de cooperación entre países independientes iguales que confíen unos en otros y limitarlo a ámbitos como el mercado interior y los problemas medioambientales transfronterizos. Las tentativas de hacer de Europa los Estados Unidos de Europa sin apoyo popular es ahora una amenaza para la supervivencia del proyecto de integración. Sin embargo, no solo son las tentativas por parte de la elite política de impulsar la creación de una UE supranacional contra la voluntad de los ciudadanos lo que socava la legitimidad de la UE. Por lo general, resulta evidente que los ciudadanos europeos asocian la UE a un gobierno verticalista, la burocracia y la corrupción. En este mismo debate en esta Cámara, lo que estamos abordando es, asimismo, la corrupción y el fraude. Quiero elogiar encarecidamente al señor Bösch por su informe. Ha sido elaborado minuciosamente y contiene propuestas sensatas que apoyo de todo corazón. Al mismo tiempo, nuestro trabajo en la Comisión de Control Presupuestario muestra lo difícil que es ganar la partida al fraude. Hay algún error elemental del sistema que no detectamos. El dinero desaparece año tras año a través de la política agrícola y la política regional. No hay casi ninguna señal clara de mejora. Los funcionarios que desvelan escándalos en la burocracia de la UE son puestos rutinariamente en cuarentena, despedidos o jubilados anticipadamente. La historia de la UE está plagada de cadáveres de denunciantes de irregularidades. Una serie de escándalos han sido desvelados por otras vías, pero normalmente nunca hay un proceso judicial. No se puede permitir que esto continúe, y ahora es responsabilidad del Comisario Kallas garantizar que este fenómeno desaparezca en el futuro y no siga minando la ya escasa confianza en la UE que todavía les queda a los ciudadanos."@es20
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@et5
"Arvoisa puhemies, viime viikolla Ranskassa ja Alankomaissa järjestetyt kansanäänestykset muistuttivat dramaattisella tavalla siitä, kuinka vähän Euroopan kansalaiset nyt luottavat Euroopan unioniin. EU:n nähdään perustellusti olevan yhä enemmän eliitin johtama hanke. Poliittinen eliitti, jolla ei ole todellista mandaattia kansalta, tallaa jalkoihinsa kansalaiset ja heidän kansalliset instituutionsa yhä useammilla politiikan aloilla. Ruotsissa tehdään vuosittain tieteellinen tutkimus, jossa selvitetään kansan luottamusta noin kahteenkymmeneen instituutioon. Komissio ja tämä parlamentti ovat listan lopussa. On paljon meitä poliittisesti valveutuneita ihmisiä, jotka haluamme pelastaa Euroopan yhdentymishankkeen pyrkimyksiltä luoda eurooppalainen suurvalta. Me haluamme palata yhteistyöhön itsenäisten ja tasa-arvoisten valtioiden välillä ja rajoittaa unionin toimivalta sellaisiin kysymyksiin kuin sisämarkkinat ja rajat ylittävät ympäristöongelmat. Yritykset saada EU kehittymään Euroopan yhdysvalloiksi ilman kansalaisten tukea uhkaa nyt kaataa yhdentymishankkeen. Poliittisen eliitin pyrkimys luoda ylikansallinen EU vastoin kansan tahtoa ei kuitenkaan ole ainoa syy siihen, että luottamus EU:hun heikkenee. Näyttää yleisesti olevan niin, että eurooppalaiset yhdistävät EU:n harvainvaltaan, byrokratiaan ja korruptioon. Tässä parlamentin keskustelussahan ovat aiheena juuri korruptio ja petokset. Haluan suuresti kiittää jäsen Böschiä hänen mietinnöstään. Se on huolellisesti valmisteltu ja sisältää hyviä ehdotuksia, joita lämpimästi kannatan. Samaan aikaan työmme talousarvion valvontavaliokunnassa osoittaa, kuinka vaikeaa petosten torjuminen on. Järjestelmässä on jotain perustavanlaatuista vikaa, johon emme pääse käsiksi. Maatalouspolitiikan ja aluepolitiikan kautta katoaa rahaa vuodesta toiseen. Tuskin mitään merkkiä tilanteen parantumisesta on havaittavissa. Ne virkamiehet, jotka paljastavat skandaaleja EU:n byrokratian toiminnasta järjestelmällisesti joko savustetaan ulos, erotetaan tai pannaan varhaiseläkkeelle. EU:n historia on täynnä ilmiantajia, joille on käynyt huonosti. Joitakin skandaaleja paljastuu muilla tavoin, mutta yleensä niistä ei koskaan seuraa oikeusprosessia. Tämän ei voida sallia jatkuvan, ja nyt on komission jäsenen Kallasin vastuulla varmistaa, ettei tämä kehitys enää jatku ja horjuta sitä vähää luottamusta, mitä EU:n kansalaisilla vielä on EU:ta kohtaan."@fi7
"Monsieur le Président, les référendums de la semaine dernière en France et aux Pays-Bas nous ont dramatiquement rappelé le peu de légitimité qu’a l’Union européenne aux yeux des peuples d’Europe aujourd’hui. L’UE est considérée à juste titre comme un projet de plus en plus dirigé par une élite, une élite politique qui n’a pas de véritable mandat du peuple et qui fait peu de cas des citoyens et de leurs institutions nationales dans des domaines de plus en plus nombreux de la vie politique. En Suède, une étude scientifique est réalisée chaque année pour déterminer la confiance des citoyens dans une vingtaine d’institutions différentes. La Commission et cette Assemblée - le Parlement européen - figurent en bas de la liste. Il y a de nombreuses personnes politiquement engagées, comme nous, qui veulent protéger le projet d’intégration européenne des tentatives de créer un super-État européen. Nous voulons une fois encore en faire un projet de coopération entre des pays indépendants, égaux et ayant confiance les uns dans les autres, et le limiter à des domaines tels que le marché intérieur et les problèmes environnementaux transfrontaliers. Les tentatives visant à pousser l’UE vers une sorte d’États-Unis d’Europe sans le soutien populaire menacent aujourd’hui la survie du projet d’intégration. Toutefois, les tentatives de l’élite politique d’imposer la création d’une UE supranationale contre la volonté du peuple ne sont pas les seules à miner la légitimité de l’UE. Il est en général clair que les peuples d’Europe associent l’UE à gouvernement descendant, bureaucratie et corruption. Au cours de ce même débat dans l’Assemblée, nous parlons d’ailleurs de corruption et de fraude. Je souhaite vivement faire l’éloge de M. Bösch pour son rapport. Ce dernier a été préparé méticuleusement et contient des propositions solides que je soutiens de tout cœur. Parallèlement, notre travail en commission du contrôle budgétaire montre à quel point il est difficile de maîtriser la fraude. Il y a une certaine erreur systémique de base sur laquelle nous ne parvenons pas à mettre le doigt. L’argent disparaît année après année par la politique agricole et la politique régionale. Et c’est à peine s’il y a un signe d’amélioration. Ces responsables qui dévoilent des scandales dans la bureaucratie de l’UE sont généralement tenus à l’écart, renvoyés ou mis à la retraite anticipée. L’histoire de l’UE est jonchée des corps de tous ces dénonciateurs. Un certain nombre de scandales sont mis au jour par d’autres méthodes mais en général, il n’y a aucune procédure judiciaire. Cela ne peut continuer et il incombe à présent au commissaire Kallas de veiller à ce que cela ne se répète pas à l’avenir et ne mine pas le peu de confiance dans l’UE qu’ont encore les citoyens de l’Union."@fr8,8
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@hu11
"Signor Presidente, i che si sono svolti la scorsa settimana in Francia e nei Paesi Bassi ci hanno drammaticamente ricordato che l’Unione europea gode di scarsissima legittimità agli occhi dei popoli d’Europa. L’Unione è giustamente considerata un progetto sempre più gestito da un’ . Questo ristretto gruppo politico, che non è sorretto da un autentico mandato popolare, calpesta i cittadini e le istituzioni nazionali in un numero crescente di settori della vita politica. In Svezia ogni anno viene condotto uno studio scientifico sulla fiducia dell’opinione pubblica nei confronti di venti diverse istituzioni. La Commissione e quest’Assemblea – il Parlamento europeo – sono in fondo alla lista. Sono molte le persone politicamente impegnate come noi che intendono salvare il progetto di integrazione europea dai tentativi di creare un superstato europeo. Vogliamo infatti che esso torni ad essere un progetto di cooperazione tra paesi indipendenti aventi pari dignità, che si fidano gli uni degli altri, un progetto che si limiti a settori quali il mercato interno e i problemi ambientali transnazionali. I tentativi di trasformare l’Unione europea negli Stati Uniti d’Europa senza sostegno popolare stanno minacciando la stessa sopravvivenza del progetto di integrazione. Tuttavia, a ledere la legittimità dell’Unione europea non sono solo le mosse messe in campo dall’ politica nell’intento di instaurare un’Unione sovranazionale contro la volontà dei popoli. Appare ormai chiaro che i popoli europei associano l’Unione europea al governo imposto dall’alto, alla burocrazia e alla corruzione. In questo stesso dibattito in corso in Aula l’argomento in discussione è la corruzione e le frodi. Esprimo tutto il mio apprezzamento all’onorevole Bösch per la relazione, che è stata stilata con estrema cura e contiene proposte solide a cui aderisco senza riserve. D’altro canto, però, il nostro lavoro in seno alla commissione per il controllo dei bilanci ci insegna che è difficilissimo risolvere il problema delle frodi. Vi sono errori sistemici di base che non abbiamo ancora identificato. I soldi svaniscono anno dopo anno all’interno della politica agricola e regionale e sono pressoché inesistenti segnali nitidi di miglioramento. I funzionari che denunciano gli scandali nella burocrazia comunitaria vengono regolarmente estromessi, licenziati o mandati in prepensionamento. La storia dell’Unione europea è costellata dai cadaveri di questi funzionari, considerati alla stregua di veri e propri delatori. Altri scandali vengono alla luce in maniera diversa, ma di solito non si arriva mai ad un processo giudiziario. Non è possibile continuare in questo modo ed ora spetta al Commissario Kallas assicurare che questo fenomeno non si protragga in futuro, compromettendo la poca fiducia che i cittadini ancora ripongono nell’Unione europea."@it12
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@lt14,14
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@lv13
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de referenda in Frankrijk en Nederland de afgelopen week hebben ons er op zeer pijnlijke wijze aan herinnerd hoe gering de legitimiteit van de Europese Unie is in de ogen van de Europese burgers. De EU wordt terecht gezien als een project dat meer en meer wordt voortgestuwd door een elitegezelschap. Een politieke elite zonder een echt mandaat van de burgers rijdt als een bulldozer op steeds meer politieke terreinen over het publiek en de nationale instellingen heen. In Zweden wordt elk jaar een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen van het publiek in ongeveer twintig verschillende instellingen. De Commissie en onze eigen instelling - het Europees Parlement - staan onderaan op die lijst. Er zijn veel politiek betrokken mensen als wijzelf die het project van de Europese integratie willen redden uit handen van degenen die trachten om een Europese superstaat te creëren. Wij willen dat het weer een samenwerkingsproject wordt tussen gelijkwaardige onafhankelijke landen die elkaar vertrouwen. Die samenwerking dient tot bepaalde gebieden beperkt te blijven, zoals de interne markt en grensoverschrijdende milieuproblemen. De pogingen om zonder steun van de bevolking de EU tot een soort Verenigde Staten van Europa uit te laten groeien, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van ons integratieproject. De legitimiteit van de Europese Unie wordt echter niet alleen ondermijnd door de pogingen van een politieke elite om tegen de wil van de bevolking een supranationale EU tot stand te brengen. Het is algemeen bekend dat de Europese burgers de EU associëren met een bestuursstructuur en met bureaucratie en corruptie. In het debat van vandaag in dit Parlement staan die corruptie en fraude nu centraal. Ik wil de heer Bösch graag complimenteren met zijn verslag. Het is uiterst zorgvuldig opgesteld en bevat zinvolle voorstellen die ik van harte ondersteun. Tegelijkertijd illustreren onze werkzaamheden in de Commissie begrotingscontrole hoe moeilijk het is om greep op die fraude te krijgen. Er is sprake van een fundamentele systeemfout die wij niet kunnen oplossen. Jaar in jaar uit verdwijnt er geld via het landbouw- en regionaal beleid. Er is nauwelijks iets wat er op wijst dat hier verbetering in komt. Ambtenaren die schandalen in de bureaucratie van de EU aan het licht brengen, worden routinematig geboycot, ontslagen of met vervroegd pensioen gestuurd. De geschiedenis van de EU is bezaaid met de lijken van deze klokkenluiders. Een aantal schandalen wordt op een andere wijze naar buiten gebracht, maar dit leidt in het algemeen niet tot een strafrechtelijke vervolging. Het is nu de verantwoordelijkheid van commissaris Kallas om ervoor te zorgen dat aan deze ontwikkeling in de toekomst een halt wordt toegeroepen. Als dat niet gebeurt, verdwijnt ook het laatste beetje vertrouwen dat de Europese bevolking nog in de EU heeft."@nl3
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@pl16,16
"Senhor Presidente, os referendos realizados na semana passada em França e nos Países Baixos vieram recordar-nos, de forma dramática, a pouca legitimidade que tem presentemente a União Europeia aos olhos dos povos da Europa. A União é encarada, justificadamente, como um projecto cada vez mais conduzido por uma elite. Uma elite política, sem um verdadeiro mandato popular, que passa por cima das populações e das suas instituições nacionais num número crescente de sectores da vida política. Na Suécia, realiza-se anualmente um estudo científico sobre a confiança da população em cerca de vinte instituições diferentes. A Comissão e esta Assembleia – o Parlamento Europeu – figuram nos últimos lugares da lista. Existem muitas pessoas politicamente empenhadas, como nós próprios, que querem salvar o projecto de integração europeia das tentativas de criação de um super-Estado europeu. Queremos que volte a ser um projecto de cooperação entre países independentes de igual valor e que confiam uns nos outros, limitando-o a domínios como o mercado interno e os problemas ambientais transfronteiriços. As tentativas de forçar a UE a tornar-se uma espécie de Estados Unidos da Europa sem apoio popular ameaçam, neste momento, a sobrevivência do projecto de integração. Contudo, a legitimidade da UE não é minada apenas pelos esforços da elite política para avançar com a criação de uma UE supranacional contra a vontade do povo. É patente para todos nós que os povos europeus associam a União Europeia a um governo de cúpula, à burocracia e à corrupção. O debate que estamos a realizar neste momento na Assembleia incide, aliás, sobre a corrupção e a fraude. Desejo felicitar vivamente o senhor deputado Bösch pelo seu relatório. Foi meticulosamente elaborado e contém boas propostas, que apoio inteiramente. Entretanto, o trabalho que realizamos na Comissão do Controlo Orçamental mostra como é difícil controlar a fraude. Existe um qualquer erro sistémico de base que nos está a escapar. O dinheiro desaparece, ano após ano, através da política agrícola e da política regional. Os sinais claros de melhorias são poucos ou nenhuns. Os funcionários que denunciam os escândalos ocorridos na burocracia da UE são habitualmente afastados, despedidos ou forçados a uma reforma antecipada. A história da UE está juncada dos “corpos” desses denunciantes. Vários escândalos são revelados de outras formas, mas, normalmente, nunca dão lugar a um processo judicial. Não podemos permitir que esta situação se mantenha, e cabe agora ao senhor comissário Kallas garantir que este estado de coisas não persistirá no futuro, minando a pouca confiança que a população da UE ainda tem na União."@pt17,17
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@sk18,18
"Herr talman! Den gångna veckans folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna blev en dramatisk påminnelse om hur lågt Europeiska unionens legitimitet har sjunkit i de europeiska folkens ögon. Unionen uppfattas, med rätta, som ett alltmer elitstyrt projekt. En politisk elit utan verkligt mandat från folket kör över medborgarna och deras nationella institutioner på allt fler områden av det politiska livet. I Sverige görs varje år en vetenskaplig undersökning av befolkningens förtroende för ett tjugotal olika institutioner. På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned. Vi är många politiskt engagerade som vill rädda det europeiska integrationsprojektet från försöken att skapa en europeisk superstat. Vi vill återföra det till ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga och jämbördiga länder och begränsa det till områden som den inre marknaden och gränsöverskridande miljöproblem. Försöken att driva unionen mot ett Europas förenta stater utan folkligt stöd hotar nu integrationsprojektets överlevnad. Det är emellertid inte bara den politiska elitens försök att driva fram ett överstatligt EU mot medborgarnas vilja som underminerar unionens legitimitet. Det visar sig allmänt att de europeiska folken förknippar EU med toppstyre, byråkrati och korruption. Och i just denna debatt i kammaren är det korruption och bedrägeri som vi behandlar. Jag vill ge stort beröm till Herbert Bösch för hans betänkande. Det är omsorgsfullt gjort, och det innehåller goda förslag som jag stöder helhjärtat. Samtidigt visar vår verksamhet i budgetkontrollutskottet hur svårt det är att komma tillrätta med bedrägerierna. Det finns något grundläggande systematiskt fel som vi inte kommer åt. Pengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Någon tydlig förbättring syns knappast. De tjänstemän som avslöjar skandaler i EU-byråkratin blir vanemässigt utfrysta, avskedade, förtidspensionerade. EU:s historia kantas av liken av alla dessa whistle-blowers. En del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process. Detta kan inte få fortsätta, och det är nu kommissionär Kallas ansvar att se till att denna utveckling inte fortsätter in i framtiden och undergräver det lilla förtroende för unionen som EU:s befolkning ännu har kvar."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren,"5,19,15,1,18,14,11,16,21,13
"för IND/DEM-gruppen"5,5,19,15,1,18,14,11,16,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph