Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-26-Speech-4-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050526.33.4-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som skall avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sv21
lpv:translated text
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@cs1
"I betænkningen behandles udvidelsen af mandatet for Observationsorganet for Racisme og Fremmedhad, således at det bliver et kontor for menneskerettigheder. Uden at respektere resultatet af folkafstemningerne i medlemsstaterne foreslår Parlamentet retningslinjer for kontorets rolle og opgaver, som om forfatningen allerede var trådt i kraft. Der savnes desuden en grund, og det indebærer et unødigt dobbeltarbejde at oprette endnu et EU-organ, som skal udarbejde rapporter, komme med anbefalinger og gennemføre bevidsthedsudvidende arbejde på menneskerettighedsområdet, et område, hvor Europarådet, OSCE og forskellige FN-organer allerede yder en udmærket indsats. Derfor har Junilisten stemt nej til betænkningen."@da2
". Der Bericht behandelt die Ausweitung des Mandats der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zum Zwecke ihrer Umwandlung in eine Agentur für Menschenrechte. Ohne das Ergebnis der Volksbefragungen in den Mitgliedstaaten zu respektieren, schlägt das Parlament Leitlinien für die Rolle und die Aufgaben dieser Agentur vor, als wäre die Verfassung bereits in Kraft getreten. Die Einrichtung einer weiteren EU-Institution zur Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen sowie zur Sensibilisierung für die Menschenrechte – ein Bereich in dem der Europäische Rat, die OSZE und verschiedene UNO-Organe bereits eine hervorragende Arbeit leisten – wäre unsinnig und würde darüber hinaus unnötige Doppelarbeit bedeuten. Aus diesem Grunde hat die Juniliste gegen den Bericht gestimmt."@de9
". Η προκείμενη έκθεση αφορά τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας και τη μετατροπή του σε Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντί να σέβεται τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο και τα καθήκοντα του οργανισμού, σαν να είχε ήδη τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα. Η δημιουργία ενός ακόμη κοινοτικού οργάνου το οποίο θα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και συστάσεις και θα εργάζεται για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –τομέας στον οποίο το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ και διάφορα όργανα του ΟΗΕ επιτελούν ήδη θαυμάσιο έργο– θα ήταν, επιπλέον, περιττή και θα οδηγούσε σε άσκοπη επικάλυψη ενεργειών. Συνεπώς, η Λίστα του Ιουνίου καταψήφισε την έκθεση."@el10
"The report is about extending the mandate of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia to make it a Human Rights Agency. Failing to respect the results of the referenda in the Member States, Parliament is proposing guidelines for the Agency’s role and tasks, as if the Constitution had already entered into force. Setting up a further EU body to issue opinions and recommendations and to do work on raising awareness in the human rights area – an area in which the European Council, the OSCE and various UN bodies are already doing excellent work – would be pointless, moreover, and involve an unnecessary duplication of effort. The June List has therefore voted against the report."@en4
". El informe es sobre la extensión del mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para convertirlo en una Agencia de Derechos Humanos. Lejos de respetar los resultados de los referendos en los Estados miembros, el Parlamento propone directrices para el papel y las tareas de la Agencia, como si la Constitución ya hubiera entrado en vigor. La institución de un nuevo organismo de la UE para la emisión de opiniones y recomendaciones y para promover la concienciación en cuanto a los derechos humanos (un campo en que el Consejo Europeo, la OSCE y varios organismos de la ONU ya están desarrollando un excelente trabajo) sería, además, inútil y una innecesaria duplicación del esfuerzo. Por ese motivo, la Lista de Junio ha votado en contra del informe."@es20
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@et5
"Mietinnössä on kyse Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toimivaltuuksien laajentamisesta siten, että siitä tulee ihmisoikeusvirasto. Parlamentti ei ole kunnioittanut jäsenvaltioissa järjestettyjen kansanäänestysten tuloksia ehdottaessaan perusoikeusviraston asemaa ja tehtäviä koskevia suuntaviivoja, aivan kuin perustuslaki olisi tullut jo voimaan. Uuden EU:n elimen perustaminen antamaan lausuntoja ja suosituksia ja työskentelemään tietoisuuden lisäämiseksi ihmisoikeuksien alalla, jolla Euroopan neuvosto, Etyj ja useat YK:n elimet tekevät jo erinomaista työtä, olisi lisäksi hyödytöntä ja merkitsisi tarpeetonta toimien päällekkäisyyttä. Kesäkuun lista on tämän vuoksi äänestänyt mietintöä vastaan."@fi7
". Le rapport vise à étendre le mandat de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour en faire une Agence des droits de l’homme. Sans respecter les résultats des référendums dans les États membres, le Parlement propose des lignes directrices à propos du rôle et des missions de ladite Agence, comme si la Constitution était déjà entrée en vigueur. Mettre en place un organe communautaire supplémentaire chargé d’émettre des avis et des recommandations et d’œuvrer à la sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme - domaine dans lequel le Conseil de l’Europe, l’OSCE et divers organes des Nations unies font déjà de l’excellent travail - ne servirait par ailleurs à rien et impliquerait une inutile duplication des efforts. La Liste de juin a donc voté contre ce rapport."@fr8
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@hu11
"La relazione riguarda la proroga del mandato per l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia affinché diventi un’Agenzia dei diritti umani. Senza rispettare l’esito dei svoltisi negli Stati membri, il Parlamento sta proponendo orientamenti per il ruolo e i compiti dell’Agenzia, come se la Costituzione fosse già entrata in vigore. Istituendo un altro organismo comunitario per esprimere pareri e raccomandazioni e attuare un’opera di sensibilizzazione in materia di diritti umani – un settore in cui il Consiglio europeo, l’OSCE e vari organi delle Nazioni Unite stanno già svolgendo un ottimo lavoro – sarebbe inutile e, oltretutto, comporterebbe una duplicazione superflua degli sforzi. Pertanto la Lista di giugno ha votato contro la relazione."@it12
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@lt14
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@lv13
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@mt15
"Het verslag behandelt de uitbreiding van het mandaat van het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, om er een bureau voor mensenrechten van te maken. Zonder het resultaat van de referenda in de lidstaten te respecteren, komt het Parlement met een voorstel voor richtsnoeren voor de rol en de taken van de dienst, alsof de Grondwet reeds van kracht geworden is. Er is bovendien geen reden voor deze dienst, en het is onnodig dubbel werk om opnieuw een Europese organisatie op te richten die adviezen en aanbevelingen moet uitbrengen en die het bewustzijn van het publiek inzake mensenrechten moet verhogen. Dit is een gebied waar de Raad van Europa, de OVSE en diverse VN-organen reeds uitstekend werk verrichten. Om deze redenen heeft de Zweedse partij Junilistan tegen het verslag gestemd."@nl3
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@pl16
"O relatório incide sobre a expansão do mandato do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia de forma a tornar-se uma Agência dos Direitos Humanos. O Parlamento, desrespeitando os resultados dos referendos nos Estados-Membros, propõe orientações para o papel e funções da Agência, como se a Constituição já tivesse entrado em vigor. Criar outro órgão comunitário para emitir pareceres e recomendações e para desenvolver trabalho no domínio da sensibilização para os direitos humanos – um domínio no qual o Conselho Europeu, a OSCE e vários órgãos das Nações Unidas desenvolvem já um excelente trabalho – seria, além disso, inútil e implicaria uma duplicação desnecessária de esforços. A Lista de Junho votou, por isso, contra o relatório."@pt17
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sk18
"Betänkandet behandlar utvidgandet av mandatet för det Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet så att det blir en byrå för mänskliga rättigheter. Utan att respektera resultatet av folkomröstningarna i medlemsstaterna föreslår parlamentet riktlinjer för byråns roll och uppgifter som om konstitutionen redan trätt i kraft. Det saknas dessutom anledning och innebär ett onödigt dubbelarbete att inrätta ytterligare ett EU-organ som ska avge yttranden, rekommendationer och genomföra medvetandehöjande arbete på människorättsområdet, ett område där Europarådet, OSSE och olika FN-organ redan utför utmärkta insatser. Därför har Junilistan röstat nej till betänkandet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin och Lundgren (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph