Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-26-Speech-4-163"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050526.33.4-163"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@sv21
lpv:translated text
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@cs1
"Det indre marked forudsætter samarbejde og harmonisering af medlemslandenes lovgivning. Det er dog vigtigt at tage hensyn til proportionaliteten i lovgivningen og til de nationale parlamenters rolle og betydning. Vi er af den opfattelse, at medlemsstaterne i første omgang skal fastsætte regler, hvad angår ernærings- og sundhedsanprisningerne i forbindelse med fødevarer. Vi er kritiske over for flere af Kommissionens artikler, f.eks. at Kommissionen skal have ret til at udarbejde ernæringsprofiler, som skal følge ved sundhedsanprisninger i forbindelse med reklamer (artikel 4), og bestemmelser om, hvilke underforståede sundhedsanprisninger der ikke skal tillades (artikel 11). Parlamentet har dog tilført en del positive ændringsforslag, hvorfor vi har valgt at støtte betænkningen som helhed."@da2
". Der Binnenmarkt setzt eine Zusammenarbeit sowie die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten voraus. Es ist jedoch von großer Wichtigkeit, die Proportionalität der Rechtsvorschriften sowie die Rolle und Bedeutung der nationalen Parlamente zu berücksichtigen. Unseres Erachtens sollten über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben zu Lebensmitteln in erster Linie die Mitgliedstaaten entscheiden. Wir stehen mehreren Artikeln der Kommission kritisch gegenüber, z. B. Artikel 4, der der Kommission das Recht zur Festlegung von Nährwertprofilen gibt, die bei gesundheitsbezogenen Angaben im Zusammenhang mit Werbung beachtet werden müssen, oder Artikel 11, in dem es um die Unzulässigkeit bestimmter impliziter gesundheitsbezogener Angaben geht. Das Europäische Parlament hat jedoch eine Reihe positiver Änderungsanträge eingebracht, so dass wir den Bericht in seiner Gesamtheit befürworten können."@de9
". Η εσωτερική αγορά προϋποθέτει τη συνεργασία, σε συνδυασμό με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Ωστόσο, είναι σημαντικό στη νομοθεσία να λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα και ο ρόλος και η σημασία των εθνικών κοινοβουλίων. Η άποψή μας είναι ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν κατά προτεραιότητα για τους κανόνες σχετικά με τους ισχυρισμούς περί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων που φέρουν τα τρόφιμα. Τηρούμε επικριτική στάση έναντι πολλών από τα άρθρα της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα το άρθρο 4, στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίσει ειδικά χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών τα οποία πρέπει να τηρούνται από τα τρόφιμα για να μπορούν να προβάλλουν ισχυρισμούς περί υγιεινών ιδιοτήτων σε διαφημίσεις, ή το άρθρο 11 σχετικά με τους κανόνες ως προς τους υπαινισσόμενους ισχυρισμούς περί υγιεινών ιδιοτήτων οι οποίοι δεν πρέπει να επιτρέπονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε, ωστόσο, με σειρά θετικών τροπολογιών, γεγονός που μας οδήγησε να στηρίξουμε την έκθεση στο σύνολό της."@el10
". The internal market presupposes cooperation, together with harmonisation of the Member States’ legislation. It is, however, important to take account of proportionality in legislation and of the role and significance of the national parliaments. We are of the view that the Member States should in the first place decide on rules concerning nutrition and health claims made on foods. We are critical of quite a few of the Commission’s articles, for example Article 4 stating that the Commission should be entitled to establish nutrient profiles that must be respected when it comes to health claims made in advertisements, or Article 11 concerning rules governing which implied health claims should not be permitted. The European Parliament has, however, contributed a number of positive amendments, which is why we have chosen to support the report as a whole."@en4
". El mercado interior presupone la cooperación, además de la armonización legislativa de los Estados miembros. Sin embargo, es importante tener en cuenta la proporcionalidad en la legislación y el papel y relevancia de los parlamentos nacionales. A nuestro parecer, los Estados miembros deberían ser quienes decidieran en primer lugar acerca de las normas relativas a alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Somos críticos en cuanto a algunos de los artículos de la Comisión, por ejemplo el 4, que declara que la Comisión estará facultada para establecer perfiles nutricionales que deban ser respetados cuando se trate de alegaciones sobre la salud en la publicidad, o el artículo 11, que establece en qué casos no se deben permitir los supuestos argumentos sobre la salud. No obstante, el Parlamento Europeo ha aportado una serie de enmiendas positivas, por lo que hemos decidido dar nuestro apoyo al informe en conjunto."@es20
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@et5
". Sisämarkkinat edellyttävät yhteistyötä ja jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon suhteellisuusperiaate lainsäädännössä sekä kansallisten parlamenttien asema ja merkitys. Katsomme, että jäsenvaltioiden pitäisi ensisijaisesti päättää elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevista säännöistä. Suhtaudumme kriittisesti joihinkin komission ehdotukseen sisältyviin artikloihin, kuten esimerkiksi 4 artiklaan; sen mukaan komissiolla pitäisi olla oikeus vahvistaa eri elintarvikkeiden ravintosisältötyyppi, jota niiden on vastattava, jotta terveysväittämiä voidaan esittää mainonnassa. Sama pätee 11 artiklaan, jossa säädetään, mitkä epäsuorat terveysväittämät ovat kiellettyjä. Euroopan parlamentti on kuitenkin esittänyt mietintöön useita myönteisiä tarkistuksia, minkä vuoksi olemme päättäneet tukea mietintöä kokonaisuutena."@fi7
". Le marché intérieur présuppose la coopération et l’harmonisation des législations des États membres. Il importe toutefois de tenir compte du caractère proportionnel des législations et du rôle et de l’importance des parlements nationaux. Nous estimons que les États membres doivent avoir la primauté quant aux décisions relatives aux allégations nutritionnelles et de santé touchant aux aliments. Nous dénonçons quelques-uns des articles proposés par la Commission, par exemple l’article 4, qui affirme que la Commission devrait être habilitée à arrêter des profils nutritionnels devant être respectés en ce qui concerne les allégations de santé faites dans les publicités, ou l’article 11, qui traite de règles dont la suite implicite serait de ne pas autoriser les allégations de santé. Toutefois, le Parlement a apporté plusieurs amendements positifs et c’est pourquoi nous avons choisi de soutenir le rapport dans son ensemble."@fr8
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@hu11
"Il mercato interno richiede cooperazione nonché l’armonizzazione della legislazione degli Stati membri. Nella legislazione è tuttavia importante tenere conto della proporzionalità nonché della funzione e dell’importanza dei parlamenti nazionali. Siamo del parere che siano in primo luogo gli Stati membri che dovrebbero varare le normative relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Siamo critici su diversi articoli proposti dalla Commissione, per esempio l’articolo 4 in virtù del quale la Commissione avrebbe facoltà di stabilire i profili nutrizionali che devono essere rispettati dalle indicazioni sulla salute presenti nelle pubblicità, o l’articolo 11 sulle norme che stabiliscono quali indicazioni implicite sulla salute non sono consentite. Il Parlamento europeo ha però apportato vari emendamenti positivi, motivo per cui abbiamo deciso di votare a favore della relazione nel suo complesso."@it12
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@lt14
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@lv13
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@mt15
"Voorwaarden voor de interne markt zijn samenwerking en harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten. Het is echter belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de proportionaliteit in de wetgeving en met de rol en de betekenis van de nationale parlementen. Wij zijn van mening dat het in eerste instantie de lidstaten zijn die regels moeten aannemen betreffende voedingsclaims en gezondheidsclaims met betrekking tot levensmiddelen. Wij staan kritisch tegenover diverse artikelen van de Commissie, bijvoorbeeld artikel 4, waarin staat dat de Commissie het recht moet hebben om voedingsprofielen op te stellen die gevolgd moeten worden bij gezondheidsclaims in verband met reclame, en artikel 11, betreffende regelingen om te bepalen welke impliciete gezondheidsclaims niet zijn toegestaan. Het Europees Parlement heeft echter een aantal positieve amendementen toegevoegd, en daarom hebben wij besloten het verslag in zijn geheel te steunen."@nl3
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@pl16
". O mercado interno implica cooperação, paralelamente a harmonização da legislação dos Estados-Membros. Todavia, é importante ter em conta a proporcionalidade na legislação e o papel e o significado dos parlamentos nacionais. Somos de opinião que os Estados-Membros deveriam, em primeiro lugar, ter poder de decisão sobre as normas relativas a alegações nutricionais e de saúde nos alimentos. Somos críticos em relação a muitos artigos da Comissão, designadamente o artigo 4º, no qual se estipula que a Comissão deve estabelecer perfis nutricionais que devem ser respeitados pelos alimentos, por forma a ostentarem alegações de saúde na publicidade, ou o artigo 11º relativo a normas que definem que não devem ser permitidas alegações de saúde. O Parlamento Europeu contribuiu, porém, com uma série de alterações positivas, razão pela qual decidimos apoiar o relatório no seu conjunto."@pt17
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@sk18
"Den inre marknaden förutsätter samarbete och harmonisering av medlemsländernas lagstiftning. Det är dock viktigt att ta hänsyn till proportionalitet i lagstiftning och till de nationella parlamentens roll och betydelse. Vi är av uppfattningen att medlemsstaterna i första hand skall besluta om regler vad gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Vi är kritiska till flera av kommissionens artiklar, t.ex. att kommissionen skall ha rätt att utarbeta näringsprofiler som måste följas vid hälsopåståenden i samband med reklam (Art. 4) och regleringar om vilka underförstådda hälsopåståenden som inte skall tillåtas (Art. 11). EU-parlamentet har dock tillfört en del positiva ändringsförslag, varför vi valt att stödja betänkandet som helhet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin och Lundgren (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph