Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-26-Speech-4-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050526.33.4-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@sv21
lpv:translated text
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@cs1
"Vi mener, at EU's politik vedrørende fiskeriaftaler skal revideres. Overudnyttelse af fiskevandet driver folk i ulandene ud i endnu større fattigdom og berøver havmiljøet et vitalt led i fødekæden. Vi mener, at hvis Unionen indgår en fiskeriaftale med tredjelande, skal det samlede beløb for den økonomiske kompensation til dette land finansieres af de medlemslande i Unionen, hvis fiskerfartøjer udnytter aftalens muligheder. Disse medlemslande må sidenhen selv hver for sig afgøre, om de på deres side skal finansiere denne udgift ved at opkræve afgifter fra deres respektive fiskerfartøjer. Dette er Junilistens principielle holdning, hvad angår EU's fiskeriaftale med tredjelande. Enkelte ændringsforslag fra Parlamentet er positive, f.eks. formuleringer om en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne. Disse forslag er dog yderst begrænsede."@da2
". Unserer Ansicht nach muss die Politik der Europäischen Union bezüglich der Fischereiabkommen überprüft werden. Die Bestandsüberfischung treibt die Menschen in den Entwicklungsländern noch tiefer in die Armut und beraubt die Meeresumwelt eines grundlegenden Glieds der Nahrungskette. Wir meinen, dass beim Abschluss von Fischereiabkommen mit einem Drittland durch die EU der Gesamtbetrag der finanziellen Gegenleistung für dieses Land von den EU-Mitgliedstaaten aufgebracht werden muss, deren Fischereifahrzeuge die Möglichkeiten des jeweiligen Abkommens nutzen. Diese Mitgliedstaaten müssen dann selbst entscheiden, ob sie ihrerseits diese Ausgaben durch die Erhebung von Gebühren von ihren jeweiligen Fischereifahrzeugen finanzieren. Dies ist eine prinzipielle Stellungnahme der Juniliste im Hinblick auf Fischereiabkommen der EU mit Drittstaaten. Einzelne Änderungsanträge des Parlaments sind positiv, beispielsweise die Formulierungen zu einer nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen. Diese Vorschläge sind jedoch äußerst begrenzt."@de9
". Θεωρούμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών πρέπει να αναθεωρηθεί. Η υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών υδάτων επιτείνει περαιτέρω τη φτώχεια των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών και αφαιρεί από το θαλάσσιο περιβάλλον έναν ζωτικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Θεωρούμε ότι, εφόσον η ΕΕ συνάψει αλιευτική συμφωνία με μια τρίτη χώρα, το συνολικό ποσό της οικονομικής αντιστάθμισης που θα λάβει η εν λόγω τρίτη χώρα πρέπει να καταβληθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ τα αλιευτικά σκάφη των οποίων εκμεταλλεύονται τις αλιευτικές ευκαιρίες που προσφέρει η εν λόγω συμφωνία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφασίσουν από μόνα τους αν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν αυτή τη δαπάνη επιβάλλοντας φορολογία στα δικά τους αλιευτικά σκάφη. Αυτή είναι η καταρχήν θέση της Λίστας του Ιουνίου στο θέμα των αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Υπάρχουν επιμέρους τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες είναι αξιόλογες, όπως λόγου χάρη τα σημεία σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Οι προτάσεις αυτές είναι, όμως, εξαιρετικά περιορισμένες."@el10
". We believe that the European Union’s fishing agreement policy must be reviewed. Over-exploitation of fishing waters pushes people in developing countries into ever greater poverty and robs the marine environment of a vital link in the food chain. We believe that, if the EU concludes a fishing agreement with a third country, the total amount of the financial compensation for this country must be provided by those EU Member States whose fishing vessels utilise the opportunities supplied by the agreement in question. Those Member States must then each themselves decide whether they, in their turn, are to fund this expenditure by deducting taxes on their respective fishing vessels. That is a position adopted on grounds of principle by the June List when it comes to the EU’s fishing agreements with third countries. There are individual amendments by Parliament that are commendable, for example wordings concerning the sustainable management of fishery resources. These proposals are, however, extremely limited."@en4
". Creemos que la política sobre acuerdos de pesca de la Unión Europea debe ser revisada. La explotación excesiva de las aguas de pesca condena a la gente en los países en desarrollo a una pobreza cada vez mayor y despoja al entorno marino de un eslabón vital en la cadena alimentaria. Consideramos que, si la Unión Europea firma un acuerdo de pesca con un tercer país, el importe total de la compensación financiera para dicho país debe estar sufragado por aquellos Estados miembros de la Unión Europea cuyos buques pesqueros explotan las oportunidades facilitadas por el acuerdo en cuestión. Esos Estados miembros tienen entonces que decidir por su cuenta si, a su vez, desean financiar este gasto rebajando los impuestos a sus respectivos buques de pesca. Esa es una posición adoptada por una cuestión de principios por parte de la Lista de Junio cuando se trata de acuerdos de pesca de la UE con terceros países. Hay ciertas enmiendas del Parlamento que son recomendables, por ejemplo, formulaciones referentes a la gestión sostenible de los recursos pesqueros. No obstante, estas propuestas son extremadamente limitadas."@es20
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@et5
"Euroopan unionin kalastussopimuksia koskevaa politiikkaa on mielestämme tarkasteltava uudelleen. Kalastusvesien liikahyödyntäminen ajaa kehitysmaiden väestön yhä suurempaan köyhyyteen ja riistää meriympäristöltä elintärkeän lenkin ravintoketjussa. Jos EU tekee kalastussopimuksen jonkin kolmannen maan kanssa, asianomaiselle maalle maksettavan taloudellisen korvauksen on mielestämme tultava kokonaisuudessaan niiltä EU:n jäsenvaltioilta, joiden alukset hyödyntävät kyseisen sopimuksen tarjoamia kalastusmahdollisuuksia. Näiden jäsenvaltioiden on sitten itse päätettävä, onko niiden puolestaan rahoitettava nämä menot perimällä maksuja kalastusaluksiltaan. Tämä on Kesäkuun listan periaatteellinen kanta EU:n kalastussopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Parlamentti on tehnyt mietintöön yksittäisiä myönteisiä tarkistuksia; mainittakoon esimerkiksi kestävää kalavarojen hoitoa koskevat ehdotukset, jotka ovat kuitenkin hyvin rajallisia."@fi7
". Nous pensons que l’accord portant sur la politique de pêche de l’Union européenne doit être réexaminé. La surexploitation des zones de pêche plonge les populations des pays en développement dans une pauvreté toujours plus grande et prive l’environnement marin d’un maillon vital de la chaîne alimentaire. Nous pensons que, si l’UE conclut un accord de pêche avec un pays tiers, le montant total de la compensation financière octroyée à ce pays doit être fourni par les États membres de l’UE dont la flotte de pêche fait appel aux possibilités ouvertes par l’accord en question. Par la suite, il incombe alors à ces mêmes États membres de décider s’ils doivent financer cette dépense par le prélèvement de taxes sur leurs navires de pêche respectifs. C’est là une position que la Liste de juin a adopté pour des raisons de principe, en ce qui concerne les accords de pêche conclus par l’UE avec des pays tiers. Certains amendements présentés par le Parlement sont louables - certaines formulations, par exemple, touchant à la gestion durable des ressources halieutiques. Ces propositions sont cependant très limitées."@fr8
"Riteniamo che la politica degli accordi di pesca dell’Unione europea vada rivista. Il sovrasfruttamento delle acque di pesca impoverisce ulteriormente la popolazione dei paesi in via di sviluppo e depreda l’ambiente marino di un anello essenziale della catena alimentare. Riteniamo che, ogniqualvolta l’Unione europea conclude un accordo di pesca con un paese terzo, tutto l’importo della compensazione finanziaria per tale paese debba incombere agli Stati membri i cui pescherecci fruiscono delle possibilità previste dall’accordo di specie. Detti Stati membri a loro volta devono decidere se finanziare tale spesa mediante la tassazione applicata ai propri pescherecci. In linea di principio questa è la posizione adottata dalla Lista di giugno in merito agli accordi di pesca dell’Unione europea con i paesi terzi. Vi sono singoli emendamenti presentati dal Parlamento che sono validi, come le affermazioni relative all’uso sostenibile delle risorse alieutiche. Tali proposte sono però estremamente limitate."@it12
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@lv13
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@mt15
"Wij vinden dat het beleid van de Unie inzake visserijovereenkomsten moet worden heroverwogen. Door overexploitatie van viswateren vervallen mensen in de ontwikkelingslanden tot nog grotere armoede en wordt het mariene milieu beroofd van een vitale schakel in de voedselketen. Als de Unie een visserijovereenkomst sluit met een derde land, moet het totale bedrag voor de financiële compensatie aan dat land naar onze mening worden verstrekt door die EU-lidstaten waarvan de vissersvaartuigen gebruikmaken van de mogelijkheden van de desbetreffende overeenkomst. Die lidstaten moeten dan later ieder voor zich bepalen of zij op hun beurt deze uitgave zullen financieren door belastingen te heffen op hun respectieve vissersvaartuigen. Dit is een principieel standpunt van de Zweedse partij Junilistan inzake de visserijovereenkomsten van de EU met derde landen. Afzonderlijke amendementen van het Parlement zijn positief, bijvoorbeeld passages over een duurzaam beheer van de visserijmiddelen. Deze voorstellen zijn echter uiterst beperkt."@nl3
". Em nosso entender, a política comunitária em matéria de acordos de pesca deve ser revista. A sobrexploração dos recursos haliêuticos atira as pessoas dos países em desenvolvimento para uma situação de maior pobreza e priva o ambiente marinho de um elo vital na cadeia alimentar. Em nossa opinião, quando a União conclui um acordo de pesca com um país terceiro, a compensação financeira a pagar a esse país terceiro deve ser financiada na sua totalidade pelos Estados-Membros da União cujos navios de pesca utilizam as oportunidades previstas no acordo em questão. Cada um desses Estados-Membros deve decidir, por seu turno, se deve financiar esta despesa deduzindo impostos aos seus navios de pesca. Esta é uma posição adoptada, por questões de princípio, pela Lista de Junho relativamente aos acordos de pesca celebrados entre a UE e países terceiros. Há alterações individuais do Parlamento que são louváveis, por exemplo as relativas à gestão sustentável dos recursos haliêuticos. Estas propostas são, contudo, extremamente limitadas."@pt17
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@sk18
"Vi anser att den Europeiska unionens fiskeavtalspolitik måste omprövas. Överexploatering av fiskevatten driver folk i utvecklingsländer in i än större fattigdom samt berövar den marina miljön en vital länk i näringskedjan. Vi anser att om unionen sluter ett fiskeavtal med tredje land skall det totala beloppet för den ekonomiska kompensationen till detta land finansieras av de medlemsländer i unionen vars fiskefartyg nyttjar avtalets möjligheter i fråga. De medlemsländerna får sedan själva var för sig avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg. Detta är ett principiellt ställningstagande av Junilistan vad gäller EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Enskilda ändringsförslag av parlamentet är positiva, till exempel formuleringar om en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Dessa förslag är dock ytterst begränsade."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin och Lundgren (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph