Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-26-Speech-4-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050526.33.4-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen skall ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medelstora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@cs1
"Junilisten mener ikke, at en etårig forlængelse af det femårige program for virksomheder og virksomhedsejere er ønskelig. Programmet har ikke den grænseoverskridende karakter, som kræves for at mene, at subsidiaritetsprincippet skal respekteres. Det bør være medlemsstaternes ansvar, om de så vil lette små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering og risikokapital samt at bistå med information om EU-lovgivning, europæiske standarder og samarbejdspartnere. For små virksomheder rundt om i Europa er det vigtigt, at virksomhederne prøver sig frem for at finde forskellige løsninger i overensstemmelse med princippet om institutionel konkurrence. For at holde omkostningerne nede i forbindelse med et forlænget program stemmer vi nej til betænkningen."@da2
". Nach Meinung der Juniliste ist die Verlängerung des Fünfjahresprogramms für Unternehmen und unternehmerische Initiative um ein Jahr nicht wünschenswert. Dieses Programm trägt keinen grenzüberschreitenden Charakter, der erforderlich wäre, damit von einer Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ausgegangen werden könnte. Es sollte in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen, bei Bedarf den Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu Finanzierungen und Risikokapital zu erleichtern oder sie mit Informationen über EU-Vorschriften, europäische Normen und Kooperationspartner zu unterstützen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass Kleinunternehmer in Europa nach dem Prinzip des institutionellen Wettbewerbs die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg zu verschiedenen Lösungen zu finden. Zur Einsparung der Kosten für ein verlängertes Programm haben wir gegen den Bericht gestimmt."@de9
". Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι η παράταση κατά ένα έτος του πενταετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα είναι ανεπιθύμητη. Το πρόγραμμα δεν έχει τον διασυνοριακό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να διευκολύνουν, εφόσον το επιθυμούν, την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικά κεφάλαια, και να τις βοηθούν παρέχοντάς τους πληροφόρηση σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους εταίρους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό οι μικρές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν διαφορετικές λύσεις σύμφωνα με την αρχή του θεσμικού ανταγωνισμού. Προκειμένου να αποφευχθεί το επιπλέον κόστος που θα προέκυπτε από την παράταση του προγράμματος, καταψηφίζουμε την έκθεση."@el10
"The June List believes that a one-year extension to the five-year programme for enterprise and entrepreneurship is undesirable. The programme does not have the cross-border character required if one is to believe that the principle of subsidiarity has been respected. It should be the Member States’ responsibility to, if they so wish, facilitate small and medium-sized enterprises’ access to funding and venture capital, as well as to assist them with information about EU legislation, European standards and cooperation partners. It is very important that small businesses around Europe be able to feel their way to different solutions in accordance with the principle of institutional competition. In order not to incur the costs of an extended programme, we are voting against the report."@en4
". La Lista de Junio opina que la prórroga de un año del programa quinquenal para la empresa y el espíritu empresarial no resulta recomendable. El programa no posee el carácter transfronterizo necesario para que podamos considerar que se ha respetado el principio de subsidiariedad. Debería ser responsabilidad de los Estados miembros, si así lo desean, facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a la financiación y al capital riesgo, así como proporcionarles información acerca de la legislación de la UE, las normas europeas y los socios para la cooperación. Es muy importante que las pequeñas empresas en Europa puedan encontrar su camino hacia diferentes soluciones de acuerdo con el principio de competencia institucional. A fin de no incurrir en el coste de un programa ampliado, hemos votado contra el informe."@es20
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@et5
"Kesäkuun lista katsoo, ettei yritysten ja yrittäjyyden hyväksi toteutettavaa viisivuotista ohjelmaa pitäisi pidentää vuodella. Ohjelmalla ei ole rajatylittävää luonnetta, joka on edellytyksenä sille, että voitaisiin uskoa siihen, että toissijaisuusperiaatetta on tässä yhteydessä kunnioitettu. Vastuu yritysten ja yrittäjyyden tukemisesta pitäisi olla jäsenvaltioilla, jotka voivat halutessaan helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen ja riskipääoman saatavuutta sekä auttaa niitä antamalla tietoa EU:n lainsäädännöstä, eurooppalaisista standardeista ja yhteistyökumppaneista. On erittäin tärkeää, että pienillä yrityksillä on kaikkialla Euroopassa mahdollisuus kokeilla erilaisia ratkaisuja instituutioiden välistä kilpailua koskevan periaatteen mukaisesti. Äänestämme mietintöä vastaan ohjelman pidentämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi."@fi7
". La Liste de juin juge qu’il n’est pas souhaitable d’étendre d’un an le programme quinquennal pour les entreprises et l’esprit d’entreprise. Ce programme ne présente pas l’aspect transfrontalier nécessaire pour qu’on croie au respect du principe de subsidiarité. C’est aux États membres qu’il incombe de faciliter l’accès des PME au financement et au capital à risque, ainsi que de les aider en leur fournissant des informations sur la législation communautaire, les normes européennes et les partenaires de coopération, s’ils le souhaitent. Il est très important que les petites entreprises d’Europe soient à même d’explorer différentes solutions, conformément au principe de concurrence institutionnelle. Afin de ne pas devoir assumer les coûts d’extension du programme, nous votons contre ce rapport."@fr8
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@hu11
"La Lista di giugno non ritiene auspicabile prorogare di un anno il programma quinquennale a favore delle imprese e dell’imprenditorialità. Il programma non ha il carattere transfrontaliero che sarebbe necessario perché sia rispettato il principio di sussidiarietà. Dovrebbe spettare agli Stati membri, qualora lo reputino opportuno, decidere di agevolare l’accesso al finanziamento e ai capitali di rischio per le piccole e medie imprese, nonché assisterle fornendo loro informazioni sulla legislazione comunitaria, i requisiti europei e i per la cooperazione. E’ di capitale importanza che le piccole imprese europee riescano a trovare una propria via all’insegna di soluzioni differenti e nel rispetto del principio della concorrenza istituzionale. Al fine di evitare i costi che comporterebbe la proroga del programma, abbiamo votato contro la relazione."@it12
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@lt14
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@lv13
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@mt15
"De Zweedse partij Junilistan vindt het niet wenselijk om het vijfjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap met een jaar te verlengen. Het programma heeft niet het grensoverschrijdende karakter dat vereist is om te geloven dat het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd is. Het moet de verantwoordelijkheid van de lidstaten zijn om desgewenst de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot financiering en risicokapitaal te vergemakkelijken en om deze ondernemingen bij te staan met voorlichting over Europese wetgeving, Europese normen en samenwerkingspartners. Voor kleine ondernemingen in heel Europa is het belangrijk dat ze diverse oplossingen kunnen uitproberen, volgens het beginsel van institutionele concurrentie. Om de kosten van een verlengd programma binnen de perken te houden, stemmen wij tegen het verslag."@nl3
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@pl16
"A Lista de Junho não considera recomendável a prorrogação por um ano do programa quinquenal para a empresa e o espírito empresarial. O programa carece do carácter transfronteiriço necessário para se poder considerar que o princípio da subsidiariedade foi respeitado. Deveria ser responsabilidade dos Estados-Membros, se assim o desejarem, favorecer o acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento e ao capital de risco, bem como prestar-lhes assistência em termos de informação sobre a legislação comunitária, os padrões europeus e os parceiros para a cooperação. É muito importante que as pequenas empresas em toda a Europa sejam capazes de encontrar diferentes soluções em conformidade com o princípio da concorrência institucional. Votamos contra o relatório para não se incorrer em custos decorrentes do programa alargado."@pt17
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@sk18
"Junilistan anser att en ettårig förlängning av det femåriga programmet för företag och företagaranda inte är önskvärt. Programmet har inte den gränsöverskridande karaktär som krävs för att anse att subsidiaritetsprincipen ska ha respekterats. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att om de så vill underlätta små- och medlestora företags tillgång till finansiering och riskkapital, liksom att bistå med information om EU-lagstiftning, europeiska standarder och samarbetspartners. För småföretagande runt om i Europa är det angeläget att företag kan pröva sig fram till olika lösningar i enlighet med principen om institutionell konkurrens. För att hålla tillbaka kostnaderna för ett förlängt program röstar vi nej till betänkandet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin och Lundgren (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph