Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-12-Speech-4-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050512.3.4-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l’économie européenne a mis en lumière l’impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l’Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l’Uruguay. À cette époque, la Chine n’était pas un important fournisseur de textiles et n’était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d’entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l’Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n’était pas membre de la nouvelle OMC qu’elle n’a rejoint qu’en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l’Union dans les énormes difficultés que connaît l’industrie textile et qui malheureusement, s’étendent à d’autres secteurs. Le scandale est aussi d’avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l’Europe est censée se construire."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@cs1
"Den dynamiske kinesiske økonomi har konsekvenser for den europæiske økonomi, hvilket vidner om de europæiske institutioners magtesløshed, når det drejer sig om at beskytte skrøbelige industrisektorer såsom tekstilindustrien. Der blev i 1986, da man indledte de multilaterale handelsforhandlinger i forbindelse med Uruguay-runden, opnået enighed om princippet om afvikling af de kvantitative begrænsninger i henhold til multifiberaftalen. Kina var på daværende tidspunkt ikke nogen vigtig leverandør af tekstiler, og Kina var ikke medlem af GATT. Allerede på daværende tidspunkt var mange franske tekstilvirksomheder flyttet til Maghreb-landene eller til Egypten. I 1994, hvor aftalerne i forbindelse med Uruguay-runden blev underskrevet og tidsplanen og fremgangsmåden for afviklingen af de kvantitative begrænsninger fastlagt, var Kina heller ikke medlem af det nye WTO, som det først tiltrådte i 2002. Kritik af Kina kan således ikke skjule kommissærernes og Unionens regeringers ansvar for de store vanskeligheder, som tekstilindustrien oplever, og som desværre breder sig til andre sektorer. Det er også en skandale, at man i verdenshandelens navn har accepteret, at der indgås aftaler med verdens største totalitære land, som krænker alle de principper, Europa formodes at bygge på, det være sig menneskelige, sociale eller økonomiske principper."@da2
"Chinas Wirtschaftsdynamik und deren Folgen für die europäische Wirtschaft haben die Unfähigkeit der Gemeinschaftsorgane offenbart, schwache Industriesektoren wie die Textilindustrie zu schützen. Der Abbau der Mengenbeschränkungen des Multifaserabkommens wurde 1986, mit dem Beginn der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde, im Grundsatz vereinbart. China war damals kein bedeutender Textillieferant und kein Mitglied des GATT. Zahlreiche französische Textilunternehmen hatten bereits ihre Produktion nach Nordafrika oder Ägypten verlagert. Auch gehörte 1994, als die Abkommen der Uruguay-Runde unterzeichnet wurden, die den Zeitplan und die Verfahren des Abbaus der Mengenbeschränkungen festlegten, China noch nicht der neuen WTO an, der es erst 2002 beitrat. Die Verantwortung, die die Mitglieder der EU-Kommission und die europäischen Regierungen für die massiven Schwierigkeiten nicht nur der Textilindustrie, sondern darüber hinaus leider auch anderer Wirtschaftszweige tragen, kann daher nicht durch die Kritik an China verschleiert werden. Skandalös ist des Weiteren die Tatsache, dass im Namen des Welthandels Vereinbarungen mit dem größten totalitären Land der Erde geschlossen wurden, das gegen alle menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Grundsätze verstößt, auf denen Europa doch eigentlich aufgebaut ist."@de9
"Ο οικονομικός δυναμισμός της Κίνας και οι επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή οικονομία αποκάλυψαν πόσο ανίκανα είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υπερασπισθούν ευάλωτους βιομηχανικούς τομείς, όπως είναι αυτός της κλωστοϋφαντουργίας. Η αρχή της κατάργησης των ποσοτικών περιορισμών της πολυϊνικής συμφωνίας συνομολογήθηκε το 1986, κατά την έναρξη των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Εκείνη την εποχή η Κίνα δεν ήταν σημαντικός προμηθευτής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ούτε μέλος της GATT. Ήδη πολλές γαλλικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις είχαν μετεγκατασταθεί στο Μαγκρέμπ ή στην Αίγυπτο. Ομοίως, κατά την υπογραφή, το 1994, των συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης που καθόριζαν το χρονοδιάγραμμα και τη μέθοδο της κατάργησης των ποσοτικών περιορισμών, η Κίνα δεν ήταν μέλος του νέου ΠΟΕ, στον οποίο δεν εντάχθηκε παρά το 2002. Οι επικρίσεις κατά της Κίνας δεν μπορούν, λοιπόν, να συγκαλύψουν την ευθύνη των Επιτρόπων και των κυβερνήσεων της ΕΕ για τις πελώριες δυσκολίες που γνωρίζει η κλωστοϋφαντουργία και που δυστυχώς επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Είναι επίσης σκανδαλώδες το ότι αποδέχθηκαν, εν ονόματι του παγκοσμίου εμπορίου, να συνάψουν συμφωνίες με τη μεγαλύτερη ολοκληρωτική χώρα του πλανήτη, η οποία παραβιάζει όλες τις ανθρώπινες, κοινωνικές και οικονομικές αρχές, επί των οποίων υποτίθεται ότι έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη."@el10
"China’s economic dynamism and its consequences for the European economy has highlighted how powerless the European institutions are to defend fragile industrial sectors such as the textiles industry. The principle of dismantling the quantitative limitations of the multifibre arrangement was agreed in 1986 when the multilateral trade negotiations of the Uruguay Round were launched. At that time, China was not a big supplier of textiles and was not a member of the GATT. A lot of French textile companies had already relocated to North Africa or Egypt. When, moreover, the Uruguay Round agreements establishing the timetable and the method for dismantling the quantitative restrictions were signed in 1994, China was not a member of the new WTO, which it only joined in 2002. Criticism of China cannot therefore conceal Commissioners’ and EU governments’ responsibility for the huge difficulties experienced by the textile industry and, unfortunately, extending to other sectors. What is also scandalous is having agreed, in the name of world trade, to enter into agreements with the largest totalitarian country on the planet, and one which violates all the human, social and economic principles on which Europe is supposed to be built."@en4
". El dinamismo económico de China y sus consecuencias para la economía europea han puesto de relieve la impotencia de las Instituciones europeas para defender sectores industriales frágiles, como el textil. El principio del desmantelamiento de las limitaciones cuantitativas del Acuerdo Multifibras se acordó en 1986 con motivo del inicio de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. En esa época, China no era un importante proveedor de textiles y no era miembro del GATT. Muchas empresas francesas del textil se habían deslocalizado ya al Magreb o a Egipto. Del mismo modo, cuando se firmaron en 1994 los acuerdos de la Ronda Uruguay que establecen el calendario y el método del desmantelamiento de las limitaciones cuantitativas, China no era miembro de la nueva OMC, a la que no se adhirió hasta 2002. Por tanto, la crítica a China no puede enmascarar la responsabilidad de los comisarios y gobernantes de la Unión sobre las enormes dificultades que experimenta la industria textil y que, por desgracia, se extienden a otros sectores. El escándalo es también haber aceptado, en nombre del comercio mundial, celebrar acuerdos con el país totalitario más grande del planeta, que viola todos los principios, humanos, sociales y económicos, sobre los cuales se considera que debe construirse Europa."@es20
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@et5
"Kiinan talouden dynaamisuus ja siitä Euroopan talouteen johtuvat vaikutukset ovat tuoneet julki eurooppalaisten toimielinten voimattomuuden haavoittuvien teollisuudenalojen, kuten tekstiilialan, puolustamisessa. Monikuitusopimukseen sisältyvien määrällisten rajoitusten poistamisesta sovittiin periaatteellisesti vuonna 1986, kun Uruguayn kierrokseen liittyvät monenväliset kauppaneuvottelut aloitettiin. Tuolloin Kiina ei ollut merkittävä tekstiilien valmistaja, eikä se ollut GATTin jäsen. Monet ranskalaiset tekstiilialan yritykset olivat jo tuolloin siirtäneet toimintojaan Pohjois-Afrikkaan tai Egyptiin. Kun lisäksi vuonna 1994 Uruguayn kierroksen päätteeksi allekirjoitettiin sopimus määrällisten rajoitusten poistamisen aikataulusta ja menetelmästä, Kiina ei ollut vielä uuden Maailman kauppajärjestön jäsen. Siitä tuli järjestön jäsen vasta vuonna 2002. Kiinan arvosteleminen ei saa näin ollen hämärtää komission jäsenten ja EU:n hallitusten vastuuta niistä valtavista vaikeuksista, joissa tekstiiliteollisuus kamppailee ja jotka valitettavasti leviävät muille aloille. Skandaalina voidaan pitää myös sitä, että maailmankaupan nimissä on tehty sopimus maapallomme suurimman totalitaristisen maan kanssa, vaikka tämä maa rikkoo kaikkia niitä inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia periaatteita, joiden varaan Eurooppaa on tarkoitus rakentaa."@fi7
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@hu11
". Il dinamismo economico della Cina e le sue conseguenze sull’economia europea hanno messo in luce l’impotenza delle Istituzioni europee nel difendere settori industriali fragili come quello tessile. Il principio dell’abolizione delle limitazioni quantitative dell’accordo multifibre fu sancito nel 1986, in occasione del varo dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay ; a quell’epoca la Cina non era un importante fornitore di prodotti tessili, né faceva parte del GATT. Già allora, però, numerose imprese francesi avevano delocalizzato i propri impianti nell’Africa settentrionale o in Egitto. Inoltre, quando nel 1994 vennero firmati gli accordi dell’Uruguay che fissavano calendario e metodi per l’abolizione delle limitazioni quantitative, la Cina non faceva parte della nuova OMC, cui ha aderito solamente nel 2002. Le critiche rivolte alla Cina non possono quindi nascondere la responsabilità dei governi dell’Unione e dei Commissari per le enormi difficoltà – estese purtroppo ad altri settori – in cui si trova l’industria tessile. Lo scandalo è anche quello di aver accettato – in nome del commercio mondiale – di concludere accordi con il più grande paese totalitario del mondo, che viola tutti i principi umani, sociali ed economici su cui affermiamo di voler costruire l’Europa."@it12
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@lt14
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@lv13
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@mt15
"De economische dynamiek van China en de gevolgen daarvan voor de Europese industrie hebben duidelijk gemaakt dat de Europese instellingen niet in staat zijn kwetsbare industriesectoren zoals de textielindustrie te beschermen. We zijn in 1986, bij de aanvang van de multilaterale onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde, overeengekomen de kwantitatieve beperkingen op te heffen. China was destijds geen belangrijke textielproducent en geen deelnemer aan de GATT. En ook toen waren veel Franse ondernemingen al verhuisd naar Noord-Afrika of Egypte. Hoe dan ook, toen in 1994 de akkoorden van de Uruguay-ronde voor de geleidelijke afschaffing van de kwantitatieve werden ondertekend, was China nog geen lid van de nieuwe WTO. Dit land is pas in 2002 toegetreden. We kunnen kritiek leveren op China, maar we mogen daarbij niet vergeten dat de commissarissen en de regeringen van de Unie mede verantwoordelijk zijn voor de enorme moeilijkheden waarmee de textielindustrie nu te kampen heeft en het feit dat deze problemen nu – helaas – ook naar andere sectoren overslaan. Schandalig is ook dat men in naam van de wereldhandel overeenkomsten is aangegaan met het meest totalitaire land van deze planeet, dat geen enkel respect heeft voor humanitaire, sociale en economische beginselen waarop Europa wordt geacht gebaseerd te zijn."@nl3
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@pl16
"O dinamismo económico da China e as suas consequências para a economia europeia vieram evidenciar a impotência das Instituições europeias para defender sectores industriais frágeis como o da indústria têxtil. O princípio do desmantelamento das restrições quantitativas do Acordo Multifibras foi acordado em 1986, aquando do lançamento das negociações comerciais multilaterais da Ronda do Uruguai. Nessa altura, a China não era um importante fornecedor de têxteis e não era membro do GATT. Já então, muitas empresas francesas do sector têxtil deslocalizaram a sua produção para o Norte de África ou para o Egipto. Além disso, quando os acordos da Ronda do Uruguai que estabeleciam o calendário e o método do desmantelamento das restrições quantitativas foram assinados em 1994, a China não era membro da nova OMC, à qual apenas aderiu em 2002. As críticas feitas à China não podem, por conseguinte, camuflar a responsabilidade dos Comissários e dos governos da UE pelas enormes dificuldades com que a indústria têxtil se defronta e que, infelizmente, se estendem a outros sectores. O que é igualmente escandaloso é o facto de, em nome do comércio mundial, se ter aceite concluir acordos com o maior país totalitário do planeta, que viola todos os princípios, humanos, sociais e económicos, sobre os quais a Europa está supostamente construída."@pt17
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@sk18
"Le dynamisme économique de la Chine et ses conséquences sur l'économie européenne a mis en lumière l'impuissance des institutions européenne à défendre des secteurs industriels fragiles, tel que celui du textile. Le principe du démantèlement des limitations quantitatives de l'Accord Multifibres a été convenu en 1986 lors du lancement des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay. A cette époque, la Chine n'était pas un important fournisseur de textiles et n'était pas membre du GATT. Déjà, beaucoup d'entreprises françaises du textile avaient délocalisé au Maghreb ou en Egypte. De même, lors de la signature, en 1994, des accords de l'Uruguay Round établissant le calendrier et la méthode du démantèlement des limitations quantitatives, la Chine n'était pas membre de la nouvelle OMC qu'elle n'a rejoint qu'en 2002. La critique de la Chine ne saurait donc masquer la responsabilité des commissaires et des gouvernements de l'Union dans les énormes difficultés que connaît l'industrie textile et qui malheureusement, s'étendent à d'autres secteurs. Le scandale est aussi d'avoir accepté, au nom du commerce mondial, de conclure des accords avec le plus grand pays totalitaire de la planète qui viole tous les principes, humains, sociaux et économiques, sur lesquels l'Europe est censée se construire."@sl19
". Kinas ekonomiska dynamik och de följder som denna får för EU:s ekonomi har visat hur maktlösa EU-institutionerna är när det gäller att försvara bräckliga industrisektorer såsom textilindustrin. Principen att upphäva de kvantitativa begränsningarna enligt multifiberavtalet överenskoms 1986, när Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar inleddes. Vid den tidpunkten var Kina ingen stor leverantör av textilvaror, och landet var heller inte medlem i GATT. Många franska textilföretag hade redan omlokaliserat till Nordafrika eller Egypten. Vidare var inte Kina medlem i det nya WTO när de avtal som fattades under Uruguayrundan för att fastställa tidsplanen och metoden för att upphäva de kvantitativa begränsningarna undertecknades 1994, eftersom landet anslöt sig först 2002. Kritiken mot Kina kan därför inte dölja kommissionens och EU-regeringarnas ansvar för de mycket stora svårigheter som textilindustrin genomgår och som tyvärr även sprider sig till andra sektorer. Det är även skandalöst att EU, i världshandelns namn, har gått med på att sluta avtal med världens största totalitära land, där alla de mänskliga, sociala och ekonomiska principer som EU antas vara byggt på överträds."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Marine Le Pen (NI ),"5,19,15,1,18,14,11,16,10,13,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph