Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-12-Speech-4-032"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050512.3.4-032"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@cs1
"Hr. formand, Kinas optagelse i WTO og dets integration i verdensøkonomien er en meget positiv udvikling. Kina hører allerede blandt verdens største handelsmagter, og landets vækst har positive indvirkninger på udviklingen i mange andre lande. Der er imidlertid ting der tyder på, og der er fremsat underbyggede beskyldninger om, at Kina ikke opfylder sine forpligtelser som følge af WTO-tiltrædelsesaftalen, fuldt ud. Landet har stadig begrænsninger af indenlandsk handel og varedistribution. Der er statsstøtte, diskriminerende afgiftslettelser, administrative hindringer og hindringer for udenlandske virksomheders etablering og adgang til markedet i servicesektoren. Princippet om national behandling anvendes heller ikke fuldt ud. Endvidere er der alvorlige forsinkelser med anvendelsen af WTO-reglerne om beskyttelse af intellektuel, kommerciel og industriel ejendomsret og om udenlandske investeringer. Alt dette resulterer i begrænset adgang for europæiske virksomheder og hindringer for europæisk eksport til det kinesiske marked, mens det europæiske marked på den anden side fortsat er åbent. For at undgå forstyrrelser af handelsforbindelserne mellem EU og Kina og hindre, at der bliver råbt op om nyprotektionisme, opfordres Kommissionen til at tage nye initiativer, så man dels opnår et afbalanceret resultat i den bilaterale handel dels afskaffer den illoyale praksis, der måtte være. Den første og bedste løsning er en yderligere åbning af det kinesiske marked for europæisk eksport af industri- og landbrugsprodukter samt tjenesteydelser, samtidig med at man dæmper den aggressive kinesiske eksport af bestemte produkter, f.eks. i dag tekstilvarer, i morgen biler eller andre produkter. Anvendelsen af de beskyttelsesklausuler, som indgår i Kinas tiltrædelsesaftale, er en fornuftig sidste udvej, et fornuftigt"@da2
"Herr Präsident, der Beitritt Chinas zur WTO und seine Einbindung in die Weltwirtschaft sind als sehr positiv zu werten. China zählt bereits jetzt zu den größten Handelsnationen der Welt, und sein Wachstum hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung zahlreicher anderer Länder. Allerdings gibt es Anzeichen und begründete Anschuldigungen, dass China seine mit der Vereinbarung über den WTO-Beitritt eingegangenen Verpflichtungen nicht einhält. Es hält an wettbewerbswidrigen Praktiken im Binnenhandel und beim Vertrieb von Waren fest, wozu staatliche Beihilfen, diskriminierende Steuererleichterungen, administrative Hemmnisse und Hindernisse für ausländische Unternehmen bei der Schaffung und Erschließung von Märkten im Dienstleistungssektor gehören. Zudem wendet es den Grundsatz der Inländerbehandlung nicht in vollem Umfang an. Auch sind gravierende Verzögerungen bei der Umsetzung der WTO-Regeln zum Schutz geistigen, kommerziellen und gewerblichen Eigentums und zu ausländischen Investitionen eingetreten. Damit haben europäische Unternehmen nur begrenzten Zugang zum chinesischen Markt und werden europäische Ausfuhren blockiert, während andererseits der europäische Markt geöffnet bleibt. Um zu verhindern, dass die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China aus dem Lot geraten und sich die Befürworter eines neuen Protektionismus durchsetzen, ist die Kommission aufgerufen, weitere Initiativen zu ergreifen, damit es im bilateralen Handel zu einem ausgewogenen Ergebnis kommt und missbräuchliche Praktiken abgestellt werden. Die erste und beste Lösung besteht darin, den chinesischen Markt stärker für europäische Ausfuhren von Industrie- und Agrarerzeugnissen sowie Dienstleistungen zu öffnen und zugleich die chinesische Exportoffensive bei bestimmten Produkten wie heute Textilien und morgen vielleicht Autos oder anderen Waren zu zügeln. Die Anwendung der Schutzklauseln, die in Chinas Beitrittsabkommen enthalten sind, ist ein sinnvolles letztes Mittel, ein ultimum remedium."@de9
"Mr President, the accession of China to the WTO and its integration into the global economy are a very positive development. China is already one of the biggest trading powers in the world and its growth has positive repercussions on the development of many other countries. However, there are indications and substantiated accusations that China is not fully honouring its obligations under its WTO accession agreement. It has maintained restrictions in domestic trade and in the distribution of goods, such as state subsidies, discriminatory tax concessions, administrative hurdles and obstacles to the establishment of and access to its market for foreign companies in the services sector. Furthermore, it is not applying in full the principle of national treatment. Similarly, there are serious delays in the application of WTO rules on the protection of intellectual, commercial and industrial property and on foreign investment. The result of all this is reduced access for European companies and the blocking of European exports to the Chinese market whereas, on the other hand, the European market remains open. In order not to upset trade relations between the European Union and China and to ensure that the voice of neo-protectionism does not prevail, the Commission is being called on to take other initiatives, so that there is a balanced result in bilateral trade, on the one hand, and any unfair practices are lifted, on the other. The first and best solution is to open further the Chinese market to European exports of industrial and agricultural products and services and, at the same time, to mitigate aggressive Chinese exports of certain products, such as textiles today, tomorrow cars or other products. The application of the safeguard clauses for which provision is made in China's accession agreement is a reasonable last resort, a reasonable ."@en4
"Señor Presidente, la entrada de China en la OMC y su integración en la economía mundial representan un avance muy positivo. China ya es una de las principales potencias comerciales del mundo y su crecimiento repercute positivamente en muchos otros países. No obstante, existen indicios y acusaciones confirmadas de que China no está cumpliendo plenamente sus obligaciones derivadas del acuerdo de adhesión a la OMC. Ha mantenido las restricciones impuestas al comercio nacional y a la distribución de mercancías, como los subsidios estatales, las concesiones fiscales discriminatorias y las barreras y obstáculos administrativos que las empresas extranjeras se encuentran a la hora de establecerse y acceder al mercado chino del sector servicios. Asimismo, no está aplicando plenamente el principio del trato nacional. De modo similar, existen serios retrasos en la aplicación de las normas de la OMC relativas a la propiedad intelectual, comercial e industrial y a la inversión extranjera. El resultado de todo esto es un menor acceso de las empresas europeas al mercado chino y el bloqueo de las exportaciones europeas, mientras que, por el contrario, el mercado europeo permanece abierto. A fin de no distorsionar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China y para evitar que prevalezca la voz del neoproteccionismo, instamos a la Comisión a que adopte otras iniciativas para que el resultado del comercio bilateral sea equilibrado, por un lado, y para eliminar cualquier práctica injusta, por otro. La primera y mejor solución es que el mercado chino se abra más a las exportaciones europeas de productos industriales y agrícolas y de servicios y, al mismo tiempo, mitigar la agresividad de las exportaciones chinas de determinados productos, como los textiles hoy en día, y en un futuro los automóviles u otros productos. La aplicación de las cláusulas de salvaguardia previstas en el Acuerdo de adhesión de China se antoja razonable como último recurso, un último remedio razonable."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@et5
"Arvoisa puhemies, Kiinan liittyminen WTO:hon ja sen yhdentyminen maailmantalouteen ovat olleet hyvin myönteinen kehityskulku. Kiina on jo nyt yksi maailman suurimmista kauppavalloista, ja sen kasvu heijastuu myönteisesti monien muiden maiden kehitykseen. On kuitenkin viitteitä, jopa perusteltua näyttöä siitä, että Kiina ei noudata täysin WTO:n liittymissopimuksessa sille asetettuja velvoitteita. Kiina on pitänyt voimassa kotimaan kauppaa ja tavaroiden jakelua koskevia rajoituksia, joista mainittakoon esimerkkinä valtiontuet, syrjivät veroedut, hallinnolliset hankaluudet ja esteet, jotka vaikeuttavat ulkomaisten yritysten sijoittautumista ja niiden pääsyä Kiinan markkinoille palvelujen alalla. Lisäksi Kiina ei noudata täysin kansallisen kohtelun periaatetta. Vastaavasti myös henkisen, kaupallisen ja teollisen omaisuuden sekä ulkomaisten sijoitusten suojelua koskevien WTO:n sääntöjen soveltaminen on viivästynyt vakavasti. Tästä seuraa se, että eurooppalaisten yritysten pääsy markkinoille on vaikeutunut ja eurooppalainen vienti Kiinan markkinoille on estynyt, vaikka Euroopan markkinat ovat yhä Kiinalle avoinna. Jotta Euroopan unionin ja Kiinan väliset kauppasuhteet eivät horjuisi ja sen varmistamiseksi, että uusprotektionistinen henki ei pääse voitolle, komissiota kehotetaan ryhtymään muihin toimiin kahdenvälisen kaupan tasapainottamiseksi ja toisaalta sopimattomien käytäntöjen poistamiseksi. Ensimmäinen ja paras ratkaisu on lisätä Kiinan markkinoiden avoimuutta eurooppalaiselle teollisuus- ja maataloustuotteiden ja palvelujen viennille ja samalla hillitä tiettyjen kiinalaisten vientituotteiden, eli tänään tekstiilien ja huomenna autojen ja muiden tuotteiden, aggressiivista vientiä. Suojalausekkeiden soveltaminen, joka on kirjattu Kiinan liittymissopimukseen, on viimeinen käypä keino eli käyvistä keinoista äärimmäinen."@fi7
"Monsieur le Président, l’adhésion de la Chine à l’OMC et son intégration à l’économie mondiale constituent une évolution très positive. La Chine est déjà l’une des plus grandes puissances commerciales au monde, et sa croissance a des répercussions sur le développement de nombreux autres pays. Certains éléments et certaines accusations étayées indiquent cependant que la Chine n’honore pas pleinement les obligations contenues dans son accord d’adhésion à l’OMC. Elle a maintenu des restrictions au commerce intérieur et à la distribution des marchandises, ainsi que des subventions d’État, des exemptions fiscales discriminatoires, des barrières et des obstacles administratifs pour les entreprises étrangères en matière d’intégration et d’accès à son marché des services. Qui plus est, elle n’applique pas pleinement le principe de traitement national. De même, certains retards sérieux sont enregistrés dans l’application des règles de l’OMC sur la protection de la propriété intellectuelle, commerciale et industrielle et sur les investissements étrangers. Il en résulte des restrictions d’accès pour les entreprises européennes et un blocage des exportations européennes sur le marché chinois, alors que le marché européen reste ouvert. Afin de ne pas bouleverser les relations commerciales entre l’Union européenne et la Chine et de garantir que la voix du néoprotectionnisme ne soit pas la plus forte, la Commission est appelée à prendre d’autres initiatives, en vue de parvenir à un résultat équilibré au niveau du commerce bilatéral, d’une part, et de lever toute pratique discriminatoire, d’autre part. La première et meilleure solution est d’ouvrir davantage le marché chinois aux exportations européennes de produits et de services agricoles et industriels tout en limitant les exportations chinoises agressives de certains produits, tels que le textile aujourd’hui, les voitures ou d’autres produits demain. L’application des clauses de sauvegarde prévues dans l’accord d’adhésion de la Chine est un dernier recours, un raisonnable."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@hu11
"Signor Presidente, l’ingresso della Cina nell’OMC e l’integrazione di quel paese nell’economia globale rappresentano uno sviluppo particolarmente positivo. La Cina figura già tra le maggiori potenze commerciali del mondo, e la sua crescita ha conseguenze positive sullo sviluppo di molti altri paesi. Vi sono però segnalazioni e fondate denunce del fatto che la Cina non rispetta pienamente gli obblighi che le derivano dall’adesione all’OMC. Essa conserva alcune restrizioni nel suo mercato interno e nella distribuzione delle merci: aiuti statali, agevolazioni fiscali discriminatorie, barriere di natura amministrativa, ostacoli all’insediamento e all’accesso al mercato interno di imprese straniere nel settore dei servizi. Inoltre, la Cina non rispetta pienamente il principio del trattamento nazionale. Altri gravi ritardi si registrano nell’applicazione delle norme OMC in materia di protezione della proprietà intellettuale, commerciale e industriale nonché di investimenti stranieri. Tutto questo limita la possibilità di accesso per le imprese europee e impedisce alle esportazione europee di raggiungere il mercato cinese mentre, d’altra parte, il mercato europeo rimane aperto. Per non alterare le relazioni commerciali tra Unione europea e Cina e scongiurare la vittoria del neoprotezionismo, invitiamo la Commissione a prendere altre iniziative, da cui scaturisca, da un lato, un equilibrato commercio bilaterale e, dall’altro, l’abolizione di qualsiasi pratica scorretta. La soluzione migliore e più immediata consiste nell’aprire ulteriormente il mercato cinese alle esportazioni europee di prodotti industriali e agricoli e di servizi, nonché nel ridurre le aggressive esportazioni cinesi di alcuni prodotti: oggi i tessili, domani le automobili o qualche altro articolo. L’applicazione delle clausole di salvaguardia previste dall’accordo di adesione della Cina è una ragionevole ultima risorsa, un ."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@lt14,14
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de toetreding van China tot de WTO en de integratie van dit land in de wereldeconomie zijn positieve ontwikkelingen. China behoort nu al tot de grootste handelsmogendheden van de wereld en zijn groei heeft een positieve weerslag op de ontwikkeling van talloze andere landen. Uit allerlei tekenen en gegronde klachten blijkt echter dat China zich niet volledig houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst inzake toetreding tot de WTO. De interne handel en de goederendistributie in China zijn onderworpen aan restricties: staatssteun, discriminatoire belastingvoordelen, administratieve belemmeringen en belemmeringen bij vestiging en markttoegang voor buitenlandse dienstverleningsbedrijven. Bovendien past China het beginsel van nationale behandeling niet volledig toe. Ook doen zich aanzienlijke vertragingen voor bij de toepassing van de WTO-regels voor de bescherming van de intellectuele, commerciële en industriële eigendom, en voor buitenlandse investeringen. Dit alles heeft tot gevolg dat de Europese bedrijven beperkte toegang hebben en de Europese export naar de Chinese markt wordt tegengehouden, terwijl anderzijds de Europese markt open blijft. Om te voorkomen dat de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en China worden verstoord en er opnieuw stemmen opgaan voor protectionisme, moet de Commissie nog meer initiatieven ontplooien om ervoor te zorgen dat enerzijds een evenwichtig resultaat wordt behaald in de bilaterale handel en anderzijds alle oneerlijke praktijken worden opgeheven. De beste oplossing zou zijn de verdere openstelling van de Chinese markt voor Europese export van industrie- en landbouwproducten en diensten, en tegelijkertijd een afzwakking van de Chinese exportagressiviteit bij bepaalde producten, bij textielproducten, nu, maar morgen misschien auto’s of nog andere producten. De toepassing van de vrijwaringsclausule uit de overeenkomst inzake toetreding van China tot de WTO is een redelijk laatste redmiddel, een redelijk ."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@pl16,16
"Senhor Presidente, a adesão da China à OMC e a sua integração na economia global constituem uma evolução muito positiva. A China é já uma das maiores potências comerciais a nível mundial e o seu crescimento tem repercussões positivas no desenvolvimento de muitos outros países. Todavia, há indicações e acusações fundamentadas de que a China não está a cumprir na íntegra as suas obrigações previstas no acordo de adesão à OMC. A China tem mantido restrições no comércio interno e na distribuição de mercadorias, tais como auxílios estatais, concessões fiscais discriminatórias, entraves e obstáculos administrativos ao estabelecimento e ao acesso de empresas estrangeiras ao seu mercado no sector dos serviços. Além do mais, não está a aplicar na íntegra o princípio do tratamento nacional. Registam-se igualmente graves atrasos na aplicação das regras da OMC relativas à protecção da propriedade intelectual, comercial e industrial, e ao investimento estrangeiro. O resultado de tudo isto é um acesso limitado para empresas europeias e o bloqueio das exportações europeias para o mercado chinês, enquanto que, por outro lado, o mercado europeu permanece aberto. A fim de não perturbar as relações comerciais entre a União Europeia e a China e garantir que a voz do neoproteccionismo não prevaleça, a Comissão está a ser chamada a tomar outras iniciadas, de modo a conseguir um resultado equilibrado no comércio bilateral, por um lado, e a acabar com eventuais práticas desleais, por outro lado. A primeira e a melhor solução consiste em abrir ainda mais o mercado chinês às exportações europeias de produtos industriais e agrícolas e de serviços e, ao mesmo tempo, refrear as exportações chinesas agressivas de determinados produtos, tais como os têxteis, hoje, e os automóveis ou outros produtos, amanhã. A aplicação das cláusulas de salvaguarda previstas no acordo de adesão da China constitui um último recurso razoável, um razoável."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@sk18,18
"Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ και η ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Ήδη η Κίνα ανήκει στις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου και η ανάπτυξή της έχει θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών. Υπάρχουν όμως ενδείξεις και βάσιμες καταγγελίες ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία προσχώρησης στον ΠΟΕ. Διατηρεί περιορισμούς στο εσωτερικό εμπόριο και στη διανομή αγαθών· κρατικές ενισχύσεις, διακρίνουσες φορολογικές διευκολύνσεις, διοικητικά εμπόδια, εμπόδια στην εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Ακόμη, δεν εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εθνικής μεταχείρισης. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για τις ξένες επενδύσεις. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την παρεμπόδιση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην κινεζική αγορά ενώ από την άλλη η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ανοικτή. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και να μην επικρατήσουν φωνές νεοπροστατευτισμού, καλείται η Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στο διμερές εμπόριο αφενός και στην άρση των όποιων αθέμιτων πρακτικών αφετέρου. Η πρώτη βέλτιστη λύση είναι το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών με παράλληλη άμβλυνση της κινεζικής εξαγωγικής επιθετικότητας σε ορισμένα προϊόντα, παραδείγματος χάριν κλωστοϋφαντουργικά σήμερα, αυτοκίνητα αύριο ή άλλα προϊόντα. Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που προβλέπει η συμφωνία ένταξης της Κίνας συνιστά εύλογο έσχατο μέσο, εύλογο ."@sl19
"Herr talman! Kinas anslutning till WTO och landets integrering i världsekonomin är en mycket positiv utveckling. Kina är redan en av världens största handelsmakter, och landets tillväxt får positiva återverkningar på många länders utveckling. Det finns emellertid indikationer på och underbyggda anklagelser om att Kina inte fullt ut följer sina skyldigheter enligt avtalet om WTO-medlemskap. Kina har behållit begränsningar inom inrikeshandeln och varudistributionen, såsom statligt stöd, diskriminerande skatteförmåner, administrativa hinder och hinder för utländska företags etablering och tillträde inom tjänstesektorn. Dessutom tillämpar inte Kina principen om nationell behandling. Likaså är tillämpningen av WTO-reglerna om skydd för immateriell, kommersiell och industriell äganderätt och för utländska investeringar kraftigt försenade. Resultatet av allt detta blir begränsat tillträde för EU-företag och blockerad EU-export till den kinesiska marknaden, medan EU:s marknad förblir öppen. För att inte störa handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och för att garantera att de nyprotektionistiska rösterna inte får övertaget uppmanas kommissionen att ta andra initiativ i syfte att å ena sidan uppnå balans i den bilaterala handeln och å andra sidan avskaffa alla illojala förfaranden. Den främsta och bästa lösningen är att ytterligare öppna den kinesiska marknaden för EU-export av produkter och tjänster för industrin och jordbruket och att samtidigt dämpa den aggressiva kinesiska exporten av vissa produkter, såsom textilprodukter i dag och bilar eller andra produkter i morgon. Att tillämpa de skyddsklausuler som föreskrivs i Kinas anslutningsavtal är en rimlig sista utväg, ett rimligt ."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"ultimum remedium"5,19,15,1,18,14,16,11,21,3,10,13,4,17,12,8
"ultimum remedium."2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph