Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-10-Speech-2-385"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050510.30.2-385"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@cs1
"Hr. formand, jeg støtter også de spørgsmål, som mine kolleger har stillet Kommissionen. De er meget vigtige for, hvordan vi forholder os til den fortsatte krise i Sudan, i nord-syd-forhandlingerne og i Darfur. Som hr. Gahler sagde, blev doktor Mudawi Ibrahim Adam, en modig forkæmper for menneskerettighederne i Sudan, endnu en gang anholdt af den sudanesiske regering, nærmere betegnet af dens nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste. Han var ved at stige om bord på et fly, klar til at tage af sted for at modtage en pris af Irlands præsident. Det er - som om vi havde brug for det - et fortsat bevis på den sudanesiske regerings ønske om at chikanere menneskerettighedsforkæmpere og vilkårligt, uden retssag, anholde mennesker, der har vovet at tage bladet fra munden. Den kendsgerning skal tages i betragtning, når vi træffer beslutning om de 4 milliarder euro i budgetudgifter, som skal fordeles. Vi må sige helt klart, at vi afviser og er rede til at råbe op om den sudanesiske regerings holdning til alle, der ønsker at kæmpe mod undertrykkelse og for rettigheder og frihedsrettigheder. Den sudanesiske befolknings lidelser og kvaler kræver en fornyet og langt mere beslutsom international indsats på deres vegne. Det, der er tale om i Sudan, er vor tids store tragedie. Det er et nederlag for det internationale samfund at måtte stå over for etnisk udrensning, massevoldtægt og drab i det land. Så sent som i morges kiggede jeg på de seneste rapporter udarbejdet af ngo'er om, hvordan banditvirksomheden fortsætter, og hvordan vanskelighederne med at yde humanitær bistand forværres af denne situation. De internt fordrevne mennesker i Sudan rapporterer meget klart til ngo'erne - og britiske ngo'er rapporterer til mig - at de ser arabiske militser, der nu bliver optaget i Sudans regeringshær og uddannet som soldater. Ngo'erne har rapporteret vedvarende overfald, også i denne uge, på kvinder, der samler brænde. De kvinder er nu så desperate, at de sælger en del af deres fødevarerationer for at købe træ på markederne og dermed forsøge at undgå de overfald, som de udsættes for, når de forlader lejrene for at samle brænde. Vi forstår, at den etniske udrensning nu praktisk talt er ophørt. Men hvis man spørger Den Afrikanske Union, vil de sige, at den overvejende er ophørt, fordi den etniske udrensning næsten er fuldført i Darfur. To millioner mennesker er hjemløse, og de bliver stadig terroriseret af Janjaweed-militser. Det skønnes, at 197.000 mennesker søger tilflugt i de ugæstfri ørkner i Tchad, som vi besøgte i december sidste år. De mennesker har mistet alt, men i deres desperation er de stadig rede til at forlade deres land og tage til Tchad. De menneskers desperation i Sudan sætter nogle af de debatter, som vi har i vores lande i Europa om asyl og indvandring, i perspektiv. Det afgørende spørgsmål er stadig fredsbevarelse. Den Afrikanske Union er håbløst svækket på nuværende tidspunkt og kan ikke fuldføre sit mandat, medmindre vi ser en langt mere samlet indsats for at øge den militære støtte, de har brug for i landet."@da2
"Herr Präsident! Auch ich unterstütze die Fragen, die meine Kollegen der Kommission gestellt haben, sind sie doch von entscheidender Bedeutung für unser Vorgehen in Bezug auf die andauernde Krise im Sudan, die Nord-Süd-Verhandlungen sowie die Darfur-Krise. Wie Herr Gahler sagte, wurde Dr. Mudawi, ein mutiger Verfechter der Menschenrechte, erneut von der sudanesischen Regierung bzw. deren Sicherheits- und Geheimdienst verhaftet. Er wollte gerade ein Flugzeug besteigen, um nach Irland zu fliegen, wo ihm der irische Präsident einen Preis überreichen sollte. Das ist ein weiterer Beweis dafür – sofern es eines solchen bedurfte -, dass die sudanesische Regierung entschlossen ist, Menschenrechtsaktivisten zu schikanieren und Menschen, die es wagen, ihre Meinung zu sagen, zu verhaften und ohne ein Gerichtsverfahren ins Gefängnis zu werfen. Diese Anhaltspunkte müssen wir in Bezug Haushaltsausgaben in Höhe von 4 Milliarden Euro, die für den Sudan bereitgestellt werden, berücksichtigen. Wir müssen ganz klar Stellung beziehen gegen das Vorgehen der sudanesischen Regierung gegen alle, die gegen Unterdrückung und für Rechte und Freiheiten kämpfen. Das Leid und die Qualen des sudanesischen Volkes erfordern neue und entschlossenere internationale Anstrengungen in seinem Namen. Die Ereignisse im Sudan sind die wirkliche Tragödie unserer Zeit – das Unvermögen der internationalen Gemeinschaft, etwas gegen ethnische Säuberungen, Massenvergewaltigungen und das Töten in diesem Land zu unternehmen. Erst heute Morgen habe ich neue NRO-Berichte darüber gelesen, dass es noch immer zu Übergriffen durch Banditen kommt und dass diese Situation die Schwierigkeiten bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe weiter verschärft. Berichten von intern Vertriebenen an die NRO zufolge – und die britischen NRO leiten entsprechende Berichte an mich weiter – nimmt die Armee der sudanesischen Regierung derzeit arabische Milizen auf und bildet deren Angehörige zu Soldaten aus. Die NRO haben in dieser Woche erneut von Übergriffen auf Brennholz sammelnde Frauen berichtet. Diese Frauen sind jetzt in einer solch verzweifelten Lage, dass sie einen Teil ihrer Lebensmittel verkaufen, damit sie Holz auf dem Markt kaufen können, um so den Angriffen zu entgehen, denen sie bei Verlassen der Lager zum Sammeln von Brennholz ausgesetzt sind. Soweit uns bekannt ist, wurde die ethnische Säuberung inzwischen praktisch eingestellt. Wenn man aber die Afrikanische Union fragt, erfährt man, dass das deshalb so ist, weil die ethnische Säuberung in Darfur im Wesentlichen abgeschlossen ist. Zwei Millionen Menschen sind heimatlos und noch immer dem Terror der Janjaweed-Milizen ausgesetzt. Schätzungen zufolge suchen 197 000 Menschen Zuflucht in den unwirtlichen Wüstenregionen des Tschad, die wir im Dezember des vergangenen Jahres besucht haben. Diese Menschen haben alles verloren, aber sie sind in ihrer Verzweiflung bereit, ihr Land zu verlassen und in den Tschad zu fliehen. Die Verzweiflung dieser Menschen im Sudan relativiert einige der Debatten, die wir in unseren Ländern in Europa über Asyl und Einwanderung führen. Die Friedensmission ist auch weiterhin von überragender Bedeutung. Die Afrikanische Union ist zum jetzigen Zeitpunkt hoffnungslos überfordert und kann ihr Mandat nicht erfüllen, solange keine entschlosseneren und konzertierten Anstrengungen zum Ausbau der im Sudan dringend benötigten militärischen Unterstützung unternommen werden."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω κι εγώ τις ερωτήσεις που απηύθυναν οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη συνεχιζόμενη κρίση στο Σουδάν, στις διαπραγματεύσεις Βορρά-Νότου και στο Νταρφούρ. Όπως ανέφερε ο κ. Gahler, ο δρ. Mudawi, γενναίος προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, συνελήφθη για άλλη μια φορά από τη σουδανική κυβέρνηση, μέσω της εθνικής υπηρεσίας ασφάλειας και πληροφοριών του Σουδάν. Ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να μεταβεί σε τελετή βράβευσής του από τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας. Αυτή είναι μια διαρκής απόδειξη –λες και ήταν απαραίτητη– της αποφασιστικότητας της σουδανικής κυβέρνησης να παρενοχλεί τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συλλαμβάνει αυθαίρετα, χωρίς δίκη, ανθρώπους που έχουν το σθένος να διαμαρτυρηθούν. Αυτή η απόδειξη πρέπει να ληφθεί υπόψη στη στάση που τηρούμε ως προς τη δημοσιονομική δαπάνη των 4 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν χορηγηθεί. Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ότι απορρίπτουμε και είμαστε προετοιμασμένοι να διαμαρτυρηθούμε για τη στάση της κυβέρνησης του Σουδάν προς όσους επιθυμούν να αγωνιστούν κατά της καταπίεσης και υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Ο πόνος και η αγωνία του λαού του Σουδάν απαιτεί μια ανανεωμένη και πολύ πιο αποφασιστική διεθνή προσπάθεια προς όφελός του. Αυτό που γίνεται στο Σουδάν είναι η πραγματική τραγωδία του καιρού μας. Είναι η αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει την εθνοκάθαρση, τους μαζικούς βιασμούς και τις εκτελέσεις σε αυτή τη χώρα. Μόλις σήμερα το πρωί έβλεπα πρόσφατες εκθέσεις ΜΚΟ σχετικά με τη συνέχιση των ληστειών και την επιδείνωση των δυσκολιών χορήγησης της ανθρωπιστικής ενίσχυσης λόγω αυτής της κατάστασης. Οι εκτοπισθέντες στο Σουδάν αναφέρουν σαφέστατα σε ΜΚΟ –και οι βρετανικές ΜΚΟ αναφέρουν σε εμένα– ότι αναγνωρίζουν άραβες πολιτοφύλακες που εντάσσονται τώρα στον στρατό της κυβέρνησης του Σουδάν και εκπαιδεύονται ως στρατιώτες. Οι ΜΚΟ έκαναν λόγο για συνεχιζόμενες επιθέσεις, πάλι αυτή την εβδομάδα, κατά γυναικών που μάζευαν καυσόξυλα. Αυτές οι γυναίκες είναι τώρα τόσο απελπισμένες που πωλούν μέρος των τροφίμων που λαμβάνουν για να αγοράσουν ξύλα στις αγορές προκειμένου να αποφύγουν τις επιθέσεις που υφίστανται όταν απομακρύνονται από τους καταυλισμούς για να μαζέψουν ξύλα. Πληροφορούμαστε ότι η εθνοκάθαρση έχει πλέον ουσιαστικά σταματήσει. Ωστόσο, αν ρωτήσει κανείς την Αφρικανική Ένωση, θα μάθει ότι η εθνοκάθαρση σταμάτησε κατά κύριο λόγο επειδή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στο Νταρφούρ. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι είναι άστεγοι και ακόμα τρομοκρατούνται από τους πολιτοφύλακες Τζατζαουίντ. Εκτιμάται ότι 197 000 άτομα αναζητούν καταφύγιο στις αφιλόξενες ερήμους του Τσαντ, το οποίο επισκεφθήκαμε τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τα πάντα, αλλά είναι ακόμα διατεθειμένοι, στην απόγνωσή τους, να αφήσουν τη χώρα τους και να πάνε στο Τσαντ. Η απελπισία αυτών των ανθρώπων στο Σουδάν δίνει άλλη προοπτική σε κάποιες από τις συζητήσεις που διεξάγουμε στις χώρες μας στην Ευρώπη για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η διατήρηση της ειρήνης παραμένει το βασικό θέμα. Η Αφρικανική Ένωση βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να εκπληρώσει την εντολή της, αν δεν γίνουν πιο εκτεταμένες προσπάθειες για ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης που απαιτείται σε αυτή τη χώρα."@el10
"Señor Presidente, yo también apoyo las preguntas que han formulado mis colegas a la Comisión, que son sumamente importantes y que tienen que ver con la manera en que nos enfrentamos a la crisis permanente en Sudán, en las negociaciones norte-sur así como en Darfur. Como ha dicho el señor Gahler, el doctor Mudawi, un valiente defensor de los derechos humanos en Sudán, ha sido arrestado una vez más por el Gobierno sudanés, concretamente por su Agencia de Seguridad e Inteligencia Nacional. Se disponía a coger un avión para ir a recibir un premio de la Presidenta de Irlanda. Es una nueva prueba –como si falta hiciera– de la determinación del Gobierno sudanés de acosar a los defensores de los derechos humanos y arrestar arbitrariamente, sin juicio, a personas que tienen el valor de hablar en voz alta. Es preciso tener en cuenta estas pruebas a la hora de tomar una decisión en relación con los 4 000 millones de euros de gasto presupuestario que ha sido asignado. Hemos de dejar absolutamente claro que rechazamos la actitud del Gobierno sudanés y que estamos dispuestos a hablar claro acerca de la misma con los que quieren luchar contra la opresión y a favor de los derechos y las libertades. El sufrimiento y la agonía del pueblo sudanés exige un esfuerzo internacional renovado y mucho más decidido en su nombre. Lo que está sucediendo en Sudán es la gran tragedia de nuestro tiempo. Es el fracaso de la comunidad internacional para hacer frente a la limpieza étnica, con violaciones y asesinatos masivos en ese país. Esta misma mañana he podido leer en informes de ONG sobre cómo sigue el bandidaje y cómo las dificultades para proporcionar ayuda humanitaria se ven exacerbadas por esta situación. Los desplazados internos están informando muy claramente a las ONG –y las ONG británicas me informan a mí– de que han identificado a milicias árabes que ahora están siendo integradas en el ejército del Gobierno de Sudán y están siendo adiestradas como soldados. Las ONG informan de continuos ataques, de nuevo esta semana, contra mujeres que recogían leña. Ahora, estas mujeres están tan desesperadas que venden parte de sus raciones de comida para comprar leña en los mercados y evitar así los ataques que sufren cuando abandonan los campos para buscar leña. Comprendemos que la limpieza étnica prácticamente no ha parado. Sin embargo, si preguntan a la Unión Africana, les dirán que ha parado en gran medida porque la limpieza étnica se ha completado en gran parte en Darfur. Dos millones de personas han quedado sin hogar, y siguen siendo aterrorizadas por las milicias Janjaweed. Se calcula que 197 000 personas buscan refugio en los desiertos inhóspitos del Chad, que visitamos el pasado mes de diciembre. Estas personas lo han perdido todo, pero siguen estando dispuestas, en su desesperación, a abandonar su país para ir al Chad. La desesperación de estas personas en Sudán nos permite ver desde otra perspectiva algunos de los debates que tenemos en nuestros países sobre el asilo y la inmigración. El mantenimiento de la paz sigue siendo la cuestión clave. La Unión Africana está realizando esfuerzos desesperados en estos momentos y no puede cumplir su mandato salvo que veamos unos esfuerzos mucho más concertados para reforzar el apoyo militar que necesitan en ese país."@es20
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin kannatan kollegojeni komissiolle esittämiä kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä siltä kannalta, miten suhtaudumme Sudanissa, etelän ja pohjoisen välisissä neuvotteluissa ja Darfurissa jatkuvaan kriisiin. Kuten kollega Gahler totesi, Sudanin hallitus ja maan kansallinen turvallisuus- ja tiedusteluvirasto pidätti jälleen rohkean sudanilaisen ihmisoikeuksien puolustajan tohtori Mudawin. Hän oli juuri siirtymässä lentokoneeseen ja lähdössä vastaanottamaan Irlannin presidentin myöntämää palkintoa. Tässä on lisätodisteet – vaikkei sellaisia tarvitakaan – Sudanin hallituksen sitkeästi harjoittamasta ihmisoikeustaistelijoiden vainosta ja sellaisten ihmisten mielivaltaisesta vangitsemisesta ilman oikeudenkäyntiä, jotka ovat uskaltaneet puhua ääneen. Nämä todisteet on otettava huomioon suhtautumisessamme myönnettyihin 4 miljardin euron talousarviovaroihin. Meidän on tehtävä ehdottoman selväksi, ettemme hyväksy Sudanin hallituksen suhtautumista niihin henkilöihin, jotka haluavat taistella sortoa vastaan ja oikeuksien ja vapauksien puolesta, ja että olemme valmiit tuomaan tämän myös julki. Sudanin kansan kärsimys ja suuri hätä vaatii uudistettua ja jämäkämpää kansainvälistä toimintaa kansan puolesta. Sudanissa on kyseessä todellinen nykyaikainen murhenäytelmä. Kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut vastaamaan etniseen puhdistukseen, joukkoraiskauksiin ja -surmiin tässä maassa. Luin juuri tänä aamuna kansalaisjärjestöjen hiljattain julkaistuja raportteja ryöstelyn jatkumisesta ja humanitaarisen avun perille toimittamisen vaikeuksista, joita nykyinen tilanne pahentaa entisestään. Sudanissa siirtymään joutuneet väestöryhmät ovat kertoneet erittäin selkeästi kansalaisjärjestöille – ja brittiläiset kansalaisjärjestöt puolestaan minulle – että he ovat havainneet arabijoukkoja sulautettavan Sudanin hallituksen armeijaan ja koulutettavan sotilaiksi. Kansalaisjärjestöt ovat raportoineet tälläkin viikolla jatkuneista hyökkäyksistä polttopuita keräävien naisten kimppuun. Naiset ovat nyt niin epätoivoissaan, että he myyvät osan ruoka-annoksistaan voidakseen ostaa puuta markkinoilta, jotta he välttyvät leirien ulkopuolella tapahtuvan polttopuunkeräyksen aikana tapahtuvilta hyökkäyksiltä. Ymmärtääksemme etninen puhdistus on nyt lähes loppunut. Afrikan unionin edustajilta asiaa tiedusteltaessa he kertovat pääsyyksi sen, että Darfurin etninen puhdistus on nyt lähes täydellinen. Kodittomia on kaksi miljoonaa, ja Janjaweed-joukot pitävät heitä edelleen kauhun vallassa. Arviolta 197 000 ihmistä etsii suojaa Tšadin karusta autiomaasta, jossa vierailimme viime joulukuussa. Nämä ihmiset ovat menettäneet kaiken mutta ovat yhä epätoivossaan valmiit lähtemään kotimaastaan Tšadiin. Näiden sudanilaisten epätoivo asettaa omissa maissamme Euroopassa turvapaikoista ja maahanmuutosta käytävän keskustelun oikeisiin mittasuhteisiinsa. Rauhan turvaaminen on tärkeintä. Afrikan unioni on nyt todella lujilla, eikä se pysty täyttämään toimivaltuuksiaan, jollemme huolehdi yhteisten toimiemme lisäämisestä maassa tarvittavan sotilaallisen tuen vahvistamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, j’approuve également les questions que mes collègues ont posées à la Commission, car elles sont très importantes pour déterminer la manière d’aborder la crise permanente au Soudan, dans les négociations Nord-Sud, ainsi qu’au Darfour. Comme l’a déclaré M. Gahler, le docteur Mudawi, un courageux défenseur des droits de l’homme au Soudan, a été une nouvelle fois arrêté par le gouvernement soudanais, la Sécurité nationale et les services de renseignements du pays. Il s’apprêtait à prendre l’avion en vue de recevoir un prix des mains de la présidente de la république d’Irlande. Cela prouve encore une fois - si besoin était - la détermination du gouvernement soudanais à harceler les défenseurs des droits de l’homme et à arrêter arbitrairement, sans procès, ceux qui ont l’audace de s’exprimer. De telles preuves doivent être prises en considération dans les attitudes à prendre par rapport aux 4 milliards d’euros de dépenses budgétaires alloués. Nous devons montrer très clairement que nous refusons et que nous dénoncerons l’attitude du gouvernement soudanais à l’égard de toute personne souhaitant lutter contre l’oppression et se battre en faveur des droits et des libertés. La souffrance et l’agonie du peuple soudanais exigent de la part de la communauté internationale qu’elle redouble et intensifie ses efforts au nom de la population soudanaise. Ce qui se passe au Soudan est la véritable tragédie de notre époque. C’est l’échec de la communauté internationale à résoudre les problèmes d’épuration ethnique, de viols et d’assassinats commis en masse dans ce pays. J’ai consulté ce matin des rapports récemment publiés par des ONG sur la poursuite du brigandage dans ce pays et sur les difficultés croissantes que rencontre la fourniture d’aide humanitaire à la suite de cette situation. Les PDI au Soudan signalent très clairement aux ONG - et les ONG britanniques me le répercutent - qu’elles sont en train d’identifier les milices arabes qui s’intègrent dans l’armée du gouvernement soudanais où elles reçoivent une formation militaire. Les ONG signalent que les attaques se poursuivent - il y en a encore eu une cette semaine - à l’encontre de femmes récoltant du bois de chauffage. Ces femmes sont maintenant à ce point désespérées qu’elles vendent une partie de leurs rations alimentaires afin d’acheter du bois dans les marchés et d’éviter ainsi les attaques dont elles sont victimes lorsqu’elles quittent les camps pour se procurer du bois de chauffage. Il faut reconnaître que l’épuration ethnique a pratiquement cessé, mais si vous interrogez l’Union africaine, elle vous répondra qu’elle a surtout cessé parce que l’épuration ethnique est pratiquement terminée au Darfour. Deux millions de personnes sont sans abri et continuent à être terrorisées par les milices Janjaweed. On estime que 197 000 personnes cherchent refuge dans les déserts inhospitaliers du Tchad, où nous nous sommes rendus en décembre. Ces personnes ont tout perdu, mais elles sont encore prêtes, en désespoir de cause, à quitter leur pays pour se rendre au Tchad. Le désespoir de ces gens au Soudan devrait nous faire réfléchir à certaines discussions que nous avons dans nos pays européens quant à l’immigration et au droit d’asile. Le maintien de la paix demeure la question clé. Actuellement, l’Union africaine fait désespérément le maximum, mais elle ne pourra remplir son mandat que si des efforts concertés beaucoup plus nombreux sont réalisés pour renforcer l’aide militaire nécessaire dans ce pays."@fr8
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@hu11
"Signor Presidente, anch’io sostengo le interrogazioni rivolte dai colleghi alla Commissione, che rivestono estrema importanza per il modo in cui affrontiamo la persistente crisi in Sudan, nei negoziati nord-sud e nel Darfur. Come ha ricordato l’onorevole Gahler, il dottor Mudawi, un coraggioso difensore dei diritti umani in Sudan, è stato nuovamente arrestato dal governo sudanese, dall’agenzia nazionale di sicurezza e . Stava per salire a bordo di un aereo per recarsi in Irlanda a ricevere un premio dalla Presidente irlandese. E’ una dimostrazione permanente – se mai ce ne fosse bisogno – della determinazione con cui il governo sudanese si accanisce contro i difensori dei diritti umani e arresta arbitrariamente, senza processo, le persone che osano parlare chiaro. Dobbiamo tenerne conto negli atteggiamenti che adottiamo in relazione con i 4 miliardi di euro stanziati a titolo del bilancio. Dobbiamo essere assolutamente chiari sul fatto che rifiutiamo e siamo pronti a denunciare apertamente il comportamento del governo sudanese nei confronti di chiunque lotti contro l’oppressione e a favore dei diritti e delle libertà. Le sofferenze e lo strazio del popolo sudanese esigono uno sforzo internazionale rinnovato e molto più risoluto. Ciò che sta avvenendo in Sudan è la vera tragedia della nostra epoca: l’incapacità della comunità internazionale di affrontare la pulizia etnica, gli stupri di massa e le stragi in quel paese. Solo stamattina sfogliavo recenti relazioni di ONG sul persistere del banditismo e su come questa situazione esacerbi le difficoltà nel distribuire gli aiuti umanitari. Gli sfollati interni in Sudan riferiscono apertamente alle ONG – e le ONG britanniche lo riferiscono a me – di aver scoperto che milizie arabe vengono ora assorbite nell’esercito governativo del Sudan e addestrate come militari. Le ONG hanno denunciato continui attacchi, di nuovo questa settimana, contro donne che raccolgono legna da ardere. Queste donne sono ora talmente disperate da vendere parte delle loro razioni alimentari per acquistare la legna al mercato, nel tentativo di sottrarsi alle aggressioni che subiscono quando lasciano i campi in cerca di legna. Sentiamo dire che la pulizia etnica è praticamente cessata. Tuttavia, se chiedete all’Unione africana, vi sentirete rispondere che è in gran parte cessata perché la pulizia etnica nel Darfur è stata portata quasi a termine. Due milioni di persone sono senza dimora e continuano a essere terrorizzate dalle milizie . Si stima che 197 000 persone stiano cercando rifugio nei deserti inospitali del Ciad, che abbiamo visitato lo scorso dicembre. Queste persone hanno perso tutto, ma sono comunque disposte, per disperazione, ad abbandonare il proprio paese e andare in Ciad. La disperazione della popolazione in Sudan pone in una nuova prospettiva alcuni dibattiti in materia di asilo e immigrazione in corso nei paesi europei. Il mantenimento della pace rimane il problema fondamentale. L’Unione africana al momento è allo stremo e non può adempiere il suo mandato in Sudan in assenza di sforzi molto più concertati, volti a potenziare il sostegno militare di cui ha bisogno."@it12
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@lt14
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@lv13
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik kan mij vinden in de vragen die mijn collega’s aan de Commissie hebben gesteld. Deze vragen zijn uiterst belangrijk met het oog op onze aanpak van de voortdurende crisis in Soedan, in de besprekingen tussen noord en zuid en in Darfur. De heer Gahler zei het zojuist al: de heer Mudawi, een dappere voorvechter van de mensenrechten in Soedan, is opnieuw door de Soedanese regering gearresteerd, en wel door de nationale veiligheids- en inlichtingendienst. Hij zou net aan boord van een vliegtuig gaan om uit handen van de Ierse president een prijs in ontvangst te nemen. Dat bewijst eens temeer - alsof dat nog nodig is - dat de Soedanese regering vastbesloten is om mensenrechtenactivisten te treiteren en mensen die hun mond open durven te doen, willekeurig en zonder enige vorm van proces op te sluiten. Dat bewijs moeten we in ons achterhoofd houden wanneer we bepalen wat we met de toegekende 4 miljard euro gaan doen. We moeten absoluut duidelijk maken dat we de houding van de Soedanese regering jegens personen die tegen onderdrukking en voor rechten en vrijheden strijden, afkeuren en we moeten ook bereid zijn dat uit te spreken. Het enorme lijden van het Soedanese volk vraagt om hernieuwde inspanningen van de internationale gemeenschap en een veel grotere vastberadenheid om hen te helpen. In Soedan speelt zich de grootste tragedie van onze tijd af. De internationale gemeenschap slaagt er niet in de etnische zuivering, de massaverkrachtingen en de moorden in dat land een halt toe te roepen. Vanmorgen nog las ik in enkele recente verslagen van NGO’s hoe de roofovervallen doorgaan en hoe de verstrekking van de humanitaire hulp door deze situatie nog verder bemoeilijkt wordt. De ontheemden in Soedan melden ondubbelzinnig aan de NGO’s - en Britse NGO’s melden dat weer aan mij - dat leden van Arabische milities nu in het Soedanese regeringsleger worden opgenomen en tot soldaten worden opgeleid. De NGO’s hebben melding gemaakt van voortdurende aanvallen, ook deze week, op vrouwen die brandhout verzamelen. Deze vrouwen zijn zo wanhopig dat ze een deel van hun voedselvoorraden verkopen zodat ze hout op de markt kunnen kopen. Op die manier proberen ze te ontkomen aan de aanvallen die op hen worden gedaan wanneer zij het kamp verlaten om brandhout te zoeken. We hebben vernomen dat de etnische zuiveringen nu vrijwel zijn gestopt. Volgens de Afrikaanse Unie komt dat echter doordat het proces van etnische zuivering in Darfur goeddeels is voltooid. Twee miljoen mensen zijn dakloos en worden nog steeds geterroriseerd door de Janjaweed-milities. Naar schatting 197 000 mensen zoeken een veilig heenkomen in de onherbergzame woestijnen van Tsjaad, die we vorig jaar december hebben bezocht. Deze mensen zijn alles kwijt, maar door wanhoop gedreven zijn zij ook nog bereid hun land te verlaten en naar Tsjaad te vluchten. De wanhoop van deze mensen in Soedan plaatst sommige debatten die wij in onze Europese landen over asiel en immigratie voeren, in het juiste perspectief. Het handhaven van de vrede blijft de belangrijkste opdracht. De Afrikaanse Unie komt op dit moment hopeloos tekort en kan haar missie niet vervullen tenzij wij ons samen meer inspannen om de militaire steun op te voeren die het land zo nodig heeft."@nl3
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@pl16
"Senhor Presidente, também eu apoio as perguntas que os meus colegas colocaram à Comissão, que são extremamente importantes no que respeita à forma de lidar com a persistente crise no Sudão, tanto nas negociações Norte-Sul como em Darfur. Como o senhor deputado Gahler disse, o Dr. Mudawi, um defensor corajoso dos direitos humanos no Sudão foi mais uma vez preso pelo Governo Sudanês, através da sua Agência Nacional de Segurança e Informação, quando estava prestes a embarcar num avião para ir receber um prémio das mãos do Presidente da Irlanda. Estas são provas constantes – se é que delas precisássemos – da determinação do Governo Sudanês em perseguir os defensores dos direitos humanos e em prender arbitrariamente, sem julgamento, pessoas que tiveram a audácia de falar sem temor. Estas provas têm de ser tomadas em consideração aquando das decisões que tomarmos relativamente aos 4 mil milhões de euros de despesa orçamental que foram atribuídos. Temos de tornar absolutamente claro que rejeitamos e estamos preparados para denunciar a atitude do Governo Sudanês em relação a todos os que pretendam lutar contra a opressão e pela defesa dos direitos e das liberdades. O sofrimento e a agonia do povo sudanês exigem um esforço internacional renovado e muito mais determinado em sua defesa. O que está em causa no Sudão é uma verdadeira tragédia do nosso tempo. É o fracasso da comunidade internacional em lidar com a limpeza étnica, com a violação e o assassínio em massa naquele país. Ainda esta manhã estive a olhar para relatórios recentes das ONG sobre a persistência do banditismo e a forma como as dificuldades na entrega da ajuda humanitária são exacerbadas por essa situação. As Pessoas Deslocadas Internamente (PDI) no Sudão relatam com muita clareza às ONG – e as ONG britânicas relatam-me a mim – que identificaram milícias árabes que estão agora a ser absorvidas pelo exército do Governo do Sudão e estão a ser treinadas como soldados. As ONG têm relatado ataques continuados, mais uma vez esta semana, a mulheres que apanham lenha. Estas mulheres estão agora tão desesperadas que vendem parte das suas rações alimentares para poderem comprar madeira nos mercados, para tentarem evitar os ataques que sofrem quando deixam os campos para irem buscar lenha. Segundo sabemos, neste momento, a limpeza étnica praticamente acabou. No entanto, se perguntarem aos funcionários da União Africana, dir-vos-ão que acabou, porque, em grande medida, ela está concluída em Darfur. Dois milhões de pessoas ficaram sem casa e continuam a ser aterrorizadas pelas milícias Janjaweed. Estima-se que 197 000 pessoas andam à procura de abrigo nos inóspitos desertos do Chade, que visitámos em Dezembro passado. Estas pessoas perderam tudo mas, em desespero, estão ainda dispostas a deixar o seu país para irem para o Chade. O desespero destas pessoas no Sudão obriga-nos a relativizar alguns dos debates que temos nos nossos países, aqui na Europa, sobre asilo e imigração. A manutenção da paz continua a ser a questão-chave. A União Africana está neste momento a trabalhar desesperadamente acima das suas possibilidades e não poderá cumprir o seu mandato, a menos que consigamos providenciar muito mais esforços concertados para reforçar o apoio militar de que eles necessitam naquele país."@pt17
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@sk18
"Mr President, I also support the questions that my colleagues have asked the Commission, which are extremely important in terms of how we deal with the continuing crisis in Sudan, in the North-South negotiations as well as in Darfur. As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency. He was about to board a plane, ready to go to be presented with an award by the President of Ireland. That is continuing evidence – as if we needed it – of the determination of the Sudanese Government to harass human rights defenders and arbitrarily arrest, without trial, people who have the audacity to speak out. That evidence needs to be taken into account in the attitudes we take in terms of the EUR 4 billion of budgetary spending that has been allocated. We need to be absolutely clear that we reject and are prepared to speak out about the attitude of the Sudanese Government to anyone who wishes to fight against oppression and for rights and freedoms. The suffering and agony of the Sudanese people demands a renewed and much more determined international effort on their behalf. What we are talking about in Sudan is the real tragedy of our time. It is the failure of the international community to deal with ethnic cleansing, with mass rape and killings in that country. I was looking only this morning at recent reports by NGOs about how banditry continues and how the difficulties of delivering humanitarian aid are exacerbated by this situation. The IDPs in Sudan are reporting very clearly to NGOs – and British NGOs are reporting to me – that they are identifying Arab militias that are now being absorbed into the army of the Government of Sudan and trained as soldiers. The NGOs have reported continuing attacks, again this week, on women collecting firewood. Those women are now so desperate that they are selling part of their food rations in order to buy wood in the markets to try to avoid the attacks they experience as they leave the camps to get firewood. We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped. However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur. Two million people are homeless, and they are still being terrorised by the Janjaweed militias. It is estimated that 197 000 people are seeking refuge in the inhospitable deserts of Chad, which we visited last December. Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad. The desperation of those people in Sudan puts into perspective some of the debates that we have in our countries in Europe about asylum and immigration. Peacekeeping remains the key issue. The African Union is hopelessly stretched at this time and cannot fulfil its mandate unless we see much more concerted efforts to beef up the military support that they need in that country."@sl19
"Herr talman! Jag stöder också de frågor som mina kolleger har ställt till kommissionen, vilka är mycket viktiga när det gäller hur vi hanterar den fortsatta krisen i Sudan, i förhandlingarna mellan norr och söder samt i Darfur. Som Michael Gahler sade arresterades dr Mudawi Ibrahim Adam, en modig människorättskämpe i Sudan, än en gång av den sudanesiska regeringen, av dess nationella säkerhets- och underrättelsemyndighet. Han skulle precis gå ombord på ett flygplan, redo att ta emot ett pris från Irlands president. Det är ett fortsatt bevis – som om vi behövde det – på den sudanesiska regeringens beslutsamhet att trakassera människorättskämpar och godtyckligt och utan rättegång arrestera människor som har fräckheten att säga vad de tycker. Vi måste ta hänsyn till detta bevis i vår inställning till de budgetutgifter om 4 miljarder euro som har anslagits. Vi måste vara helt tydliga i att vi förkastar och är beredda att tala öppet om den sudanesiska regeringens inställning mot alla som vill kämpa mot förtryck och för rättigheter och friheter. Det sudanesiska folkets lidande och kval kräver en förnyad och mycket mer beslutsam internationell insats på deras vägnar. Det vi talar om i Sudan är vår tids verkliga tragedi. Det är det internationella samfundets misslyckande med att hantera etnisk rensning, massvåldtäkter och massmord i detta land. I morse tittade jag på de senaste rapporterna från frivilligorganisationer om hur banditlivet fortsätter och hur svårigheterna med att leverera humanitärt bistånd förvärras av denna situation. Internflyktingarna i Sudan rapporterar mycket tydligt till frivilligorganisationerna – och de brittiska frivilligorganisationerna rapporterar till mig – att de identifierar arabiska milissoldater som nu tas upp i den sudanesiska regeringens armé och utbildas till soldater. Frivilligorganisationerna har rapporterat fortsatta attacker, än en gång denna vecka, på kvinnor som samlar in ved. Dessa kvinnor är nu så desperata att de säljer en del av sina livsmedelsransoner för att köpa ved på marknaderna, i syfte att undvika de attacker som drabbar dem när de lämnar lägren för att samla ved. Vi förstår att den etniska rensningen i princip har upphört. Om man frågar Afrikanska unionen kan de dock berätta att den till stor del har upphört för att den etniska rensningen i princip är färdig i Darfur. Två miljoner människor är hemlösa, och de terroriseras fortfarande av Janjaweed-miliserna. Det beräknas att 197 000 människor söker skydd i Tchads ogästvänliga öknar, som vi besökte i december. Dessa människor har förlorat allt, men är ändå beredda att i desperation lämna sitt land för att bege sig till Tchad. Dessa människors desperation i Sudan sätter några av de debatter som vi har i våra länder i Europa om asyl och invandring i ett annat perspektiv. Bevarandet av freden fortsätter att vara nyckelfrågan. Afrikanska unionen är hopplöst ansträngd just nu och kan inte uppfylla sitt uppdrag om vi inte får till stånd mycket mer samlade insatser för att förstärka det militära stöd som de behöver i detta land."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Glenys Kinnock (PSE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph