Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-10-Speech-2-327"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050510.27.2-327"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@cs1
"Hr. formand, jeg vil takke ordføreren, hr. Zappalà, for hans udkast til indstilling, som på en nyttig måde supplerer Rådets fælles holdning på visse områder og fuldt ud støtter de væsentlige mål med Kommissionens forslag. Jeg vil også takke skyggeordførerne, fru Weiler, fru Rühle og hr. Lambsdorff, for deres samarbejde og konstruktive indstilling til at arbejde hen imod en aftale med Rådet om denne vigtige lovgivning for det indre marked. Som De alle ved, er dette direktiv et vigtigt praktisk bidrag til kvalifikationsmobilitet. Det dækker en lang række spørgsmål af stor interesse for erhvervene og også deres kunder. Et fornuftigt kompromis om teksten vil være en stor succes for det indre marked. Det endelige resultat skaber en balance mellem retten til fri bevægelighed af fuldt ud kvalificerede erhvervsudøvere og behovet for at beskytte forbrugerne. Jeg er især tilfreds med fastholdelsen af fem kvalifikationsniveauer, som har spillet en central rolle for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på EU-plan i de sidste 15 år. Denne løsning sikrer den gennemsigtighed, der er nødvendig for anvendelsen af ordningen, og fastholder de eksisterende garantier for migranter. Direktivet forbedrer betingelserne for fri bevægelighed for erhvervsudøvere gennem enklere og klarere regler, navnlig for midlertidig udveksling af grænseoverskridende tjenesteydelser. Det glæder mig at konstatere, at Parlamentet har spillet en konstruktiv rolle for at opnå den rette grad af fleksibilitet for en leverandør af en liberal tjenesteydelse, som ønsker at udøve sit erhverv et andet sted i Unionen. I et udvidet Europa er mere effektive systemer til forvaltning af vores lovgivning blevet en absolut nødvendighed. De mekanismer og procedurer, som fastsættes i direktivet, ajourfører de eksisterende og skulle sikre, at det gennemføres effektivt i de kommende år. Navnlig forener den nye ordning for automatisk anerkendelse af lægespecialer behovet for forenkling med erhvervets legitime krav. Samtidig vil høringen af faglige sammenslutninger give Kommissionen det fornødne tekniske input for at kunne forvalte systemet korrekt. Toine Manders' forslag om dette på trilogmødet i sidste uge var særligt velkomment. Det giver os mulighed for at sikre en ordentlig og effektiv høring af faglige organisationer og lade resultaterne af den høring få indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet gennem komitologi. Dermed vil de faglige sammenslutninger blive stærkt engageret i gennemførelsen af direktivet. Sidst, men ikke mindst, bifalder jeg de tilføjelser til den fælles holdning, som Parlamentet har foreslået, vedrørende for det første muligheden for, at faglige sammenslutninger kan indføre erhvervspas, for det andet muligheden for yderligere harmonisering for nye erhverv i fremtiden og for det tredje antimisbrugsklausulen, som vil forhindre såkaldt kvalifikationsjagt. Til sidst vil jeg rose medlemmerne af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse for deres konstruktive holdning, der har muliggjort en aftale med Rådet uden forligsforhandling."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Zappalà, für seinen Empfehlungsentwurf danken, der den Gemeinsamen Standpunkt des Rates in Bezug auf einige Aspekte sinnvoll abrundet und die wesentlichen Ziele des Vorschlags der Kommission umfassend unterstützt. Ich danke auch Frau Weiler, Frau Rühle und Herrn Lambsdorff als Schattenberichterstatter für ihre Zusammenarbeit und konstruktive Haltung im Ringen um eine Einigung mit dem Rat über diesen entscheidenden Rechtsakt der Binnenmarktgesetzgebung. Wie Sie alle wissen, stellt diese Richtlinie einen wichtigen praktischen Beitrag zur Mobilität von Fachkräften dar. Sie umfasst eine Vielzahl von Problemen, die für die Berufsangehörigen wie für deren Kunden von großem Interesse sind. Ein vernünftiger Kompromiss bei diesem Text sorgt im Bereich der Binnenmarktgesetzgebung für einen großen Erfolg. In seiner endgültigen Fassung sorgt dieses Dokument für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Recht von Berufstätigen mit einer abgeschlossenen Ausbildung auf Freizügigkeit und der Notwendigkeit des Verbraucherschutzes. Ich begrüße insbesondere die Beibehaltung der fünf Berufsqualifikationsniveaus, die in den letzten 15 Jahren bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen in der EU eine zentrale Rolle gespielt haben. Diese Lösung gewährleistet die für die Anwendung des Systems erforderliche Transparenz und sichert die für Migranten existierenden Garantien. Die Richtlinie verbessert dank einfacherer und klarerer Vorschriften die Bedingungen für die Freizügigkeit von Berufsangehörigen, und zwar insbesondere im Hinblick auf die zeitweilige Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Ich freue mich bestätigen zu können, dass das Parlament einen konstruktiven Beitrag zur Erzielung des richtigen Maßes an Flexibilität für den Erbringer einer qualifizierten Leistung geleistet hat, der seine Tätigkeit in einem anderen Land der Union ausüben möchte. In einem erweiterten Europa sind wirksamere Systeme für die Handhabung unserer Gesetzgebung eine absolute Notwendigkeit. Die in der Richtlinie vorgesehenen Mechanismen und Verfahren aktualisieren die derzeit bestehenden Systeme und dürften die effiziente Umsetzung der Richtlinie in den nächsten Jahren garantieren. Vor allem die neue Regelung zur automatischen Anerkennung medizinischer Fachrichtungen trägt sowohl dem Erfordernis der Vereinfachung als auch den legitimen Erfordernissen des Berufs Rechnung. Durch Beratung mit den Berufsverbänden verschafft sich die Kommission die Fachkenntnisse, die für die ordnungsgemäße Handhabung des Systems unerlässlich sind. Der diesbezügliche Vorschlag, den Toine Manders auf der Trilogsitzung letzte Woche unterbreitet hat, war besonders zu begrüßen. Er ermöglicht uns eine ordnungsgemäße und effektive Konsultation von Berufsverbänden und die Einarbeitung der Ergebnisse dieser Konsultationen in Entscheidungen, die im Komitologieverfahren zu treffen sind. Die Berufsverbände sind daher eng in die Umsetzung dieser Richtlinie einbezogen. Und schließlich möchte ich feststellen, dass ich die vom Parlament vorgeschlagenen Zusätze zum Gemeinsamen Standpunkt begrüße, wie z. B. erstens die Möglichkeit der Einführung von Berufsausweisen durch Berufsorganisationen; zweitens die Möglichkeit der Harmonisierung bei weiteren Berufen und drittens die Bestimmung, die dem Missbrauch und damit dem Qualifikationswettlauf nach unten den Riegel vorschiebt. Abschließend möchte ich den Mitgliedern des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz meine Anerkennung aussprechen für ihr konstruktives Herangehen, das eine Einigung mit dem Rat ohne Vermittlungsverfahren ermöglicht hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Zappalà, για το σχέδιο σύστασης, το οποίο συμπληρώνει με χρήσιμο τρόπο την κοινή θέση του Συμβουλίου σε ορισμένες πτυχές και υποστηρίζει πλήρως τους βασικούς στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τις κκ. Weiler και Rühle και τον κ. Lambsdorff, για τη συνεργασία τους και για την εποικοδομητική στάση τους στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Συμβούλιο σε αυτό το πολύ ζωτικό τμήμα της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτή η οδηγία αποτελεί μια σημαντική πρακτική συνδρομή στην κινητικότητα των επαγγελματιών. Καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων μεγάλου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες και τους πελάτες τους. Ένας λογικός συμβιβασμός επί του κειμένου μας εξασφαλίζει μια σημαντική επιτυχία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών και στην ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Χαιρετίζω ειδικότερα τη διατήρηση των πέντε επιπέδων επαγγελματικών προσόντων, τα οποία διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε κοινοτικό επίπεδο τα τελευταία 15 χρόνια. Η λύση αυτή διασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια για την εφαρμογή του συστήματος και διατηρεί τις υφιστάμενες εγγυήσεις για τους μετανάστες. Η οδηγία βελτιώνει τις συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας για τους επαγγελματίες μέσω απλούστερων και σαφέστερων κανόνων, ειδικά για την προσωρινή παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Με ικανοποίηση αναγνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη του σωστού βαθμού ευελιξίας για τον πάροχο μιας επαγγελματικής υπηρεσίας που επιθυμεί να ασκήσει τις δραστηριότητές του σε άλλα μέρη της Ένωσης. Σε μια διευρυμένη Ευρώπη, η ύπαρξη πιο αποδοτικών συστημάτων για τη διαχείριση της νομοθεσίας μας αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία επικαιροποιούν τα υφιστάμενα συστήματα και αναμένεται να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, το νέο καθεστώς για την αυτόματη αναγνώριση των ιατρικών ειδικοτήτων εναρμονίζει την ανάγκη για απλούστευση με τις εύλογες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Από την πλευρά της, η διαβούλευση με επαγγελματικές ενώσεις θα παράσχει στην Επιτροπή τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την ορθή λειτουργία του συστήματος. Ως προς το θέμα αυτό, η πρόταση του Toine Manders στον τριμερή διάλογο της περασμένης εβδομάδας ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Μας δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε μια ορθή και αποτελεσματική διαβούλευση με επαγγελματικές οργανώσεις και να ενσωματώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης στις αποφάσεις που θα περάσουν από τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Συνεπώς, οι επαγγελματικές ενώσεις θα συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή της οδηγίας. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, εκτιμώ τις προσθήκες στην κοινή θέση που πρότεινε το Κοινοβούλιο, όπως αυτές που αφορούν: πρώτον, τη δυνατότητα των επαγγελματικών ενώσεων να εκδίδουν επαγγελματικές ταυτότητες, δεύτερον, τη δυνατότητα περαιτέρω εναρμόνισης για νέα επαγγέλματα στο μέλλον και, τρίτον, τη ρήτρα για την αποτροπή των καταχρήσεων που θα αποκλείει την αποκαλούμενη «μειοδοσία επαγγελματικών προσόντων». Ολοκληρώνοντας, θέλω να αποδώσω εύσημα στα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για τη δημιουργική τους προσέγγιση που οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο χωρίς την ανάγκη για συμβιβασμό."@el10
". Señor Presidente, doy las gracias al ponente, el señor Zappalà, por su propuesta de recomendación, la cual viene a completar de manera útil algunos aspectos de la posición común del Consejo, al tiempo que respalda plenamente los objetivos principales de la propuesta de la Comisión. Asimismo, doy las gracias a los ponentes alternativos, la señora Weiler, la señora Rühle y el señor Lambsdorff, por su cooperación y por la actitud constructiva mantenida con vistas a alcanzar un acuerdo con el Consejo en relación con esta pieza clave de la legislación del mercado único. Como todos ustedes saben, esta directiva representa una importante contribución práctica a la movilidad de profesionales. Abarca a una amplia variedad de asuntos de gran interés para los profesionales y sus clientes. El establecimiento de un compromiso razonable en torno a este texto constituye un éxito ejemplar en materia de mercado interior, cuyo resultado final determina un equilibrio entre el derecho a la libre circulación de los profesionales cualificados y la necesidad de garantizar la protección de los consumidores. En particular, me complace la conservación de los cinco niveles de cualificación, los cuales han desempeñado un papel fundamental en el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito comunitario durante los últimos 15 años. Esta solución asegura la transparencia necesaria para la implementación del sistema y mantiene las garantías existentes para los migrantes. La directiva mejora las condiciones aplicables a la libre circulación de profesionales a través de normas más sencillas y claras, en especial en lo que se refiere a la prestación temporal de servicios en otros países. Me satisface reconocer que el Parlamento ha participado de forma constructiva para lograr el grado justo de flexibilidad para aquellos prestadores de servicios profesionales que deseen ejercer su actividad en cualquier otro lugar de la Unión. En una Europa ampliada, la creación de sistemas más efectivos para la administración de nuestra legislación ha llegado a ser absolutamente imprescindible. Los mecanismos y procedimientos expuestos en la directiva actualizan los ya existentes con el fin de garantizar su eficiente aplicación en los próximos años. En particular, el nuevo régimen previsto para el reconocimiento automático de las especialidades de medicina concilia el requisito de simplificación con las exigencias legítimas de la profesión. Por su parte, la consulta de asociaciones profesionales ofrecerá a la Comisión el asesoramiento técnico necesario para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. En este sentido, la sugerencia realizada por Toine Manders durante el diálogo a tres bandas de la semana pasada ha sido acogida con especial agrado, ya que nos permite garantizar una consulta efectiva y provechosa de las organizaciones profesionales e incorporar los resultados de la misma a las decisiones que se vayan a adoptar a través de la comitología. Por consiguiente, la participación de las asociaciones profesionales en la aplicación de la directiva será muy intensa. Finalmente, aprecio las aportaciones a la posición común sugeridas por el Parlamento, como las referentes a las siguientes cuestiones: en primer lugar, la posibilidad de que las asociaciones profesionales emitan certificados profesionales; en segundo lugar, la posibilidad de armonizar un número mayor de profesiones en el futuro y, en tercer lugar, la cláusula destinada a evitar los abusos de la denominada «compra de cualificaciones». Para concluir, deseo rendir homenaje a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, gracias a cuyo enfoque constructivo ha sido posible llegar a un acuerdo con el Consejo sin necesidad de recurrir a la conciliación."@es20
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Zappalàa hänen suositusluonnoksestaan, joka täydentää joiltakin osin hyödyllisellä tavalla neuvoston yhteistä kantaa ja jossa tuetaan täysimääräisesti komission ehdotuksen olennaisia tavoitteita. Haluan myös kiittää varjoesittelijöitä, jäsen Weileria, jäsen Rühleä ja jäsen Lambsdorffia, heidän tekemästään yhteistyöstä ja rakentavasta asenteestaan pyrittäessä kohti neuvoston kanssa tehtävää sopimusta tästä elintärkeästä yhtenäismarkkinoita koskevan lainsäädännön osasta. Kuten kaikki tiedätte, direktiivissä edistetään merkittävästi käytännössä ammatinharjoittajien liikkuvuutta. Direktiivi kattaa monet ammattien harjoittajien ja heidän asiakkaidensa kannalta tärkeät kysymykset. Jos tekstistä päästään järkevään kompromissiratkaisuun, se merkitsee sisämarkkinoille suurta edistysaskelta. Lopputuloksen avulla voidaan tasapainottaa pätevien ammatinharjoittajien oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja tarvetta suojella kuluttajia. Suhtaudun erityisen myönteisesti viiden ammattipätevyyden tason säilyttämiseen; nämä tasot ovat olleet keskeisessä asemassa ammattipätevyyksien tunnustamisen kannalta EU:n tasolla viimeisten 15 vuoden aikana. Tämän ratkaisun avulla taataan tarvittava avoimuus, jotta järjestelmää voidaan soveltaa, ja säilytetään olemassa olevat takuut maahanmuuttajia varten. Direktiivissä parannetaan ammatinharjoittajien vapaan liikkuvuuden edellytyksiä yksinkertaistamalla ja selventämällä sääntöjä, erityisesti niitä sääntöjä, jotka liittyvät rajat ylittävien palvelujen väliaikaiseen tarjoamiseen. Myönnän ilomielin, että parlamentti on toiminut rakentavasti oikean joustavuustason saavuttamiseksi sellaisten ammatillisten palvelujen tuottajien kannalta, jotka haluavat harjoittaa toimintaansa muualla unionissa. Laajentuneessa Euroopassa tehokkaista lainsäädännön hallintajärjestelmistä on tullut ehdottoman tarpeellisia. Niiden järjestelmien ja menettelyjen avulla, joista säädetään direktiivissä, saatetaan ajan tasalle nykyiset järjestelmät ja menettelyt, jolloin varmistetaan direktiivin tehokas täytäntöönpano tulevina vuosina. Erityisesti sen uuden järjestelmän avulla, jossa on kyse lääketieteellisten erikoisalojen automaattisesta tunnustamisesta, sovitetaan yhteen yksinkertaistamistarve ja ammatinharjoittajien oikeutetut vaatimukset. Ammattijärjestöjen kuulemisen myötä komissio saa tarvittavia teknisiä neuvoja, joita järjestelmän asianmukainen hyödyntäminen edellyttää. Tässä yhteydessä Toine Mandersin ehdotus, jonka hän esitti viime viikolla pidetyssä trialogissa, oli erityisen tervetullut. Ehdotuksen myötä voimme varmistaa ammattijärjestöjen asianmukaisen ja tehokkaan kuulemisen sekä sisällyttää näiden kuulemistilaisuuksien tulokset päätöksiin, joita on tarkoitus tehdä komitologiamenettelyn mukaisesti. Ammattijärjestöt voivat näin osallistua tiiviisti direktiivin täytäntöönpanoon. Sokerina pohjalla todettakoon, että arvostan parlamentin ehdottamia lisäyksiä yhteiseen kantaan. Mainitsen esimerkkeinä ensinnäkin ammattijärjestöjen myöntämät ammattikortit, toiseksi mahdollisuuden lisätä yhteensovittamista tulevaisuudessa muiden ammattien osalta ja kolmanneksi väärinkäytön vastaisen lausekkeen, jolla estetään niin sanottu "pätevyyksien ostaminen". Haluan lopuksi osoittaa kunnioitusta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenille heidän rakentavasta lähestymistavastaan, jonka avulla pääsimme sopimukseen neuvoston kanssa joutumatta turvautumaan sovittelumenettelyyn."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier le rapporteur, M. Zappalà, pour son projet de recommandation, qui constitue, à certains égards, un complément utile à la position commune du Conseil et qui soutient en tous points les objectifs essentiels contenus dans la proposition de la Commission. Je tiens également à remercier les rapporteurs fictifs, Mme Weiler, Mme Rühle et M. Lambsdorff, pour leur coopération et l’attitude constructive dont ils ont fait preuve en vue d’aboutir à un accord avec le Conseil à propos de cette législation capitale pour le marché intérieur. Vous le savez tous: la présente directive représente une contribution concrète importante en vue de favoriser la mobilité des compétences. Elle couvre une très vaste gamme de problèmes qui intéressent beaucoup les professionnels et leurs clients. Grâce au compromis raisonnable qui a pu être obtenu sur le texte, nous enregistrons une belle réussite au niveau du marché intérieur. Le résultat final établit un équilibre entre le droit à la libre circulation des professionnels qualifiés et la nécessité de protéger les consommateurs. Je me félicite particulièrement du maintien des cinq niveaux de qualification, qui jouent un rôle capital dans le système de reconnaissance professionnelle à l’échelon européen depuis quinze ans. La solution obtenue garantit la transparence nécessaire à l’application du système et elle maintient les garanties actuelles à l’égard des travailleurs migrants. La directive améliore les conditions de libre circulation pour les professionnels par le biais d’une simplification et d’une clarification des règles, en particulier les mesures provisoires relatives aux services transfrontaliers. Je reconnais volontiers le rôle constructif joué par l’Assemblée en vue d’aboutir à un juste degré de flexibilité pour le prestataire d’un service professionnel souhaitant exercer ses activités dans un autre pays de l’Union. Dans une Europe élargie, il est devenu capital d’améliorer l’efficacité des systèmes de gestion de notre législation. Les mécanismes et procédures prévus par la directive actualisent ceux qui existent actuellement et devraient garantir l’efficacité de leur application dans les années à venir. Le nouveau régime de reconnaissance automatique des spécialisations médicales concilie en particulier le besoin de simplification avec les exigences légitimes émises par la profession. Pour sa part, la Commission se réjouit de la proposition de consulter les associations professionnelles, car cela lui permettra de bénéficier des conseils techniques nécessaires au bon fonctionnement du système. À ce propos, la suggestion émise par M. Toine Manders à l’occasion du trilogue de la semaine passée a été particulièrement bien accueillie. Elle nous permettra de garantir une consultation utile et efficace des organisations professionnelles et d’introduire les résultats de cette consultation dans les décisions qui seront prises par le biais de la comitologie. Les associations professionnelles seront donc étroitement associées à la mise en œuvre de la directive. Enfin et surtout, je me félicite des ajouts à la position commune suggérés par l’Assemblée, en particulier ceux-ci: primo, la possibilité offerte aux associations professionnelles d’instaurer des cartes professionnelles; secundo, la possibilité d’harmoniser davantage à l’avenir d’autres professions, et tertio, la clause anti-abus destinée à empêcher le «shopping des qualifications». Permettez-moi, pour conclure, de rendre hommage aux membres de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs pour leur attitude constructive, qui nous a permis de conclure un accord avec le Conseil sans devoir recourir à la conciliation."@fr8
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@hu11
"Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore, onorevole Zappalà, per il suo progetto di raccomandazione, che sotto alcuni aspetti funge da utile integrazione alla posizione comune del Consiglio e sostiene integralmente gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione. Vorrei ringraziare anche i relatori ombra, onorevoli Weiler, Rühle e Lambsdorff, per la collaborazione e per l’atteggiamento costruttivo assunto nel perseguire un accordo con il Consiglio in merito a questo atto legislativo essenziale per il mercato unico. Come tutti voi sapete, questa direttiva rappresenta un importante contributo pratico alla mobilità delle professionalità. Riguarda una vasta gamma di questioni di notevole interesse per le professioni e per i relativi clienti. L’aver raggiunto un compromesso ragionevole sul testo costituisce per noi un importante successo nell’ambito del mercato interno. Il risultato finale stabilisce un equilibrio tra il diritto di libera circolazione di professionisti pienamente qualificati e l’esigenza di tutelare i consumatori. Sono particolarmente favorevole al mantenimento di cinque livelli di qualifica, che hanno svolto un ruolo centrale nell’operazione di riconoscimento professionale a livello comunitario negli ultimi 15 anni. Questa soluzione assicura la trasparenza necessaria all’applicazione del sistema e mantiene le garanzie esistenti per i migranti. La direttiva migliora le condizioni di libera circolazione dei professionisti mediante norme più semplici e chiare, in particolare per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri. Sono lieto di riconoscere che il Parlamento ha svolto un ruolo costruttivo nel raggiungimento di un giusto grado di flessibilità per il prestatore di un servizio professionale che desideri esercitare la propria attività altrove all’interno dell’Unione. In un’Europa allargata, disporre di sistemi più efficaci per la gestione della nostra legislazione è diventata un’assoluta necessità. I meccanismi e le procedure previste dalla direttiva aggiornano gli strumenti esistenti e dovrebbero assicurare l’efficace attuazione della stessa negli anni a venire. In particolare, il nuovo regime per il riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche concilia il bisogno di semplificazione con le legittime esigenze della professione. A sua volta, la consultazione delle associazioni professionali offrirà alla Commissione la consulenza tecnica necessaria per il corretto funzionamento del sistema. Il suggerimento che Toine Manders ha dato in questo senso in seno al trilogo della settimana scorsa è stato accolto con particolare favore. Grazie ad esso possiamo garantire una consultazione adeguata ed efficace delle organizzazioni professionali e integrare i risultati di tale consultazione nelle decisioni da prendersi mediante comitatologia. Le associazioni professionali verranno così coinvolte da vicino nell’attuazione della direttiva. Come ultima osservazione, ma non per questo meno importante, vorrei dire che apprezzo le aggiunte alla posizione comune suggerite dal Parlamento, come quelle che riguardano, in primo luogo, la possibilità che le associazioni professionali creino tessere professionali; in secondo luogo, la possibilità futura di un’ulteriore armonizzazione per altre professioni; in terzo luogo, la clausola antiabuso che eviterà la cosiddetta “compravendita delle qualifiche”. In conclusione, vorrei rendere omaggio ai membri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori per aver adottato un approccio costruttivo che ha permesso un accordo con il Consiglio senza che fosse necessaria la conciliazione."@it12
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@lt14
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@lv13
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik de rapporteur, de heer Zappalà, bedanken voor zijn ontwerpaanbeveling, die in bepaalde opzichten een nuttige aanvulling vormt op het gemeenschappelijke standpunt van de Raad en waarin de fundamentele doelstellingen van het Commissievoorstel volledig worden ondersteund. Ook wil ik de schaduwrapporteurs, mevrouw Weiler, mevrouw Rühle en de heer Lambsdorff bedanken voor hun medewerking en hun constructieve bijdrage aan een overeenkomst met de Raad over dit wezenlijke onderdeel van de internemarktwetgeving. Zoals u allen weet levert deze richtlijn een belangrijke praktische bijdrage aan de mobiliteit van vaardigheden. Ze beslaat uiteenlopende zaken die van groot belang zijn voor de diverse beroepen en voor de opdrachtgevers. We hebben een redelijk compromis over de tekst kunnen sluiten, wat heeft geleid tot zeer geslaagde regelgeving op het gebied van de interne markt. Het eindresultaat vormt een evenwicht tussen het recht op vrij verkeer van volledig gekwalificeerde beroepsbeoefenaren en de noodzaak om consumenten te beschermen. In het bijzonder juich ik toe dat de vijf kwalificatieniveaus, die de afgelopen vijftien jaar een centrale rol hebben gespeeld bij de beroepserkenning in EU-verband, zijn gehandhaafd. Hierdoor wordt de transparantie gewaarborgd die nodig is voor de toepassing van het stelsel, en blijven de bestaande garanties voor migranten intact. In de richtlijn worden de voorwaarden voor het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren via eenvoudigere en duidelijkere regels verbeterd, vooral als het gaat om de tijdelijke verlening van grensoverschrijdende diensten. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat het Parlement een constructieve rol heeft gespeeld waardoor de verlener van een professionele dienst die zijn activiteit elders in de Unie wil verrichten, nu over de juiste mate van flexibiliteit beschikt. In een uitgebreid Europa is het een absolute noodzaak dat de systemen voor het beheer van onze wetgeving doeltreffender worden. De in de richtlijn genoemde mechanismen en procedures vervangen de bestaande mechanismen en procedures en dienen in de komende jaren te zorgen voor een efficiënte uitvoering ervan. Met name wordt in de nieuwe regeling voor de automatische erkenning van medische specialismen de noodzaak van vereenvoudiging met de legitieme eisen van de beroepsgroep verzoend. Dankzij het overleg met beroepsverenigingen krijgt de Commissie het technische advies dat nodig is om het systeem goed te laten werken. Wat dit betreft was de suggestie van Toine Manders tijdens de trialoog afgelopen week bijzonder welkom. Die suggestie biedt een handvat voor een adequaat en doeltreffend overleg met beroepsorganisaties en de resultaten van dat overleg kunnen worden meegenomen in de besluitvorming die via comitologie moet geschieden. Op deze wijze zullen beroepsverenigingen nauw bij de uitvoering van de richtlijn worden betrokken. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, ben ik blij dat het Parlement enkele zaken aan het gemeenschappelijk standpunt wil toevoegen, zoals ten eerste, de mogelijkheid voor beroepsverenigingen om beroepslegitimaties te realiseren, ten tweede de mogelijkheid van verdere harmonisering voor nog meer beroepen in de toekomst, en ten derde de antimisbruikclausule die zogenaamde “qualification shopping” zal uitsluiten. Tot slot wil ik de leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming complimenteren met hun constructieve aanpak, die overeenstemming met de Raad mogelijk heeft gemaakt zonder dat bemiddeling nodig was."@nl3
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço ao relator, senhor deputado Zappalà, a sua proposta de recomendação, que vem, utilmente, completar a posição comum do Conselho em determinados aspectos e que apoia plenamente os objectivos essenciais da proposta da Comissão. Gostaria também de agradecer aos relatores-sombra, as senhoras deputadas Weiler e Rühle e o senhor deputado Lambsdorff, a sua cooperação e atitude construtiva para conseguir chegar a acordo com o Conselho nesta peça fundamental da legislação relativa ao mercado único. Como todos sabeis, a presente directiva representa um importante contributo prático para a mobilidade das profissões. Cobre uma vasta gama de aspectos de grande interesse para os diversos profissionais, assim como para os seus clientes. Um compromisso razoável sobre o texto é, para nós, um sucesso de monta no âmbito do mercado interno. O resultado final consegue um equilíbrio entre o direito à livre circulação de profissionais plenamente qualificados e a necessidade de proteger os consumidores. Acolho com particular satisfação a manutenção dos cinco níveis de qualificação, que desempenharam um papel fundamental no reconhecimento profissional a nível da UE nos últimos 15 anos. Esta solução garante a transparência necessária para aplicar o sistema e mantém as garantias de que os emigrantes já beneficiam. A directiva melhora as condições da livre circulação de profissionais através de regras mais simples e claras, em particular no que diz respeito à prestação temporária de serviços além-fronteiras. É com satisfação que verifico que o Parlamento teve uma acção construtiva para se atingir o grau de flexibilidade adequado para quem presta um serviço a nível profissional e pretende exercer a sua actividade em qualquer local da União. Numa Europa alargada, tornaram-se absolutamente imprescindíveis sistemas de gestão da nossa legislação mais eficazes. Os mecanismos e procedimentos estabelecidos pela directiva actualizam os já existentes e deviam garantir a sua eficaz execução nos próximos anos. Em especial, o novo regime de reconhecimento automático das especializações médicas reconcilia a necessidade de simplificação com as legítimas exigências da profissão. Por seu lado, a consulta das associações profissionais providenciará à Comissão o aconselhamento técnico necessário para uma gestão adequada do sistema. Neste aspecto, a sugestão do deputado Toine Manders no trílogo da semana passada foi especialmente bem acolhida. Permite-nos assegurar a consulta, adequada e eficaz, das organizações profissionais e aproveitar os resultados dessa consulta para as decisões a tomar através da comitologia. Assim, as associações profissionais estarão estreitamente associadas à execução da directiva. Por fim, mas não menos importante, acolho com satisfação os aditamentos à posição comum sugeridos pelo Parlamento, como é o caso dos que se referem: primeiro, à possibilidade de as associações profissionais emitirem carteiras profissionais; depois, à possibilidade de harmonizar ainda mais, de futuro, outras profissões; e, em terceiro lugar, à cláusula anti-abuso, que impedirá a chamada “caça às qualificações”. Terminarei prestando homenagem aos membros da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores pela sua abordagem construtiva, que permitiu o acordo com o Conselho sem a necessidade de conciliação."@pt17
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@sk18
"Mr President, I wish to thank the rapporteur, Mr Zappalà, for his draft recommendation, which usefully completes the Council common position in some aspects and fully supports the essential objectives of the Commission’s proposal. I also wish to thank the shadow rapporteurs, Mrs Weiler, Mrs Rühle and Mr Lambsdorff for their cooperation and constructive attitude in working towards an agreement with the Council on this vital piece of single market legislation. As you all know, this directive is an important practical contribution to skills mobility. It covers a large variety of issues of great interest to the professions and also to their clients. A reasonable compromise on the text provides us with a major success story in the field of the internal market. The final result strikes a balance between the right to free movement of fully qualified professionals and the need to protect consumers. In particular, I welcome the maintenance of the five levels of qualification, which have played a central role in the operation of professional recognition at EU level over the last 15 years. This solution ensures the transparency necessary for the application of the system and keeps existing guarantees for migrants. The directive improves conditions of free movement for professionals through simpler and clearer rules, in particular for the temporary provision of cross-border services. I am happy to acknowledge that Parliament has played a constructive role in achieving the right degree of flexibility for the provider of a professional service who wishes to exercise his activity elsewhere in the Union. In an enlarged Europe, more effective systems for managing our legislation have become an absolute necessity. The mechanisms and procedures provided for in the directive update the existing ones and should ensure its efficient implementation in the years to come. In particular, the new regime for the automatic recognition of medical specialities reconciles the need for simplification with the legitimate demands of the profession. For its part, the consultation of professional associations will provide the Commission with the technical advice necessary for the proper running of the system. Toine Manders’ suggestion, in this respect, at last week’s trialogue was particularly welcome. It enables us to ensure a proper and effective consultation of professional organisations and feed in the results of that consultation in the decisions to be taken through comitology. Professional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive. Last, but not least, I appreciate the additions to the common position suggested by Parliament, such as those regarding: firstly, the possibility for professional associations to create professional cards; secondly, the possibility of further harmonisation for additional professions in the future; and, thirdly, the anti-abuse clause which will preclude so-called ‘qualifications shopping’. To conclude, I wish to pay tribute to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their constructive approach that has enabled an agreement with the Council without the need for conciliation."@sl19
". Herr talman! Jag vill tacka föredraganden, Stefano Zappalà, för hans förslag till rekommendation, vilket med fördel kompletterar rådets gemensamma ståndpunkt inom vissa aspekter och till fullo stöder huvudmålsättningarna i kommissionens förslag. Jag vill också tacka skuggföredragandena, Barbara Weiler, Heide Rühle och Alexander Lambsdorff, för deras samarbete och konstruktiva inställning till arbetet mot ett avtal med rådet i denna viktiga lagstiftning om den inre marknaden. Som ni alla vet innebär detta direktiv ett viktigt praktiskt bidrag till rörligheten för kvalificerade yrkesutövare. Det omfattar ett brett spektrum av frågor av stort intresse för yrkeskårerna och även för deras kunder. En rimlig kompromiss om texten ger oss en viktig historia om framgång inom den inre marknadens område. Slutresultatet blir en balans mellan rätten till fri rörlighet för fullt kvalificerade yrkesutövare och behovet att skydda konsumenterna. Jag välkomnar särskilt att de fem kvalificeringsnivåerna behålls, vilka har spelat en central roll i erkännandet av yrkeskvalifikationer på EU-nivå under de senaste 15 åren. Denna lösning ger den öppenhet som behövs för att använda systemet och leder till att de befintliga garantierna för invandrare bibehålls. Genom direktivet förbättras villkoren för den fria rörligheten för yrkesutövare genom enklare och tydligare regler, särskilt för ett tillfälligt erbjudande av gränsöverskridande tjänster. Jag är glad över att kunna bekräfta att parlamentet har spelat en konstruktiv roll i uppnåendet av rätt grad av flexibilitet för den som utför en professionell tjänst och som vill utöva sin verksamhet någon annanstans i unionen. I ett utvidgat EU har effektivare system för hanteringen av vår lagstiftning blivit en absolut nödvändighet. De mekanismer och förfaranden som föreskrivs i direktivet innebär att de befintliga uppdateras, vilket bör säkerställa att de genomförs på ett effektivt sätt under de kommande åren. Särskilt förenar det nya systemet för automatiskt erkännande av medicinska specialiteter behovet av en förenkling med de välgrundade kraven inom yrket. Samrådet med branschföreningar kommer å sin sida att ge kommissionen de tekniska råd som behövs för att systemet skall fungera på rätt sätt. Toine Manders förslag i detta avseende i förra veckans trialog var särskilt välkommet. Det gör att vi kan säkerställa ett korrekt och effektivt samråd med branschorganisationer och föra in resultaten från detta samråd i de beslut som skall fattas genom kommittéförfarandet. Branschföreningar kommer därför att vara djupt involverade i direktivets införlivande. Sist men inte minst uppskattar jag de tillägg till den gemensamma ståndpunkten som har föreslagits av parlamentet, särskilt dem som rör för det första möjligheten för branschföreningar att skapa yrkeskort, för det andra möjligheten till ytterligare harmonisering för fler yrken i framtiden och för det tredje den klausul mot missbruk som kommer att förhindra så kallad kvalifikationsshopping. Som avslutning vill jag ge ett erkännande till ledamöterna i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd för deras konstruktiva infallsvinkel som har möjliggjort ett avtal med rådet utan behov av förlikning."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph