Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-10-Speech-2-299"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050510.26.2-299"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@en4
lpv:translated text
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@cs1
"Det drejer sig om langt mere end blot at revidere den tredje fællesskabsstøtteramme. Jeg vil gerne fortælle hr. Papadimoulis, hvilken fase vi er i. Som De ved, har de græske myndigheder i rette tid fremsendt en beskrivelse af alle de forvaltnings- og kontrolsystemer for EFRU, der er etableret i Grækenland. Som opfølgning bekræftede en revision i oktober 2003 - foretaget af GD Regionalpolitiks tjenester - at der var alvorlige mangler i systemerne og forvaltningsprocessen. Vi blev enige med de græske myndigheder om en handlingsplan, og sidste frist for gennemførelsen af foranstaltningerne i planen var udgangen af september 2004. Resultaterne af handlingsplanen er blevet analyseret. Konklusionen var, at visse typer af aktioner, der blev samfinansieret, og visse aktioner, der blev overført fra anden til tredje fællesskabsstøtteramme, ikke giver anledning til støtte fra EFRU. Vi bekræftede også alvorlige svagheder ved forvaltnings- og kontrolsystemerne. Eftersom de græske myndigheder ikke undersøgte uregelmæssighederne og ikke foretog de nødvendige finansielle justeringer, oplyste generaldirektoratet dem om, at Kommissionen muligvis ville suspendere foreløbige EFRU-betalinger for specifikke foranstaltninger i operative programmer, der var berørt af de nævnte uregelmæssigheder. Der var mange møder mellem januar og maj 2005, og under hele denne proces understregede Kommissionen, at det var helt nødvendigt at nå frem til en samlet løsning, der betyder, at betalingerne kan fortsætte på et forsvarligt grundlag i fremtiden. Som svar på Deres spørgsmål skal omfanget af enhver rettelse fuldt ud afspejle resultaterne af revisionen, men tabet af fællesskabsmidler kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt. Jeg kan sige, at der vil blive anvendt standardkorrektioner i overensstemmelse med forordningerne. Da de forhandlinger, som har fundet sted, indtil videre ikke har ført til en aftale, går Kommissionen desuden videre med foranstaltninger, der kan føre til afgørelser om suspension. Vi vil imidlertid holde muligheden åben for at fortsætte dialogen for at finde en løsning. Det næste møde med de græske myndigheder finder sted i morgen. Når drøftelserne med de græske myndigheder er afsluttet, kan jeg skriftligt oplyse Dem om, hvilke programmer der er berørt og i hvilket omfang. Hvad angår ændringen af tredje fællesskabsstøtteramme, har Kommissionen fået oplyst, at det græske økonomiministerium agter at indsende en ansøgning i løbet af året. Indtil videre har Kommissionen imidlertid ikke modtaget nogen forslag om overførsel af midler mellem programmer."@da2
". Es handelt sich um weit mehr als nur eine Revision des Dritten Gemeinschaftlichen Förderkonzepts. Ich möchte Herrn Papadimoulis über den derzeitigen Stand informieren. Wie Sie wissen, legten die griechischen Behörden fristgemäß eine Beschreibung des gesamten in Griechenland eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems für den EFRE vor. Eine im Oktober 2003 von den Dienststellen der Generaldirektion Regionalpolitik durchgeführte Prüfung bestätigte die Existenz ernster Mängel in den Systemen und im Verwaltungsprozess. Wir vereinbarten mit den griechischen Behörden einen Aktionsplan. Der Endtermin für die Umsetzung der darin vorgesehenen Maßnahmen war Ende September 2004. Die laut Aktionsplan zu erbringenden Leistungen wurden analysiert. Man kam zu dem Schluss, dass bestimmte Arten von kofinanzierten Maßnahmen und bestimmte Maßnahmen, die aus dem Zweiten in das Dritte Gemeinschaftliche Förderkonzept übernommen worden waren, den aus dem EFRE bereitgestellten Beitrag nicht rechtfertigten. Wir bestätigten ferner, dass das Verwaltungs- und Kontrollsystem ernsthafte Mängel aufwies. Da weder eine Untersuchung der Unregelmäßigkeiten noch die erforderlichen finanziellen Korrekturen durch die griechischen Behörden erfolgten, wurden diese von der Generaldirektion in Kenntnis gesetzt, dass die Kommission die Aussetzung von EFRE-Interimszahlungen für spezielle Maßnahmen im Rahmen der operationellen Programme erwägt, die von den oben genannten Unregelmäßigkeiten betroffen waren. Von Januar bis Mai 2005 fanden zahlreiche Treffen statt, bei denen die Kommission stets betonte, dass dringend eine Gesamtlösung gefunden werden muss, damit die Zahlungen künftig auf solider Grundlage fortgesetzt werden können. In Beantwortung Ihrer Frage ist festzustellen, dass sich der Umfang potenzieller Korrekturen nach den Ergebnissen der Prüfung richten wird, doch zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine genauen Angaben zur Höhe der Mittelkürzungen machen. Ich kann allerdings feststellen, dass in Übereinstimmung mit den entsprechenden Regelungen Pauschalkorrekturen vorgenommen werden. Da die bisherigen Diskussionen zu keiner Einigung geführt haben, hat die Kommission inzwischen außerdem Maßnahmen ergriffen, die eine Aussetzung der Zahlungen zur Folge haben könnten. Unabhängig davon sorgen wir dafür, dass der Dialog im Interesse einer Lösung fortgesetzt werden kann. Die nächste Beratung mit den griechischen Behörden wird morgen stattfinden. Nach Abschluss der Beratungen mit den griechischen Behörden werde ich in der Lage sein, Ihnen schriftlich mitzuteilen, welche Programme in welchem Umfang betroffen sein werden. Was die Änderung des Dritten Gemeinschaftlichen Förderkonzepts betrifft, so liegen der Kommission Informationen vor, denen zufolge das griechische Finanzministerium beabsichtigt, im Verlaufe des Jahres einen Antrag einzureichen. Bisher sind bei der Kommission jedoch noch keine Vorschläge für einen Transfer von Mitteln zwischen den Programmen eingegangen."@de9
"Το θέμα είναι πολύ ευρύτερο από μια απλή αναθεώρηση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Θα ήθελα να ενημερώσω τον κ. Παπαδημούλη σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές αρχές παρείχαν εγκαίρως περιγραφή ολόκληρων των συστημάτων συνολικής διαχείρισης και ελέγχου του ΕΤΠΑ που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε, τον Οκτώβριο του 2003 ένας έλεγχος –ο οποίος διεξήχθη από τις αρχές της Γενικής Διεύθυνσης για την Περιφερειακή Πολιτική– επιβεβαίωσε την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στα συστήματα και στη διαδικασία διαχείρισης. Συμφωνήσαμε για την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης με τις ελληνικές αρχές· η τελική προθεσμία για την εφαρμογή των δράσεων σύμφωνα με το σχέδιο ήταν το τέλος Σεπτεμβρίου του 2004. Τα παραδοτέα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης έχουν αναλυθεί. Το συμπέρασμα ήταν ότι ορισμένοι τύποι πράξεων που συγχρηματοδοτήθηκαν και ορισμένες πράξεις που μεταφέρθηκαν από το Δεύτερο στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν αιτιολογούν τη συνδρομή από το ΕΤΠΑ. Επιβεβαιώσαμε επίσης την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Λόγω του γεγονότος ότι οι ελληνικές αρχές δεν διερεύνησαν τις παρατυπίες και δεν προχώρησαν στις απαραίτητες δημοσιονομικές διορθώσεις, η Γενική Διεύθυνση τους ανακοίνωσε την ενδεχόμενη αναστολή από την Επιτροπή των προκαταβολών του ΕΤΠΑ για ειδικά μέτρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα οποία σημειώθηκαν οι προαναφερόμενες παρατυπίες. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2005, πραγματοποιήθηκαν πολλές συσκέψεις και, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή τόνιζε την αναγκαιότητα επίτευξης μιας συνολικής λύσης που θα επέτρεπε τη συνέχιση των πληρωμών σε ασφαλή βάση στο μέλλον. Σε απάντηση της ερώτησής σας, το ποσό της ενδεχόμενης διόρθωσης θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου, αλλά οι συνέπειες από πλευράς απώλειας κοινοτικών πόρων δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν ποσοτικά σε αυτό το στάδιο. Μπορώ να πω ότι θα εφαρμοστούν κατ’ αποκοπή διορθώσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επίσης, δεδομένου ότι οι συζητήσεις που διεξήχθησαν δεν έχουν οδηγήσει μέχρι τώρα σε συμφωνία, η Επιτροπή προχωρά επί του παρόντος στην εφαρμογή μέτρων που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις αναστολής. Ωστόσο, θα κρατήσουμε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεχούς διαλόγου για εξεύρεση λύσης. Η επόμενη σύσκεψη με τις ελληνικές αρχές θα διεξαχθεί αύριο. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση με τις ελληνικές αρχές, θα είμαι σε θέση να σας πληροφορήσω γραπτώς για το ποια προγράμματα επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό. Όσον αφορά την τροποποίηση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι το ελληνικό υπουργείο Οικονομίας προτίθεται να υποβάλει αίτηση εντός του έτους. Επί του παρόντος, ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει προτάσεις για μεταφορές πόρων μεταξύ προγραμμάτων."@el10
". Es mucho más amplio que una revisión del Tercer Marco Comunitario de Apoyo. Quiero explicar al señor Papadimoulis en qué fase nos encontramos. Como usted sabe, las autoridades griegas presentaron oportunamente una descripción de todos los sistemas de control y gestión del FEDER establecidos en Grecia. A raíz de ello, en octubre de 2003 los servicios de la Dirección General de Política Regional llevaron a cabo una auditoria que confirmó la existencia de graves deficiencias en los sistemas y en el proceso de gestión. Acordamos un plan de acción con las autoridades griegas; el plazo final para la aplicación de las medidas del plan expiraba a finales de septiembre 2004. Se han analizado los resultados del plan de acción. La conclusión es que ciertos tipos de operaciones cofinanciadas y ciertas operaciones que pasaron del Segundo al Tercer Marco Comunitario de Apoyo no justifican la contribución del FEDER. Asimismo, hemos confirmado la existencia de graves deficiencias en los sistemas de control y gestión. Puesto que las autoridades griegas no investigaron las irregularidades y no hicieron las correcciones financieras necesarias, la Dirección General les informó de que la Comisión podría suspender los pagos provisionales del FEDER destinados a medidas específicas de los programas operativos afectados por las irregularidades mencionadas. Se han celebrado varias reuniones entre enero y mayo de 2005 y, durante este proceso, la Comisión ha hecho hincapié en la urgencia de llegar a una solución que permita seguir haciendo pagos en el futuro sobre una base sólida. En respuesta a su pregunta, el importe de cualquier corrección deberá tener en cuenta plenamente los resultados de la auditoria, pero las consecuencias en términos de pérdida de fondos comunitarios no pueden cuantificarse en este momento. Puedo decir que se aplicarán correcciones de tarifa fija, de conformidad con la normativa. Asimismo, puesto que los debates que se han celebrado de momento no han desembocado en un acuerdo, la Comisión está tomando medidas que pueden conducir a decisiones de suspensión. Sin embargo, mantendremos abierta la posibilidad de un diálogo continuo para encontrar una solución. La próxima reunión con las autoridades griegas tendrá lugar mañana. Cuando se cierre el debate con las autoridades griegas, le informaré por escrito de los programas que se verán afectados y hasta qué punto se verán afectados. Respecto de la modificación del Tercer Marco Comunitario de Apoyo, se ha informado a la Comisión de que el Ministro de Economía griego tiene la intención de presentar una solicitud en el curso del año. Sin embargo, hasta la fecha la Comisión no ha recibido propuestas para la transferencia de fondos entre programas."@es20
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@et5
". Kysymys on paljon muustakin kuin vain kolmannen tukikehyksen uudelleentarkastelusta. Haluaisin kertoa jäsen Papadimoulisille, missä vaiheessa olemme. Kuten tiedätte, Kreikan viranomaiset toimittavat ajoissa kuvauksen EAKR:n koko hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä Kreikassa. Tämän jälkeen lokakuussa 2003 – aluepolitiikan pääosaston toteuttamassa – tarkastuksessa vahvistui, että järjestelmissä ja hallinnointiprosessissa oli vakavia puutteita. Sovimme Kreikan viranomaisten kanssa toimintasuunnitelmasta, ja suunnitelmaan sisältyvät toimet oli toteutettava syyskuun 2004 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelman tulokset analysoitiin. Päätelmien mukaan tietyt yhteisrahoitetut toimenpiteet ja tietyt toimenpiteet, jotka oli siirretty toisesta yhteisön tukikehyksestä kolmanteen, eivät oikeuta EAKR:sta maksettavaan tukeen. Vahvistimme myös hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä havaitut vakavat puutteet. Koska Kreikan viranomaiset eivät tutkineet väärinkäytöksiä eivätkä tehneet tarvittavia rahoitusoikaisuja, pääosasto ilmoitti heille, että komissio saattaa lykätä EAKR:n välimaksujen maksatusta niiden toimintaohjelmiin sisältyvien erityistoimien osalta, joissa ilmeni edellä mainittuja säännönvastaisuuksia. Tammi- ja helmikuun 2005 välisenä aikana pidettiin useita kokouksia, ja tämän prosessin aikana komissio korosti, että oli ehdottoman tärkeää löytää sellainen kokonaisratkaisu, jonka avulla maksatusta voitaisiin jatkaa terveeltä pohjalta. Vastauksena kysymykseenne totean, että oikaisujen suuruus on määritettävä kaikkien tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella, mutta väärinkäytöksistä aiheutuvia yhteisön varojen menetyksiä ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Voin todeta, että tässä sovelletaan asetusten mukaisia kiinteitä oikaisuja. Koska käydyt keskustelut eivät ole toistaiseksi johtaneet sopimukseen, komissio toteuttaa parhaillaan toimia, jotka saattavat johtaa päätökseen maksatuksen keskeyttämisestä. Pidämme kuitenkin avoinna mahdollisuuden jatkuvaan vuoropuheluun ratkaisun löytämiseksi. Seuraava kokous Kreikan viranomaisten kanssa on huomenna. Kun keskustelu Kreikan viranomaisten kanssa on käyty, voin ilmoittaa teille kirjallisesti, mihin ohjelmiin toimet kohdistuvat ja missä määrin. Mitä yhteisön kolmannen tukikehyksen muuttamiseen tulee, komissiolle on ilmoitettu, että Kreikan valtiovarainministeri pyrkii toimittamaan hakemuksen vuoden loppuun mennessä. Toistaiseksi komissio ei kuitenkaan ole vastaanottanut yhtään ehdotusta varojen siirrosta muihin ohjelmiin."@fi7
". C’est bien plus qu’une simple révision du troisième cadre communautaire d’appui. Je voudrais informer M. Papadimoulis de l’étape à laquelle nous nous trouvons. Comme vous le savez, les autorités grecques ont transmis en temps utile une description de l’ensemble des systèmes de gestion et de vérification du FEDER appliqués en Grèce. En guise de suivi, un audit mené en octobre 2003 par les services de la direction générale de la politique régionale a confirmé l’existence de graves irrégularités dans les systèmes et les procédures de gestion. Nous avons convenu d’un plan d’action avec les autorités grecques, l’échéance pour la mise en œuvre des mesures prévues dans ce plan étant le mois de septembre 2004. Les résultats du plan d’action ont été examinés. On en a conclu que certains types d’activités cofinancées et certaines activités menées à partir des deuxième et troisième cadres communautaires d’appui ne justifient pas le recours au FEDER. Nous avons également confirmé l’existence de graves manquements dans les systèmes de gestion et de contrôle. Étant donné que les autorités grecques n’ont pas enquêté sur ces irrégularités et n’ont pas apporté les corrections financières nécessaires, la direction générale les a informées de l’éventuelle suspension, par la Commission, des paiements intermédiaires au titre du FEDER en faveur des mesures spécifiques des programmes opérationnels touchés par les irrégularités susmentionnées. De nombreuses rencontres ont eu lieu entre janvier et mai 2005. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a souligné la nécessité de trouver de toute urgence une solution globale qui permettrait de poursuivre les paiements de manière sûre. En réponse à votre question, le montant des corrections devra tenir pleinement compte des résultats de l’audit, mais les pertes des Fonds communautaires ne peuvent être quantifiées à l’heure actuelle. Je peux vous dire que des corrections forfaitaires seront apportées, conformément à la législation. Par ailleurs, dans la mesure où les discussions organisées n’ont pas, jusqu’à présent, permis de dégager un accord, la Commission poursuit la procédure pouvant aboutir à une suspension. Néanmoins, nous maintenons la possibilité de poursuivre le dialogue afin de dégager une solution. La prochaine rencontre avec les autorités grecques se tiendra demain. Dès que le débat avec celles-ci sera clos, je serai en mesure de vous communiquer par écrit les programmes touchés et dans quelle mesure ils le sont. Concernant la modification du troisième cadre communautaire d’appui, la Commission a été informée que le ministère grec des finances entend introduire une demande dans le courant de l’année. Jusqu’à présent, la Commission n’a cependant reçu aucune proposition de transfert de fonds entre les programmes."@fr8
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@hu11
"E’ molto più di una semplice revisione del Terzo quadro comunitario di sostegno. Vorrei spiegare all’onorevole Papadimoulis a che punto stiamo. Com’è noto, le autorità greche hanno fornito, a tempo debito, una descrizione dell’intero sistema di gestione e controllo relativo al FESR in Grecia. Nell’ambito dell’attività di nell’ottobre 2003, i servizi della Direzione generale della politica regionale hanno effettuato una revisione che ha confermato l’esistenza di gravi lacune nei sistemi e nel processo di gestione. Abbiamo concordato un piano d’intervento con le autorità greche; la scadenza finale per l’attuazione delle azioni previste dal piano era la fine di settembre 2004. Gli elementi del piano d’azione sono stati oggetto di analisi. La conclusione cui si è pervenuti è stata che certe operazioni che sono state cofinanziate e determinati interventi che sono stati trasferiti dal Secondo al Terzo quadro comunitario di sostegno non giustificano il contributo a titolo del FESR. Abbiamo anche avuto conferma dell’esistenza di gravi punti deboli nei sistemi di gestione e controllo. Poiché le autorità greche non hanno indagato sulle irregolarità e non hanno apportate le dovute correzioni finanziarie, la Direzione generale le ha informate della possibile sospensione, da parte della Commissione, dei versamenti intermedi del FESR a favore di misure specifiche dei programmi operativi interessati dalle suddette irregolarità. Tra gennaio e maggio 2005 hanno avuto luogo numerosi incontri e, in ogni fase del processo, la Commissione ha sottolineato l’urgenza di giungere a una soluzione globale che consenta in futuro di continuare a erogare i pagamenti su base regolare. Per rispondere alla sua domanda, la somma relativa a ciascuna correzione dovrà tenere conto appieno di quanto emerso dalla revisione, ma le conseguenze in termini di perdita di fondi comunitari non può essere quantificata in questa fase. Posso dire che saranno applicate correzioni a importo fisso in conformità dei regolamenti. Inoltre, dato che le discussioni svolte non hanno portato finora a nessun accordo, la Commissione sta attualmente procedendo con misure che possono sfociare in decisioni di sospensione. Ciononostante, non precluderemo la possibilità di un dialogo continuo per trovare a una soluzione. Il prossimo incontro con le autorità greche si terrà domani. Una volta concluso il dibattito con le autorità greche, sarò in grado di comunicare per iscritto quali sono i programmi interessati e in quale misura. Per quanto riguarda la modifica del Terzo quadro comunitario di sostegno, la Commissione è stata informata del fatto che il ministero greco delle Finanze intende presentare una domanda nel corso dell’anno. Finora, tuttavia, la Commissione non ha ricevuto proposte in merito a trasferimenti di fondi tra programmi."@it12
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@lt14
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@lv13
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@mt15
". Het is veel breder dan alleen een kritische beoordeling van het derde communautair bestek voor bijstandsverlening. Ik wil de heer Papadimoulis graag vertellen in welke fase we verkeren. Zoals u weet, hebben de Griekse autoriteiten op het gepaste moment een beschrijving verstrekt van het beheer en de controlesystemen van het EFRO die in Griekenland zijn ingesteld. In de follow-up heeft een audit, die is uitgevoerd door de diensten van het DG Regionaal beleid, in oktober 2003 het bestaan van ernstige onvolkomenheden in de systemen en het beheerproces bevestigd. We zijn met de Griekse autoriteiten een actieplan overeengekomen. De uiterste termijn voor de tenuitvoerlegging van de acties uit hoofde van dit plan was eind september 2004. De te leveren prestaties van het actieplan zijn geanalyseerd. De conclusie luidde dat bepaalde typen activiteiten die werden medegefinancierd, en bepaalde activiteiten die zijn overgebracht van het tweede naar het derde communautair bestek voor bijstandsverlening, de bijdrage van het EFRO niet rechtvaardigen. We hebben ook het bestaan bevestigd van ernstige tekortkomingen in het beheer en de controlesystemen. Aangezien de Griekse autoriteiten de onregelmatigheden niet hebben onderzocht en niet de noodzakelijke financiële correcties hebben toegepast, heeft het directoraat-generaal hen ingelicht over de mogelijke opschorting van tussentijdse EFRO-betalingen door de Commissie voor bepaalde maatregelen van de operationele programma's die bij de bovengenoemde onregelmatigheden waren betrokken. Tussen januari en mei 2005 heeft een groot aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. In de loop van dit proces heeft de Commissie steeds benadrukt hoe urgent het is dat er een algemene oplossing wordt gevonden die het mogelijk maakt de betalingen in de toekomst op een gezonde basis voort te zetten. In antwoord op uw vraag: bij het vaststellen van de hoogte van een eventuele correctie zal volledig rekening moeten worden gehouden met de bevindingen van de audit, maar in dit stadium kunnen de gevolgen op het punt van het verlies van communautaire middelen nog niet worden gekwantificeerd. Ik kan wel zeggen dat, in overeenstemming met de verordeningen, uniforme correcties zullen worden toegepast. Aangezien de besprekingen die hebben plaatsgevonden, tot nu toe niet tot overeenstemming hebben geleid, werkt de Commissie momenteel ook verder aan maatregelen die kunnen leiden tot besluiten tot opschorting. Desalniettemin blijven we openstaan voor een verdere dialoog om een oplossing te vinden. De volgende ontmoeting met de Griekse autoriteiten zal morgen plaatsvinden. Wanneer het debat met de Griekse autoriteiten is afgesloten, kan ik u schriftelijk laten weten om welke programma's het gaat, en in welke mate deze programma's worden getroffen. Voorzover de wijziging van het derde communautair bestek voor bijstandsverlening hierbij is betrokken, heeft de Commissie te horen gekregen dat het Griekse ministerie van Financiën van plan is om in de loop van het jaar een aanvraag in te dienen. Tot nu toe heeft de Commissie echter geen voorstellen voor de overdracht van middelen tussen programma's ontvangen."@nl3
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@pl16
"A questão é muito mais lata do que a revisão, apenas, do 3º Quadro Comunitário de Apoio. Gostaria de dizer ao Senhor Deputado Papadimoulis em que fase estamos agora. Como sabe, as autoridades gregas entregarem atempadamente uma descrição de toda a gestão e sistemas de controlo do FEDER estabelecido para a Grécia. Como acção de acompanhamento, procedeu-se, em Outubro de 2003, a uma auditoria – levada acabo pelos serviços da Direcção Geral para a Política Regional – que confirmou a existência de graves deficiências nos sistemas e no processo de gestão. Acordámos um plano de acção com as autoridades gregas; o prazo final para a execução das acções previstas no plano era o fim de Setembro de 2004. As condições de execução do plano de acção foram analisadas. A conclusão foi que certos tipos de operações que eram co-financiadas e certas operações que passaram do Segundo para o Terceiro Quadro Comunitário de Apoio não justificam a contribuição do FEDER. Também confirmámos a existência de graves falhas na gestão e nos sistemas de controlo. Como as autoridades gregas não investigaram as irregularidades cometidas e não procederam às necessárias correcções financeiras, a Direcção-Geral informou-as da possibilidade de a Comissão suspender os pagamentos FEDER intercalares para medidas específicas dos programas operacionais afectados pelas irregularidades acima mencionadas. Tiveram lugar numerosas reuniões em Janeiro e Maio de 2005 e, através deste processo, a Comissão, salientou a urgência de se chegar a uma solução global que permitisse, no futuro, a continuação dos pagamentos numa base segura. Em resposta à sua pergunta, a quantia de qualquer correcção terá absolutamente em conta as conclusões da auditoria, mas as consequências em termos de perdas de fundos comunitários não podem ser quantificadas nesta fase. Posso adiantar que as correcções relativas ao auxílio fixo serão aplicadas, no cumprimento da regulamentação vigente. Dado que as discussões que tiveram lugar não conduziram a um acordo até agora, a Comissão está também a avançar neste momento com medidas que poderão conduzir a decisões de suspensão. Não obstante, manteremos em aberto a possibilidade de continuar o diálogo para encontrar uma solução. A próxima reunião com as autoridades gregas terá lugar amanhã. Quando a discussão com as autoridades gregas terminar, eu poderei informá-lo por escrito de quais os programas que foram afectadas e em que medida. No que diz respeito à modificação do 3º Quadro Comunitário de Apoio, a Comissão foi informada de que o Ministro das Finanças da Grécia tenciona apresentar um pedido durante o ano em curso. No entanto, até agora, a Comissão não recebeu quaisquer propostas de transferências de fundos entre programas"@pt17
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@sk18
"It is much broader than just a review of the Third Community Support Framework. I should like to tell Mr Papadimoulis what stage we are at. As you know, the Greek authorities provided at the due time a description of the entire management and control systems of the ERDF established in Greece. As a follow-up, in October 2003 an audit – carried out by the services of the Directorate-General for Regional Policy – confirmed the existence of serious deficiencies in the systems and the management process. We agreed an action plan with the Greek authorities; the final deadline for the implementation of the actions under the plan was the end of September 2004. The deliverables of the action plan have been analysed. The conclusion was that certain types of operations that were cofinanced and certain operations that were carried over from the Second to the Third Community Support Framework do not justify the contribution from the ERDF. We also confirmed the existence of serious failings in the management and control systems. As the Greek authorities did not investigate the irregularities and did not make the necessary financial corrections, the Directorate-General informed them of the possible suspension by the Commission of interim ERDF payments for specific measures of the operational programmes that were affected by the above-mentioned irregularities. Many meetings took place between January and May 2005 and, throughout this process, the Commission stressed the urgency of arriving at an overall solution that would allow payments to continue on a sound basis in the future. In response to your question, the amount of any correction will have to take full account of the audit findings, but the consequences in terms of loss of Community funds cannot be quantified at this stage. I can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations. Also, given that the discussions that have taken place have not led to an agreement so far, the Commission is currently proceeding with measures that may lead to suspension decisions. Nevertheless, we shall keep open the possibility of continued dialogue to find a solution. The next meeting with the Greek authorities will take place tomorrow. When the debate with the Greek authorities is closed I will be able to inform you in writing what programmes have been affected and to what extent. As far as the modification of the Third Community Support Framework is concerned, the Commission has been informed that the Greek Ministry of Finance intends to submit an application in the course of the year. So far, however, the Commission has received no proposals for transfers of funds between programmes."@sl19
". Det är mycket mer än bara en genomgång av den tredje ramen för gemenskapsstöd. Jag vill berätta för Dimitrios Papadimoulis vilket skede vi befinner oss i. Som ni vet överlämnade de grekiska myndigheterna i rätt tid en fullständig beskrivning av de lednings- och kontrollsystem för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som inrättades i Grekland. Som uppföljning gjordes en revision i oktober 2003 – av enheterna inom Generaldirektoratet för regionalpolitik – vilken bekräftade att det fanns allvarliga brister i systemen och ledningsprocessen. Vi enades om en handlingsplan med de grekiska myndigheterna, och den slutgiltiga tidsfristen för genomförandet av åtgärderna i planen var slutet av september 2004. Handlingsplanens möjliga resultat har analyserats. Slutsatsen blev att vissa typer av åtgärder som samfinansierades och vissa åtgärder som överfördes från den andra till den tredje ramen för gemenskapsstöd inte motiverar bidraget från ERUF. Vi bekräftade också att det fanns allvarliga brister i lednings- och kontrollsystemen. Eftersom de grekiska myndigheterna inte utredde oegentligheterna och inte gjorde de nödvändiga finansiella korrigeringarna informerade generaldirektoratet dem om att kommissionen eventuellt skulle ställa in tillfälliga ERUF-utbetalningar för specifika åtgärder i de operativa program som påverkades av ovannämnda oegentligheter. Många möten ägde rum mellan januari och maj 2005, och under hela denna process betonade kommissionen hur brådskande det var att nå fram till en totallösning som skulle göra att utbetalningarna kunde fortsätta på ett säkert sätt i framtiden. Som svar på er fråga måste man vid varje korrigering ta hänsyn till resultaten av revisionen, men konsekvenserna när det gäller förlusten av gemenskapsmedel kan inte fastställas i detta skede. Jag kan säga att schablonmässiga korrigeringar kommer att användas, i enlighet med förordningarna. Med tanke på att diskussionerna hittills inte har lett fram till någon överenskommelse går kommissionen även just nu vidare med åtgärder som kan leda till beslut om inställelse. Vi skall emellertid hålla möjligheten öppen till en fortsatt dialog för att nå fram till en lösning. Nästa möte med de grekiska myndigheterna kommer att äga rum i morgon. När debatten med de grekiska myndigheterna har avslutats kommer jag att kunna informera er skriftligt om vilka program som har påverkats och i vilken utsträckning. När det gäller ändringen av den tredje ramen för gemenskapsstöd har kommissionen fått information om att det grekiska finansministeriet har för avsikt att lämna in en ansökan under året. Hittills har kommissionen dock inte tagit emot några förslag om överföring av medel mellan program."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Danuta Hübner,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph