Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-05-09-Speech-1-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050509.17.1-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@en4
lpv:translated text
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@cs1
"Hr. formand, den 16. marts 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets og Parlamentets henstilling om filmarv og konkurrenceevnen for relaterede industrielle aktiviteter. Film er en kunstart på et skrøbeligt medie, som derfor kræver, at de offentlige myndigheder griber positivt, hurtigt og effektivt ind for at sikre dens bevaring. Film er vidnesbyrd om vores tid. Beskyttelsen af den europæiske filmarv, herunder også fællesproduktioner med tredjelande, er derfor af interesse for fremtidens generationer. For at sikre, at den europæiske filmarv videregives til kommende generationer, skal den systematisk indsamles, katalogiseres, bevares og moderniseres. Den skal derfor også kunne bruges til uddannelsesmæssige, kulturelle, forskningsmæssige eller andre ikke-kommercielle formål; under alle omstændigheder med respekt for ophavsret og dertil hørende rettigheder. Derfor har Kommissionen til hensigt at fremme europæiske standarder for katalogisering af film, og vi har derfor givet Den Europæiske Standardiseringsorganisation mandat til at gå i gang med det indledende arbejde. Det vil lette informationsudvekslingen og foreneligheden af de databaser, som filmarkiverne i alle medlemsstaterne råder over. Kommissionen vil også styrke samarbejdet mellem filmarkiverne. En fordel ved dette samarbejde er, at det bliver muligt at genfinde og genetablere film, der er gået tabt. Betænkningen og ændringsforslagene, der drøftes i dag, afspejler det grundige arbejde, som ordføreren, skyggeordføreren og formandskabet har udført. Jeg vil gerne takke hr. Hegyi for hans meget konstruktive arbejde. Kommissionen er taknemmelig over for alle dem, der har gjort det muligt at nå frem til et godt kompromis i dag. I Kommissionens forslag med Parlamentets ændringsforslag anbefales det, at medlemsstaterne indfører en forpligtelse til at deponere filmværker, som udgør en del af en medlemsstats audiovisuelle arv, og som er blevet finansieret med offentlige midler. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet giver forslaget medlemsstaterne mulighed for at vælge, hvordan de vil gennemføre denne forpligtelse, enten gennem lovgivning eller i form af en kontrakt - det lader vi medlemsstaterne bestemme. En henstilling er det bedst egnede instrument til at nå målene i de foreslåede foranstaltninger. Der er tale om følgende: for det første at styrke filmindustrien ved at lægge grunden for rettighedshaveres redegørelse for sovende kataloger og for det andet systematisk deponering, indsamling og bevaring af medlemsstaternes visuelle arv. Kommissionen er meget tilfreds - og det tror jeg også, at borgerne er - med udsigten til, at der kan opnås enighed efter førstebehandlingen. Kommissionen accepterer Parlamentets ændringsforslag, for så vidt som de er i overensstemmelse med den politiske aftale, der er indgået mellem Parlamentet og formandskabet, og som blev bekræftet af Coreper den 2. maj 2005."@da2
". Herr Präsident! Am 16. März 2004 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates und des Parlaments zum Schutz des Filmerbes und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige an. Kinofilme sind eine Kunstform und werden auf ein sehr fragiles Medium gebannt. Um sie zu erhalten, ist vonseiten des Staates positives, schnelles und effizientes Handeln gefragt. Filme sind wertvolle Zeitzeugen. Der Schutz des europäischen Filmerbes, einschließlich der Koproduktionen mit Drittstaaten, liegt daher im Interesse der Generationen, die nach uns kommen. Damit das europäische Filmerbe den zukünftigen Generationen erhalten bleibt, muss es systematisch erfasst, katalogisiert, bewahrt und restauriert werden. Dieses Erbe sollte – bei steter Wahrung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte – der Bildung, Kultur oder Forschung und anderen nicht erwerbswirtschaftlichen Bereichen zugänglich gemacht werden. Die Kommission beabsichtigt daher, die europaweite Standardisierung von Filmkatalogen zu fördern, und wir haben deshalb dem Europäischen Komitee für Normung das Mandat erteilt, mit den entsprechenden Vorbereitungen zu beginnen. Das wird den Informationsaustausch und die Interoperabilität der Datenbanken der Filmarchive aller Mitgliedstaaten verbessern. Die Kommission wird zudem die Kooperation zwischen einzelnen Filmarchiven fördern. Ein Vorteil dieser Zusammenarbeit wird die Möglichkeit sein, so genannte verschollene Filme zu retten und zu restaurieren. Der Bericht und die heute diskutierten Änderungsanträge spiegeln die gründliche Arbeit des Berichterstatters und der Schattenberichterstatter sowie der Ratspräsidentschaft wider. Ich möchte Herrn Hegyi für seine sehr konstruktive Arbeit danken. Die Kommission dankt ebenso allen, die zum heutigen positiven Kompromiss entscheidend beigetragen haben. Der Vorschlag der Kommission in seiner durch das Parlament abgeänderten Form empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Pflichthinterlegung für solche Kinofilme einzuführen, die zum audiovisuellen Erbe eines Mitgliedstaates gehören und mit staatlichen Mitteln unterstützt wurden. Des Weiteren bietet der Text den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip zwei Möglichkeiten für die Umsetzung dieser Pflicht - ob gesetzlich oder vertraglich ist den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen. Eine Empfehlung ist für die Erlangung der Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen am besten geeignet. Diese Ziele sind: erstens Stärkung der Filmindustrie, indem man die Inhaber von Urheberrechten darum bittet, ruhende Kataloge zu erläutern; und zweitens die systematische Hinterlegung, Katalogisierung und Bewahrung des visuellen Erbes der Mitgliedstaaten. Die Kommission ist darüber, dass sich eine Einigung in erster Lesung abzeichnet, sehr zufrieden – und die Bürger sind es sicherlich auch. Die Kommission akzeptiert die Änderungsanträge des Parlaments, da sie der politischen Einigung zwischen Parlament und Ratspräsidentschaft entsprechen, die der Ausschuss der Ständigen Vertreter am 2. Mai 2005 bestätigt hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στις 16 Μαρτίου 2004 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία της κινηματογραφικής κληρονομιάς και την ανταγωνιστικότητα των συναφών βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ο κινηματογράφος είναι μια μορφή τέχνης που αποτυπώνεται σε ένα εύθραυστο μέσο, το οποίο συνεπώς απαιτεί θετική, γρήγορη και αποτελεσματική δράση από τις δημόσιες αρχές για να διασφαλιστεί η διατήρησή του. Τα κινηματογραφικά έργα είναι μάρτυρες των καιρών μας. Η προστασία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των συμπαραγωγών με τρίτες χώρες είναι συνεπώς προς το συμφέρον των επόμενων γενεών. Για να εξασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά θα κληροδοτηθεί στις μέλλουσες γενιές πρέπει να συλλεχθεί συστηματικά, να καταλογογραφηθεί, να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί. Πρέπει επίσης να γίνει προσπελάσιμη για εκπαιδευτική, πολιτιστική, ερευνητική ή άλλη παρεμφερή μη εμπορική χρήση, σε συμμόρφωση πάντα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την ευρωπαϊκή τυποποίηση στην καταλογογράφηση των ταινιών και έχουμε δώσει για αυτό το σκοπό εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Αυτό θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων που τηρούνται από τα κινηματογραφικά αρχεία σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κινηματογραφικών αρχείων. Ένα πλεονέκτημα αυτής της συνεργασίας θα είναι η δυνατότητα της ανάκτησης και της αποκατάστασης των επονομαζόμενων «χαμένων ταινιών». Η έκθεση και η τροπολογία που συζητήθηκαν σήμερα αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά από τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, από τη μια, και την προεδρία, από την άλλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Hegyi για την πολύ εποικοδομητική δουλειά του από αυτή την άποψη. Η Επιτροπή ευγνωμονεί όλους τους πρωταγωνιστές που έκαναν δυνατό έναν καλό συμβιβασμό σήμερα. Η πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο, συνιστά να θεσπίσουν τα κράτη μέλη την υποχρέωση κατάθεσης των κινηματογραφικών έργων που αποτελούν μέρος της οπτικοακουστικής κληρονομιάς ενός κράτους μέλους και έχουν χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο. Επίσης, και σε εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, το κείμενο αφήνει τα κράτη μέλη να επιλέξουν πώς θα εφαρμόσουν αυτή την υποχρέωση, δια νόμου ή συμβατικά: αυτό το αφήνουμε στα κράτη μέλη. Μια σύσταση είναι η καταλληλότερη νομική πράξη που διαθέτουμε για την επίτευξη των στόχων των προταθέντων μέτρων. Αυτοί είναι: πρώτον, ενίσχυση της κινηματογραφικής βιομηχανίας με το να τεθούν τα θεμέλια για την αιτιολόγηση των ανεκμετάλλευτων καταλόγων από τους δικαιούχους και δεύτερον, η συστηματική συλλογή, συγκέντρωση και διατήρηση της οπτικής κληρονομιάς των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι πολύ ευχαριστημένη –και πιστεύω ότι και οι πολίτες είναι επίσης– με την προοπτική μιας συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή δέχεται τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, στο βαθμό που αντιστοιχούν στην πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Προεδρίας η οποία επικυρώθηκε από την Eπιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 2 Μαΐου 2005."@el10
". Señor Presidente, el 16 de marzo de 2004 la Comisión adoptó una propuesta de recomendación del Consejo y del Parlamento sobre la protección del patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades industriales relacionadas. La cinematografía es una forma de arte contenida en un medio frágil, que por consiguiente requiere medidas positivas, rápidas y eficaces por parte de las autoridades públicas para garantizar su conservación. Las películas son un amplio testimonio de nuestros tiempos. Por consiguiente, la protección del patrimonio cinematográfico europeo, incluidas las coproducciones con terceros países, responde al interés de las generaciones futuras. Con el fin de garantizar que el patrimonio cinematográfico europeo se transmita a las generaciones futuras, hay que recopilarlo, catalogarlo, conservarlo y restaurarlo de modo sistemático. También debería ser accesible para fines educativos, culturales, de investigación u otros fines no comerciales, siempre dentro del respeto de los derechos de autor y otros derechos afines. Por ello, la Comisión pretende promover normas europeas sobre la catalogación de películas, y por lo tanto hemos emitido un mandato al Comité Europeo de Normalización para que siga adelante con los trabajos preparatorios. Esta medida facilitará el intercambio de información y la interoperabilidad de las bases de datos que poseen los archivos cinematográficos de todos los Estados miembros. La Comisión también promoverá la cooperación entre archivos cinematográficos. Una ventaja de esta cooperación será la posibilidad de recuperar y restaurar las llamadas «películas perdidas». El informe y las enmiendas debatidas hoy reflejan la minuciosa labor realizada por el ponente y los ponentes alternativos por una parte, y la Presidencia por otra. Quiero dar las gracias al señor Hegyi por su labor tan constructiva a ese respecto. La Comisión agradece a todos los principales protagonistas que han hecho posible alcanzar hoy un buen compromiso. La propuesta de la Comisión, modificada por el Parlamento, recomienda que los Estados miembros introduzcan la obligación de depositar las obras cinematográficas que formen parte del patrimonio audiovisual de un Estado miembro y que hayan recibido financiación pública. También, y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, el texto permite a los Estados miembros implementar esta obligación por ley o por medio de un contrato: eso se lo dejamos a los Estados miembros. Una recomendación es el instrumento disponible más idóneo para lograr los objetivos de las medidas propuestas. Son las siguientes: en primer lugar, el fomento de la industria cinematográfica sentando las bases de la explicación de catálogos durmientes por parte de sus titulares; y en segundo lugar, el depósito sistemático, la recopilación y conservación de los patrimonios visuales de los Estados miembros. La Comisión está muy satisfecha –y creo que también lo están los ciudadanos– con la perspectiva de un acuerdo en primera lectura. La Comisión acepta las enmiendas del Parlamento en la medida en que se corresponden con el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento y la Presidencia y confirmado por el Coreper el 2 de mayo de 2005."@es20
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@et5
". Arvoisa puhemies, komissio hyväksyi 16. maaliskuuta 2004 ehdotuksen neuvoston ja parlamentin suositukseksi elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan kilpailukyvystä. Elokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten myönteisiä, nopeita ja tehokkaita toimia sen säilyttämiseksi. Elokuvat muodostavat kattavan todistusaineiston ajastamme. Eurooppalaisen elokuvaperinnön suojeleminen, yhteistuotannot kolmansien maiden kanssa mukaan luettuina, on tulevien sukupolvien etujen mukaista. Jotta varmistetaan Euroopan elokuvaperinnön välittyminen tuleville sukupolville, se on järjestelmällisesti kerättävä, luetteloitava, säilytettävä ja restauroitava. Elokuvaperintöä olisi voitava käyttää opetus-, tutkimus- ja kulttuuritarkoituksiin ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että tekijänoikeudet ja lähioikeudet otetaan aina huomioon. Tämän vuoksi komissio aikoo edistää elokuvien luetteloinnin standardointia Euroopassa, ja olemmekin antaneet Euroopan standardointikomitealle tehtäväksi valmistelutöiden käynnistämisen. Tämä helpottaa tiedonvaihtoa ja edistää kaikkien jäsenvaltioiden elokuva-arkistojen tietokantojen yhteentoimivuutta. Komissio edistää myös elokuva-arkistojen välistä yhteistyötä. Yksi tällaisen yhteistyön etuja on mahdollisuus niin kutsuttujen "kadonneiden elokuvien" kunnostamiseen ja restaurointiin. Tänään käsiteltävä mietintö ja sen tarkistukset kuvastavat yhtäältä esittelijän ja varjoesittelijän perusteellista työtä ja toisaalta myös puheenjohtajavaltion tekemää työtä. Haluan kiittää jäsen Hegyita hänen rakentavasta työstään tämän parissa. Komissio on kiitollinen kaikille keskeisille toimijoille, joiden ansiosta tänään on saavutettavissa hyvä kompromissi. Komission ehdotuksessa sellaisena kuin se on parlamentin tarkistamana suositellaan, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön velvoitteen tallettaa sellaisia elokuvia, jotka ovat osa jäsenvaltion audiovisuaalista perintöä ja joille on myönnetty julkista tukea. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tekstissä annetaan jäsenvaltioille myös mahdollisuus päättää, kuinka ne täyttävät tämän velvoitteen, joko lakisääteisesti tai sopimusperusteisesti: tämän jätämme jäsenvaltioiden päätettäväksi. Suositus on paras käytettävissä oleva väline ehdotetuille toimenpiteille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat ensinnäkin elokuvateollisuuden vahvistaminen luomalla perusta oikeuksien haltijoiden uinuvien luetteloiden kuvauksille ja toiseksi jäsenvaltioiden visuaalisen perinnön järjestelmällinen tallentaminen, kerääminen ja säilyttäminen. Komissio on hyvin tyytyväinen –– ja uskon kansalaistenkin olevan – mahdollisuuteen päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio hyväksyy parlamentin tarkistukset siinä määrin kuin ne vastaavat parlamentin ja puheenjohtajavaltion välistä poliittista sopimusta, joka vahvistettiin pysyvien edustajien komiteassa 2. toukokuuta 2005."@fi7
". Monsieur le Président, le 16 mars 2004, la Commission a adopté une proposition de recommandation du Conseil et du Parlement sur la protection du patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes. Le cinéma est un art contenu sur un support fragile, qui requiert une action positive, rapide et efficace des autorités publiques pour garantir sa préservation. Les films témoignent en détail de notre époque. Il est donc dans l’intérêt des générations futures de protéger le patrimoine cinématographique européen, y compris les coproductions avec des pays tiers. Pour veiller à ce que le patrimoine cinématographique européen soit transmis aux générations futures, il doit être systématiquement collecté, catalogué, préservé et restauré. Il devrait aussi être rendu accessible à des fins pédagogiques, culturelles, de recherche ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales; en conformité toujours avec les droits d’auteur et les droits connexes. En conséquence, la Commission a l’intention de promouvoir des normes européennes sur le catalogage des films et, dans cette optique, nous avons mandaté le Comité européen de normalisation pour procéder aux travaux préparatoires. Ceux-ci faciliteront l’échange des informations et l’interopérabilité des bases de données tenues par les archives cinématographiques dans tous les États membres. La Commission promouvra aussi la coopération entre les archives cinématographiques. Un avantage de cette coopération sera la possibilité de récupérer et de restaurer ce que l’on appelle les «films perdus». Le rapport et les amendements dont nous débattons aujourd’hui reflètent le travail approfondi du rapporteur et des rapporteurs fictifs, d’une part, et de la présidence, d’autre part. Je voudrais remercier M. Hegyi pour son travail très constructif à cet égard. La Commission est reconnaissante envers tous les acteurs clés qui ont permis de parvenir à un bon compromis aujourd’hui. La proposition de la Commission, telle que modifiée par le Parlement, recommande aux États membres d’introduire une obligation de dépôt des œuvres cinématographiques qui font partie du patrimoine audiovisuel de l’État membre et qui ont bénéficié d’un financement public. En outre, conformément au principe de subsidiarité, le texte laisse aux États membres le choix quant à la manière d’appliquer cette obligation, par voie légale ou contractuelle: nous laissons les États membres en décider. La recommandation est l’instrument le mieux adapté pour atteindre les objectifs des mesures proposées. Ces objectifs sont, primo, la consolidation de l’industrie cinématographique en jetant les bases qui permettront aux titulaires de droits de justifier les films «endormis» et, secundo, le dépôt, la collecte et la conservation systématiques des patrimoines visuels des États membres. La Commission est très satisfaite - et je pense que les citoyens aussi - de la perspective d’un accord en première lecture. La Commission accepte les amendements du Parlement dans la mesure où ils correspondent à l’accord politique conclu entre le Parlement et la présidence et confirmé par le Coreper le 2 mai 2005."@fr8
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@hu11
"Signor Presidente, il 16 marzo 2004 la Commissione ha approvato una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione del patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate. La cinematografia è una forma di espressione artistica che utilizza un mezzo assai fragile, la cui conservazione perciò richiede un’azione decisa, tempestiva ed efficace da parte delle autorità pubbliche. I film sono testimoni fedeli dei nostri tempi. La conservazione del patrimonio cinematografico europeo – che annovera peraltro le coproduzioni con paesi terzi – è quindi nell’interesse delle generazioni future. Per tramandare loro il patrimonio cinematografico europeo è necessaria un’opera sistematica di raccolta, catalogazione, salvaguardia e restauro; esso inoltre dev’essere messo a disposizione per fini educativi, culturali, di ricerca o per altri usi analoghi non commerciali. In ogni caso deve essere sempre garantito il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi. La Commissione intende pertanto promuovere europei per la catalogazione dei film e abbiamo quindi conferito un mandato al comitato europeo per la standardizzazione affinché proceda con i lavori preparatori; in questo modo si favorirà lo scambio di informazioni e l’interoperabilità delle banche dati conservate negli archivi cinematografici di tutti gli Stati membri. La Commissione inoltre favorirà la cooperazione tra gli archivi cinematografici. Un vantaggio di tale cooperazione sarà la possibilità di recuperare e restaurare i cosiddetti “film perduti”. La relazione e gli emendamenti discussi quest’oggi riflettono il meticoloso lavoro svolto sia dal relatore e dai relatori ombra che dalla Presidenza; a questo proposito desidero ringraziare l’onorevole Hegyi per il suo costruttivo contributo. La Commissione è molto grata a tutti coloro che, con la loro fattiva partecipazione, ci hanno consentito di raggiungere oggi un buon compromesso. La proposta della Commissione, nella versione emendata dal Parlamento, raccomanda agli Stati membri di introdurre l’obbligo di depositare le opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio audiovisivo di uno Stato membro e che hanno ricevuto finanziamenti pubblici. Inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il testo conferisce agli Stati membri la facoltà definire le modalità per adempiere a questo dovere, mediante un obbligo giuridico o contrattuale: spetta agli Stati membri scegliere. La raccomandazione è lo strumento più adeguato di cui disponiamo per conseguire gli obiettivi delle misure proposte, ossia: rafforzare l’industria cinematografica gettando le basi affinché i titolari dei diritti d’autore rendano pubblici i cataloghi inattivi; in secondo luogo, garantire la sistematicità nell’opera di deposito, catalogazione e conservazione del patrimonio audiovisivo degli Stati membri. La Commissione guarda con soddisfazione – e credo che questo valga anche per i cittadini – alla prospettiva di raggiungere un accordo in prima lettura. La Commissione accoglie gli emendamenti presentati sinora dal Parlamento, in quanto consoni all’accordo politico raggiunto tra Parlamento e Presidenza, e confermati dal Coreper il 2 maggio 2005."@it12
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@lt14
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@lv13
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, op 16 maart 2004 heeft de Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad en het Parlement aangenomen over de bescherming van cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële activiteiten. Cinematografie is een kunstvorm die wordt vastgelegd op een kwetsbaar medium, en het behoud daarvan vergt derhalve positieve, snelle en effectieve actie van de kant van de publieke autoriteiten. Films zijn de alomvattende getuigen van onze tijden. De bescherming van het Europese cinematografisch erfgoed, inclusief coproducties met derde landen, is daarom in het belang van de toekomstige generaties. Om te garanderen dat het Europese cinematografisch erfgoed wordt overgeleverd aan de toekomstige generaties, dient het systematisch te worden verzameld, gecatalogiseerd, bewaard en gerestaureerd. Het dient ook toegankelijk te worden gemaakt voor het gebruik in onderwijs, onderzoek en cultuur en andere niet-commerciële doelen; dit gebruik dient in ieder geval in overeenstemming te zijn met het auteursrecht en naburige rechten. De Commissie is daarom voornemens de totstandkoming van Europese normen inzake de catalogisering van films te stimuleren en met dit oogmerk hebben wij het Europees Comité voor standaardisering gemachtigd om de voorbereidende werkzaamheden te starten. Dit zal de uitwisseling van informatie en de interoperabiliteit bevorderen tussen de databases die in de filmarchieven in alle lidstaten worden aangehouden. De Commissie zal ook de samenwerking tussen de filmarchieven stimuleren. Eén voordeel van deze samenwerking is de mogelijkheid om zogenaamde “verloren films” te herstellen en te restaureren. Het verslag en de amendementen die hier vandaag worden besproken, zijn een afspiegeling van de grondige arbeid die is verricht door de rapporteur en schaduwrapporteurs enerzijds, en het voorzitterschap anderzijds. Ik wil de heer Hegyi bedanken voor zijn zeer constructieve werk in dat opzicht. De Commissie is alle belangrijke betrokkenen die het mogelijk hebben gemaakt vandaag een goed compromis te bereiken hiervoor dankbaar. In het door het Parlement gewijzigde Commissievoorstel wordt aanbevolen dat de lidstaten een verplichting invoeren om cinematografische werken die onderdeel vormen van het audiovisuele erfgoed van een lidstaat en waarvoor overheidssubsidie is ontvangen, te deponeren. Daarnaast geeft de tekst, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten de optie deze verplichting hetzij op wettelijke grond, hetzij op contractuele grond in te voeren. Deze keuze laten wij aan de lidstaten. Een aanbeveling is het meest geschikte instrument dat ons ter beschikking staat om de doelstellingen van de voorgestelde maatregelen te verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn: in de eerste plaats, het versterken van de filmsector door de grondvesten te leggen voor het toegankelijk maken van “slapende” catalogi door de houders van de rechten; en in de tweede plaats, de systematische deponering, verzameling en bewaring van het visueel erfgoed van de lidstaten. De Commissie is zeer ingenomen – en ik denk dat de burger dat ook is – met het vooruitzicht dat bij eerste lezing een overeenkomst wordt bereikt. De Commissie aanvaardt de amendementen van het Parlement voor zover deze in overeenstemming zijn met de politieke overeenkomst tussen het Parlement en het voorzitterschap, die bekrachtigd is door het Coreper op 2 mei 2005."@nl3
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@pl16
"Senhor Presidente, a 16 de Março de 2004 a Comissão adoptou uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao património cinematográfico e à competitividade das actividades industriais conexas. A cinematografia é uma forma de arte recolhida num suporte frágil que, por essa razão, exige uma acção positiva, rápida e eficaz das autoridades a fim de garantir a sua preservação. Os filmes dão um vasto testemunho da nossa época. A protecção do património cinematográfico europeu, incluindo as co-produções com países terceiros é, portanto, do interesse das gerações futuras. Para garantir que o património cinematográfico europeu é transmitido às gerações futuras, esse património tem de ser sistematicamente recolhido, catalogado, conservado e restaurado. Devia, também, ser tornado acessível para fins educacionais, culturais, de investigação ou outras utilizações não comerciais mas, sempre, respeitando os direitos de autor e direitos conexos. Assim, é intenção da Comissão promover normas europeias para a catalogação de filmes, pelo que mandatámos o Comité Europeu de Normalização para avançar com o trabalho preparatório. Deste modo facilitaremos a troca de informações e a interoperabilidade das bases de dados que são mantidas pelos arquivos cinematográficos em todos os Estados-Membros. A Comissão promoverá, ainda, a cooperação entre arquivos cinematográficos. Uma vantagem desta cooperação será a possibilidade de recuperar e restaurar os chamados “filmes perdidos”. O relatório e as alterações hoje sujeitos a debate reflectem o profundo trabalho do relator e dos relatores sombra, por um lado, e da Presidência, por outro. Gostaria de agradecer ao senhor deputado Hegyi o seu trabalho tão construtivo deste ponto de vista. A Comissão agradece a todos quantos tiveram aqui um papel fundamental e que tornaram possível chegar, hoje, a um compromisso. A proposta da Comissão tal como alterada pelo Parlamento recomenda que os Estados-Membros introduzam a obrigatoriedade de depositar as obras cinematográficas que fazem parte do património audiovisual de um Estado-Membro que tenham recebido financiamento público. O texto, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, dá ainda aos Estados-Membros a possibilidade de escolherem como executar essa obrigação, através de medidas legislativas ou administrativas – isso fica ao critério dos Estados-Membros. Uma recomendação é o instrumento de que dispomos que melhor se adapta aos objectivos das medidas propostas. São eles: primeiro, reforçar a indústria cinematográfica, lançando as bases para que quem detém os direitos traga a público os catálogos adormecidos; segundo, proceder, de forma sistemática, ao depósito, recolha e conservação do património visual dos diversos Estados-Membros. A Comissão acolhe com muito agrado – assim como, creio eu, os cidadãos – a perspectiva de um acordo em primeira leitura. A Comissão aceita as alterações do Parlamento na medida em que correspondem ao acordo político conseguido entre o Parlamento e a Presidência e confirmado pelo Coreper em 2 de Maio de 2005."@pt17
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@sk18
"Mr President, on 16 March 2004 the Commission adopted a proposal for a Council and Parliament recommendation on the protection of film heritage and the competitiveness of related industrial activities. Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation. Films bear comprehensive witness to our times. The protection of the European film heritage, including co-productions with third countries, is therefore in the interest of future generations. In order to ensure that the European film heritage is passed down to future generations, it has to be systematically collected, catalogued, preserved and restored. It should also be made accessible for educational, cultural, research or other non-commercial use; in all cases, in compliance with copyright and related rights. It is therefore the Commission’s intention to promote European standards on the cataloguing of films and we have therefore given a mandate to the European Committee for Standardisation to go ahead with preparatory work. That will facilitate the exchange of information and the interoperability of the databases that are kept by the film archives in all Member States. The Commission will also promote cooperation between film archives. One advantage of this cooperation will be the possibility of recuperating and restoring so-called ‘lost films’. The report and the amendments discussed today reflect the thorough work by the rapporteur and shadow rapporteurs on the one hand, and the presidency on the other. I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect. The Commission is grateful to all the key players who made it possible to reach a good compromise today. The Commission proposal, as amended by Parliament, recommends that Member States introduce an obligation to deposit cinematographic works that form part of a Member State’s audiovisual heritage and that have received public funding. Also, and in compliance with the principle of subsidiarity, the text gives Member States the option as to how to implement this obligation, by law or by means of contract: we leave that up to Member States. A recommendation is the best-adapted instrument available for achieving the objectives of the proposed measures. They are: first, strengthening of the film industry by laying the foundations for the explanation of sleeping catalogues by rights holders; and secondly, the systematic deposit, collection and conservation of Member States’ visual heritages. The Commission is very satisfied –– and I think the citizens are, too – with the prospect of a first reading agreement. The Commission accepts Parliament’s amendments insofar as they correspond to the political agreement reached between Parliament and the presidency and confirmed by Coreper on 2 May 2005."@sl19
". Herr talman! Den 16 mars 2004 antog kommissionen ett förslag till rådets och Europaparlamentets rekommendation om skydd för filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher. Filmen är en konstform som utnyttjar ett bräckligt medium och som därför kräver positiva, snabba och effektiva insatser från myndigheterna för att garantera att den bevaras. Filmerna bär omfattande vittnesbörd om vår tid. Skyddet för det europeiska filmarvet, inbegripet samproduktioner med tredjeländer, ligger därför i de framtida generationernas intresse. För att garantera att det europeiska filmarvet förs vidare till framtida generationer måste det systematiskt samlas in, katalogiseras, bevaras och restaureras. Det bör också göras tillgängligt för användning inom utbildning, kultur, forskning och andra icke-kommersiella områden, i samtliga fall i enlighet med bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter. Därför har kommissionen för avsikt att främja EU-standarder för katalogisering av filmer, och vi har följaktligen givit Europeiska standardiseringskommittén i uppdrag att sätta i gång med förberedelsearbetet. Detta kommer att underlätta utbytet av information och förbättra driftskompatibiliteten mellan de databaser som filmarkiven i alla medlemsstater har. Kommissionen kommer också att främja samarbetet mellan filmarkiven. En fördel med detta samarbete kommer att vara möjligheten att restaurera och återställa så kallade ”förlorade filmer”. Det betänkande och de ändringsförslag som diskuteras i dag återspeglar det grundliga arbete som har utförts dels av föredraganden och skuggföredragandena, dels av ordförandeskapet. Jag vill tacka Gyula Hegyi för hans mycket konstruktiva arbete i detta avseende. Kommissionen är tacksam mot alla de nyckelaktörer som har gjort det möjligt att komma fram till en bra kompromiss i dag. I kommissionens förslag, med de ändringar som har gjorts av parlamentet, rekommenderas medlemsstaterna att införa en skyldighet att deponera filmer som ingår i en medlemsstats audiovisuella arv och som har fått offentliga bidrag. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen ger texten också medlemsstaterna valfrihet att välja hur de skall fullgöra denna skyldighet, genom lag eller genom avtal. Detta låter vi medlemsstaterna avgöra. En rekommendation är det bäst lämpade till buds stående instrumentet för att nå målen för de föreslagna åtgärderna. Dessa mål är för det första att stärka filmindustrin genom att skapa förutsättningar för rättsinnehavarna att utnyttja vilande kataloger och för det andra systematisk deponering, insamling och konservering av medlemsstaternas visuella arv. Kommissionen är mycket nöjd med utsikterna till en överenskommelse vid första behandlingen – och det tror jag att även medborgarna är. Kommissionen godtar parlamentets ändringsförslag i den mån de är i överensstämmelse med den politiska överenskommelse som har träffats mellan parlamentet och ordförandeskapet och som bekräftades av Coreper den 2 maj 2005."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4
"μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ)"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph