Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-13-Speech-3-308"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050413.21.3-308"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Je réponds à l’honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation «environnement», a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D’une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d’engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les éco-innovations, ainsi qu’une utilisation efficace de l’énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations éco-efficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et de la dégradation de l’environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d’élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l’efficacité énergétique, ainsi qu’un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d’abord la mise en œuvre, d’urgence et dans son intégralité, d’un plan d’action en faveur des écotechnologies - ETAP - afin de garantir aux éco-innovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des éco-innovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l’économie, notamment ceux de l’énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d’atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d’une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d’énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@fr8
lpv:translated text
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@cs1
"Lad mig svare hr. Evans. Den 10. marts 2005 vedtog Rådet som forberedelse til forårsmødet i Det Europæiske Råd på miljøområdet et bidrag til forhandlingerne vedrørende midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien. Generelt understreger Rådet behovet for at begynde at handle fra 2005, særlig for at bekæmpe klimaændringerne og fremme miljøinnovation samt effektiv anvendelse af energi og ressourcer. Det har bl.a. anmodet om, at man på forårsmødet i Det Europæiske Råd anbefaler bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsmetoder, som miljøvenlig innovation er en del af, med henblik på at adskille økonomisk vækst fra brug af ressourcer og ødelæggelse af miljøet. Det har endvidere indkaldt tilbud, således at Kommissionen kan udarbejde et europæisk initiativ i 2005 til gavn for effektiv energiudnyttelse samt en grønbog med en liste over væsentlige foranstaltninger. Generelt har Rådet først og fremmest anbefalet gennemførelse som en hastesag og i sin helhed af et handlingsforløb, der fremmer miljøteknologi (ETAP) for at sikre et fair og konkurrencedygtigt marked for miljøinnovation. For det andet har det slået til lyd for en stærk tilskyndelse til miljøinnovation og miljøteknologi i alle sektorer af økonomien, særlig i energi- og transportsektoren. Endelig har det anbefalet dæmpende foranstaltninger, der skal begrænse de langsigtede risici og udgifter i forbindelse med klimaændringen, og som resulterer i en økonomi, hvor der udledes lave kulstofniveauer. Dette skal opnås bl.a. ved at fremme anvendelse og udvikling af vedvarende energiteknologi med høj ydelse og nye brændstoffer."@da2
". Ich möchte Herrn Evans antworten. Im Hinblick auf die jährliche Frühjahrstagung des Europäischen Rates hat der Rat „Umwelt“ am 10. März 2005 einen Beitrag zu den Beratungen über die Halbzeitüberprüfung der Lissabon-Strategie angenommen. Generell hält es der Rat für erforderlich, ab 2005 Maßnahmen insbesondere zur Bekämpfung der Klimaänderung in die Wege zu leiten und ökologischen Innovationen sowie die Energie- und Ressourceneffizienz zu fördern. Er hat die Frühjahrstagung des Europäischen Rates vor allem ersucht, nachhaltigere Verbrauchs- und Produktionsmuster zu empfehlen, zu denen ökologisch effiziente Innovationen beitragen, damit das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch und der Umweltschädigung abgekoppelt wird. Darüber hinaus hat er dazu angeregt, die Europäische Kommission aufzufordern, 2005 eine europäische Initiative für Energieeffizienz sowie ein Grünbuch, einschließlich einer Liste möglicher Maßnahmen, zu erarbeiten. Im Kern hat der Rat in erster Linie die sofortige und umfassende Umsetzung eines Aktionsplans für Umwelttechnologien (ETAP) empfohlen, um ökologischen Innovationen eine angemessene und wettbewerbsorientierte Marktperspektive zu eröffnen. Außerdem schlug er die nachdrückliche Förderung von ökologischen Innovationen und Umwelttechnologien in allen Wirtschaftszweigen - vor allem in den Bereichen Energie und Verkehr - vor. Ferner empfahl er Eindämmungsmaßnahmen zur Verringerung der langfristigen Risiken und Kosten der Klimaänderung; angestrebt wird eine Wirtschaft mit niedrigem Kohlendioxidausstoß, unter anderem durch verstärkten Einsatz und verstärkte Entwicklung von Technologien in den Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz, und von neuen Brennstoffen."@de9
"Επιτρέψτε μου να απαντήσω, κύριε Evans. Ενόψει της ετήσιας εαρινής συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 10 Μαρτίου 2005 μια θέση ως συμβολή στις διαβουλεύσεις αναφορικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Γενικότερα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων αρχής γενομένης από το 2005, ιδίως για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και για να προωθηθούν οι οικολογικές καινοτομίες, καθώς και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας και των πόρων. Το Συμβούλιο ζήτησε ιδίως από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενθαρρύνει βιώσιμες μεθόδους κατανάλωσης και παραγωγής, με σημαντική συμβολή οικολογικά αποτελεσματικών καινοτομιών, με στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πέραν αυτού, κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί το 2005 μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και ένα Πράσινο Βιβλίο, που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο με ευαίσθητα μέτρα. Κατ’ ουσία, το Συμβούλιο συνέστησε καταρχάς την υλοποίηση, επειγόντως και στο ακέραιο, ενός Σχεδίου Δράσης υπέρ των Οικολογικών Τεχνολογιών –ETAP– προκειμένου να διασφαλίσει στις οικολογικές καινοτομίες ισότιμη και ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Δεύτερον, ενθάρρυνε την ενεργειακή προώθηση των οικολογικών καινοτομιών και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδίως σε εκείνους της ενέργειας και των μεταφορών. Τέλος, συνέστησε μέτρα εξομάλυνσης με στόχο τη μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων και δαπανών, που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία που να εκπέμπει λίγο διοξείδιο του άνθρακα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της εγκατάστασης και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέες καύσιμες ύλες."@el10
". Let me answer Mr Evans. On 10 March 2005, in anticipation of the annual spring meeting of the European Council, the Council, within the context of the environment, adopted a contribution to the deliberations made regarding the mid-term review of the Lisbon Strategy. Generally speaking, the Council is emphasising the need to take action from 2005, in particular to confront climate change and to promote eco-innovation, in addition to the efficient use of energy and resources. It has, in particular, asked the Spring European Council to recommend sustainable consumption and production methods of which eco-efficient innovations are a contributory part, with a view to disassociating economic growth from the use of resources and degradation of the environment. It has, moreover, invited calls for the Commission to draw up a European initiative in 2005 in favour of energy efficiency, in addition to a Green Paper comprising a list of significant measures. In substance, the Council has first of all recommended the implementation, as a matter of urgency and in its entirety, of a course of action promoting eco-technologies – ETAP – to guarantee the prospect of a fair and competitive market for eco-innovations. Secondly, it has advocated the vigorous promotion of eco-innovations and eco-technologies in all sectors of the economy, particularly in the energy and transport sectors. Finally, it has recommended alleviation measures intended to reduce the long-term risks and costs connected to climate change, resulting in an economy that emits low levels of carbon. This will be achieved, in particular, by reinforcing the deployment and development of high yield renewable energy technologies and of new fuels."@en4
". Permítanme responder al señor Robert Evans. El 10 de marzo de 2005, anticipándose a la reunión anual de primavera del Consejo Europeo, el Consejo, en el contexto del medio ambiente, adoptó una contribución a las deliberaciones sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa. En términos generales, el Consejo destacó la necesidad de emprender acciones desde 2005, en particular para hacer frente al cambio climático y promover innovaciones ecológicas, además del uso eficiente de la energía y de los recursos. En particular, pedía al Consejo Europeo de primavera que preconizara métodos de consumo y de producción sostenibles, a los que contribuyen las innovaciones ecoeficientes, con vistas a disociar el crecimiento económico del uso de los recursos y de la degradación del medio ambiente. Además, le proponía que solicitara a la Comisión la elaboración en 2005 de una iniciativa europea a favor de la eficiencia energética, así como un Libro Verde que incluyera una lista de medidas significativas. En esencia, el Consejo recomendó, en primer lugar, la aplicación, con carácter de urgencia y en su totalidad, de un plan de acción a favor de las tecnologías ecológicas –ETAP– a fin de asegurar la perspectiva de un mercado equitativo y competitivo a las innovaciones ecológicas. En segundo lugar, preconizó la promoción enérgica de innovaciones y tecnologías ecológicas en todos los sectores de la economía, en particular en los de la energía y los transportes. Por último, recomendó medidas de atenuación destinadas a reducir los riesgos y los costes a largo plazo del cambio climático y que condujeran a la implantación de una economía que emita bajos niveles de carbono, en particular intensificando la difusión y el desarrollo de tecnologías de energía renovable de alto rendimiento y nuevos combustibles."@es20
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@et5
". Saanen vastata jäsen Evansille. Neuvosto hyväksyi 10. maaliskuuta 2005 Eurooppa-neuvoston vuotuista kevätkokousta ennakoiden ympäristöalaa koskevan kannanoton keskusteluun, joka liittyy Lissabonin strategian väliarviointiin. Neuvosto korostaa yleisesti tarvetta ryhtyä toimiin vuodesta 2005 alkaen, erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristöalan innovaatioiden edistämiseksi energian ja varojen tehokkaan käytön ohella. Neuvosto kehotti erityisesti kevään Eurooppa-neuvostoa suosittelemaan kestävää kulutusta ja kestäviä tuotantomenetelmiä, joihin kuuluvat myös ympäristötehokkaat innovaatiot, jotta talouskasvu voidaan erottaa varojen käytöstä ja ympäristön tilan heikkenemisestä. Neuvosto on myös kehottanut komissiota laatimaan vuonna 2005 eurooppalaisen aloitteen energiatehokkuuden edistämiseksi sekä vihreän kirjan, jossa esitetään luettelo merkittävistä toimista. Todettakoon olennaisilta osin, että neuvosto on ensinnäkin kehottanut panemaan täytäntöön ympäristöalan tekniikkaa edistäviä toimia – ETAP-ohjelman – kiireellisesti ja kokonaisuudessaan, jotta ympäristöalan innovaatioille voidaan taata tasapuoliset ja kilpailukykyiset markkinat. Neuvosto on toiseksi suositellut ympäristöalan innovaatioiden ja tekniikan päättäväistä edistämistä kaikilla talouden aloilla, erityisesti liikenne- ja kuljetusalalla. Neuvosto on lopuksi myös suositellut lieventäviä toimia, joiden tarkoituksena on vähentää ilmastonmuutokseen liittyviä pitkän aikavälin uhkia ja kustannuksia. Tuloksena on talous, jonka hiilipäästöt ovat tasoiltaan alhaisia. Tähän päästään erityisesti vahvistamalla uudelleen korkeatuottoisen uusiutuvan energian tekniikan ja uusien polttoaineiden käyttöä ja kehittämistä."@fi7
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@hu11
". Rispondo all’onorevole parlamentare. Il 10 marzo scorso il Consiglio, in previsione della riunione annuale di primavera del Consiglio europeo, ha adottato, per quanto riguarda l’ambiente, un contributo alle delibere sulla revisione intermedia della strategia di Lisbona. In generale, il Consiglio sottolinea la necessità di agire a partire dal 2005, in particolar modo per affrontare i cambiamenti climatici e promuovere le ecoinnovazioni, oltre che un uso efficiente dell’energia e delle risorse. In particolare ha chiesto al Consiglio europeo di primavera di incentivare metodi di consumo e di produzione sostenibili, cui contribuiscono le innovazioni ecoefficienti, con l’intento di dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e dal degrado ambientale. Ha inoltre invitato a richiedere alla Commissione di formulare un’iniziativa nel 2005 in favore dell’efficienza energetica, oltre a un Libro verde che comprenda un elenco di misure significative. In sostanza, il Consiglio ha sollecitato innanzi tutto l’attuazione, urgente e nella sua integralità, di un piano d’azione per le tecnologie ambientali – ETAP – al fine di garantire alle ecoinnovazioni la prospettiva di un mercato equo e competitivo. In secondo luogo ha sostenuto la decisa promozione di ecoinnovazioni e di ecotecnologie in tutti i settori dell’economia, in particolare in quelli dell’energia e dei trasporti. Infine ha sollecitato misure di attenuazione destinate a ridurre i rischi e i costi a lungo termine legati ai cambiamenti climatici, nella prospettiva della creazione di un’economia che emetta bassi livelli di carbonio. Ciò sarà possibile, in particolare, rafforzando lo spiegamento e lo sviluppo di tecnologie di energia rinnovabile ad alto rendimento, oltre che di nuovi combustibili."@it12
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@lt14
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@lv13
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@mt15
"Ik zal de heer Evans antwoord geven. Met het oog op de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad heeft de Raad Milieu op 10 maart 2005 conclusies aangenomen als bijdrage aan de discussie. In algemene zin benadrukt de Raad dat er al in 2005 maatregelen moeten worden genomen, met name ter bestrijding van de klimaatverandering en ter bevordering van milieu-innovaties, energie-efficiëntie en een efficiënter gebruik van hulpbronnen. De Raad heeft de Europese Voorjaarsraad met name verzocht te zorgen voor een impuls voor duurzame consumptie- en productiepatronen, waartoe eco-efficiënte innovaties een bijdrage leveren, met als doel de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en milieuschade. Verder heeft hij de Commissie opgeroepen in 2005 een Europees initiatief inzake energie-efficiëntie en een groenboek uit te werken, met inbegrip van een lijst van relevante maatregelen. In concreto heeft de Raad ervoor gepleit dat, ten eerste, het actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP) met spoed volledig wordt uitgevoerd, teneinde milieu-innovaties een eerlijke kans te geven om de concurrentie op de markt aan te gaan; dat, ten tweede, milieu-innovaties en milieutechnologie in alle sectoren van de economie, met name energie en transport, krachtig bevorderd worden; en dat, ten derde, mitigatiemaatregelen genomen worden om de langetermijnbedreigingen en -kosten van klimaatverandering te reduceren, welke maatregelen moeten leiden tot een economie met een lage koolstofemissie, onder meer via een grotere inzet en intensievere ontwikkeling van hernieuwbare en energie-efficiënte technologie en nieuwe brandstoffen."@nl3
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@pl16
"Passo a responder ao senhor deputado Robert Evans. No dia 10 de Março de 2005, em preparação da reunião anual da Primavera do Conselho Europeu, o Conselho, a propósito do tema “Ambiente”, adoptou uma contribuição para as deliberações relativas à análise intercalar da Estratégia de Lisboa. Em termos gerais, o Conselho salienta a necessidade de iniciar acções já em 2005, em particular para fazer face às alterações climáticas e para promover as eco-inovações, bem como uma utilização eficiente da energia e dos recursos. Solicitou ao Conselho Europeu da Primavera, especificamente, que preconizasse modos de consumo e de produção sustentáveis para os quais contribuem as inovações eco-eficazes, com o objectivo de dissociar crescimento económico de utilização dos recursos e degradação do ambiente. Por outro lado, o Conselho convidou a Comissão a elaborar, em 2005, uma iniciativa europeia a favor da eficiência energética, bem como um Livro Verde que inclua uma lista de medidas eficazes. Em suma, o Conselho recomendou, para começar, que se aplicasse, com carácter urgente e de forma integral, um plano de acção a favor das eco-tecnologias – ETAP -, a fim de garantir às eco-inovações uma perspectiva de mercado justo e competitivo. O Conselho preconizou, depois, a promoção enérgica das eco-inovações e das eco-tecnologias em todos os sectores da economia, nomeadamente energia e transportes. Finalmente, recomendou que sejam tomadas medidas de atenuação destinadas a reduzir os riscos e os custos relacionados, a longo prazo, com as alterações climáticas, que levem a uma economia que emita níveis de carbono reduzidos. Consegui-lo-emos, em particular, reforçando a criação e o desenvolvimento de energias renováveis de alto rendimento energético e de novos combustíveis."@pt17
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@sk18
"Je réponds à l'honorable Robert Evans. En prévision de la réunion annuelle de printemps du Conseil européen, le Conseil, dans sa formation "environnement", a adopté le 10 mars 2005 une contribution aux délibérations relatives à l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. D'une manière générale, le Conseil souligne la nécessité d'engager des actions dès 2005, en particulier pour faire face aux changements climatiques et pour promouvoir les écoinnovations, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il a notamment demandé au Conseil européen de printemps de préconiser des modes de consommation et de production durables auxquels les innovations écoefficaces contribuent, en vue de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il a en outre invité à demander à la Commission d'élaborer en 2005 une initiative européenne en faveur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'un livre vert comprenant une liste de mesures sensibles. En substance, le Conseil a recommandé tout d'abord la mise en œuvre, d'urgence et dans son intégralité, d'un plan d'action en faveur des écotechnologies – ETAP – afin de garantir aux écoinnovations une perspective de marché équitable et compétitif. Ensuite, il a préconisé la promotion énergique des écoinnovations et des écotechnologies dans tous les secteurs de l'économie, notamment ceux de l'énergie et des transports. Enfin, il a recommandé des mesures d'atténuation destinées à réduire les risques et les coûts à long terme liés aux changements climatiques, menant à la mise en place d'une économie émettant peu de carbone, notamment en renforçant le déploiement et le développement de technologies d'énergies renouvelables à haut rendement énergétique et de nouveaux combustibles."@sl19
". Låt mig svara Robert Evans. Inför Europeiska rådets årliga vårmöte antog rådet (miljö) den 10 mars 2005 ett inlägg i diskussionen om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. I stort sett betonar rådet behovet av att vidta åtgärder från 2005, särskilt för att bemöta klimatförändringar och för att främja miljöinnovation, utöver en effektiv energi- och resursanvändning. Man har särskilt uppmanat Europeiska rådet att vid vårmötet rekommendera hållbara konsumtions- och produktionsmetoder som utnyttjar miljöeffektiva innovationer, i avsikt att frikoppla den ekonomiska tillväxten från resursanvändningen och miljöförstöringen. Man har dessutom uppmanat kommissionen att 2005 utarbeta ett europeiskt initiativ till förmån för en effektiv energianvändning, utöver en grönbok med en förteckning över viktiga åtgärder. Rent konkret har rådet först och främst rekommenderat att Etap-programmet, ett handlingsprogram för att främja miljötekniker, skall genomföras som ett brådskande ärende och i sin helhet för att säkerställa utsikten till en rättvis och konkurrenspräglad marknad för miljöinnovationer. För det andra har man förespråkat kraftfulla åtgärder till stöd för miljöinnovationer och miljötekniker i alla delar av ekonomin, särskilt inom energi- och transportsektorerna. Slutligen har man rekommenderat lindringsåtgärder som syftar till att minska de långsiktiga risker och kostnader som står i samband med klimatförändringar och som leder till en ekonomi med låga kolutsläpp. Detta uppnås särskilt genom att användningen och utvecklingen dels av förnybara energitekniker med hög verkningsgrad, dels av nya bränslen främjas."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Schmit,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"président en exercice du Conseil"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph