Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-12-Speech-2-291"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050412.29.2-291"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@en4
lpv:translated text
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@cs1
"Indtil Kosovos endelige status er fastlagt, gør Kommissionen sig de største bestræbelser på at holde landet fast forankret til stabiliserings- og associeringsprocessen med udgangspunkt i FN's Sikkerhedsråds resolution 1244. Kommissionen mener, at det er vigtigt, at Kosovo deltager fuldt ud i denne proces på grundlag af dets egne resultater. Det ville utvivlsomt være skadeligt for Europas sikkerhed, hvis Kosovo bliver et sort hul i en region, der i øvrigt gør fremskridt mod førtiltrædelse og senere tiltrædelse af EU. Kommissionen støtter de midlertidige selvstyreinstitutioner i at gøre fremskridt, hvad angår gennemførelsen af prioriterede standarder forbundet med retsstatsprincippet og et multietnisk samfund før evalueringen i midten af 2005. Kommissionen har inddraget standarderne som vigtige prioriteringer i det europæiske partnerskab med Kosovo. Vi stiller over 125 millioner euro til rådighed gennem Cards-bistandsprogrammer. Vi støtter fortsat Kosovo gennem SAP-kontrolmekanismen ved at yde politisk rådgivning og bistand for at opveje opfattelsen af, at når først statusdrøftelserne går i gang, vil standarder ikke længere være nødvendige. De vil være endnu mere nødvendige, når statusdrøftelserne går i gang. Kommissionen er indstillet på at fremme Kosovos EU-perspektiv, da Kosovo uanset dets fremtidige status er og vil vedblive med at være en del af Europa. I denne forbindelse har vi oprettet et forbindelseskontor i Priština, der samarbejder med den højtstående repræsentants repræsentant, Det Europæiske Genopbygningsagentur og EU's medlemsstater. Desuden er Kommissionen i gang med at udarbejde en meddelelse til Rådet om forbedring af Kosovos europæiske perspektiv. Denne meddelelse vil blive et bidrag til Kommissionens, den højtstående repræsentants og formandskabets fælles arbejde på at fokusere på EU's fremtidige bidrag til det internationale samfunds indsats i Kosovo, hvilket Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) opfordrede til i februar. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Javier Solana og det luxembourgske EU-formandskab om omfanget af EU's fremtidige rolle i Kosovo efter UNMIK. Personligt forventer jeg ikke, at EU vil styre Kosovo som UNMIK's efterfølger, da dette ville være i modstrid med vores politik om at opbygge kapacitet og bæredygtighed i partnerlande, som vi håber at kunne forhandle med en dag. Omfanget af EU's engagement i fremtiden skal undersøges meget nøje på grund af dets alvorlige politiske og finansielle følger."@da2
". Bis eine endgültige Lösung für die Statusfrage gefunden ist, tut die Kommission alles in ihren Kräften Stehende, um die feste Verankerung des Kosovo im Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, wie er in Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vorgesehen ist, aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Kommission ist es wichtig, dass sich der Kosovo nach eigenen Kräften umfassend an diesem Prozess beteiligt. Wenn sich der Kosovo in einer Region, die eigentlich den Beitritt zur Europäischen Union anstrebt, zu einem schwarzen Loch entwickeln würde, so wäre dies der europäischen Sicherheit ganz und gar nicht zuträglich. Die Kommission unterstützt die provisorische Selbstverwaltung in deren Bemühen um Fortschritte bei der Umsetzung der vorrangigen Standards im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit und die Multiethnizität, bevor Mitte 2005 vorläufige Bilanz gezogen wird. Die Kommission hat die Standards als wichtigste Prioritäten in die europäische Partnerschaft für den Kosovo aufgenommen. Wir stellen über 125 Millionen Euro im Rahmen der CARDS-Hilfsprogramme bereit. Wir setzen unsere Unterstützung des Kosovo im Rahmen des SAP-Kontrollmechanismus in Form von politischer Beratung und Hilfe fort, um zu verhindern, dass der Eindruck entsteht, die Standards spielten keine Rolle mehr, sobald die Gespräche über den Status aufgenommen werden. Ihre Bedeutung nimmt noch zu, wenn diese Gespräche erst einmal anlaufen. Die Kommission ist fest entschlossen, dem Kosovo eine Perspektive in der EU zu bieten, denn unabhängig von seinem künftigen Status ist und bleibt der Kosovo ein Teil von Europa. Ausgehend davon haben wir in Pristina ein Verbindungsbüro eröffnet, das mit dem Beauftragten des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Europäischen Agentur für Wiederaufbau und den EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeitet. Ferner arbeitet die Kommission an einer Mitteilung an den Rat bezüglich der Verbesserung der europäischen Perspektive für den Kosovo. Diese Mitteilung wird ein Beitrag zur Zusammenarbeit zwischen der Kommission, dem Hohen Vertreter und dem Ratsvorsitz zur Umsetzung der durch den Rat „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ im Februar ausgesprochenen Forderung sein, den künftigen Beitrag der EU zu den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft im Kosovo stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Kommission wird im Hinblick auf die künftige Rolle der EU nach dem Ende der UN-Verwaltung eng mit Herrn Javier Solana und dem luxemburgischen Ratsvorsitz zusammenarbeiten. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass die EU als UNMIK-Nachfolgerin die Verwaltung des Kosovo übernehmen wird, weil dies unserer Politik der Stärkung der Handlungskompetenz und der Nachhaltigkeit in Partnerländern zuwider liefe, mit denen wir eines Tages die Verhandlungen aufzunehmen hoffen. Der Umfang des künftigen Engagements der EU muss vor dem Hintergrund der damit verbundenen beträchtlichen politischen und finanziellen Konsequenzen sehr sorgfältig überprüft werden."@de9
"Μέχρι την οριστικοποίηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, η Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει το Κοσσυφοπέδιο σταθερά προσδεμένο στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης υπό την αιγίδα του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντική η πλήρης συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Θα είναι πραγματικά επιζήμιο για την ασφάλεια της Ευρώπης αν το Κοσσυφοπέδιο αποτελέσει μια μαύρη τρύπα σε μια περιφέρεια, η οποία, κατά τα λοιπά, προχωρά προς την κατεύθυνση της προ-ένταξης και της μετέπειτα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή στηρίζει τους προσωρινούς θεσμούς αυτοδιοίκησης στην επίτευξη προόδου για την εφαρμογή των προδιαγραφών προτεραιότητας που αφορούν το κράτος δικαίου και την πολυεθνικότητα πριν από την ημερομηνία αναθεώρησης στα μέσα του 2005. Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τις προδιαγραφές ως βασικές προτεραιότητες στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για το Κοσσυφοπέδιο. Παρέχουμε ποσό που υπερβαίνει τα 125 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα βοήθειας CARDS. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Κοσσυφοπέδιο μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, παρέχοντας διαβούλευση και βοήθεια όσον αφορά την πολιτική, προκειμένου να αντισταθμιστεί η εντύπωση ότι, μόλις ξεκινήσουν οι συνομιλίες για το τελικό καθεστώς, οι προδιαγραφές δεν θα είναι πλέον απαραίτητες. Θα είναι ακόμη πιο σημαντικές μόλις ξεκινήσουν οι συνομιλίες για το καθεστώς. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου, καθώς, ανεξάρτητα από το μελλοντικό καθεστώς του, το Κοσσυφοπέδιο είναι και θα παραμείνει στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε συστήσει ένα γραφείο συνδέσμου στην Πρίστινα που συνεργάζεται με τον εκπρόσωπο του Ύπατου Εκπροσώπου, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εκπονεί μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου. Η ανακοίνωση θα αποτελέσει συνεισφορά στο κοινό έργο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου και της προεδρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τον Φεβρουάριο για εστίαση στη μελλοντική συμβολή της ΕΕ στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τον κ. Χαβιέ Σολάνα και την προεδρία του Λουξεμβούργου όσον αφορά το εύρος του μελλοντικού ρόλου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο μετά την UNMIK. Προσωπικά, δεν προβλέπω ότι η ΕΕ θα διοικήσει το Κοσσυφοπέδιο ως διάδοχος της UNMIK, καθώς αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την πολιτική μας για ανάπτυξη ικανοτήτων και ενίσχυση της βιωσιμότητας σε χώρες εταίρους με τις οποίες ευελπιστούμε να διαπραγματευτούμε στο μέλλον. Η έκταση της συμμετοχής της ΕΕ στο μέλλον πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά υπό το πρίσμα των σημαντικών πολιτικών και οικονομικών συνεπειών."@el10
". Hasta la resolución de su estatuto definitivo, la Comisión se está esforzando en lo posible por mantener a Kosovo anclado firmemente en el proceso de estabilización y asociación bajo los auspicios de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión cree que es importante que Kosovo participe plenamente en este proceso en virtud de sus propios méritos. En realidad, sería contraproducente para la seguridad de Europa si Kosovo se convierte en un agujero negro en una región que de otro modo está avanzando hacia la preadhesión y posterior adhesión a la Unión Europea. La Comisión apoya las instituciones provisionales de autogobierno en sus progresos en la aplicación de las normas prioritarias relacionadas con el Estado de Derecho y la multietnicidad antes de la fecha de revisión a mediados de 2005. La Comisión ha incluido las normas como prioridades principales en la Asociación Europea para Kosovo. Aportaremos más de 125 millones de euros en programas de asistencia CARDS. Seguimos apoyando a Kosovo mediante el mecanismo de seguimiento SAP, prestando asesoramiento y asistencia política para compensar la percepción de que una vez se inicien las conversaciones sobre el estatuto, ya no serán necesarias las normas. Serán aún más importantes una vez comiencen las conversaciones sobre el estatuto. La Comisión está decidida a promover la perspectiva de la UE de Kosovo, puesto que, independientemente de su futuro estatuto, Kosovo está y seguirá estando en Europa. En este contexto, hemos creado una oficina de enlace en Pristina que trabaja junto con el representante del Alto Representante, así como con la Agencia Europea para la Reconstrucción y los Estados miembros de la UE. Asimismo, la Comisión está preparando una comunicación para el Consejo sobre la mejora de la perspectiva europea de Kosovo. Esta comunicación será una contribución al trabajo conjunto de la Comisión, el Alto Representante y la Presidencia, tal como le invitó a hacerlo el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en febrero, para centrarse en la futura contribución de la UE a los esfuerzos de la comunidad internacional en Kosovo. La Comisión trabajará estrechamente con el señor Javier Solana y la Presidencia luxemburguesa de la UE sobre el alcance del futuro papel de la UE en Kosovo después de la UNMIK. Personalmente no preveo que la UE gobierne Kosovo como el sucesor de la UNMIK, ya que esto entraría en contradicción con nuestra política de creación de capacidad y de sostenibilidad en países asociados con los que esperamos negociar algún día. El alcance de la contribución de la UE a las futuras necesidades deberá examinarse minuciosamente debido a sus importantes implicaciones políticas y financieras."@es20
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@et5
". Kosovon lopullisen aseman ratkaisemiseen saakka komissio pyrkii kaikin tavoin pitämään Kosovon tiiviisti osana vakautus- ja assosiaatioprosessia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 täytäntöönpanon yhteydessä. Komissio pitää tärkeänä, että Kosovo osallistuu vakautus- ja assosiaatioprosessiin täysimääräisesti omien ansioidensa pohjalta. Euroopan turvallisuuden kannalta olisi todellakin vahingollista, jos Kosovosta tulee eräänlainen musta aukko alueella, joka muutoin etenee kohti Euroopan unionin jäsenyyttä ja sitä edeltävää vaihetta. Komissio tukee väliaikaisia itsehallintoelimiä, kun nämä pyrkivät täyttämään oikeusvaltiota ja monietnisyyttä koskevat ensisijaiset normit ennen vuoden 2005 puolivälissä tehtävää arviointia. Komissio on sisällyttänyt kyseiset normit ensisijaisina tavoitteina Kosovon Eurooppa-kumppanuuteen. Annamme Kosovolle yli 125 miljoonaa euroa rahoitusapua jälleenrakennusta, kehittämistä ja vakauttamista koskevasta yhteisön avustusohjelmasta (CARDS). Tuemme Kosovoa jatkossakin vakautus- ja assosiaatioprosessin seurantamekanismin avulla antamalla sille poliittista neuvontaa ja apua. Tämän tarkoituksena on ehkäistä sellaisen käsityksen syntyminen, että kun Kosovon lopullista asemaa koskevat keskustelut alkavat, normeja ei enää tarvita. Niiden merkitys päinvastoin jopa kasvaa keskustelujen alkaessa. Komissio on sitoutunut edistämään Kosovon mahdollista EU-jäsenyyttä, koska tulevasta asemastaan huolimatta Kosovo on nyt ja myös tulevaisuudessa osa Eurooppaa. Tähän liittyen olemme perustaneet Pristinaan yhteystoimiston, joka tekee yhteistyötä YUTP:n korkean edustajan paikallisen edustajan sekä Euroopan jälleenrakennusviraston ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Komissio valmistelee lisäksi neuvostolle annettavaa tiedonantoa Kosovon Eurooppaan lähentymistä koskevien ponnistelujen tehostamisesta. Tiedonannolla tuetaan komission, YUTP:n korkean edustajan ja puheenjohtajavaltion yhteistä työtä. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto nimittäin pyysi helmikuussa EU:n ulkopoliittista edustajaa ja komissiota sekä puheenjohtajavaltiota keskittymään siihen, miten Euroopan unioni voisi tulevaisuudessa osallistua kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiin Kosovossa. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä Javier Solanan ja puheenjohtajavaltio Luxemburgin kanssa sen määrittämiseksi, miten laaja EU:n tuleva rooli Kosovossa on väliaikaisen siviilihallinnon (UNMIK) jälkeen. En henkilökohtaisesti pidä todennäköisenä, että EU hallinnoisi Kosovoa UNMIKin seuraajana. Tämä olisi nimittäin vastoin politiikkaamme, jonka tarkoituksena on parantaa toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä kumppanuusmaissa, joiden kanssa toivomme jonakin päivänä käyvämme jäsenyysneuvotteluja. EU:n tulevan roolin laajuutta on tutkittava hyvin huolellisesti ottaen huomioon sen merkittävät poliittiset ja taloudelliset seuraukset."@fi7
"Tant que le statut final du Kosovo ne sera pas fixé, la Commission fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il reste fermement ancré au processus de stabilisation et d’association sous les auspices de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies. La Commission pense qu’il est important que le Kosovo participe pleinement à ce processus sur la base de ses propres mérites. Il serait en effet préjudiciable à la sécurité de l’Europe que le Kosovo devienne un «trou noir» dans une région qui, pour le reste, progresse vers la pré-adhésion à l’Union européenne et, ultérieurement, vers l’adhésion. La Commission soutient les institutions gouvernementales autonomes provisoires dans la mise en œuvre des normes prioritaires relatives à l’État de droit et à la pluriethnicité avant la date de révision de la mi-2005. La Commission a inclus ces normes en tant que priorités majeures dans le partenariat européen pour le Kosovo. Nous fournissons plus de 125 millions d’euros au titre des programmes d’assistance CARDS. Nous continuons à soutenir le Kosovo par le biais du mécanisme SAP Tracking en fournissant des conseils et une assistance politique pour contrecarrer l’idée qu’une fois lancés les pourparlers sur le statut, les normes ne seront plus nécessaires. Une fois entamés les pourparlers sur le statut, elles seront au contraire plus importantes encore. La Commission s’est engagée à promouvoir les perspectives européennes du Kosovo étant donné que, indépendamment de son futur statut, le Kosovo est, et restera, en Europe. Dans ce contexte, nous avons établi à Pristina un bureau de liaison qui travaille avec le représentant du Haut Représentant, ainsi qu’avec l’Agence européenne pour la reconstruction et les États membres de l’UE. De plus, la Commission prépare une communication au Conseil sur le renforcement des perspectives européennes du Kosovo. Demandée en février par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures», cette communication sera une contribution au travail conjoint de la Commission et du Haut Représentant et de la présidence et sera axée sur la future contribution de l’UE aux efforts de la communauté internationale au Kosovo. La Commission travaillera en étroite collaboration avec M. Javier Solana et la présidence luxembourgeoise de l’UE sur l’étendue du futur rôle de l’UE au Kosovo après la MINUK. Personnellement, je ne prévois pas que l’UE gouvernera le Kosovo en tant que successeur de la MINUK, car cette solution serait incompatible avec notre politique de renforcement des capacités et de la durabilité dans les pays partenaires avec lesquels nous espérons un jour négocier. Compte tenu de ses implications politiques et financières significatives, l’importance du rôle de l’UE à l’avenir doit être examiné de manière approfondie."@fr8
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@hu11
"Finché non sarà risolta la questione del suo la Commissione farà tutto il possibile per tenere il Kosovo saldamente ancorato al processo di stabilizzazione e associazione sotto gli auspici della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per la Commissione è importante che il Kosovo partecipi pienamente a tale processo in base ai propri meriti. Sarebbe davvero dannoso per la sicurezza dell’Europa se il Kosovo diventasse un buco nero in una regione che, d’altronde, sta progredendo verso la preadesione e, successivamente, l’adesione all’Unione europea. La Commissione sostiene i progressi delle istituzioni provvisorie del governo autonomo nell’applicare gli prioritari relativi allo Stato di diritto e alla multietnicità prima della data di revisione prevista per la metà del 2005. La Commissione ha incluso gli fra le priorità principali del partenariato europeo per il Kosovo. Mettiamo a disposizione più di 125 milioni di euro nell’ambito dei programmi di assistenza CARDS. Continuiamo a sostenere il Kosovo con il meccanismo di verifica del processo di stabilizzazione e associazione fornendo consulenza politica e assistenza per controbilanciare la sensazione che, una volta cominciato il dibattito sullo gli non siano più necessari. Invece, saranno anche più importanti rispetto a prima. La Commissione è impegnata nel promuovere la prospettiva europea del Kosovo dal momento che, a prescindere dal suo futuro, il Kosovo è e rimarrà in Europa. In tale contesto abbiamo istituito a Pristina un ufficio di collegamento che collabora con quello del portavoce dell’Alto rappresentante, con l’Agenzia europea per la ricostruzione e gli Stati membri dell’Unione. Inoltre la Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio per consolidare la prospettiva europea del Kosovo. Questa comunicazione costituirà un contributo al lavoro congiunto della Commissione, dell’Alto rappresentante e della presidenza, in seguito alla richiesta del Consiglio “Affari generali e Relazioni esterne” di febbraio di dare risalto al contributo futuro dell’Unione all’impegno profuso dalla comunità internazionale in Kosovo. La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con l’Alto rappresentante Javier Solana e la Presidenza lussemburghese per quanto riguarda la portata del futuro ruolo che svolgerà l’Unione in Kosovo dopo la MINUK (Missione delle Nazioni Unite per il Kosovo). Personalmente non prevedo che l’Unione succeda alla MINUK nel governo del Kosovo, perché ciò sarebbe in contraddizione con la nostra politica di formazione della capacità e della sostenibilità nei paesi con i quali speriamo un giorno di negoziare. In futuro la portata del coinvolgimento da parte dell’Unione andrà esaminata molto attentamente, date le importanti conseguenze politiche e finanziarie che essa comporta."@it12
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@lt14
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@lv13
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@mt15
". Totdat een besluit is genomen over de definitieve status van Kosovo, spant de Commissie zich tot het uiterste in om Kosovo stevig verankerd te houden in het Stabilisatie- en Associatieproces, onder auspiciën van resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Commissie is van mening dat het belangrijk is dat Kosovo volledig aan dit proces deelneemt op grond van zijn eigen merites. Het zou inderdaad slecht voor de veiligheid van Europa zijn als Kosovo een zwart gat zou worden in een regio die verder op weg is naar pretoetreding en daarna toetreding tot de Europese Unie. De Commissie steunt de voorlopige instellingen voor zelfbestuur bij het maken van voorgang met de tenuitvoerlegging van de prioritaire normen die verband houden met het recht en de multi-etniciteit, vóór de beoordelingsdatum medio 2005. De Commissie heeft de normen als de belangrijkste prioriteiten opgenomen in het Europese Partnerschap met Kosovo. We geven meer dan 125 miljoen euro uit aan Cards-bijstandsprogramma's. We blijven Kosovo via het voortgangsbewakingsmechanisme van het Stabilisatie- en Associatieproces steunen door beleidsadvies te geven en bijstand te verlenen, teneinde het idee tegen te gaan dat de normen niet langer nodig zijn wanneer de statusgesprekken eenmaal van start gaan. Ze zullen zelfs nog belangrijker zijn wanneer de statusgesprekken beginnen. De Commissie zet zich in om het EU-perspectief van Kosovo te bevorderen, omdat Kosovo in Europa ligt en zal blijven liggen, ongeacht zijn toekomstige status. In dit verband hebben we in Pristina een verbindingskantoor opgezet, dat samenwerkt met de vertegenwoordiger van de Hoge Vertegenwoordiger, alsook met het Europees Bureau voor wederopbouw en de lidstaten van de EU. De Commissie bereidt momenteel voorts een mededeling aan de Raad voor over verbetering van het Europees perspectief van Kosovo. Deze mededeling is een bijdrage aan het gezamenlijke werk van de Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger en het voorzitterschap, naar aanleiding van de uitnodiging van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen in februari om ons te concentreren op de toekomstige bijdrage van de EU aan de inspanningen van de internationale gemeenschap in Kosovo. De Commissie zal nauw samenwerken met de heer Solana en het Luxemburgse voorzitterschap van de EU op het gebied van de reikwijdte van de toekomstige rol van de EU in Kosovo na de Missie van de VN in Kosovo (UNMIK). Persoonlijk verwacht ik niet dat de EU Kosovo zal gaan besturen als opvolger van UNMIK, aangezien dit in strijd zou zijn met ons beleid van capaciteitsopbouw en duurzaamheid in de partnerlanden waarmee we ooit in onderhandeling hopen te treden. De reikwijdte van de toekomstige betrokkenheid van de EU moet zeer zorgvuldig worden bekeken, gelet op de belangrijke politieke en financiële gevolgen van deze betrokkenheid."@nl3
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@pl16
"A Comissão envida, até à resolução do estatuto definitivo, todos os esforços para manter o Kosovo firmemente ligado ao Processo de Estabilização e Associação (PEA), ao abrigo da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Comissão considera importante que o Kosovo participe plenamente neste processo com base no seu próprio mérito. Seria, de facto, prejudicial para a segurança na Europa que o Kosovo se tornasse um buraco negro, numa região que progride rumo à pré-adesão à União Europeia e, posteriormente, à adesão. A Comissão apoia as instituições provisórias de auto-governo nos seus progressos para a implementação das regras prioritárias relacionadas com o Estado de direito e a multietnicidade, antes da data de revisão de meados de 2005. Essas regras foram incluídas pela Comissão como principais prioridades na Parceria Europeia para o Kosovo. Concedemos mais de 125 milhões de euros ao abrigo dos programas de assistência CARDS. Continuamos a apoiar o Kosovo através dos mecanismos de acompanhamento do PEA, fornecendo aconselhamento e assistência políticos para contrabalançar a percepção de que tão logo tenham início as conversações sobre o estatuto, deixarão de ser necessárias as referidas regras. Serão ainda mais importantes assim que essas conversações tenham início. A Comissão está empenhada em promover a perspectiva europeia do Kosovo, uma vez que, independentemente do seu futuro estatuto, o Kosovo está e continuará a estar na Europa. Neste contexto, abrimos um gabinete de ligação em Pristina, que trabalha em conjunto com o Alto Representante, bem como com a Agência Europeia de Reconstrução e com os Estados-Membros da UE. Para além disso, a Comissão está a preparar uma comunicação ao Conselho sobre o reforço da perspectiva europeia do Kosovo. Esta comunicação será um contributo para o trabalho conjunto da Comissão, do Alto Representante e da Presidência, de acordo com o convite feito pelo Conselho “Assuntos Gerais e Relações Externas”, em Fevereiro, para que, de futuro, nos concentrássemos no contributo da EU para os esforços da comunidade internacional no Kosovo. A Comissão trabalhará de perto com o Senhor Alto Representante, Javier Solana, e a Presidência luxemburguesa sobre o alcance do futuro papel da EU no Kosovo, após a UNMIK. Pessoalmente, não prevejo que a UE venha a administrar o Kosovo como sucessora da UNMIK, pois isso seria contrário à nossa política de construção de capacidades e de sustentabilidade em países parceiros com os quais esperamos, um dia, vir a negociar. É preciso que o âmbito do futuro envolvimento da UE seja criteriosamente analisado tendo em conta as suas importantes implicações políticas e financeiras."@pt17
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@sk18
"Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession. The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start. The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States. Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo. The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications."@sl19
". Fram till dess lösningen på dess slutliga status har nåtts, gör kommissionen allt som står i dess makt för att stadigt förankra Kosovo i stabilitets- och associeringsprocessen inom ramen för FN:s säkerhetsråds resolution 1244. Kommissionen anser att det är viktigt att Kosovo deltar fullt ut i denna process på grundval av sina egna meriter. Det skulle verkligen skada EU:s säkerhet om Kosovo blev ett svart hål i en region som i övrigt utvecklas mot föranslutning och senare anslutning till Europeiska unionen. Kommissionen stöder de provisoriska självstyrande institutionerna när det gäller att göra framsteg i genomförandet av de prioriterade standarder som sammanhänger med rättsstatsprincipen och mångetnicitet före granskningstidpunkten i mitten av 2005. Kommissionen har innefattat standarderna som de viktigaste prioriteringarna i det europeiska partnerskapet för Kosovo. Vi anslår över 125 miljoner euro inom ramen för Cards-biståndsprogrammen. Vi fortsätter att stödja Kosovo via stabiliserings- och associeringsprocessens vägledningssystem genom att ge dem politiska råd och bistånd för att bilda en motvikt till uppfattningen att då man väl inlett statusdiskussioner kommer det inte längre att behövas några standarder. De kommer att vara ännu viktigare när statusdiskussionerna väl har inletts. Kommissionen har åtagit sig att främja EU:s syn på Kosovo, eftersom Kosovo, oavsett dess framtida status, är och förblir i Europa. Mot denna bakgrund måste vi inrätta ett sambandskontor i Pristina, som samarbetar med företrädaren för den höge representanten, liksom Europeiska byrån för återuppbyggnad och EU:s medlemsstater. Dessutom förbereder kommissionen ett meddelande till rådet om att förbättra EU:s syn på Kosovo. Detta meddelande kommer att bli ett bidrag till det gemensamma arbete som utförts av kommissionen, den höge representanten och ordförandeskapet, som bjöds in av rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) i februari för att inrikta sig på det framtida bidraget till världssamfundets ansträngningar i Kosovo. Kommissionen kommer att föra ett nära samarbete med Javier Solana och det luxemburgska EU-ordförandeskapet om räckvidden för EU:s framtida roll i Kosovo efter UNMIK. Personligen väntar jag mig inte att EU kommer att styra Kosovo som UNMIK:s efterträdare, eftersom detta skulle stå i strid med vår politik när det gäller att bygga kapacitet och hållbarhet i partnerländer med vilka vi en dag hoppas förhandla. Räckvidden för EU:s framtida engagemang behöver granskas mycket noggrant med tanke på dess viktiga politiska och ekonomiska konsekvenser."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Rehn,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph