Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-12-Speech-2-282"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050412.29.2-282"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@en4
lpv:translated text
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@cs1
"Kommissionen vedtog sin anden beretning om gennemførelsen af nitratdirektivet i 2002. Af den fremgik det, at medlemsstaterne på det tidspunkt havde gjort betydelige fremskridt på dette område. I de seneste år er de fremskridt blevet fastholdt. Alle medlemsstaterne har nu etableret vandovervågningsnet. Alle har enten udpeget nitratsårbare zoner og udarbejdet handlingsprogrammer for de zoner, eller de har gjort brug for den mulighed, som direktivet giver for at lave et handlingsprogram for hele området. Irland er blandt en gruppe medlemsstater, der valgte denne mulighed. Nitratsårbare zoner, herunder hele områder, udgjorde ca. 38 % af hele EU-15 i 2000. Siden da er andelen steget på grund af udpegningen af nye sårbare zoner i Sverige, Det Forenede Kongerige, Belgien, Grækenland, Spanien og Italien og på grund af den territoriale tilgang, som Irland har valgt. Medlemsstaterne er også i gang med at forbedre og videreudvikle deres handlingsprogrammer, fordi de erkender, at vandkvaliteten kun kan forbedres med stærke og fuldt ud gennemførlige handlingsprogrammer. Der er sket lignende fremskridt i de nye medlemsstater. De har opfyldt forpligtelsen i tiltrædelsestraktaten og havde på tiltrædelsesdatoen udpeget nitratsårbare zoner, udarbejdet handlingsprogrammer og vedtaget kodekser for godt landmandskab. Kommissionen er for øjeblikket i gang med at undersøge kvaliteten af disse udpegninger og handlingsprogrammer. Til trods for disse fremskridt kan det tage flere år, før vi ser en betydelig forbedring af vandkvaliteten. Der går et stykke tid mellem handling og resultater. Men tendensen synes at være positiv, da der allerede er positive tegn i nogle lande. Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at nitratdirektivet gennemføres korrekt i medlemsstaterne, ved hjælp af alle de redskaber, den har til rådighed, herunder naturligvis indledelse af overtrædelsesprocedurer imod medlemsstater, der ikke gennemfører de forskellige faser i direktivet korrekt. Der er for øjeblikket en overtrædelsesprocedure i gang mod Irland. Som følge af Domstolens afgørelse den 11. marts 2003 indsendte de irske myndigheder officielt handlingsprogrammet i henhold til direktivets artikel 5 til Kommissionen. Kommissionen mener ikke, at det irske handlingsprogram er helt i overensstemmelse med direktivet på flere punkter, som der blev redegjort indgående for i åbningsskrivelsen, der blev sendt til Irland i slutningen af 2004. Vi afventer stadig svar."@da2
". Die Kommission nahm 2002 den zweiten Bericht zur Durchführung der Nitrat-Richtlinie an. Darin stellt sie fest, dass auf diesem Gebiet von den Mitgliedstaaten bereits enorme Fortschritte erzielt worden waren. Diese positive Entwicklung konnte in den letzten Jahren beibehalten werden. Inzwischen wurden von allen Mitgliedstaaten Wasserüberwachungsnetze eingerichtet. Ebenso haben sämtliche Mitgliedstaaten entweder nitratgefährdete Gebiete ausgewiesen und Aktionsprogramme für diese Gebiete aufgestellt oder die von der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit der Aufstellung eines Aktionsprogramms für das gesamte Territorium genutzt. Irland gehört zu der Gruppe von Mitgliedstaaten, die sich für diese Möglichkeit entschieden haben. Die Fläche der gefährdeten Gebiete, einschließlich der ausgewiesenen Gesamtterritorien, betrug im Jahre 2000 38 % der Fläche der EU-15. Diese Fläche hat sich inzwischen vergrößert, weil neu ausgewiesene gefährdete Gebiete in Schweden, dem Vereinigten Königreich, in Belgien, Griechenland, Spanien und Italien hinzugekommen sind und weil Irland ein Aktionsprogramm für seine gesamte Fläche aufgestellt hat. Die Mitgliedstaaten aktualisieren und entwickeln ihre Aktionsprogramme weiter, weil sie erkennen, dass sie die Wasserqualität nur dann verbessern können, wenn sie über leistungsfähige und voll einsetzbare Aktionsprogramme verfügen. In den neuen Mitgliedstaaten zeichnen sich ähnliche Fortschritte ab. Sie haben die im Beitrittsvertrag enthaltenen Auflagen erfüllt und hatten bis zum Zeitpunkt des Beitritts nitratgefährdete Gebiete ausgewiesen, Aktionsprogramme erstellt und Regeln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft beschlossen. Die Kommission prüft derzeit die Qualität dieser Ausweisungen und Aktionsprogramme. Trotz dieser Fortschritte kann es Jahre dauern, bis wir eine spürbare Verbesserung der Wasserqualität feststellen können. Zwischen den ergriffenen Maßnahmen und ihrer Wirkung besteht eine zeitliche Verzögerung. Die Tendenz scheint jedoch positiv zu sein, zumal sich in einigen Ländern bereits ermutigende Entwicklungen abzeichnen. Die Kommission wird sich unter Nutzung aller ihr zur Verfügung stehenden Mittel energisch für eine ordnungsgemäße Durchführung der Nitrat-Richtlinie in den Mitgliedstaaten einsetzen. Dazu zählt selbstverständlich auch die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten, die es an der Einleitung der verschiedenen in der Richtlinie geforderten Schritte fehlen lassen. Gegen Irland läuft derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. März 2003 legten die irischen Behörden bei der Kommission offiziell das nach Artikel 5 der Richtlinie geforderte Aktionsprogramm vor. Nach Ansicht der Kommission genügt das irische Aktionsprogramm in einigen Punkten nicht den Auflagen der Richtlinie. In dem Mahnschreiben, das Irland Ende 2004 zugesandt wurde, wird detailliert auf diese Mängel eingegangen. Eine Antwort steht noch aus."@de9
"Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί νιτρορύπανσης το 2002. Η έκθεση υποδείκνυε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος από τα κράτη μέλη σε αυτό τον τομέα. Τα τελευταία έτη, η πρόοδος αυτή διατηρήθηκε. Όλα τα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει δίκτυα ελέγχου του νερού. Όλα έχουν χαρακτηρίσει ευπρόσβλητες ζώνες σε νιτρορύπανση και έχουν αναπτύξει προγράμματα δράσης για τις ζώνες αυτές ή έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα που τους δίνει η οδηγία να αναπτύξουν πρόγραμμα δράσης για όλη την περιοχή. Η Ιρλανδία ανήκει στην ομάδα των κρατών μελών που επέλεξαν αυτή τη δυνατότητα. Οι ευπρόσβλητες ζώνες σε νιτρορύπανση, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ολόκληρες περιοχές, αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 38% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 το 2000. Έκτοτε, το ποσοστό αυξήθηκε λόγω του χαρακτηρισμού νέων ευπρόσβλητων ζωνών στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία και λόγω της εδαφικής προσέγγισης που επέλεξε η Ιρλανδία. Επίσης, τα κράτη μέλη αναβαθμίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τα προγράμματα δράσης τους καθώς διαπιστώνουν ότι, για τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος, απαιτούνται ισχυρά και πλήρως εφαρμόσιμα προγράμματα δράσης. Αντίστοιχη πρόοδος σημειώνεται και στα νέα κράτη μέλη. Έχουν εκπληρώσει τη δέσμευση που αναλήφθηκε στη συνθήκη προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία ένταξής τους, είχαν χαρακτηρίσει ευπρόσβλητες ζώνες σε νιτρορύπανση, ανέπτυξαν προγράμματα δράσης και ενέκριναν κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την ποιότητα αυτών των χαρακτηρισμών και των προγραμμάτων δράσης. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να διαπιστώσουμε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ύδατος. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ δράσης και αποτελεσμάτων. Εντούτοις, η τάση φαίνεται να είναι θετική, καθώς ήδη προκύπτουν θετικές ενδείξεις σε ορισμένες χώρες. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας περί νιτρορύπανσης στα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Σε αυτά περιλαμβάνεται σαφώς η έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά των κρατών μελών τα οποία δεν υλοποιούν ορθώς τα διάφορα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία. Επί του παρόντος έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 11ης Μαρτίου 2003, οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν επίσημα στην Επιτροπή το πρόγραμμα δράσης που ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ιρλανδικό πρόγραμμα δράσης δεν συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία σε αρκετά θέματα, τα οποία υποδείχθηκαν λεπτομερώς στην προειδοποιητική επιστολή που απηύθυνε στις ιρλανδικές αρχές στα τέλη του 2004. Αναμένεται ακόμα απάντηση."@el10
". La Comisión adoptó el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre nitratos en 2002. Señalaba que para entonces los Estados miembros habían realizado importantes progresos en este terreno. En los últimos años se han mantenido estos progresos. En este momento todos los Estados miembros han creado redes de supervisión del agua. Todos han designado zonas vulnerables a los nitratos y han creado programas de acción para estas zonas, o han hecho uso de la posibilidad que les brinda la Directiva de establecer un programa de acción para todo el territorio. Irlanda se encuentra entre un grupo de Estados miembros que tomaron esta opción. Las zonas vulnerables a los nitratos, incluidos territorios completos, representaban cerca del 38 % de toda la Unión Europea de los 15 en 2002. Desde entonces, el porcentaje ha aumentado debido a la designación de nuevas zonas vulnerables en Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Grecia, España e Italia y debido al enfoque territorial adoptado por Irlanda. Los Estados miembros también mejoran y desarrollan cada vez más sus programas de acción al darse cuenta de que, para mejorar la calidad del agua, son necesarios programas de acción sólidos y plenamente aplicables. En los nuevos Estados miembros se han realizado progresos similares. Han cumplido el compromiso establecido en el Tratado de Adhesión y en la fecha de la adhesión han designado zonas vulnerables a los nitratos, han creado programas de acción y han adoptado códigos de buenas prácticas agrarias. Actualmente, la Comisión está examinando la calidad de estas designaciones y programas de acción. A pesar de este avance, pasarán años antes de poder observar una mejora considerable de la calidad del agua. Tiene que pasar cierto tiempo entre la acción y los resultados. Sin embargo, la tendencia parece ser positiva, pues ya están apareciendo señales alentadoras en algunos países. La Comisión está plenamente decidida a asegurar que la Directiva sobre nitratos se aplique correctamente en los Estados miembros utilizando para ello todas las herramientas que tienen a su disposición. Esto incluye sin duda la puesta en marcha de procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen correctamente las diferentes medidas previstas en la directiva. Actualmente está abierto un procedimiento de infracción contra Irlanda. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de marzo de 2003, las autoridades irlandesas presentaron oficialmente a la Comisión el programa de acción establecido con arreglo al artículo 5 de la directiva. La Comisión considera que el programa de acción irlandés no cumple plenamente la Directiva en lo que se refiere a varias cuestiones, que se han indicado con detalle en la carta de notificación formal remitida a Irlanda a finales de 2004. Se está todavía a la espera de una respuesta."@es20
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@et5
". Komissio hyväksyi vuonna 2002 toisen kertomuksen nitraattidirektiivin täytäntöönpanosta. Kertomuksessa todettiin, että jäsenvaltiot olivat edistyneet merkittävästi direktiivin täytäntöönpanossa vuoteen 2002 mennessä. Edistyminen on jatkunut aivan viime vuosina. Kaikki jäsenvaltiot ovat tähän mennessä perustaneet vedenlaadun seurantaverkot. Kaikki jäsenvaltiot ovat myös joko nimenneet nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä ja laatineet toimintaohjelmia näitä vyöhykkeitä varten tai hyödyntäneet direktiivissä annettua mahdollisuutta soveltaa toimintaohjelmaa koko alueellaan. Irlanti on yksi niistä jäsenvaltioista, jotka ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta. Nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiiden vyöhykkeiden osuus 15 jäsenvaltion kokonaispinta-alasta oli noin 38 prosenttia vuonna 2000. Osa näistä vyöhykkeistä koski koko kyseisen jäsenvaltion aluetta. Kyseinen prosenttiosuus on vuoden 2000 jälkeen kasvanut, koska uusia nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä on nimetty Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa ja koska Irlanti on alkanut soveltaa toimintaohjelmaa koko alueellaan. Jäsenvaltiot myös ajantasaistavat ja kehittävät toimintaohjelmiaan, koska ne ovat ymmärtäneet, että vedenlaadun parantaminen edellyttää tehokkaita ja täysin sovellettavissa olevia toimintaohjelmia. Samansuuntaista edistystä on tapahtunut myös uusissa jäsenvaltioissa. Ne ovat täyttäneet liittymissopimuksessa määritetyn sitoumuksen ja olivat liittymispäivämäärään mennessä nimenneet nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä, laatineet toimintaohjelmia ja ottaneet käyttöön hyvän maatalouskäytännön ohjeet. Komissio tutkii parhaillaan, millaisia nämä nimitykset ja toimintaohjelmat ovat. Saavutetusta edistyksestä huolimatta saattaa viedä vuosia ennen kuin vedenlaadussa havaitaan huomattavaa parannusta. Toiminnan ja tulosten välillä on ajallinen viive. Suuntaus vaikuttaa kuitenkin myönteiseltä, sillä joissakin jäsenvaltioissa on jo nähtävissä rohkaisevia merkkejä vedenlaadun paranemisesta. Komissio on täysin sitoutunut nitraattidirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseen jäsenvaltioissa hyödyntämällä kaikkia käytettävissään olevia välineitä. Näihin välineisiin kuuluu tietysti myös jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn aloittaminen niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane asianmukaisesti täytäntöön direktiivin täytäntöönpanoprosessin eri vaiheita. Tällainen menettely on parhaillaan käynnissä Irlantia vastaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 11. maaliskuuta 2003 antaman tuomion jälkeen Irlannin viranomaiset toimittivat komissiolle virallisesti tiedot direktiivin 5 artiklan mukaisesti laaditusta toimintaohjelmasta. Komissio katsoo, ettei Irlannin toimintaohjelma vastaa täysin direktiivin vaatimuksia useissa kysymyksissä, joista tiedotettiin Irlannille yksityiskohtaisesti vuoden 2004 lopussa lähetetyssä virallisessa huomautuksessa. Irlanti ei ole tähän mennessä vastannut viralliseen huomautukseen."@fi7
"La Commission a adopté en 2002 le deuxième rapport sur la mise en œuvre de la directive relative aux nitrates. Ce rapport indiquait qu’à ce stade, les États membres avaient fait des progrès significatifs dans ce domaine. Les progrès ont continué ces dernières années. Tous les États membres ont désormais établi des réseaux de contrôle des eaux. Ils ont tous défini des zones vulnérables aux nitrates et mis en œuvre des programmes d’action pour ces zones, ou utilisé la possibilité offerte par la directive d’établir un programme d’action pour l’ensemble du territoire. L’Irlande fait partie d’un groupe d’États membres qui ont choisi cette option. Les zones vulnérables aux nitrates, y compris des territoires entiers, représentaient environ 38% du total de l’UE-15 en 2000. Depuis lors, le pourcentage a augmenté suite à la désignation de nouvelles zones vulnérables en Suède, au Royaume-Uni, en Belgique, en Grèce, en Espagne et en Italie et à cause de l’approche territoriale choisie par l’Irlande. Par ailleurs, les États membres procèdent actuellement à la mise à jour et au développement de leurs programmes d’action, car ils comprennent que, pour améliorer la qualité de l’eau, des programmes d’action énergiques et pleinement applicables sont nécessaires. Des progrès similaires sont enregistrés dans les nouveaux États membres. Ces derniers ont respecté l’engagement fixé dans le traité d’adhésion et, à la date de l’adhésion, ils avaient désigné des zones vulnérables aux nitrates, établi des programmes d’action et adopté des codes de bonnes pratiques agricoles. La Commission examine actuellement la qualité de ces désignations et de ces programmes d’action. Malgré ces progrès, il faudra peut-être des années avant que nous puissions constater une amélioration notable de la qualité de l’eau. Il y a un décalage temporel entre l’action et les résultats. Toutefois, la tendance semble positive et des signes encourageants émergent déjà dans certains pays. La Commission s’est pleinement engagée à garantir, en utilisant tous les outils à sa disposition, que la directive sur les nitrates soit correctement mise en œuvre dans les États membres. Ces outils incluent, naturellement, le lancement de procédures d’infraction contre les États membres qui ne mettent pas correctement en œuvre les différentes mesures exigées par la directive. Une procédure d’infraction est en cours contre l’Irlande. À la suite de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars 2003, les autorités irlandaises ont soumis officiellement à la Commission le programme d’action établi conformément à l’article 5 de la directive. La Commission estime que le programme d’action irlandais n’est pas pleinement conforme à la directive sous plusieurs aspects, lesquels ont été indiqués précisément dans la lettre de mise en demeure envoyée à l’Irlande à la fin de 2004. Nous attendons toujours une réponse à cette lettre."@fr8
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@hu11
"La Commissione ha adottato nel 2002 la seconda relazione sull’applicazione della direttiva sui nitrati secondo cui, fino a quel momento, gli Stati membri avevano compiuto progressi significativi in questo settore. Negli ultimi anni tali progressi sono stati confermati. Tutti gli Stati membri hanno ora istituito reti di monitoraggio dell’acqua e hanno anche indicato zone vulnerabili ai nitrati nonché fissato programmi d’azione per tali zone o colto l’opportunità fornita dalla direttiva di stabilire un programma d’azione per l’intero territorio. L’Irlanda fa parte di un gruppo di Stati membri che hanno scelto questa possibilità. Le zone vulnerabili ai nitrati, compresi interi territori, nel 2000 costituivano circa il 38 per cento di tutta l’Europa dei Quindici. Da allora la percentuale è aumentata perché sono state indicate nuove zone vulnerabili in Svezia, Regno Unito, Belgio, Grecia, Spagna e Italia e a causa dell’approccio territoriale scelto dall’Irlanda. Gli Stati membri stano anche aggiornando e sviluppando ulteriormente i loro programmi d’azione perché si rendono conto che, per migliorare la qualità dell’acqua, sono necessari programmi d’azione validi e pienamente applicabili. I nuovi Stati membri stanno compiendo progressi simili e hanno tenuto fede all’impegno fissato dal trattato di adesione. Avevano indicato zone vulnerabili entro la data di adesione, fissando programmi d’azione e approvando codici di buone pratiche agricole e la Commissione sta attualmente esaminando la qualità di queste designazioni e di questi programmi. Nonostante tali progressi, è possibile che dobbiamo aspettare anni prima di vedere un apprezzabile miglioramento della qualità dell’acqua. C’è un periodo di sfasamento tra l’azione e i risultati. Tuttavia la tendenza sembra positiva, visto che in alcuni paesi si notano già segnali incoraggianti. La Commissione farà ogni sforzo per assicurare che la direttiva sui nitrati sia correttamente applicata negli Stati membri e impiegherà allo scopo tutti i mezzi a sua disposizione. Tra questi è incluso naturalmente l’avvio di procedure d’infrazione contro quegli Stati membri che non attuano correttamente le varie fasi richieste dalla direttiva. E’ attualmente in corso una procedura d’infrazione contro l’Irlanda. In seguito al verdetto dell’11 marzo 2003 della Corte di giustizia delle Comunità europee, le autorità irlandesi hanno ufficialmente sottoposto alla Commissione il programma d’azione stabilito conformemente all’articolo 5 della direttiva. La Commissione ritiene che il programma irlandese non rispetti appieno la direttiva relativamente a diverse questioni, indicate dettagliatamente nella lettera di messa in mora inviata all’Irlanda alla fine del 2004. Siamo ancora in attesa di una risposta."@it12
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@lt14
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@lv13
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@mt15
". De Commissie heeft in 2002 het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van de nitratenrichtlijn goedgekeurd. Het verslag gaf aan dat de lidstaten op dat moment op dit terrein belangrijke vooruitgang hadden geboekt. In de afgelopen paar jaar is verdere vooruitgang geboekt. Alle lidstaten hebben inmiddels netwerken voor de controle van de waterkwaliteit opgezet. Ze hebben allemaal kwetsbare zones voor nitraten aangewezen en hebben actieprogramma's voor deze zones opgesteld, of ze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de richtlijn biedt, om een actieprogramma voor het gehele grondgebied op te stellen. Ierland is een van de lidstaten die voor deze optie heeft gekozen. De kwetsbare zones voor nitraten, met inbegrip van gehele grondgebieden, besloegen in 2000 ongeveer 38 procent van de gehele Europese Unie van vijftien. Sindsdien is het percentage gestegen door de aanwijzing van nieuwe kwetsbare zones in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Griekenland, Spanje en Italië en door de grondgebiedaanpak waarvoor Ierland heeft gekozen. De lidstaten zijn ook bezig hun actieprogramma's te verbeteren en verder te ontwikkelen, aangezien ze beseffen dat er sterke en volledig toepasbare actieprogramma's nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In de nieuwe lidstaten vindt vergelijkbare vooruitgang plaats. Deze lidstaten hebben voldaan aan de verplichting die is geformuleerd in het toetredingsverdrag, en hadden op de datum van toetreding kwetsbare zones voor nitraten aangewezen, actieprogramma's vastgesteld en codes voor goede landbouwpraktijken opgesteld. De Commissie onderzoekt momenteel de kwaliteit van deze aanwijzingen en actieprogramma's. Ondanks deze vooruitgang kan het jaren duren voordat we een aanmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit kunnen waarnemen. Het duurt nu eenmaal enige tijd voordat het resultaat van een actie zichtbaar is. De trend lijkt echter positief, want er zijn in sommige landen al bemoedigende tekenen te zien. De Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat de nitratenrichtlijn in de lidstaten correct wordt uitgevoerd. Ze zal alle instrumenten gebruiken die tot haar beschikking staan. Hieronder valt duidelijk het openen van inbreukprocedures tegen lidstaten die de verschillende, door de richtlijn voorgeschreven stappen niet juist ten uitvoer leggen. Momenteel loopt er een inbreukprocedure tegen Ierland. Na het arrest van het Europees Hof van Justitie op 11 maart 2003, hebben de Ierse autoriteiten de Commissie officieel het actieprogramma toegezonden dat ingevolge artikel 5 van de richtlijn is opgesteld. De Commissie is van mening dat het Ierse actieprogramma op verschillende punten niet geheel in overeenstemming is met de richtlijn. Deze punten zijn in detail aangegeven in de aanmaning die eind 2004 aan Ierland is toegezonden. Er is nog geen antwoord ontvangen."@nl3
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@pl16
"A Comissão adoptou o segundo relatório sobre a execução da Directiva relativa à protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola em 2002. Nessa altura, indicou que tinham sido realizados progressos significativos por parte dos Estados-Membros nesta matéria. Nos últimos anos, esses progressos mantiveram-se. Todos os Estados-Membros criaram, até ao momento, redes de monitorização da água. Todos eles declararam áreas vulneráveis aos nitratos e estabeleceram programas de acção para essas regiões, ou fizeram uso da possibilidade que lhes é concedida pela Directiva de criarem programas de acção para a totalidade do seu território. A Irlanda encontra-se entre o grupo de Estados-Membros que escolheram a segunda opção. Em 2000, as zonas vulneráveis aos nitratos, incluindo territórios inteiros, representavam cerca de 38% do total da União Europeia a 15. Desde então, a percentagem aumentou, devido à designação de novas zonas vulneráveis na Suécia, Reino Unido, Bélgica, Grécia, Espanha e Itália e à abordagem territorial escolhida pela Irlanda. Os Estados-Membros estão igualmente a actualizar os respectivos programas de acção e a desenvolvê-los ainda mais, à medida que se consciencializam de que, a fim de melhorar a qualidade da água, são necessários programas de acção eficazes e aplicáveis na sua totalidade. Têm vindo a registar-se progressos semelhantes nos novos Estados-Membros. Estes cumpriram o compromisso assumido no Tratado de Adesão, tendo, antes da data da adesão, designado as zonas vulneráveis aos nitratos, estabelecido programas de acção e adoptado códigos de boas práticas agrícolas. A Comissão está actualmente a analisar, do ponto de vista da qualidade, essas designações e os programas de acção. Apesar desses progressos, serão necessários vários anos para que possamos assistir a uma melhoria considerável da qualidade da água. Há um hiato de tempo entre a acção desenvolvida e os seus resultados. No entanto, a tendência parece ser positiva, pois estão já a surgir sinais encorajadores nalguns países. A Comissão está totalmente empenhada em garantir que a Directiva relativa aos nitratos seja correctamente aplicada nos Estados-Membros, recorrendo à totalidade dos instrumentos à sua disposição. Nestes inclui-se, evidentemente, a abertura de processos por infracção contra os Estados-Membros que não executem correctamente os diferentes passos exigidos pela Directiva. Está neste momento em curso uma acção por incumprimento contra a Irlanda. Na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, de 11 de Março de 2003, as autoridades irlandesas apresentaram oficialmente à Comissão o programa de acção criado nos termos do artigo 5º da Directiva. A Comissão considera que, em diversos aspectos, o programa de acção irlandês não cumpre totalmente a Directiva, aspectos minuciosamente descriminados na carta de notificação enviada à Irlanda, no final de 2004. Aguardamos ainda uma resposta."@pt17,17
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@sk18
"The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory. Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland. Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes. Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries. The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive. An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited."@sl19
". Kommission antog det andra betänkandet om genomförandet av nitratdirektivet 2002. I detta antyddes det att medlemsstaterna hade gjort betydande framsteg på detta område i det skedet. Under senare år har denna utveckling bibehållits. Alla medlemsstater har vid det här laget inrättat nät för vattenövervakning. Alla har antingen angett nitratkänsliga områden och inrättat åtgärdsprogram för dessa, eller utnyttjat den möjlighet som ges i direktivet att inrätta ett åtgärdsprogram för hela territoriet. Irland tillhör den grupp av medlemsstater som valde detta. Nitratkänsliga områden, inbegripet hela territorier, svarade för omkring 38 procent av den totala europeiska unionen bestående av 15 medlemsstater under 2000. Sedan dess har procentandelen ökat på grund av att nya känsliga områden i Sverige, Förenade kungariket, Belgien, Grekland, Spanien och Italien har utsetts samt på grund av den territoriella infallsvinkel som Irland valt. Medlemsstater håller också på att uppgradera och ytterligare utveckla sina åtgärdsprogram allteftersom de inser att det krävs starka och fullt tillämpliga åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten. En liknade utveckling äger rum i de nya medlemsstaterna. De har uppfyllt det åtagande som fastställdes i anslutningsfördraget och hade vid anslutningstidpunkten utsett nitratkänsliga områden, inrättat åtgärdsprogram och antagit reglerna för god jordbrukssed. Kommissionen granskar för närvarande kvaliteten på dessa områden som utsetts och åtgärdsprogrammen. Trots dessa framsteg kan det dröja åratal innan vi ser en betydande förbättring av vattenkvaliteten. Det finns en tidsförskjutning mellan åtgärder och resultat. Trenden verkar emellertid vara positiv, eftersom uppmuntrande tecken redan setts i vissa länder. Kommissionen har fullständigt åtagit sig att se till att nitratdirektivet genomförs korrekt i medlemsstaterna genom att använda alla de verktyg som står till dess förfogande. Detta innebär naturligtvis att överträdelseförfaranden inleds mot medlemsstater som inte genomför de olika steg som krävs i direktivet på ett korrekt sätt. Ett överträdelseförfarande inleds just nu mot Irland. Efter EG-domstolens avgörande av den 11 mars 2003 lade de irländska myndigheterna officiellt fram det åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5 i direktivet för kommissionen. Kommissionen anser att det irländska åtgärdsprogrammet inte är helt anpassat till direktivet på flera punkter, som angavs i detalj i den formella skrivelse som sändes till Irland i slutet av 2004. Man väntar fortfarande på ett svar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Dimas,"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph