Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-12-Speech-2-279"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050412.29.2-279"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230 000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, tak for svaret, men jeg vil godt holde fast i emnet. For præcis et år siden talte Kommissionen i et svar til Europa-Parlamentet om 230.000 t farligt, ukontrolleret affald i Grækenland. I betragtning af at den ansvarlige miljøinspektionstjeneste i sin rapport taler om fuldstændig mangel på kontrol, vil jeg spørge Dem helt konkret: Har Kommissionen for det første registreret konkrete tiltag fra de græske myndigheders side i den forløbne tid? For det andet hvilke retlige skridt agter De at tage, for at vores fælles fædreland efterkommer EF-lovgivningen?"@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich danke Ihnen für Ihre Antwort, doch ich muss insistieren. Vor genau einem Jahr hat die Kommission in ihrer Antwort an das Europäische Parlament von 230 000 t gefährlichen und unkontrollierten Abfällen in Griechenland gesprochen. In Anbetracht der Tatsache, dass die zuständige Abteilung der Umweltinspektoren in ihrem Bericht von einem absoluten Mangel an relevanten Kontrollen spricht, möchte ich Sie konkret fragen: Erstens, ist der Kommission bekannt, ob die griechischen Behörden im vergangenen Jahr spezifische Schritte eingeleitet haben? Zweitens, welche rechtlichen Maßnahmen gedenken Sie zu ergreifen, um die Behörden in unserem gemeinsamen Heimatland dazu zu bringen, endlich den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nachzukommen?"@de9
"Madam President, Commissioner, thank you for your reply, but I must insist. Exactly one year ago, the Commission spoke in its reply to the European Parliament of 230 000 tonnes of hazardous and uncontrolled waste in Greece. Given that the competent department of environmental inspectors speaks in its report of a complete absence of the relevant controls, I ask you specifically: First, has the Commission recorded specific steps by the Greek authorities over the past year? Secondly, what legal action do you intend to take to make the authorities in our common homeland comply at long last with Community legislation."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, gracias por su respuesta, pero debo seguir insistiendo. Exactamente hace un año, la Comisión habló en su respuesta al Parlamento Europeo de 230 000 toneladas de residuos peligrosos e incontrolados en Grecia. Dado que el departamento competente de inspectores medioambientales habla en su informe de una ausencia de supervisión adecuada, le pregunto a usted explícitamente: en primer lugar, ¿ha tenido la Comisión constancia de que las autoridades griegas hayan tomado medidas específicas durante el año pasado? En segundo lugar, ¿qué acciones legales pretenden emprender para obligar a las autoridades de nuestra patria común a cumplir por fin la legislación comunitaria?"@es20
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitoksia vastauksestanne, johon minun on kuitenkin vaadittava täsmennystä. Täsmälleen vuosi sitten komissio mainitsi Euroopan parlamentille antamassaan vastauksessa, että Kreikassa tuotetaan 230 000 tonnia vaarallisia ja valvomattomia jätteitä. Toimivaltainen ympäristötarkastuksista vastaava viranomainen viittaa raportissaan asianmukaisten tarkastusten täydelliseen puuttumiseen, joten kysyn teiltä erityisesti kahta asiaa: Onko komissio pannut merkille Kreikan viranomaisten asianomaisia toimia viime vuoden aikana? Mihin oikeudellisiin toimiin aiotte ryhtyä saadaksenne yhteisen kotimaamme viranomaiset viimeinkin noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä?"@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vous remercie pour votre réponse, mais je me dois d’insister. Il y a un an exactement, la Commission a évoqué 230 000 tonnes de déchets dangereux et non contrôlés en Grèce, dans sa réponse au Parlement européen. Dans la mesure où le service compétent d’inspecteurs environnementaux évoque dans son rapport une absence totale de contrôles appropriés, je vous demande expressément: Tout d’abord, la Commission a-t-elle noté des mesures spécifiques prises par les autorités grecques au cours de l’année écoulée? Ensuite, quel type d’action comptez-vous intenter afin que les autorités présentes dans notre patrie commune se conforment enfin au droit communautaire?"@fr8
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, la ringrazio per la sua risposta, ma devo insistere. Esattamente un anno fa, rispondendo al Parlamento, la Commissione ha parlato di 230 000 tonnellate di rifiuti pericolosi e incontrollati in Grecia. Poiché il servizio competente degli ispettori ambientali afferma, nella sua relazione, che mancano del tutto controlli in proposito, le chiedo in particolare: In primo luogo, se la Commissione ha registrato azioni concrete da parte delle autorità greche durante l’anno scorso. In secondo luogo, quale azione legale intende avviare per fare in modo che le autorità della nostra patria comune si conformino finalmente alla legislazione comunitaria."@it12
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@lt14
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik dank u voor uw antwoord, maar neemt u mij niet kwalijk als ik blijf aandringen. Precies een jaar geleden sprak de Commissie in haar antwoord in het Europees Parlement over 230.000 ton ongecontroleerde gevaarlijke afvalstoffen in Griekenland. Aangezien de voor milieu-inspectie bevoegde dienst in haar verslag zegt dat er totaal geen controle wordt verricht, vraag ik u: ten eerste, of de Commissie het afgelopen jaar concrete stappen van de kant van de Griekse autoriteiten heeft vastgesteld; ten tweede, welke juridische stappen u van plan bent te zetten om de autoriteiten van ons beider vaderland ertoe aan te zetten zich eindelijk te voegen naar de communautaire wetgeving?"@nl3
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, agradeço a sua resposta, mas tenho de insistir. Há precisamente um ano, na sua resposta ao Parlamento Europeu, a Comissão falava na existência de 230 000 toneladas de resíduos perigosos sem controlo na Grécia. Dado que o departamento competente dos inspectores ambientais fala, no seu relatório, de uma total ausência dos controlos pertinentes, pergunto-lhe especificamente o seguinte: Primeiro: a Comissão registou medidas específicas adoptadas pelas autoridades gregas durante o último ano? Segundo: que acção legal tenciona empreender a fim de obrigar as autoridades do nosso país a cumprirem finalmente a legislação comunitária?"@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@sk18
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα: Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές; Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία."@sl19
"Fru talman, herr kommissionsledamot! Tack för ert svar, men jag måste reda ut ett par saker. För exakt ett år sedan nämnde kommissionen i sitt svar till Europaparlamentet 230 000 ton farligt och okontrollerat avfall i Grekland. Med hänsyn till att de behöriga miljöinspektörerna i sin rapport talar om en fullständig frånvaro av relevanta kontroller, vill jag ställa följande frågor till er: För det första: har kommissionen uppmärksammat om de grekiska myndigheterna har vidtagit några särskilda åtgärder under det gångna året? För det andra: vilka åtgärder har ni för avsikt att vidta för att till sist få myndigheterna i vårt gemensamma hemland att följa gemenskapsrätten?"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Παπαδημούλης (GUE/NGL )."5,19,15,1,18,14,16,11,10,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph