Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-12-Speech-2-257"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050412.29.2-257"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@en4
lpv:translated text
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@cs1
"I meddelelsen fra juli om reform af sukkersektoren anerkendes betydningen af forskellige industrier og navnlig bioethanolindustrien som sukkeraftagere. Derfor foreslås der produktion af sukker ud over kvoten til en pris, der ligger tættere på verdensmarkedsprisen, til forarbejdning af specifikke produkter såsom bioethanol. Som bekendt kan sukkerroer til fremstilling af biobrændstoffer allerede dyrkes ud over kvotegrænserne. Det kommende forslag til retsakt skal sikre, at der er nok sukker til rådighed til konkurrencedygtige priser til disse industrier, herunder til den stigende anvendelse af sukker i biobrændstoffer. I henhold til direktivet om biobrændstoffer skal medlemsstaterne fremme og fastsætte mål for brugen af biobrændstoffer. Bioethanol fra sukker og korn er en god måde at nå dette mål på. Kommissionen tager skridt til at sikre, at alle medlemsstater opfylder deres forpligtelser i henhold til direktivet. Kommissionen vil undersøge gennemførelsen af direktivet i 2006, og den vil om nødvendigt foreslå foranstaltninger til at styrke det. Kommissionen er bekendt med, at nogle virksomheder i bioethanolindustrien har udtrykt modvilje imod at investere i forarbejdningsanlæg i EU, fordi de er bekymrede over muligheden for tarifnedsættelser, som kan føre til omfattende import fra producenter af billig sukkerrørsbaseret ethanol fra lande uden for EU. Kommissionen mener, at der skal findes en løsning, som alle har fordel af, og som fører til en hurtig forøgelse af EU's bioethanolproduktion og -forbrug kombineret med øget import i et rimeligt omfang. I direktivet om brændstofkvalitet er der angivet en grænse for ethanolindholdet i benzin. Kommissionen er i gang med at revidere visse aspekter af direktivet og vil tage højde for nødvendigheden af at tilskynde til brugen af alternative brændstoffer, herunder biobrændstoffer, samt nødvendigheden af at ændre andre parametre i brændstofspecifikationerne. Kommissionen støtter fortsat målrettet forskning, som har til formål at udvikle alternativ brændstofteknologi på konkurrencedygtigt omkostningsniveau, herunder ethanolproduktion fra sukkersorghum, kornprodukter, landbrugsaffald og andet lignocellulosisk råstof. Kommissionen bidrager for øjeblikket til opbygningen af en europæisk biobrændstofindustri ved at støtte og fremme initiativer til at skabe en platform for biobrændstofteknologi. Denne platforms interessenter vil bl.a. omfatte landbrugs- og skovbrugssektoren, bioethanolproducenter og sukkerindustrien."@da2
". Die im Juli erschienene Mitteilung über die Reform des Zuckersektors anerkennt die Bedeutung verschiedener Industriezweige und vor allem der Bioethanolbranche als Zuckerverwender. Deshalb schlägt sie vor, die Produktion von Zucker, der für die Weiterverarbeitung zu bestimmten Produkten wie Bioethanol bestimmt ist, nicht auf die Quoten anzurechnen und preislich am Weltmarkt zu orientieren. Wie Sie wissen, können für die Erzeugung von Bioethanol bestimmte Zuckerrüben bereits außerhalb der Quotenregelung angebaut werden. Der geplante Legislativvorschlag wird gewährleisten müssen, dass ausreichend Zucker zu wettbewerbsfähigen Preisen für diese Branchen, einschließlich der verstärkten Erzeugung von Biokraftstoffen, zur Verfügung steht. Die Biokraftstoff-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Einsatz von Biokraftstoffen zu fördern und entsprechende Ziele aufzustellen. Bioethanol aus Zucker und Getreide eignet sich gut zur Erfüllung dieser Auflage. Die Kommission ergreift Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen im Rahmen der Richtlinie nachkommen. Die Kommission wird 2006 die Umsetzung der Richtlinie überprüfen und erforderlichenfalls Maßnahmen zu ihrer gezielteren Durchsetzung vorschlagen. Der Kommission ist bekannt, dass sich einige Firmen in der Bioethanolbranche in Bezug auf Investitionen in Verarbeitungsanlagen in der EU schwer tun, weil sie potenzielle Zollsenkungen befürchten, die umfangreiche Einfuhren von Billigethanol aus Zuckerrohr von außerhalb der EU zur Folge haben könnten. Nach Ansicht der Kommission muss eine für alle annehmbare Lösung gefunden werden, in deren Ergebnis die Produktion und der Verbrauch von Bioethanol in der EU rasch steigen und gleichzeitig der Anteil der Einfuhren angehoben werden könnte. Die Richtlinie über Kraftstoffqualität legt eine Obergrenze für den Ethanolgehalt von Kraftstoffen fest. Die Kommission überprüft derzeit bestimmte Aspekte der Richtlinie und wird dabei die Notwendigkeit der Förderung des Einsatzes von alternativen Kraftstoffen einschließlich von Biokraftstoffen sowie die Notwendigkeit der Modifizierung anderer Parameter der Kraftstoffspezifikationen in Betracht ziehen. Die Kommission unterstützt auch künftig gezielte Forschungsaktivitäten zur Entwicklung kostengünstiger alternativer Kraftstofftechnologien einschließlich der Ethanolerzeugung aus Zuckerhirse, Getreide, landwirtschaftlichen Rückständen sowie weiteren lignozellulosehaltigen Futtermitteln. Durch Unterstützung und Förderung von Initiativen zur Schaffung einer Plattform für Biokraftstofftechnologien trägt die Kommission derzeit zur Entstehung einer europäischen Biokraftstoffindustrie bei. Zu den interessierten Kreisen dieser Plattform werden u. a. die Agrar- und Forstwirtschaft, Bioethanolerzeuger und die Zuckerindustrie zählen."@de9
"Η ανακοίνωση του Ιουλίου για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης αναγνωρίζει τη σημασία των διαφόρων βιομηχανιών και ειδικά της βιομηχανίας βιοαιθανόλης ως χρήστες ζάχαρης. Κατά συνέπεια, προτείνει την παραγωγή ζάχαρης σε ποσότητα που υπερβαίνει την ποσόστωση και σε τιμή πιο κοντά στην παγκόσμια τιμή, για την επεξεργασία ειδικών προϊόντων όπως η βιοαιθανόλη. Όπως γνωρίζετε, η ποσότητα ζαχαροτεύτλων για την παραγωγή οικολογικών καυσίμων μπορεί ήδη να υπερβαίνει τα όρια των ποσοστώσεων. Η προσεχής νομοθετική πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει την επάρκεια ζάχαρης σε ανταγωνιστικές τιμές για τις βιομηχανίες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης χρήσης της για οικολογικά καύσιμα. Σύμφωνα με την οδηγία για τα οικολογικά καύσιμα, τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν και να θέσουν στόχους για τη χρήση οικολογικών καυσίμων. Η βιοαιθανόλη από ζάχαρη και σιτηρά αποτελεί έναν καλό τρόπο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας το 2006 και, αν κριθεί απαραίτητο, θα προτείνει μέτρα για την ενίσχυσή της. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένες εταιρίες στη βιομηχανία βιοαιθανόλης εξέφρασαν απροθυμία να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην ΕΕ, διότι ανησυχούν για την πιθανότητα μειώσεων των δασμών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε εισαγωγές μεγάλης κλίμακας από παραγωγούς αιθανόλης από ζαχαρότευτλα χαμηλού κόστους εκτός της ΕΕ. Η ΕΕ πιστεύει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση επικερδής για όλες τις πλευρές που θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιοαιθανόλης στην ΕΕ, σε συνδυασμό με αναλογικά αυξημένες εισαγωγές. Η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων θέτει ένα όριο στην περιεκτικότητα της βενζίνη σε αιθανόλη. Η Επιτροπή επανεξετάζει ορισμένες πτυχές της οδηγίας και θα λάβει υπόψη την ανάγκη για ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών καυσίμων, καθώς και την ανάγκη για εισαγωγή τροποποιήσεων για άλλες παραμέτρους στις προδιαγραφές των καυσίμων. Η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τη δράση στοχοθετημένης έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογίας εναλλακτικών καυσίμων ανταγωνιστικού κόστους, όπως η παραγωγή αιθανόλης από ζαχαρότευτλα, σιτηρά, γεωργικά υπολείμματα και άλλες λιγνοκυτταρικές ζωοτροφές. Η Επιτροπή συμβάλλει επί του παρόντος στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας οικολογικών καυσίμων υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας οικολογικών καυσίμων. Μεταξύ των ενδιαφερομένων για την πλατφόρμα περιλαμβάνονται οι κλάδοι γεωργίας και δασοκομίας, οι παραγωγοί βιοαιθανόλης και η βιομηχανία ζάχαρης."@el10,10
". La Comunicación de julio sobre la reforma del azúcar reconoce la importancia de diversas industrias y, en particular, la industria fabricante de bioetanol como usuarios del azúcar. Por lo tanto, propone la producción de azúcar por encima de la cuota a un precio más cercano al del mercado mundial, para el procesado de productos concretos como el bioetanol. Como bien saben, la remolacha azucarera para la producción de biocarburantes ya se puede cultivar al margen de los límites de la cuota. La próxima propuesta legislativa tendrá que garantizar que haya disponible azúcar suficiente a precios competitivos para estas industrias, inclusive para su uso creciente en la fabricación de biocarburantes. Al amparo de la Directiva sobre biocarburantes, se exige a los Estados miembros que promuevan y establezcan objetivos para el uso de biocarburantes. El bioetanol obtenido a partir del azúcar y del grano es una buena forma de cumplir este objetivo. La Comisión está tomando medidas para garantizar que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones de conformidad con la directiva La Comisión examinará la aplicación de la directiva en 2006 y, en caso necesario, propondrá medidas para reforzarla. La Comisión está al corriente de que algunas empresas de la industria fabricante de bioetanol se han mostrado reticentes a invertir en plantas de procesado en la UE, ya que les preocupa que se produzcan reducciones arancelarias que abrieran las puertas a importaciones a gran escala de etanol fabricado a partir de caña de azúcar de productores de bajo coste de fuera de la UE. La Comisión cree que se puede encontrar una solución en la que todos salgan beneficiados y que se traduzca en un rápido aumento de la producción y del consumo de bioetanol en la UE, combinado de manera proporcionada con mayores importaciones. La directiva sobre la calidad de los carburantes pone un límite al contenido de etanol de petróleo. La Comisión está revisando determinados aspectos de la directiva y tendrá en cuenta la necesidad de fomentar el uso de carburantes alternativos, incluidos los biocarburantes, así como la necesidad de cambiar otros parámetros en las especificaciones de los carburantes. La Comisión sigue apoyando la investigación selectiva destinada a desarrollar tecnologías basadas en carburantes alternativos de coste competitivo, incluida la producción de etanol a partir de sorgo azucarero, cereales, residuos agrarios y otras materias primas lignocelulósicas. Actualmente, la Comisión contribuye a la creación de una industria europea de biocarburantes financiando y facilitando iniciativas encaminadas a crear una plataforma tecnológica de biocarburantes. Entre las partes interesadas de esta plataforma figuran el sector agrario y forestal, los fabricantes de bioetanol y a la industria azucarera."@es20
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@et5
". Komission vuoden 2004 heinäkuussa antamassa sokerialan uudistusta koskevassa tiedonannossa tunnustetaan eri teollisuudenalojen ja erityisesti bioetanoliteollisuuden merkitys sokerinkäyttäjinä. Tiedonannossa ehdotetaankin sokerin tuottamista kiintiön ulkopuolella hintaan, joka on lähempänä sokerin maailmanmarkkinahintaa, bioetanolin kaltaisten erikoistuotteiden jalostusta varten. Kuten tiedätte, sokerijuurikasta voidaan jo viljellä kiintiörajoitusten ulkopuolella biopolttoaineen tuottamista varten. Tulevalla lainsäädäntöehdotuksella on varmistettava, että sokeria on tarjolla riittävästi ja kilpailukykyiseen hintaan näille teollisuudenaloille, mikä koskee myös sokerin lisääntyvää käyttöä biopolttoaineen tuotannossa. Biopolttoaineita koskevassa direktiivissä jäsenvaltioita vaaditaan edistämään biopolttoaineiden käyttöä ja asettamaan niiden käytölle tavoitteita. Sokerista ja viljasta valmistettava bioetanoli on hyvä keino täyttää direktiivissä asetettu tavoite. Komissio on parhaillaan ryhtymässä toimiin varmistaakseen, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat direktiivistä johtuvia velvoitteitaan. Komissio arvioi direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa vuonna 2006 ja ehdottaa tarvittaessa toimia direktiivin täytäntöönpanon tehostamiseksi. Komissio on tietoinen siitä, että muutamat bioetanoliteollisuuden yritykset ovat ilmaisseet vastahakoisuutensa investoida EU:ssa sijaitseviin jalostuslaitoksiin. Vastahakoisuus johtuu siitä, että yritykset ovat huolissaan mahdollisesta tullien vähentämisestä, mikä johtaisi bioetanolin laajamittaiseen tuontiin EU:n ulkopuolisista maista, joissa bioetanolia tuotetaan sokeriruo'osta edulliseen hintaan. Komissio katsoo, että olisi löydettävä ratkaisu, josta kaikki osapuolet hyötyvät ja joka johtaa bioetanolin tuotannon ja kulutuksen nopeaan kasvuun EU:ssa. Kasvavaa kysyntää tyydytettäisiin myös lisäämällä bioetanolin tuontia oikeassa suhteessa. Polttoaineiden laadusta annetussa direktiivissä määritetään raja bensiinin etanolipitoisuudelle. Komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen tiettyjä direktiiviin sisältyviä näkökohtia ja ottaa siinä yhteydessä huomioon tarpeen edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa, biopolttoaineet mukaan lukien, ja tarpeen muuttaa polttoaineiden laatuvaatimusten muita parametreja. Komissio tukee vastaisuudessakin kohdennettua tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää hinnaltaan kilpailukykyistä vaihtoehtoista polttoaineteknologiaa, mukaan lukien durrasta, viljoista, maatalousjätteestä ja muista puuselluloosasta saatavista raaka-aineista valmistettavan etanolin tuotantoa. Komissio edistää parhaillaan eurooppalaisen biopolttoaineteollisuuden syntymistä tukemalla ja helpottamalla aloitteita, joiden tarkoituksena on perustaa biopolttoaineteknologiaa käsittelevä foorumi. Foorumissa ovat osanottajina muun muassa maa- ja metsätaloussektorit, bioetanolin tuottajat ja sokeriteollisuus."@fi7
"La communication de juillet sur la réforme du secteur du sucre reconnaît l’importance des différentes industries, et notamment de l’industrie du bioéthanol, en tant qu’utilisateurs de sucre. Il y est donc proposé de produire du sucre au-delà du quota à un prix proche de celui du marché mondial, pour la production de produits spécifiques comme le bioéthanol. Comme vous le savez, la culture de la betterave sucrière destinée à la production de biocarburant peut déjà atteindre des volumes supérieurs aux quotas. La future proposition législative devra garantir une disponibilité suffisante de sucre à des prix compétitifs pour ces industries, y compris pour son utilisation accrue dans les biocarburants. En vertu de la directive sur les biocarburants, les États membres sont tenus de promouvoir et de fixer des objectifs en matière d’utilisation des biocarburants. Le bioéthanol issu du sucre et des céréales est un bon moyen d’atteindre cet objectif. La Commission prend actuellement des mesures pour garantir que tous les États membres satisfont à leurs obligations en vertu de cette directive. La Commission fera un bilan de la mise en œuvre de la directive en 2006 et, le cas échéant, proposera des mesures pour la renforcer. La Commission sait que certaines entreprises de l’industrie du bioéthanol ont exprimé leur réticence à investir dans des installations de traitement dans l’UE parce qu’elles craignent d’éventuelles réductions tarifaires qui conduiraient à des importations massives d’éthanol de sucre de canne à bas prix produit en dehors de l’UE. La Commission pense qu’une solution devrait être trouvée pour favoriser une augmentation rapide de la production et de la consommation de bioéthanol dans l’UE, associée à des importations accrues proportionnellement. La directive sur la qualité des carburants prévoit une limite pour la quantité d’éthanol contenu dans l’essence. La Commission réexamine actuellement certains aspects de cette directive et prendra en compte la nécessité d’encourager l’utilisation de carburants alternatifs, y compris les biocarburants, ainsi que la nécessité de modifier d’autres paramètres relatifs aux spécifications des carburants. La Commission continue à soutenir des actions ciblées de recherche visant à développer une technologie de carburant alternatif à prix compétitif, y compris la production d’éthanol à partir de sorgho à sucre, de céréales, de résidus agricoles et autres matières premières ligno-cellulosiques. La Commission contribue actuellement à la création d’une industrie européenne des biocarburants en soutenant et facilitant des initiatives visant à constituer une plate-forme technologique des biocarburants. Les parties prenantes à cette plate-forme incluront, entre autres, les secteurs agricole et forestier, les producteurs de bioéthanol et l’industrie sucrière."@fr8
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@hu11
"La comunicazione di luglio sulla riforma del settore dello zucchero riconosce l’importanza che rivestono varie industrie, e in particolare quella del bioetanolo, in qualità di utilizzatori di zucchero. Pertanto propone di produrre zucchero fuori quota a un prezzo più vicino a quello del mercato globale per la lavorazione di prodotti specifici come il bioetanolo. Come lei sa, la barbabietola da zucchero per la produzione di biocarburante può già essere coltivata al di là dei limiti dei contingenti stabiliti. La nuova proposta legislativa assicurerà che ci sia sufficiente disponibilità di zucchero a prezzi competitivi per queste industrie, anche per il suo impiego crescente nei biocarburanti. Secondo la direttiva sui biocarburanti, gli Stati membri devono promuovere e fissare obiettivi per l’uso degli stessi. Impiegare il bioetanolo derivato dallo zucchero e dal grano è un buon metodo per conseguire questo obiettivo. La Commissione sta compiendo passi per garantire che tutti gli Stati membri adempiano agli obblighi stabiliti dalla direttiva e ne rivedrà l’applicazione nel 2006 proponendo, se necessario, misure per rafforzarla. La Commissione è a conoscenza del fatto che alcune aziende nel settore del bioetanolo hanno manifestato riluttanza a investire negli impianti di lavorazione dell’Unione perché sono preoccupate per la possibilità di una riduzione delle tariffe, con conseguenti importazioni su vasta scala di produzione extracomunitaria a basso costo di etanolo estratto dalla canna da zucchero. La Commissione pensa che si debba trovare una soluzione valida per tutti, che comporti un rapido incremento della produzione e del consumo di bioetanolo nell’Unione e un equilibrato aumento delle importazioni. La direttiva sulla qualità del carburante fissa un limite per il contenuto di etanolo nella benzina. La Commissione sta rivedendo alcuni aspetti della direttiva e prenderà in considerazione la necessità di incoraggiare l’impiego di carburanti alternativi, biocarburanti compresi, nonché la necessità di introdurre modifiche ad altri parametri nelle specifiche dei carburanti. La Commissione continua a sostenere l’azione di ricerca mirata con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia dei combustibili alternativi a prezzi concorrenziali che preveda anche la produzione di etanolo dal sorgo dolce, dai cereali, dai residui agricoli e da altre materie prime lignocellulosiche. La Commissione sta contribuendo a creare un’industria europea dei biocarburanti sostenendo e agevolando le iniziative volte a costituire una specifica piattaforma tecnologica alla quale concorreranno, tra gli altri, il settore agricolo e quello della silvicoltura, i produttori di etanolo e l’industria dello zucchero."@it12
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@lt14
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@lv13
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@mt15
"In de mededeling van juli over de suikerhervorming wordt het belang erkend van diverse industrieën en van met name de producenten van bio-ethanol, als verbruikers van suiker. Daarom wordt voorgesteld om voor de winning van bepaalde producten, zoals bio-ethanol, suiker buiten het contingent te produceren en een prijs te hanteren die dichter bij de prijs op de wereldmarkt ligt. Zoals u weet, is het reeds mogelijk voor de productie van biobrandstof suikerbieten te verbouwen buiten het contingent. Het komende wetgevingsvoorstel moet ervoor zorgen dat er tegen concurrerende prijzen voldoende suiker beschikbaar is voor deze industrieën, onder meer voor het toenemend gebruik van suiker voor biobrandstof. Op grond van de biobrandstofrichtlijn zijn de lidstaten verplicht het gebruik van biobrandstof te stimuleren en hiervoor doelen te stellen. Bio-ethanol winnen uit suiker en graan is een goede manier om deze doelstelling te halen. De Commissie treft momenteel maatregelen om ervoor te zorgen dat alle lidstaten hun verplichtingen op grond van de richtlijn nakomen. De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de richtlijn in 2006 evalueren en zal, indien nodig, maatregelen voorstellen om op de naleving ervan toe te zien. De Commissie is zich ervan bewust dat een aantal producenten van bio-ethanol aarzelen in verwerkingsinstallaties in de EU te investeren, omdat ze vrezen dat de tarieven omlaag zullen gaan, wat tot grootschalige invoer van goedkope rietsuikerethanol van producenten buiten de EU zal leiden. De Commissie is van mening dat er een ‘win-win’-oplossing moet worden gevonden die leidt tot een snelle groei van de productie en het gebruik van in de EU geproduceerde bio-ethanol, in een bepaalde verhouding gecombineerd met meer invoer. De richtlijn brandstofkwaliteit bevat een grenswaarde voor het ethanolgehalte in benzine. De Commissie buigt zich momenteel opnieuw over een aantal aspecten van de richtlijn en zal de noodzaak om het gebruik van alternatieve brandstoffen, waaronder biobrandstoffen, te stimuleren en om wijzigingen voor andere parameters in de brandstofspecificaties aan te brengen, in de overweging meenemen. De Commissie blijft de onderzoeksmaatregelen gericht op het ontwikkelen van concurrerende alternatieve brandstoftechnologie, waaronder de winning van ethanol uit zoete sorghum, granen, landbouwafval en andere cellulosehoudende materialen, steunen. De Commissie draagt momenteel bij aan de ontwikkeling van een Europese biobrandstofindustrie door initiatieven voor de oprichting van een ‘platform biobrandstoffen’ te steunen en te faciliteren. Belanghebbenden in dit platform zijn onder meer de landbouwsector en de bosbouwsector, producenten van bio-ethanol en de suikerindustrie."@nl3
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@pl16
"A Comunicação de Julho sobre a reforma do açúcar reconhece a importância de várias indústrias, em particular a indústria do bioetanol, enquanto utilizadores do açúcar. Nesta perspectiva, propõe a produção de açúcar para além da quota, a um preço mais próximo do do mercado mundial com vista ao processamento de produtos específicos como o bioetanol. Como é do conhecimento de V. Ex.as, a beterraba sacarina para a produção de biocombustíveis já pode ser cultivada fora dos limites da quota. A próxima proposta legislativa vai ter de assegurar a existência de açúcar em quantidade suficiente e a preços competitivos para essas indústrias, inclusive para a sua crescente utilização em biocombustíveis. No âmbito da directiva sobre biocombustíveis, os Estados-Membros são solicitados a promover a utilização de biocombustíveis e a estabelecer objectivos para essa utilização. O bioetanol obtido a partir de açúcar e cereais é uma boa forma de ir ao encontro deste objectivo. A Comissão está a dar passos para assegurar que todos os Estados-Membros cumprem as suas obrigações no âmbito desta directiva. A Comissão irá rever a implementação da directiva em 2006 e irá, se necessário, propor medidas para o seu reforço. A Comissão tem noção de algumas empresas da indústria do bioetanol manifestaram relutância em investir em centrais de processamento na UE devido à sua preocupação com a possibilidade de reduções tarifárias, dando origem a importações em grande escala a partir dos produtores de etanol de baixo custo, produzido a partir de cana-de-açúcar, fora da UE. A Comissão crê que deveria ser encontrada uma solução do tipo “win-win”, em que todos beneficiam em qualquer situação, levando a um rápido aumento da produção e consumo de bioetanol na UE, combinados de uma forma proporcionada com o aumento das importações. A directiva de qualidade dos combustíveis coloca um limite ao teor em etanol dos combustíveis. A Comissão encontra-se a rever certos aspectos da directiva e tomará em conta a necessidade de encorajar a utilização de combustíveis alternativos, incluindo os biocombustíveis, bem como a necessidade de introduzir modificações em outros parâmetros das especificações sobre combustíveis. A Comissão continua a apoiar acções de investigação orientada, destinadas a desenvolver tecnologias relacionadas com combustíveis alternativos com custos competitivos, incluindo produção de etanol a partir de sorgo doce, cereais, resíduos agrícolas e outros materiais lenho-celulósicos. A Comissão contribui actualmente para a criação de uma indústria europeia de biocombustíveis ao dar apoio e facilidades a iniciativas para a criação de uma plataforma de tecnologias de biocombustíveis. Os participantes nesta plataforma incluirão, entre outros, os sectores agrícola e florestal, os produtores de bioetanol e a indústria do açúcar."@pt17
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@sk18
"The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol. As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel. Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it. The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports. The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications. The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock. The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry."@sl19
". I julimeddelandet om sockerreformen erkänns betydelsen av olika industrier, och särskilt bioetanolindustrin, som sockeranvändare. Därför föreslår kommissionen att sockerframställningen utöver kvoten skall ske till ett pris som ligger närmare världsmarknadens, när det gäller förädling av särskilda produkter som bioetanol. Som ni känner till kan sockerbetor för framställning av biobränsle redan odlas utöver kvoten. I det kommande lagstiftningsförslaget kommer man att säkerställa att det finns tillräckligt med socker tillgängligt till konkurrenskraftiga priser för dessa industrier, inbegripet för deras ökade användning av biobränsle. Enligt direktivet om biobränslen åligger det medlemsstaterna att främja och fastställa mål för användande av biobränslen. Bioetanol från socker och säd är en bra metod för att uppfylla detta mål. Kommissionen vidtar åtgärder för att se till att alla medlemsstater uppfyller sina förpliktelser enligt direktivet. Kommissionen kommer att granska genomförandet av direktivet 2006 och kommer, om så krävs, att föreslå åtgärder för att förstärka det. Kommissionen är medveten om att vissa företag inom bioetanolindustrin har uttryckt motvilja för att investera i förädlingsanläggningar inom EU, eftersom de är oroade över möjligheten till tullreduceringar, som kommer att leda till storskalig import av sockerrörsetanol från lågkostnadsproducenter utanför EU. Kommissionen anser att en lösning som alla vinner på borde finnas, som leder till en snabb ökning inom EU vad gäller framställning och konsumtion av bioetanol, förenat med en proportionerlig metod med ökad import. I direktivet om bränslekvalitet fastställs en gräns för etanolinnehållet i bensin. Kommissionen ser över vissa delar av direktivet och kommer att beakta behovet av att främja användandet av alternativa bränslen, däribland biobränslen, liksom behovet av att införa ändringar för övriga parametrar när det gäller bränslespecifikationer. Kommissionen fortsätter att stödja målinriktade forskningsåtgärder som syftar till att utveckla kostnadseffektiv alternativ bränsleteknik, däribland etanolframställning från sockerdurra, spannmål, jordbruksavfall och andra råmaterial av lignocellulosa. Kommissionen bidrar för närvarande till skapandet av en europeisk industri för biobränslen genom att stödja och underlätta initiativ för att skapa en teknologisk plattform för biobränslen. De aktörer som kommer att ingå i denna plattform kommer att omfatta bland andra jordbruks- och skogssektorerna, producenter av bioetanol samt sockerindustrin."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Kroes,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph