Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-04-12-Speech-2-058"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050412.7.2-058"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@cs1
"Hr. formand, det siger sig selv, at intet menneske ved sin fornufts fulde brug kan have noget imod, at man gør alt for strukturelt at nedbringe fattigdom og sult i verden inden 2015. For også reelt at kunne gøre det må vi dog se lidt videre end de ensidige foranstaltninger, der er omhandlet i den foreliggende betænkning. Så må vi først og fremmest medgive, at den massive udviklingsbistand, der er ydet de seneste 30 år, i sidste ende og alt taget i betragtning ikke har mættet ret mange munde i Afrika. Den gunstige udgangsposition i infrastrukturel og handelsmæssig henseende, der kendetegnede Afrika i 1960'erne, blev ødelagt ved almindelig korruption, etniske konflikter og ødelæggende ideologisk pedanteri fra den herskende elites side. Hvordan forklarer vi eksempelvis, at Zimbabwe i løbet af et par årtier er forvandlet fra at være korn- og forrådskammer for hele den sydlige del af Afrika til at være et sulthærget område. Lad os være modige nok til at nævne de to primære forhindringer for vedvarende udvikling af de fattige lande, nemlig korruption og dårlig regeringsførelse. Det er ikke vores fejl!"@da2
"Herr Präsident! Wer bei klarem Verstand ist, kann selbstverständlich nichts dagegen haben, dass alles darangesetzt wird, um die Armut und den Hunger in der Welt bis 2015 strukturell zu mindern. Damit dies tatsächlich gelingt, müssen wir über die einseitigen Maßnahmen des vorliegenden Berichts hinausblicken und vor allem zugeben, dass die massive Entwicklungshilfe der vergangenen dreißig Jahre in Afrika alles in allem letzten Endes kaum etwas bewirkt hat. Beispielsweise wurde die bei Infrastruktur und Handel günstige Ausgangsposition Schwarzafrikas in den 1960er Jahren durch allgemeine Korruption, ethnische Konflikte und verheerende ideologische Haarspalterei der herrschenden Eliten verspielt. Wie kommt es beispielsweise, dass sich Simbabwe in nur wenigen Jahrzehnten von der Korn- und Vorratskammer des gesamten südlichen Afrikas in ein Land verwandelt hat, in dem furchtbarer Hunger herrscht? Wir sollten daher den Mut aufbringen und die beiden wesentlichen Hindernisse für die nachhaltige Entwicklung der armen Länder benennen: Korruption und schlechte Regierungsführung. Und daran tragen wir wohl kaum Schuld."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι αυτονόητο ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα διαφωνήσει με κάτι που πρέπει να γίνει προκειμένου να μειωθεί παγκοσμίως η διαρθρωτική φτώχεια και πείνα μέχρι το 2015. Προκειμένου να επιτύχουμε όμως τον στόχο αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα μονομερή μέτρα της συγκεκριμένης έκθεσης, και, κυρίως, να αποδεχθούμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια που παρασχέθηκε μαζικά τα προηγούμενα 30 χρόνια είχε σε τελική ανάλυση, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων, πολύ λίγα θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, την ευνοϊκή θέση της μαύρης Αφρικής από άποψη υποδομής και εμπορίου τη δεκαετία του 1960 κατέστρεψε η γενικευμένη διαφθορά, οι εθνοτικές συγκρούσεις και η καταστροφική ιδεολογική σχολαστικότητα εκ μέρους των κυβερνητικών ελίτ. Γιατί, για παράδειγμα, η Ζιμπάμπουε, μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες, μετατράπηκε από σιτοβολώνα και αποθήκη ολόκληρης της Νότιας Αφρικής σε περιοχή που μαστίζεται από τρομακτικό λιμό; Πρέπει επομένως να έχουμε το θάρρος να διατυπώσουμε τους δύο παράγοντες που στέκονται σημαντικό εμπόδιο στην αειφόρο ανάπτυξη των φτωχών χωρών: τη διαφθορά και την κακή διακυβέρνηση. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτά."@el10
"Mr President, it goes without saying that no one in their right minds would object to something actually being done in order to structurally reduce global poverty and hunger by 2015. In order to actually achieve this, we will need to look beyond the present report’s unilateral measures, and, above all, to admit that massive development aid of the past 30 years has in the final analysis, all things considered, had very little impact. For example, what destroyed the favourable infrastructural and trade position in black Africa in the sixties was general corruption, ethnic conflicts and the devastating ideological hair-splitting on the part of the ruling elites. Why is it, for example, that Zimbabwe, in a matter of a few decades, has been transformed from the granary and storehouse of the whole of southern Africa into a land ravaged by terrible starvation? We should therefore have the courage to spell out the two major obstacles to lasting development of the poor countries; they are corruption and bad governance, and they are hardly our fault."@en4
"Señor Presidente, huelga decir que nadie en su sano juicio se opondría a hacer algo a fin de reducir las estructuras de la pobreza y el hambre de aquí a 2015. A fin de lograrlo, debemos ir más allá de las medidas unilaterales del presente informe y, sobre todo, admitir que la masiva ayuda al desarrollo de los últimos tres años ha tenido muy pocos resultados, teniendo en cuenta todos los factores. Por ejemplo, lo que destruyó la posición favorable en términos de infraestructura y comercio del África negra en los años sesenta fue la corrupción generalizada, los conflictos étnicos y las devastadoras sutilezas ideológicas de las élites gobernantes. ¿Como es posible, por ejemplo, que un país como Zimbabwe se transforme, en tan solo unas décadas, de ser un granero y un almacén para toda el África Austral en un país arrasado por una terrible hambruna? Por ello deberíamos tener el valor de denunciar los dos principales obstáculos que se oponen al desarrollo duradero en los países pobres: la corrupción y el mal gobierno, y nadie puede culparnos de ellos."@es20
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@et5
"Arvoisa puhemies, on sanomattakin selvää, ettei kukaan järkevä ihminen vastustaisi sitä, että jotakin todella tehdään rakenteellisen köyhyyden ja nälän vähentämiseksi maailmassa vuoteen 2015 mennessä. Jotta tähän voidaan todella päästä, emme saa tyytyä mietinnön yksipuolisiin toimenpiteisiin, ja meidän on ennen kaikkea myönnettävä, että 30 viime vuoden laaja-alainen kehitysapu on kaiken kaikkiaan tuottanut hyvin heikkoja tuloksia. Esimerkkeinä mainittakoon, että suotuisan infrastruktuuri- ja kauppa-aseman tuhosivat mustassa Afrikassa 1960-luvulla yleinen korruptio, etniset konfliktit ja hallitsevan eliitin harjoittama hyvin haitallinen ideologinen hiustenhalkominen. Minkä vuoksi esimerkiksi Zimbabwe on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut koko eteläisen Afrikan vilja-aitasta ja varastosta kauhistuttavan nälän tuhoamaksi maaksi? Meillä olisi tämän vuoksi oltava rohkeutta nimetä köyhien maiden kestävän kehityksen kaksi tärkeintä estettä. Ne ovat korruptio ja huono hallinto, jotka tuskin ovat meidän syytämme."@fi7
"Monsieur le Président, il va sans dire qu’aucune personne sensée ne s’opposerait à ce que tout soit mis en œuvre pour réduire structurellement la pauvreté et la faim dans le monde d’ici à 2015. Pour concrétiser cet objectif, il nous faudra regarder au-delà des mesures unilatérales du présent rapport. Par-dessus tout, il nous faudra admettre que l’aide massive au développement octroyée au cours des trente dernières années n’a eu, en somme, qu’un impact très limité. Par exemple, la position commerciale et infrastructurelle avantageuse de l’Afrique noire dans les années soixante a été réduite à néant par la corruption générale, les conflits ethniques et l’ergotage idéologique aux effets dévastateurs des élites au pouvoir. Comment expliquer par exemple que le Zimbabwe, autrefois grenier et réserve de toute l’Afrique australe, soit devenu en l’espace de quelques décennies un pays ravagé par une terrible famine? Nous devrions avoir le courage d’appeler par leur nom les deux obstacles majeurs au développement durable des pays pauvres: la corruption et la mauvaise gouvernance. Nous n’en sommes tout de même pas responsables."@fr8
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@hu11
"Signor Presidente, è del tutto evidente che nessuna persona sana di mente può essere contraria a che si faccia effettivamente qualcosa per ridurre in modo strutturale la povertà e la fame nel mondo entro il 2015. Per raggiungere tale obiettivo, dovremo essere capaci di guardare al di là delle misure unilaterali proposte in questa relazione e, soprattutto, di ammettere che, a conti fatti, gli aiuti massicci allo sviluppo forniti negli ultimi trent’anni hanno prodotto, tutto considerato, ben pochi risultati. Ad esempio, la favorevole situazione infrastrutturale e commerciale dell’Africa nera è stata distrutta negli anni sessanta dalla corruzione generalizzata, dai conflitti etnici e da una nefasta cavillosità ideologica delle dominanti. Come è potuto accadere, per esempio, che lo Zimbabwe si sia trasformato, nel corso di pochi decenni, dal granaio dell’intera Africa australe in un paese devastato da una terribile carestia? Dovremmo avere dunque il coraggio di denunciare apertamente quelli che sono i due ostacoli principali allo sviluppo durevole dei paesi poveri: la corruzione e il malgoverno, e nessuno dei due può essere attribuito a noi."@it12
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@lt14
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@lv13
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@mt15
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@pl16
"Senhor Presidente, é evidente que ninguém no seu pleno juízo poria objecções a qualquer coisa que se fizesse a fim de reduzir estruturalmente a pobreza e a fome a nível mundial até 2015. Para o conseguirmos realmente, teremos de ver mais longe do que as medidas unilaterais propostas no presente relatório e, sobretudo, admitir que, em última análise, tudo considerado, a ajuda maciça concedida para o desenvolvimento durante os passados 30 anos teve um impacto muito reduzido. O que, por exemplo, destruiu a posição infra-estrutural e comercial da África negra nos anos 60 foi a corrupção geral, foram os conflitos étnicos e os devastadores embustes ideológicos das elites governantes. O que levou, por exemplo, o Zimbabué a deixar de ser, no espaço de algumas décadas, o celeiro da África Austral para passar a ser um país devastado por uma fome terrível? Devíamos, portanto, ter a coragem de dizer bem claramente os nomes dos dois principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável dos países pobres: corrupção e má governação – cuja culpa dificilmente se nos pode atribuir!"@pt17
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@sk18
"Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet. De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!"@sl19
"Herr talman! Det säger sig självt att ingen som är vid sina sinnen skulle invända mot att någonting verkligen görs för att strukturellt minska den globala fattigdomen och hungern fram till 2015. För att detta mål verkligen skall nås måste vi se bortom de unilaterala åtgärderna som finns i det nuvarande betänkandet och framför allt erkänna att det massiva utvecklingsbiståndet under de senaste 30 åren har haft mycket liten inverkan enligt den slutliga analysen där alla faktorer har beaktats. Det som förstörde den fördelaktiga infrastrukturen och handelspositionen i svarta Afrika på sextiotalet var till exempel allmän korruption, etniska konflikter och ett förödande ideologiskt hårklyveri från den styrande elitens sida. Hur kommer det sig att Zimbabwe på bara ett par decennier har förvandlats från ett spannmålsmagasin för hela södra Afrika till ett land som är ödelagt av förfärlig svält? Vi måste därför vara modiga nog att i klartext redogöra för de två främsta hindren som står i vägen för en varaktig utveckling av de fattiga länderna, nämligen korruption och dåligt styrelsesätt, och det är knappast vårt fel."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Vanhecke (NI )."5,19,15,1,18,14,16,11,3,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph