Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-03-08-Speech-2-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050308.23.2-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@en4
lpv:translated text
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@cs1
"Der er gjort store fremskridt med udvikling af et konkurrencedygtigt fælles europæisk energimarked, hvor der er lige vilkår for alle. Som det fremgår af spørgsmålet, er der dog stadig meget at gøre. For det første skal det andet gasdirektiv og det andet eldirektiv, som omhandler fælles grundlæggende foranstaltninger i forbindelse med liberalisering af el- og gasmarkedet, gennemføres øjeblikkeligt af alle medlemsstater. Disse direktiver skulle have været omsat i national ret senest i juli 2004, men ikke alle lande har nået det. Jeg vil foreslå, at Kommissionen sender en begrundet udtalelse til disse lande i næste uge, og jeg agter at gå videre med disse overtrædelsessager hurtigt med henblik på at gå til procedurens sidste trin, nemlig henvisning til Domstolen til sommer, hvis der ikke sker noget. Desuden har jeg pålagt mine tjenestegrene at undersøge de vedtagne gennemførelsesbestemmelser for at sikre fuld overensstemmelse med direktivernes krav. For det andet er det nødvendigt at sikre lige vilkår med hensyn til de nærmere regler på områder som toldstrukturer og regler for tredjeparters adgang. Dette er tilstræbt gennem konsensusopbyggende arbejde i Firenze- og Madrid-Forummet, som har ført til den forordning om grænseoverskridende handel med elektricitet, der trådte i kraft sidste år, og den tilsvarende forordning om gas, som vi forventer vedtaget meget snart. Disse nye retsakter vil bidrage væsentligt til den hurtige tilnærmelse af de enkelte landes regler for handel med elektricitet. I den henseende spiller de nationale tilsynsmyndigheder på energiområdet en central rolle. Disse myndigheders eksistens var et af de vigtigste krav i direktiverne, og fælles handling fra deres side vil være afgørende for at sikre, at der set med kundernes øjne er ét fælles europæisk el- og gasnet, ikke 25. Det er grunden til, at Kommissionen har oprettet en europæisk gruppe af tilsynsmyndigheder, som begynder at give vigtige resultater på området. For det tredje skal vi undersøge, om de nuværende lovbestemmelser er tilstrækkelige til at opfylde vores målsætninger om et virkelig konkurrencedygtigt EU-marked med en høj grad af forbruger- og miljøbeskyttelse samt forsyningssikkerhed. I den forbindelse vil Kommissionen ved årets slutning forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en detaljeret rapport om både det indre marked og konkurrencesituationen med særlig vægt på en nærmere undersøgelse af de allerede eksisterende foranstaltningers tilstrækkelighed. Rapporten vil danne grundlag for en indgående og vidtrækkende debat, som vil føre til konklusioner i 2006. Endelig skal det bemærkes, at det vil bidrage til en sammenhængende energipolitik i Fællesskabet og styrke det eksisterende retsgrundlag for handling, når den nye forfatning, som indeholder et særligt energikapitel, træder i kraft."@da2
". Bei der Entwicklung eines einheitlichen europäischen Energiemarktes mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle wurden beträchtliche Fortschritte erzielt. Doch wie die Frage zeigt, bleibt noch viel zu tun. Zunächst sind von allen Mitgliedstaaten unverzüglich die zweiten Gas- und Elektrizitätsrichtlinien umzusetzen, die gemeinsame Ansätze für die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes vorsehen. Termin für die Umsetzung dieser Richtlinien war Juli 2004, aber in einigen Ländern steht sie noch aus. Ich werde vorschlagen, dass die Kommission diesen Ländern nächste Woche eine mit Gründen versehene Stellungnahme schickt und die rasche Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren vorsieht, wobei Ziel sein muss, zur letzten Stufe des Verfahrens überzugehen und bei Untätigbleiben der entsprechenden Länder im Sommer den Gerichtshof anzurufen. Außerdem habe ich meine Dienststellen beauftragt, die beschlossenen Durchführungsregelungen zu prüfen, um eine umfassende Konformität mit den Vorgaben der Richtlinien zu gewährleisten. Zweitens muss gesichert werden, dass im Hinblick auf die konkreten Regelungsvorschriften für Aspekte wie Tarifstrukturen und Netzzugang für alle Marktteilnehmer die gleichen Ausgangsbedingungen gelten. Diesem Ziel dienten die auf Konsens ausgerichteten Foren von Florenz und Madrid, die Ausgangspunkt für die im letzten Jahr in Kraft getretene Verordnung über den grenzüberschreitenden Stromhandel sowie eine analoge Verordnung für Gas waren, die voraussichtlich schon bald verabschiedet wird. Diese neuen Regelungen werden maßgeblich zur Harmonisierung der in den einzelnen Ländern geltenden Vorschriften für den Stromhandel beitragen. Dabei spielen die einzelstaatlichen Energieaufsichtsbehörden eine zentrale Rolle. Die Schaffung derartiger Aufsichtsbehörden war eine der wichtigsten Vorgaben der Richtlinien. Deren Zusammenwirken soll gewährleisten, dass es vom Standpunkt des Verbrauchers nur ein einziges europäisches Strom- und Gasnetz und nicht 25 dieser Netze gibt. Aus eben diesem Grund hat die Kommission eine europäische Gruppe für Regulierungsbehörden gebildet, die diesbezüglich bereits wichtige Ergebnisse vorweisen kann. Drittens müssen wir prüfen, ob die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften ausreichen, um unsere Ziele in Bezug auf einen wahrhaft wettbewerbsorientierten EU-weiten Markt, der sich durch ein hohes Maß an Verbraucher- und Umweltschutz sowie an Versorgungssicherheit auszeichnet, zu erreichen. Dazu wird die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Ende des Jahres einen detaillierten Bericht sowohl über die Binnenmarkt- als auch die Wettbewerbsaspekte vorlegen. Darin wird vor allem auch untersucht, ob die existierenden Regelungen den Anforderungen entsprechen. Der Bericht soll als Grundlage für umfassende Diskussionen zu dieser Thematik dienen, sodass 2006 entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden können. Abschließend möchte ich anmerken, dass das Inkrafttreten der neuen Verfassung mit ihrem speziellen Kapitel über Energie die Entwicklung einer einheitlichen Energiepolitik für die Gemeinschaft unterstützen und die vorhandene Rechtsgrundlage für entsprechende Maßnahmen stärken würde."@de9
"Έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η οποία να χαρακτηρίζεται από ίσους όρους ανταγωνισμού. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η ερώτηση, πολλά μένουν να γίνουν. Πρώτον, πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως από όλα τα κράτη μέλη οι δεύτερες οδηγίες για το αέριο και τον ηλεκτρισμό, οι οποίες παρέχουν κοινές βασικές προσεγγίσεις στην απελευθέρωση του ηλεκτρισμού και του αερίου. Οι οδηγίες αυτές έπρεπε να έχουν μετατεθεί έως τον Ιούλιο του 2004, αλλά σε ορισμένες χώρες ακόμη εκκρεμεί η μετάθεση. Θα προτείνω να αποστείλει η Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη στις χώρες αυτές την ερχόμενη εβδομάδα και σκοπεύω να προωθήσω σύντομα αυτές τις υποθέσεις παραβίασης, με στόχο να προχωρήσουμε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας: παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το καλοκαίρι, αν δεν γίνει τίποτα. Επιπλέον, έδωσα εντολή στις υπηρεσίες μου να εξετάσουν τους εκτελεστικούς νόμους που εγκρίθηκαν για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οδηγιών. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τους λεπτομερείς ρυθμιστικούς κανόνες για θέματα όπως οι δασμολικές δομές και οι κανόνες πρόσβασης τρίτων. Αυτό επιδιώχθηκε μέσω της προσέγγισης οικοδόμησης συναίνεσης στα fora της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης, τα οποία οδήγησαν στον κανονισμό για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ πέρσι και τον αντίστοιχο κανονισμό για το αέριο που αναμένουμε να εγκριθεί πολύ σύντομα. Οι νέοι αυτοί νόμοι θα συμβάλουν τα μέγιστα στην ταχεία σύγκλιση των αναλυτικών εμπορικών κανόνων για την ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε χώρα. Ως προς αυτό, είναι κεντρικής σημασίας ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστών ενέργειας. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ρυθμιστή ήταν βασική προϋπόθεση των οδηγιών και η κοινή τους δράση θα είναι ουσιώδους σημασίας στη διασφάλιση του ότι, από την πλευρά του καταναλωτή, υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού και αερίου, και όχι 25. Γι’ αυτό το λόγο, η Επιτροπή θέσπισε μια ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστών, η οποία ξεκινά να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση αυτή. Τρίτον, πρέπει να εξετάσουμε το αν οι υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων μας για μια πραγματικά ανταγωνιστική πανευρωπαϊκή αγορά με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και ασφάλεια του εφοδιασμού. Σχετικά, η Επιτροπή θα εκπονήσει αναλυτική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του έτους τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και για τα στοιχεία του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως λεπτομερή εξέταση της καταλληλότητας των ήδη υφιστάμενων μέτρων. Η έκθεση θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για μια αναλυτική ευρεία συζήτηση, η οποία θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων το 2006. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση σε ισχύ του νέου Συντάγματος με ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής για την Κοινότητα, ενισχύοντας την υφιστάμενη νομική βάση για δράση."@el10
". Se han hecho grandes progresos en el desarrollo de un mercado único europeo competitivo de la energía, caracterizado por la igualdad de condiciones. Sin embargo, tal y como esta cuestión pone de relieve, queda mucho por hacer. En primer lugar, todos los Estados miembros deben aplicar de inmediato las segundas Directivas sobre la electricidad y el gas, que establecen enfoques básicos comunes para su liberalización. Estas directivas tendrían que haberse transpuesto para julio de 2004, pero la transposición todavía está pendiente en algunos países. Propondré que la Comisión mande un dictamen motivado a estos países la semana que viene y que intente abordar estos casos de incumplimiento rápidamente, con el objetivo de iniciar la fase final del procedimiento: la remisión al Tribunal de Justicia en verano si no ocurre nada. Además, he ordenado a mis servicios que examinen las leyes de aplicación que se han adoptado, para garantizar la plena conformidad con las exigencias de las directivas. En segundo lugar, es necesario asegurar la igualdad de condiciones con respecto a las normas detalladas que regulan aspectos tales como las estructuras tarifarias y las normas de acceso de terceros. Se ha intentado alcanzar este objetivo mediante la búsqueda del consenso en los Foros de Florencia y Madrid, que dieron pie al Reglamento sobre el comercio transfronterizo de electricidad, que entró en vigor el año pasado, además del Reglamento análogo para el gas, cuya pronta aprobación estamos esperando. Estas nuevas leyes contribuirán enormemente a la rápida convergencia de las normas comerciales detalladas sobre la electricidad en cada país. En este sentido, el papel de los órganos reguladores nacionales de la energía es fundamental. La existencia de un órgano de control de este tipo era un requisito clave de las Directivas, y su acción conjunta será vital para garantizar que, desde el punto de vista del consumidor, exista una única red europea de electricidad y gas, y no 25. Por eso la Comisión estableció un grupo de reguladores europeos que está empezando a dar importantes resultados en este sentido. En tercer lugar, debemos examinar si las actuales disposiciones legislativas sirven para alcanzar nuestro objetivo de un mercado a escala europea verdaderamente competitivo con un alto nivel de protección del consumidor y del medio ambiente y de seguridad del suministro. En este sentido, la Comisión elaborará un informe detallado para el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de este año sobre el mercado interior y factores de competencia. Ello debería incluir en particular un examen pormenorizado de la suficiencia de las medidas ya existentes. El informe tendría que constituir la base para un minucioso y amplio debate que permita sacar conclusiones en 2006. Finalmente, conviene destacar que la entrada en vigor de la nueva Constitución, con un capítulo específico dedicado a la energía, sería útil para el desarrollo de una política energética coherente en la Comunidad, reforzando el fundamento jurídico vigente para la acción."@es20
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@et5
". Olemme edistyneet merkittävästi kilpailukykyisten yhtenäisten eurooppalaisten energiamarkkinoiden kehittämisessä; yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ovat niille tunnusomaisia. Kuten kysymyksessä korostetaan, paljon on vielä tehtävää. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden on pantava välittömästi täytäntöön toiset kaasu- ja sähködirektiivit, joissa säädetään yhteiset perusperiaatteet sähkö- ja kaasualan vapauttamiselle. Nämä direktiivit olisi pitänyt saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä heinäkuuhun 2004 mennessä, mutta toimi on edelleen kesken joissakin jäsenvaltioissa. Ehdotan, että komissio lähettää perustellun lausunnon näille maille ensi viikolla, ja aion ryhtyä nopeasti rikkomusmenettelyihin, jotta voimme siirtyä menettelyn lopulliseen vaiheeseen. Luovutan asian kesällä yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ellei mitään tapahdu. Olen lisäksi antanut yksikölleni ohjeeksi tarkastella hyväksyttyjä täytäntöönpanoa koskevia lakeja sen varmistamiseksi, että direktiivin vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti. Toiseksi on tarpeen taata yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, kun otetaan huomioon yksityiskohtaiset säädökset sellaisista seikoista kuin tariffirakenteista ja kolmansien osapuolien verkkoon pääsyä koskevista säännöistä. Tähän on pyritty Firenzen ja Madridin foorumeissa yhteisymmärrykseen pyrkivällä lähestymistavalla. Foorumien ansiosta annettiin viime vuonna voimaan tullut asetus sähkön rajat ylittävästä kaupasta sekä vastaava kaasualaa koskeva asetus, joka on tarkoitus hyväksyä hyvin pian. Näillä uusilla säädöksillä edistetään merkittävästi jokaisessa maassa noudatettavien sähköalan yksityiskohtaisten kaupankäyntisääntöjen pikaista yhteensovittamista. Tässä yhteydessä kansallisten energia-alan sääntelyelimien merkitys on keskeinen. Tällaisten elimien olemassaolo oli keskeinen vaatimus direktiiveissä, ja elimien yhteisillä toimilla pyritään varmistamaan, että kuluttajien käytössä on vain yksi yhtenäinen eurooppalainen sähkö- ja kaasuverkko 25 verkoston sijasta. Tästä syystä komissio perusti Euroopan sääntelyalan viranomaisten ryhmän, joka on alkanut tuottaa tärkeitä tämänsuuntaisia tuloksia. Kolmanneksi on tarkasteltava sitä, voimmeko saavuttaa nykyisten säädösten avulla tavoitteemme, eli aidosti kilpailukykyiset EU:n laajuiset markkinat, joilla taataan korkeatasoinen kuluttajien ja ympäristön suojelu sekä huoltovarmuus. Komissio aikoo tältä osin esittää yksityiskohtaisen kertomuksen sekä sisämarkkinoista että kilpailutekijöistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän vuoden loppupuolella. Kertomuksessa tarkastellaan myös yksityiskohtaisesti nykyisten toimien tarkoituksenmukaisuutta. Kertomuksen on tarkoitus muodostaa perusta perinpohjaiselle, laaja-alaiselle keskustelulle, jonka avulla johtopäätökset voidaan tehdä vuonna 2006. Lopuksi on syytä panna merkille, että erityisen energia-alaa koskevan luvun sisältävän uuden perustuslain voimaantulo edistäisi johdonmukaisen energiapolitiikan kehittämistä yhteisölle ja lujittaisi toimien nykyistä oikeudellista perustaa."@fi7
". Des progrès majeurs ont été enregistrés dans le développement d’un marché européen unique de l’énergie caractérisé par des conditions de jeu équitables pour tous les acteurs. Toutefois, comme le souligne cette question, il reste fort à faire. Premièrement, il convient que tous les États membres mettent en œuvre immédiatement les deuxièmes directives gaz et électricité, qui assurent une approche fondamentale commune à l’égard de la libéralisation de ces deux marchés. Ces directives auraient dû être transposées pour juillet 2004, mais cette transposition reste en souffrance dans certains pays. Je proposerai à la Commission d’envoyer la semaine prochaine un avis motivé à ces pays et de s’efforcer de poursuivre rapidement ces cas d’infraction en vue de passer à la phase finale de la procédure: la saisine de la Cour de justice en été, si rien ne se produit. En outre, j’ai invité mes services à examiner les lois d’exécution qui ont été adoptées pour garantir le respect entier de ces directives. Deuxièmement, il convient d’assurer des conditions de jeu équitables en ce qui concerne les réglementations détaillées sur des questions telles que les structures tarifaires et l’accès de tiers au réseau. C’est l’objectif poursuivi par l’approche consensuelle adoptée par les forums de Florence et de Madrid, qui a débouché sur le règlement sur les échanges transfrontaliers d’électricité entré en vigueur l’an dernier, et sur le règlement gaz équivalent, lequel devrait être adopté très prochainement. Ces nouveaux règlements apporteront une contribution majeure à l’harmonisation rapide des règles détaillées sur les échanges d’électricité dans tous les pays. À cet égard, les autorités nationales de régulation ont un rôle central à jouer. L’existence de ces autorités nationales était l’une des conditions essentielles des directives, et leur action conjointe sera cruciale pour faire en sorte que, du point du consommateur, il y ait un seul réseau européen du gaz et de l’électricité, et non 25. C’est pour cette raison que la Commission a établi un groupe des organes de régulation européens qui commence à produire des résultats importants sur cette voie. Troisièmement, il nous faut déterminer si les dispositions législatives actuelles sont suffisantes pour réaliser nos objectifs: un marché communautaire réellement compétitif assurant un niveau élevé de protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que la sûreté de l’approvisionnement. À cet égard, la Commission adressera au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé à la fin de cette année, sur le marché intérieur et sur la concurrence. Il devrait notamment comprendre un examen approfondi de l’efficacité des mesures existantes. Ce rapport devrait servir de base à un vaste débat approfondi permettant de tirer les conclusions en 2006. Enfin, il convient de noter que l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution avec un chapitre particulier sur l’énergie contribuerait au développement d’une politique énergétique communautaire cohérente, en renforçant la base juridique d’action existante."@fr8
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@hu11
". Lo sviluppo di un mercato unico dell’energia in Europa che sia caratterizzato da una parità delle condizioni concorrenziali ha registrato notevoli progressi. Tuttavia, come dimostra questa interrogazione, resta ancora molto da fare. E’ necessario, innanzi tutto, che gli Stati membri applichino immediatamente le direttive sul gas e l’energia elettrica, che prevedono alcune impostazioni di base comuni per la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas. Queste direttive avrebbero dovuto essere trasposte entro il luglio 2004, ma in alcuni paesi il processo è ancora in corso. Io propongo che la Commissione trasmetta un parere motivato a tali paesi la settimana prossima, con l’intenzione di perseguire rapidamente questi casi di inadempienza, allo scopo di passare alla fase finale della procedura. Se la situazione resta invariata, in estate la Commissione si rivolgerà alla Corte di Giustizia. Inoltre, ho dato istruzioni ai miei servizi affinché esaminino le leggi di attuazione adottate per assicurare la conformità ai requisiti delle direttive. In secondo luogo, occorre garantire la parità di condizioni quanto alle disposizioni regolamentari specifiche su questioni quali le strutture tariffarie e le norme di accesso destinate a terzi. Questo obiettivo è stato perseguito con l’impostazione per la formazione del consenso adottata nei di Firenze e Madrid, che ha portato al regolamento sul commercio transfrontaliero di energia elettrica entrato in vigore l’anno scorso e all’analogo regolamento sul gas, di cui ci aspettiamo l’adozione molto presto. Queste nuove leggi offriranno un contributo essenziale alla rapida convergenza delle norme specifiche in materia di commercio dell’energia elettrica di tutti i paesi. A tal fine rivestono un ruolo fondamentale le autorità nazionali di regolamentazione. L’esistenza di un’autorità di regolamentazione in materia di energia era un requisito essenziale delle direttive, e un’azione congiunta di tali organi sarà vitale per garantire che, dal punto di vista del consumatore, esista un’unica rete europea dell’energia elettrica e del gas, e non 25. E’ per tale ragione che la Commissione ha istituito un gruppo europeo delle autorità nazionali di regolamentazione, che sta cominciando a fornire importanti risultati in questo senso. Terzo punto: occorre esaminare le attuali disposizioni legislative per stabilire se sono adeguate a conciliare i nostri obiettivi di un mercato effettivamente competitivo su scala europea con livelli elevati di tutela dei consumatori e dell’ambiente nonché di sicurezza dell’approvvigionamento. A tal fine la Commissione trasmetterà alla fine dell’anno una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio sia in materia di mercato interno che di questioni legate alla concorrenza, che comprenderà, in particolare, un esame particolareggiato dell’adeguatezza delle misure esistenti. La relazione dovrà costituire la base di un dibattito specifico ad ampio raggio che consentirà di trarre le conclusioni nel 2006. Infine, sarebbe opportuno rilevare che l’entrata in vigore della nuova Costituzione con uno specifico capitolo sull’energia contribuirà a sviluppare una politica comunitaria coerente in materia di energia, rafforzando la base giuridica esistente per la nostra azione in questo settore."@it12
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@lt14
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@lv13
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@mt15
"Er is al veel voortgang gemaakt met de totstandbrenging van een enkele Europese markt voor energie, die gekenmerkt wordt door gelijke concurrentievoorwaarden. Zoals de gestelde vraag evenwel duidelijk maakt, is er nog een lange weg te gaan. Ten eerste dienen alle lidstaten de tweede richtlijnen inzake gas en elektriciteit direct ten uitvoer te brengen. Deze richtlijnen bieden een gemeenschappelijke basisaanpak voor de liberalisering van de gas- en elektriciteitssector en hadden in juli 2004 al omgezet moeten zijn, maar in sommige landen is dat nog niet gebeurd. Ik zal voorstellen dat de Commissie volgende week een met redenen omkleed advies stuurt aan de betrokken landen en snel werk maakt van deze gevallen van inbreuk, zodat we desnoods, indien er niets gebeurt, in de zomer de laatste stap in de procedure kunnen zetten, namelijk verwijzing naar het Hof van Justitie. Daarnaast heb ik de diensten van de Commissie opdracht gegeven de ingevoerde uitvoeringswetten te bestuderen om er zeker van te zijn dat deze op alle punten voldoen aan de richtlijnen. Ten tweede moet ervoor worden gezorgd dat de regelgeving voor kwesties zoals tariefstructuren en toegang door derden gelijke concurrentievoorwaarden garandeert. Dit doel is nagestreefd met de op consensus gerichte benadering van het Forum van Florence en het Forum van Madrid, die hebben geleid tot de vorig jaar in werking getreden regelgeving voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot de overeenkomstige regelgeving voor gas, die naar verwachting op zeer korte termijn zal worden aangenomen. Deze nieuwe wetten zullen in belangrijke mate bijdragen tot de snelle convergentie van de gedetailleerde regels die elk afzonderlijk land hanteert voor de handel in elektriciteit. De nationale regulerende instanties op het gebied van energie zullen hierin een hoofdrol spelen. Het bestaan van een dergelijke regelgever was een belangrijke vereiste binnen de richtlijnen, en gezamenlijke actie is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat er vanuit de verbruiker gezien sprake is van één enkel Europees gas- en elektriciteitsnet, en niet van 25 netten. Daarom heeft de Commissie een groep van Europese regelgevers in het leven geroepen, en die groep heeft al de eerste belangrijke resultaten geproduceerd. Ten derde moeten we nagaan of de huidige wetsbepalingen in overeenstemming zijn met onze doelstelling van een werkelijk concurrerende pan-Europese markt met een hoge mate van bescherming van consument en milieu, en continuïteit van de energievoorziening. Aan het einde van dit jaar zal de Commissie gedetailleerd verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de interne markt en concurrentieaspecten. Daarbij zal met name in detail moeten worden ingegaan op de vraag of de reeds bestaande maatregelen geschikt zijn. Met dit verslag als uitgangspunt zullen we in brede kring uitgebreid debatteren en in 2006 conclusies trekken. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de inwerkingtreding van de nieuwe Grondwet met een apart hoofdstuk over energie zou bijdragen tot de totstandbrenging van een samenhangend energiebeleid voor de Gemeenschap en de bestaande rechtsgrondslag voor het nemen van maatregelen zou versterken."@nl3
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@pl16
"Têm-se registado progressos importantes no desenvolvimento de um mercado único europeu da energia, que se caracteriza pela igualdade de condições de concorrência ( . Todavia, como esta pergunta realça, ainda muito resta a fazer. Em primeiro lugar, cumpre que todos os Estados-Membros implementem de imediato as segundas directivas comunitárias relativas ao gás e à electricidade, as quais proporcionam abordagens básicas comuns à liberalização do gás e da electricidade. Estas directivas deviam ter sido transpostas por volta de Julho de 2004. Todavia, em alguns países, a transposição ainda se encontra pendente. Vou propor que, na próxima semana, a Comissão envie a esses países uma opinião bem ponderada e que se proponha perseguir essas infracções o mais rapidamente possível, a fim de passar à fase final do processo: remetê-lo ao Tribunal de Justiça no Verão, se, entretanto, nada se fizer. Além disso, dei instruções aos meus Serviços no sentido de examinarem as disposições jurídicas em matéria de implementação, que foram adoptadas para assegurar plena conformidade com os requisitos das directivas. Em segundo lugar, impõe-se garantir igualdade de condições de concorrência ( ), no que diz respeito a normas reguladoras pormenorizadas, em questões como estruturas tarifárias e normas de acesso de terceiros. Procurou-se conseguir isso através da abordagem de incremento do consenso dos de Florença e Madrid que conduziram à regulamentação do comércio transfronteiriço de electricidade que entrou em vigor no ano transacto, bem como do regulamento seu equivalente em matéria de gás, que esperamos seja adoptado muito em breve. Estas novas leis irão contribuir grandemente para a rápida convergência em todos os países de normas comerciais pormenorizadas relativas à electricidade. Relativamente a este ponto, é fulcral o papel de reguladores nacionais em matéria de energia, reguladores cuja existência constituía um requisito-chave das directivas. A sua acção conjunta será vital para assegurar que, do ponto de vista do consumidor, existe apenas uma única rede de gás e electricidade, e não 25. Esse o motivo por que a Comissão estabeleceu um grupo europeu de reguladores, que está a principiar a dar bons resultados nesse sentido. Em terceiro lugar, cumpre-nos examinar se as presentes disposições legislativas são adequadas para alcançar os nossos objectivos de um vasto mercado da UE verdadeiramente competitivo, com elevados níveis de protecção dos consumidores e do ambiente, bem como de segurança de fornecimento. A respeito deste ponto, no final deste ano, a Comissão irá apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório pormenorizado sobre o mercado interno e os elementos de competitividade. Este relatório devia incluir, especialmente, um exame pormenorizado da adequação das medidas já existentes. O relatório devia constituir a base de um debate pormenorizado e de grande alcance, que permita tirar conclusões em 2006. Finalmente, devia fazer-se notar que a entrada em vigor da nova Constituição, com um capítulo específico sobre a energia, ajudaria a desenvolver uma política energética coerente para a Comunidade, reforçando a base jurídica para a acção já existente."@pt17
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@sk18
"Major progress has been made in developing a competitive single European energy market, characterised by a level playing field. However, as this question highlights, much remains to be done. First, the second gas and electricity directives, which provide for common basic approaches to electricity and gas liberalisation, need to be implemented immediately by all Member States. These directives should have been transposed by July 2004, but transposition is still pending in some countries. I shall propose that the Commission send a reasoned opinion to these countries next week and intend to pursue these infringement cases rapidly, with the aim of moving to the final stage of the procedure: referral to the Court of Justice in summer, if nothing happens. In addition, I have instructed my services to examine the implementing laws that have been adopted to ensure full conformity with the requirements of the directives. Second, it is necessary to ensure a level playing field with respect to the detailed regulatory rules on issues such as tariff structures and third-party access rules. This has been pursued through the consensus-building approach of the Florence and Madrid Forums which led to the regulation on cross-border trade in electricity that entered into force last year, and the equivalent regulation on gas, which we expect to be adopted very soon. These new laws will make a major contribution to the rapid convergence of detailed trading rules on electricity in each country. In this respect, the role of national energy regulators is central. The existence of such a regulator was a key requirement of the directives, and joint action by them will be vital in ensuring that, from the point of view of the customer, there is one single European electricity and gas network, not 25. It is for this reason that the Commission established a European regulators’ group, which is beginning to provide important results in this direction. Third, we need to examine whether the present legislative provisions are adequate to achieve our objectives of a truly competitive EU-wide market with high levels of consumer and environmental protection, as well as security of supply. In this respect the Commission will make a detailed report to the European Parliament and Council at the end of this year on both the internal market and competition elements. This should in particular include a detailed examination of the adequacy of the already-existing measures. The report should form a basis for a detailed, wide-ranging debate that enables conclusions to be drawn in 2006. Finally, it should be noted that the entry into force of the new Constitution with a specific energy chapter would be of assistance in developing a coherent energy policy for the Community, strengthening the existing legal basis for action."@sl19
". Betydande framsteg har gjorts när det gäller att utveckla en enda konkurrenskraftig europeisk energimarknad som kännetecknas av lika villkor. Denna fråga visar dock att mycket återstår att göra. För det första måste de nya gas- och eldirektiven, som utgör en gemensam grundläggande ansats till liberalisering av el och gas, omedelbart genomföras i alla medlemsstater. Direktiven skulle ha införlivats senast i juli 2004, men i vissa länder pågår införlivandet fortfarande. Jag skall föreslå att kommissionen sänder motiverade yttranden till dessa länder nästa vecka och jag har för avsikt att snabbt fullfölja överträdelseförfarandena i syfte att gå vidare till det sista steget i processen: hänskjutning till EG-domstolen i sommar, om ingenting sker. Jag har dessutom gett mina tjänstemän i uppdrag att se över de lagar om genomförande som har antagits för att garantera att direktivens krav uppfylls helt och hållet. För det andra är det nödvändigt att garantera lika villkor när det gäller detaljerade lagbestämmelser i frågor som tariffsystem och bestämmelser om tillträde för tredje part. Detta har åstadkommits genom den ansats, präglad av samförstånd, som man hade vid Florensforumet och Madridforumet, vilket ledde till den förordning om gränsöverskridande elhandel som trädde i kraft förra året och motsvarande förordning om gas som vi räknar med skall antas inom kort. De nya lagarna kommer i stor grad att bidra till den snabba konvergensen av detaljerade handelsbestämmelser om el i varje land. I det avseendet har de nationella tillsynsmyndigheterna på energiområdet en central roll. En sådan tillsynsmyndighet var ett huvudkrav i direktiven, och gemensamma åtgärder från deras sida kommer att bli nödvändiga för att se till att det ur kundernas synvinkel finns ett enda europeiskt el- och gasnät, inte 25. Kommissionen har därför inrättat en europeisk grupp av tillsynsmyndigheter som börjar ge viktiga resultat i den riktningen. För det tredje bör vi undersöka om de nuvarande lagbestämmelserna är lämpliga för att nå våra mål med en verkligt konkurrenskraftig marknad i hela EU med såväl högt konsument- och miljöskydd som försörjningstrygghet. Med hänsyn till detta kommer kommissionen vid årets slut att lägga fram en detaljerad rapport till Europaparlamentet och rådet om både den inre marknaden och konkurrensvillkoren. Den bör i synnerhet inkludera en ingående undersökning av de redan befintliga åtgärdernas lämplighet. Rapporten bör utgöra en grund för en ingående och bred debatt som vi kan dra slutsatser av under 2006. Slutligen bör det noteras att ikraftträdandet av den nya konstitutionen med ett särskilt energikapitel skulle vara till hjälp för att utveckla en sammanhängande, gemensam energipolitik och stärka den befintliga rättsliga grunden för åtgärder."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Piebalgs,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph