Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-02-22-Speech-2-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050222.15.2-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@da2
lpv:translated text
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@cs1
". Zunächst einmal möchte ich der Abgeordneten vollkommen zustimmen, dass der Forstwirtschaft in der EU eine wesentliche sozioökonomische und ökologische Bedeutung zukommt, vor allem in ländlichen Gebieten. Die Kommission hat gerade eine Analyse der Maßnahmen abgeschlossen, die in den letzten fünf Jahren im Rahmen der Europäischen Forststrategie ergriffen wurden, und wir werden die Ergebnisse dieser Analyse in Kürze dem Europäischen Parlament und dem Rat vorstellen. Die Untersuchung wurde in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Parteien und den Mitgliedstaaten durchgeführt, und es wurden Äußerungen zusammengetragen, z. B? über ein Forum im Internet. Meiner Ansicht nach stellt die Entschließung des Rates vom 15. Dezember über eine Forststrategie für die Europäische Union eine geeignete Grundlage für die forstbezogenen Maßnahmen und Initiativen in der EU dar. Was die Schäden durch den letzten Sturm angeht, der auch in anderen nordeuropäischen Ländern großen Schaden angerichtet hat, so möchte ich auch in diesem Hohen Haus denjenigen mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen, die von dieser Katastrophe betroffen sind. Wir sind bereit, so schnell wie möglich zu prüfen, was wir tun können, um die Folgen zu beseitigen. Im Rahmen der Rechtsvorschriften der EU gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Bereitstellung von Hilfe. Auf Ersuchen eines von einer Katastrophe betroffenen Landes kann das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für einen koordinierten Katastrophenschutz die Grundlage dafür sein, die Hilfe für andere Mitgliedstaaten zu ermöglichen und zu koordinieren. Am 1. Februar baten auch die schwedischen Behörden um Hilfe von anderen Mitgliedstaaten in Form von Stromgeneratoren für die am stärksten betroffenen Landesteile. Dem Wunsch konnte tatsächlich innerhalb von weniger als zwei Tagen nachgekommen werden, und Deutschland sowie die Tschechische Republik sandten 170 Generatoren nach Schweden. Hilfe kann auch aus dem Solidaritätsfonds der EU gewährt werden, der einen Beitrag zu Soforthilfemaßnahmen leistet. Die Bereitstellung von Hilfe aus den Strukturfonds kann im Rahmen der laufenden Programme erfolgen, und bei einer Schädigung des Produktionspotenzials von Land- und Forstwirtschaft kann auch Hilfe für die Wiederaufnahme und Einführung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Politik des ländlichen Raums gewährt werden. Ich kann Ihnen mitteilen, dass meine Dienststelle Kontakt zu den schwedischen Behörden in unterhält und der Möglichkeit einer Untersuchung, ob sich die Vorschläge der schwedischen Behörden in der Praxis umsetzen lassen, positiv gegenübersteht. Wenn die schwedischen Behörden Hilfe aus dem Solidaritätsfonds in Anspruch nehmen möchten, würde ich ihnen empfehlen, sich an meine Kollegin, Kommissarin Hübner, zu wenden, die für diesen speziellen Bereich zuständig ist."@de9
". Καταρχάς, θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιότιμη κ. βουλευτή, ως προς το ότι η δασοκομία είναι δραστηριότητα κρίσιμης οικονομικοκοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας για την ΕΕ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες. Η Επιτροπή μόλις ολοκλήρωσε την ανάλυση των μέτρων τα οποία ελήφθησαν την τελευταία πενταετία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δασοκομία, και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο. Η έρευνα διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη, ενώ έχουν συλλεχθεί δηλώσεις, για παράδειγμα μέσω ενός χώρου συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Κατά την άποψή μου, το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου, για μια στρατηγική δασοκομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κατάλληλη βάση για τα συναφή με τη δασοκομία μέτρα και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Όσον αφορά τις καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας της πρόσφατης θύελλας, η οποία προκάλεσε επίσης εκτεταμένες καταστροφές σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, θέλω να εκφράσω και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ιδιαίτερη συμπάθειά μου προς το σύνολο των ανθρώπων που επλήγησαν από αυτή την καταστροφή. Είμαστε έτοιμοι, το ταχύτερο δυνατόν, να εξετάσουμε τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες παροχής ενίσχυσης. Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας η οποία επλήγη από κάποια καταστροφή, το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τη συντονισμένη πολιτική προστασία σε περίπτωση καταστροφής μπορεί να αποτελέσει τη βάση τόσο της διευκόλυνσης όσο και του συντονισμού της βοήθειας προς άλλα κράτη μέλη. Την 1η Φεβρουαρίου, οι σουηδικές αρχές ζήτησαν επίσης από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να τους στείλουν βοήθεια με τη μορφή γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση στις περιοχές της χώρας οι οποίες επλήγησαν σφοδρότερα. Μάλιστα, κατέστη δυνατή η ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ημερών, ενώ η Γερμανία και η Τσεχική Δημοκρατία έστειλαν στη Σουηδία 170 γεννήτριες. Βοήθεια μπορεί επίσης να προσφερθεί μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο συνεισφέρει στα αρχικά μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να χορηγηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων και, εάν έχουν υποστεί καταστροφές το παραγωγικό δυναμικό στους τομείς και της γεωργίας και της δασοκομίας, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για την αποκατάσταση και τη λήψη προληπτικών μέτρων στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό μέσω της πολιτικής ενίσχυσης της υπαίθρου. Είμαι σε θέση να σας δηλώσω ότι οι υπηρεσίες μου έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις σουηδικές αρχές και εξετάζουν πολύ θετικά τις δυνατότητες πρακτικής υλοποίησης των προτάσεων τις οποίες παρουσίασαν οι σουηδικές αρχές. Εάν οι σουηδικές αρχές επιθυμούν να ζητήσουν βοήθεια από το Ταμείο Συνοχής, θα τους συνιστούσα να απευθυνθούν στη συνάδελφό μου, Επίτροπο Hübner, η οποία είναι αρμόδια σε αυτόν τον τομέα."@el10
"First of all, I want to state that I completely agree with the honourable Member that forestry is of crucial socio-economic and environmental importance in the EU, especially in rural districts. The Commission has just completed an analysis of the measures taken as part of the European forestry strategy over the last five years, and we shall shortly present the results of this analysis, both to the European Parliament and to the Council. The investigation has been carried out in close cooperation with the relevant interested parties and the Member States, and statements have been collected, for example via an Internet-based forum. In my view, the Council Resolution of 15 December on a forestry strategy for the European Union forms a suitable basis for the forestry-related measures and initiatives in the EU. With regard to the damage that occurred in connection with the latest storm, which also caused a lot of damage in other northern European countries too, I should like, in this House too, to express my sincere sympathy with those who were affected by this disaster. We are ready as quickly as possible to look into what we can do to remedy the consequences. Within EU legislation, there are various possible ways of providing aid. At the request of a country affected by a disaster, the Community action programme for coordinated civil protection in the event of a disaster can form the basis for both facilitating and coordinating aid for other Member States. On 1 February, the Swedish authorities also asked for aid from other Member States in the form of electricity generators for use in the hardest hit parts of the country. It was, in actual fact, possible to comply with the wish within a time frame of less than two days, and both Germany and the Czech Republic in actual fact sent 170 generators to Sweden. Aid can also be provided from the EU’s Solidarity Fund, which contributes to the initial emergency measures. Aid from the structural funds can be provided within the framework of the current programmes and, if the production potential both of agriculture and of forestry has been damaged, aid can also be provided for re-establishing and introducing preventive measures within the framework of what is possible in terms of rural district policy. I can tell you that my department is already in contact with the Swedish authorities and is very sympathetic to the possibility of investigating whether the proposals presented by the Swedish authorities can be implemented in practice. If the Swedish authorities wish to request aid from the Solidarity Fund, I would recommend them to approach my colleague, Commissioner Hübner, who deals with this specific area."@en4
"En primer lugar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Su Señoría en que la silvicultura reviste una importancia socioeconómica y medioambiental crucial en la UE, en especial en los distritos rurales. La Comisión acaba de completar un análisis de las medidas tomadas como parte de la estrategia forestal europea durante los últimos cinco años, y en breve presentaremos los resultados de este análisis, tanto al Parlamento Europeo como al Consejo. La investigación se ha llevado a cabo en estrecha cooperación con las partes relevantes interesadas y los Estados miembros, y se han recogido declaraciones, por ejemplo a través de un foro en Internet. En mi opinión, la Resolución del Consejo del 15 de diciembre sobre una estrategia forestal para la Unión Europea forma una base adecuada para las medidas e iniciativas forestales en la UE. Respecto del daño ocurrido en relación con la última tormenta, que también ha causado mucho daño en otros países del norte de Europa, quiero expresar también en esta Cámara mis sinceras condolencias a todos los afectados por esta catástrofe. Estamos dispuestos a examinar lo antes posible lo que podemos hacer para paliar las consecuencias. En el seno de la legislación de la UE, existen varias maneras posibles de suministrar ayuda. A petición de un país afectado por una catástrofe, el programa de acción de la Comunidad para la protección civil coordinada en caso de una catástrofe puede formar la base que facilite y coordine la ayuda a otros Estados miembros. El 1 de febrero, las autoridades suecas también pidieron ayuda a otros Estados miembros en forma de generadores eléctricos para las zonas más afectadas del país. De hecho, fue posible cumplir con el deseo en un plazo de menos de dos días, y tanto Alemania como la República Checa enviaron 170 generadores a Suecia. Asimismo, el Fondo de Solidaridad de la UE puede suministrar ayuda, lo que contribuye a las medidas de emergencia iniciales. La ayuda proveniente de los fondos estructurales puede suministrarse dentro del marco de los programas actuales y, si la producción potencial de la agricultura y la silvicultura se ha visto perjudicada, también se puede suministrar ayuda para el restablecimiento e introducción de medidas preventivas en el marco de lo que sea posible en términos de política del distrito rural. Puedo decirles que mi departamento ya está en contacto con las autoridades suecas y está dispuesto a investigar si las propuestas presentadas por las autoridades suecas pueden aplicarse en la práctica. Si las autoridades suecas desean pedir ayuda al Fondo de Solidaridad, les recomiendo que se dirijan a mi colega, el Comisario Hübner, que es el responsable de este ámbito específico."@es20
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@et5
"Haluan ensinnäkin todeta, että olen täysin samaa mieltä arvoisan jäsenen kanssa siitä, että metsäteollisuudella on ratkaisevan tärkeä sosioekonominen ja ympäristöllinen merkitys EU:ssa, etenkin maaseutualueilla. Komissio on juuri saattanut päätökseen arvion Euroopan metsästrategian osana viiden viime vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä, ja esittelemme piakkoin tämän arvion tulokset sekä Euroopan parlamentille että neuvostolle. Tutkimus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä asianomaisten osapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa, ja lausuntoja on kerätty esimerkiksi Internet-foorumin välityksellä. Mielestäni 15. joulukuuta annettu neuvoston päätöslauselma Euroopan unionin metsästrategiasta on hyvä perusta metsäteollisuuteen liittyville EU:n toimenpiteille ja aloitteille. Viimeisimmän myrskyn aiheuttamista vahingoista totean, että myrsky aiheutti paljon vahinkoa myös muissa Pohjois-Euroopan maissa, ja haluaisin ilmaista myös parlamentissa vilpittömän myötätuntoni niitä kohtaan, joita tämä onnettomuus on koskettanut. Tarkastelemme mahdollisimman pian, mitä voimme tehdä seurausten korjaamiseksi. EU:n lainsäädännössä on säädetty erilaisista keinoista tuen antamiseksi. Kun onnettomuudesta kärsinyt maa on esittänyt asiaa koskevan pyynnön, koordinoitua pelastuspalvelutoimintaa onnettomuustilanteissa koskeva yhteisön toimintaohjelma voi muodostaa perustan toimille, joilla sekä helpotetaan tuen antamista muille jäsenvaltioille että koordinoidaan tällaista tukea. Ruotsin viranomaiset pyysivät 1. helmikuuta apua myös muilta jäsenvaltioilta saadakseen käyttöön sähkögeneraattoreita tuhoista eniten kärsineillä alueilla. Tähän pyyntöön pystyttiin itse asiassa vastaamaan alle kahdessa vuorokaudessa, ja sekä Saksa että Tšekki lähettivät Ruotsiin 170 generaattoria. Tukea voidaan antaa myös EU:n solidaarisuusrahastosta, jolla edistetään alkuvaiheen hätätoimenpiteitä. Rakennerahastoista voidaan myöntää tukea nykyisten ohjelmien rahoissa ja jos sekä maatalouden että metsäteollisuuden tuotantopotentiaali on kärsinyt vahingoista, tukea voidaan myöntää myös ennaltaehkäisevien toimien uudelleen määrittämistä ja käyttöönottamista varten maaseutupolitiikassa hahmoteltujen mahdollisuuksien rajoissa. Voin kertoa teille, että osastoni on jo ollut yhteydessä Ruotsin viranomaisiin ja se suhtautuu hyvin myönteisesti ehdotukseen tutkia, voidaanko Ruotsin viranomaisten esittämät ehdotukset toteuttaa käytännössä. Jos Ruotsin viranomaiset haluavat pyytää apua solidaarisuusrahastosta, suosittelen, että he ottavat yhteyttä kollegaani, komission jäseneen Hübneriin, joka on vastuussa tästä erityisalasta."@fi7
"Tout d’abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d’accord avec l’honorable députée quant au fait que la sylviculture revêt une importance socio-économique et environnementale cruciale au sein de l’UE, en particulier dans les zones rurales. La Commission vient de terminer une analyse des mesures prises dans le cadre de la stratégie forestière européenne au cours des cinq dernières années et nous présenterons très bientôt les résultats de cette analyse au Parlement européen et au Conseil. L’enquête a été réalisée en étroite collaboration avec les parties intéressées et les États membres et des avis ont été recueillis, notamment via un forum sur Internet. Selon moi, la résolution du Conseil du 15 décembre sur une stratégie forestière pour l’Union européenne est une base appropriée pour les mesures et les initiatives liées à la sylviculture au sein de l’UE. Concernant les dégâts provoqués par la récente tempête, qui a également engendré d’importants dégâts dans d’autres pays d’Europe du Nord, je voudrais exprimer, dans cette Assemblée également, ma sincère sympathie envers ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Nous sommes prêts à examiner le plus rapidement possible ce qui peut être fait pour pallier les conséquences de cette catastrophe. La législation de l’UE prévoit différents types d’aide. À la demande d’un pays touché par une catastrophe, le programme d’action communautaire en faveur de la protection civile coordonnée en cas de catastrophe peut constituer la base pour faciliter et coordonner l’aide à d’autres États membres. Le 1er février, les autorités suédoises ont demandé l’aide d’autres États membres sous la forme de générateurs électriques pour les régions les plus durement touchées du pays. Il a été en fait possible de satisfaire à cette demande dans un délai de moins de deux jours. L’Allemagne et la République tchèque ont envoyé 170 générateurs en Suède. L’aide peut également provenir du Fonds de solidarité de l’UE, qui contribue aux premières mesures d’urgence. L’aide des Fonds structurels peut être fournie dans le cadre des programmes actuels et, si le potentiel de production de l’agriculture et de la sylviculture a été endommagé, une aide peut également être fournie pour le rétablissement et l’introduction de mesures préventives dans la mesure du possible en termes de politique des zones rurales. Je peux vous dire que mon département est déjà en contact avec les autorités suédoises et est très favorable à l’éventualité d’étudier la possibilité de mettre en pratique les propositions présentées par les autorités suédoises. Si les autorités suédoises souhaitent demander une aide du Fonds de solidarité, je leur recommande de s’adresser à ma collègue, la commissaire Hübner, en charge de ce domaine spécifique."@fr8
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@hu11
". Innanzi tutto, desidero dire che sono totalmente d’accordo con l’onorevole Åsa Westlund sul fatto che la silvicoltura riveste grande importanza socioeconomica e ambientale nell’Unione europea, in particolare nelle regioni rurali. La Commissione ha appena ultimato un’analisi delle misure prese nel contesto della strategia forestale europea negli ultimi cinque anni, e presto presenteremo i risultati di tale analisi al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo studio è stato effettuato in stretta cooperazione con le parti interessate e gli Stati membri e sono state raccolte dichiarazioni, per esempio tramite un in . A mio parere, la risoluzione del Consiglio del 15 dicembre sulla strategia forestale dell’Unione europea rappresenta una buona base per prendere misure e avviare iniziative europee in materia di foreste. Per quanto attiene ai danni provocati dal recente nubifragio che ha colpito pesantemente anche altri paesi dell’Europa del nord, desidero esprimere in questa sede la mia solidarietà verso coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe. Siamo pronti a esaminare la questione al più presto per individuare possibili azioni da intraprendere per porre rimedio alle conseguenze. La legislazione comunitaria prevede numerosi strumenti a tal fine. Su richiesta del paese colpito dalla catastrofe, il programma di azione comunitario a favore della protezione civile in caso di calamità può rappresentare lo strumento base per facilitare e coordinare l’aiuto da parte degli altri Stati membri. Il 1° febbraio, le autorità svedesi hanno altresì chiesto assistenza sotto forma di generatori elettrici da utilizzare nelle regioni maggiormente colpite del paese. In effetti, è stato possibile dare seguito a tale richiesta nel giro di meno di due giorni, e sia la Germania che la Repubblica ceca hanno inviato alla Svezia 170 generatori. L’aiuto può anche essere erogato tramite il Fondo di solidarietà europeo, che contribuisce alle prime misure di emergenza. Nel contesto degli attuali programmi, è possibile stanziare l’aiuto attraverso i Fondi strutturali, e – se è stato danneggiato il potenziale produttivo agricolo o silvicolo – si possono altresì concedere sussidi per il ripristino e l’introduzione di misure preventive in conformità della politica in materia di regioni rurali. Posso assicurarle che i miei servizi sono in contatto con le autorità svedesi e che sono aperti alla prospettiva di valutare se le proposte da esse avanzate siano realizzabili nella pratica. Se le autorità svedesi desiderano richiedere l’aiuto previsto dal Fondo di solidarietà, raccomanderei loro di rivolgersi al mio collega, il Commissario Hübner, che è competente per questa materia specifica."@it12
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@lt14
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@lv13
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@mt15
"Allereerst wil ik meedelen dat ik het volledig eens ben met de geachte afgevaardigde, dat bosbouw van cruciaal sociaal-economisch en ecologisch belang is in de EU, vooral op het platteland. De Commissie heeft zojuist een analyse voltooid van de maatregelen die de laatste vijf jaar zijn genomen in het kader van de Europese bosbouwstrategie, en binnenkort zullen wij de resultaten van deze analyse presenteren aan zowel het Europees Parlement als de Raad. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de relevante belanghebbende partijen en de lidstaten, en er is een opiniepeiling gedaan, onder andere via een forum op internet. Naar mijn mening vormt de resolutie van de Raad van 15 december over een Europese bosbouwstrategie een passende grondslag voor maatregelen en initiatieven in verband met de bosbouw in de EU. Wat betreft de schade die is ontstaan door de laatste storm, die zoals bekend ook in andere Noord-Europese landen grote schade heeft aangericht, wil ik hier graag mijn oprechte medeleven betuigen met degenen die door deze ramp zijn getroffen. We staan klaar om zo snel mogelijk te onderzoeken wat we kunnen doen om de gevolgen te verhelpen. Er zijn binnen de Europese wetgeving verschillende mogelijkheden om steun te verlenen. Op verzoek van een door een ramp getroffen land kan het communautaire actieprogramma voor gecoördineerde civiele bescherming in geval van rampen de hulp voor andere lidstaten vereenvoudigen en coördineren. Op 1 februari hebben de Zweedse autoriteiten ook om hulp verzocht van andere lidstaten in de vorm van elektriciteitsgeneratoren voor gebruik in de hardst getroffen delen van het land, en het was feitelijk mogelijk om binnen twee dagen aan deze wens te voldoen: Duitsland en Tsjechië zonden inderdaad 170 generatoren naar Zweden. Er kan ook hulp verleend worden vanuit het Solidariteitsfonds van de EU, dat bijdragen geeft voor de eerste noodhulpmaatregelen. Er kan steun verleend worden vanuit de structuurfondsen in het kader van de vigerende programma’s, en als het productiepotentieel van zowel de landbouw als de bosbouw is aangetast, kan er ook steun verleend worden voor herstelmaatregelen en voor de invoering van preventieve maatregelen in het kader van de mogelijkheden van het plattelandsbeleid. Ik kan u zeggen dat mijn dienst al in contact staat met de Zweedse autoriteiten en zich volledig openstelt voor de mogelijkheid om te onderzoeken of de door de Zweedse autoriteiten ingediende voorstellen praktisch uitvoerbaar zijn. Als de Zweedse autoriteiten om steun uit het Solidariteitsfonds willen verzoeken, raad ik ze aan om zich tot mijn collega mevrouw Hübner te wenden, die over dit specifieke terrein gaat."@nl3
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@pl16
"Em primeiro lugar, gostaria de referir que concordo plenamente com a Senhora Deputada quanto ao papel crucial da exploração florestal em termos socio-económicos e ambientais na UE, especialmente nos distritos rurais. A Comissão acaba de concluir uma análise das medidas tomadas no âmbito da estratégia florestal da União Europeia desenvolvida nos últimos cinco anos e iremos brevemente apresentar os resultados desta análise ao Parlamento Europeu e ao Conselho. A investigação foi realizada em estreita colaboração com as partes interessadas relevantes e com os Estados-Membros, tendo sido realizadas, entre outros, consultas através de um fórum na Internet. Do meu ponto de vista, a Resolução do Conselho sobre a Estratégia Florestal da União Europeia constitui uma base adequada para as medidas e iniciativas desenvolvidas na UE no âmbito da exploração florestal. Relativamente à destruição causada pelo último temporal, que também causou prejuízos avultados nos países do Norte da Europa, gostaria, aqui nesta Assembleia, de manifestar a minha sincera solidariedade para com as vítimas desta catástrofe. Estamos dispostos a analisar, o mais rapidamente possível, o que é possível fazer para reparar as consequências. Existem várias formas possíveis de auxílio no quadro da legislação comunitária. Mediante pedido de um país atingido por uma catástrofe, o programa de acção comunitário para a coordenação da intervenção da protecção civil em caso de emergência poderá constituir a base tanto para a facilitação como para a coordenação da ajuda a outros Estados-Membros. No dia 1 de Fevereiro, as autoridades suecas solicitaram ajuda a outros Estados-Membros, nomeadamente geradores eléctricos para utilização nas zonas do país mais duramente atingidas. Efectivamente, foi possível satisfazer o pedido dentro de um prazo inferior a dois dias, tendo tanto a Alemanha como a República Checa, de facto, enviado 170 geradores para a Suécia. Poderá igualmente ser concedida ajuda a partir do Fundo de Solidariedade da União Europeia que contribui para as primeiras acções de emergência. Poderá ser concedida ajuda através dos fundos estruturais, ao abrigo dos programas actualmente em curso e, em caso de prejuízos ao nível do potencial produtivo da agricultura e da exploração florestal, poderá ainda ser concedida ajuda para o re-estabelecimento e implementação de medidas preventivas no quadro das possibilidades oferecidas pela política relativa aos distritos rurais. Posso informar, a esse respeito, que o meu departamento já está em contacto com as autoridades suecas e é bastante permeável à possibilidade de analisar se as propostas apresentadas pelas autoridades suecas são susceptíveis de ser implementadas na prática. Se as autoridades suecas quiserem pedir ajuda ao Fundo de Solidariedade, recomendo que se dirijam ao meu colega, Senhor Comissário Hübner, titular da pasta desta área específica."@pt17
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@sk18
"Allerførst vil jeg tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig med det ærede medlem i, at skovbruget er af afgørende socioøkonomisk og miljømæssig betydning i EU, især i landdistrikterne. Kommissionen har netop færdiggjort en analyse af de foranstaltninger, der er gennemført som led i den europæiske skovbrugsstrategi i de seneste fem år, og vi vil inden længe fremlægge resultaterne af denne analyse, både for Europa-Parlamentet og for Rådet. Undersøgelsen er blevet udført i nært samarbejde med de relevante interesserede parter og medlemsstaterne, og der er blevet indhentet udtalelser, bl.a. via en Internetbaseret høring. Ifølge min opfattelse danner Rådets resolution af 15. december om en europæisk skovbrugsstrategi et passende grundlag for de skovbrugsrelaterede foranstaltninger og initiativerne i EU. Med hensyn til de skader, der er sket i forbindelse med den seneste storm, som jo i øvrigt anrettede store skader også i andre nordlige europæiske lande, vil jeg gerne her også give udtryk for min oprigtige medfølelse med dem, der blev ramt af denne katastrofe. Vi er klar til hurtigst muligt at undersøge, hvad vi kan gøre for at afhjælpe konsekvenserne. Der er forskellige muligheder inden for EU-lovgivningen for at give støtte. Fællesskabsordningen for koordineret civilbeskyttelsesindsats i katastrofetilfælde kan både lette og koordinere bistanden for andre medlemsstater efter anmodning fra et katastroferamt land. Den 1. februar bad de svenske myndigheder også om bistand fra andre medlemslande i form af el-generatorer til brug i de hårdest ramte dele af landet, og det var faktisk muligt at efterkomme ønsket inden for en tidsramme på mindre end to dage, og både Tyskland og Tjekkiet sendte faktisk 170 generatorer til Sverige. Der kan også ydes bistand fra EU's Solidaritetsfond, som bidrager til de første beredskabsforanstaltninger. Der kan ydes støtte fra strukturfondene inden for rammerne af de gældende programmer, og hvis produktionspotentialet både i landbruget og i skovbruget er blevet beskadiget, kan der også ydes støtte til reetablering og indførelse af forebyggende foranstaltninger inden for rammerne af mulighederne i landdistrikspolitikken. Jeg kan sige, at min tjenestegren allerede er i kontakt med de svenske myndigheder og stiller sig meget åben over for muligheden for at undersøge, om de forslag, som de svenske myndigheder fremlægger kan lade sig gennemføre i praksis. Hvis de svenske myndigheder ønsker at ansøge om støtte fra Solidaritetsfonden, vil jeg anbefale, at myndighederne henvender sig til min kollega, Danuta Hübner, som tager sig af det specifikke område."@sl19
". Allra först vill jag säga att jag helt håller med ledamoten om att skogsbruket är av avgörande socioekonomisk och miljömässig betydelse i EU, särskilt på landsbygden. Kommissionen har just färdigställt en analys av de åtgärder som har genomförts som en del av EU:s skogsbruksstrategi under de senaste fem åren, och vi kommer snart att presentera resultaten av den här analysen för både Europaparlamentet och rådet. Undersökningen har utförts i nära samarbete med berörda parter och medlemsstaterna, och utlåtanden har inhämtats till exempel via ett Internetbaserat forum. Enligt min uppfattning utgör rådets resolution av den 15 december om en strategi för skogsbruket i EU en lämplig bas för de skogsbruksrelaterade åtgärderna och initiativen i EU. Med hänsyn till de skador som uppstod i samband med den senaste stormen, som även orsakade stora skador i andra nordeuropeiska länder, vill jag även här i parlamentet gärna ge uttryck för min uppriktiga medkänsla med dem som drabbades av denna katastrof. Vi är beredda att så snart som möjligt undersöka vad vi kan göra för att avhjälpa följderna. Inom EU:s lagstiftning finns det olika möjligheter att erbjuda hjälp. På begäran av ett land som drabbats av en katastrof kan gemenskapens handlingsprogram för samordnad räddningstjänst i katastrofsituationer utgöra grunden för att både underlätta och samordna hjälp från andra medlemsländer. Den 1 februari bad också de svenska myndigheterna om hjälp från andra medlemsstater i form av elgeneratorer som skall användas i de svårast drabbade delarna av landet. Det var faktiskt möjligt att tillmötesgå denna begäran inom en tidsrymd av mindre än två dagar, och både Tyskland och Tjeckien skickade faktiskt 170 generatorer till Sverige. Hjälp kan också ges från EU:s solidaritetsfond som bidrar till de första akuta åtgärderna. Hjälp från strukturfonder kan ges inom ramen för aktuella program, och om produktionsmöjligheterna inom både lantbruk och skogsbruk har skadats kan hjälp också ges till återuppbyggnad och till förebyggande åtgärder inom ramen för vad som är möjligt i fråga om landsbygdspolitiken. Jag kan säga att mitt departement redan har kontakt med de svenska myndigheterna och är mycket öppet för möjligheten att undersöka om de förslag som har lagts fram av de svenska myndigheterna kan genomföras i praktiken. Om de svenska myndigheterna vill ansöka om hjälp från Solidaritetsfonden rekommenderar jag att de vänder sig till min kollega Danuta Hübner som har hand om just detta specifika område."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Fischer Boel,"5,19,15,1,18,14,16,11,2,10,13
"medlem af Kommissionen"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph