Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-02-22-Speech-2-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050222.15.2-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@cs1
"Hr. formand, jeg vil gerne takke kommissæren for hans klare svar på mit spørgsmål og tilføje, at de begrænsninger, der er sat i græsk lovgivning, baseret på hovedaktionæren, ikke kun vil ramme bygge- og anlægsvirksomheder, som det nævnes i mit spørgsmål. Alle de erhvervssektorer, der leverer tjenesteydelser, hvor de end bevæger sig og foreslås, vil blive ramt af servicedirektivforslaget fra Kommissionen, f.eks. levnedsmidler, reklamevirksomheder, turistindustrien, arkitektfirmaer, fysiske såvel som juridiske personer. Jeg mener derfor, der skal ske en tilpasning i denne retning. Mange tak."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Kommissar für seine klare Antwort auf die von mir gestellte Frage danken und hinzufügen, dass die Einschränkungen, die in den griechischen Rechtsvorschriften im Hinblick auf Hauptaktionäre festgelegt worden sind, nicht nur, wie von mir in meiner Frage erwähnt, Bauunternehmen betreffen werden, sondern alle von der Kommission in der Dienstleistungsrichtlinie vorgeschlagenen Dienstleistungssektoren, in denen grenzüberschreitende Dienstleistungen erbracht werden, wie den Nahrungsmittelsektor, Werbeunternehmen, die Tourismusindustrie, Architektenfirmen, und zwar sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen. Meiner Ansicht nach sollten daher die Anpassungen in dieser Richtung vorgenommen werden. Ich danke Ihnen vielmals."@de9
"Mr President, I should like to thank the Commissioner for the clear answer he has given to the question which I raised and to add that the restrictions imposed under Greek legislation on the basis of the basic shareholder will not only hit construction companies, as stated in my question; all economic service sectors, wherever they move and are proposed, will be affected by the Services Directive on the part of the Commission, such as food, advertising companies, the tourist industry, architectural firms, private individuals and companies. I therefore consider that the adjustment needs to be made in this direction. Thank you very much."@en4
"Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta clara a la pregunta que he planteado, así como añadir que las restricciones que impone la legislación griega sobre la base del accionista «de a pie» no solo perjudicarán a las empresas constructoras, como he afirmado en mi pregunta; la Directiva de Servicios de la Comisión también afectará a todos los sectores de servicios económicos, como la alimentación, las empresas publicitarias, la industria turística, las empresas de arquitectura y los individuos y empresas privadas. Por lo tanto, considero que la adaptación tiene que hacerse en esta dirección. Muchas gracias."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä hänen antamastaan selkeästä vastauksesta kysymykseeni ja lisätä vielä, että Kreikan lainsäädännössä vahvistetut perusosakkuuteen perustuvat rajoitukset eivät kosketa ainoastaan rakennusyrityksiä, jotka mainitaan kysymyksessäni, vaan komission palveludirektiivillä on vaikutusta kaikkiin talouden alan palveluihin aina kun niitä siirretään ja ehdotetaan. Mainitsen esimerkkeinä elintarvike-, mainos-, matkailu- ja arkkitehtuuriyritykset sekä yksityishenkilöt ja -yritykset. Siksi katson, että mukautuksessa on otettava huomioon tämä näkökulma. Kiitos paljon."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier le commissaire pour la réponse claire qu’il a apportée à ma question et je voudrais ajouter que les restrictions imposées dans le cadre de la législation grecque à l’actionnaire de base ne toucheront pas uniquement les entreprises du secteur de la construction, comme je le disais dans ma question: tous les secteurs des services économiques, quel que soit le pays où ils sont proposés, seront touchés par la directive sur les services de la Commission, comme le secteur de l’alimentation, les agences de publicité, l’industrie du tourisme, les bureaux d’architecte, les particuliers et les entreprises. J’estime donc qu’il faut procéder à des ajustements dans ce sens. Merci beaucoup."@fr8
"Signor Presidente, vorrei ringraziare il Commissario per la chiara risposta fornita all’interrogazione che ho presentato e aggiungere che le restrizioni imposte dalla legislazione greca sulla base dell’azionista principale non colpiranno solo le imprese di costruzione, come indicato nella mia interrogazione: la direttiva sui servizi della Commissione interessa tutti i settori economici dei servizi, ovunque si trasferiscano e siano proposti, quello alimentare, pubblicitario, del turismo, gli studi di architettura, le imprese e i singoli privati. Considero quindi necessario un adeguamento in questo senso. La ringrazio."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris bedanken voor zijn duidelijke antwoord op mijn vraag. Ik wil hieraan toevoegen dat met de beperkingen die met Griekse wetgeving, met de zogenaamde wet inzake de basisaandeelhouder, worden opgelegd, niet alleen bouwbedrijven worden getroffen, zoals ik mijn vraag al aangaf, maar alle economische sectoren waarin de diensten worden verleend die vallen onder de richtlijn van de Commissie, zoals voeding, reclame, toerisme, architectenbureaus en natuurlijke en rechtspersonen. Ik ben van mening dat een aanpassing in die richting moet plaatsvinden en ik dank u hartelijk."@nl3
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário pela resposta clara que deu à minha pergunta, e acrescentar que as restrições impostas pela legislação grega com base no accionista principal não irão afectar apenas as empresas de construção, como referi na minha pergunta; todos os sectores económicos de serviços, para onde quer sejam transferidos e propostos, serão afectados pela directiva relativa aos serviços apresentada pela Comissão, tais como alimentação, empresas de publicidade, indústria do turismo, empresas de arquitectura, indivíduos e empresas. Consequentemente, considero necessário fazer ajustamentos nessa direcção. Muito obrigada."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ."@sl19
"Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för det tydliga svaret på min fråga och lägga till att de restriktioner som enligt grekisk lagstiftning har införts baserat på huvudaktieägaren inte bara drabbar byggföretag, som jag angav i min fråga. Alla ekonomiska servicesektorer, vart de än flyttar och föreslås, kommer att påverkas av tjänstedirektivet från kommissionens sida, t.ex. livsmedelsföretag, reklambyråer, turistbranschen, arkitektkontor, privatpersoner och företag. Jag anser därför att ändringar behöver göras i denna riktning. Tack så mycket."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Μπατζελή (PSE )."5,19,15,1,18,14,11,16,10,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph