Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-01-26-Speech-3-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050126.9.3-168"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@cs1
"Hr. formand, jeg vil gerne understrege, at kun 12 måneder efter at Kommissionen vedtog dette vigtige program, er vi i gang med at opfylde betingelserne for at opnå enighed under andenbehandlingen. Det er temmelig usædvanligt, og det er derfor, jeg fremhæver det. Jeg vil lykønske ordføreren, hr. Rübig, og alle de medlemmer, der har været involverede i de forhandlinger, som gjorde det muligt at nå til enighed med Rådet, samtidig med at midlerne til at få dette program til at fungere ordentligt, navnlig hvad angår budgettet, blev fastholdt. Vi ved alle sammen, at udbuddet af indhold er en af de vigtigste faktorer for udvikling af de nye it-tjenester. I den digitale økonomi dækker indhold alle former for information, tekst, billeder og lyd, der kan overføres via net. e-content plus-programmet fokuserer på at forbedre betingelserne for innovation, navnlig i visse dele af markedet for digitalt indhold. Onlinemiljøet er en ideel platform for innovative digitale indholdsprodukter og -tjenester, som overskrider nationale grænser. Det er derfor, at dette program har en reel europæisk merværdi. Forestil Dem, at Europa havde ét marked for digitalt indhold uden nogen hindringer eller nationale og organisatoriske grænser - et marked, hvor alle forbrugere kunne forstå alle Unionens sprog. Så ville vi sikkert se mange flere kort over f.eks. transeuropæiske veje, vandveje og andre ting på internettet. Som ordføreren netop understregede, ville vi se store europæiske digitale biblioteker med kulturelt og videnskabeligt ry. Vi ville se en større overflod af europæisk digitalt undervisningsmateriale, som vores skoler og lærere har brug for. Der ville være et reelt samspil mellem kulturer og adgang til hinandens traditioner. Det er netop det, vi ønsker at opnå med det nye program. Men vi ved, at der stadig er meget at gøre for at overvinde den eksisterende fragmentering og give virksomheder mulighed for at udvikle innovative, grænseoverskridende digitale indholdsprodukter og -tjenester. Alligevel er dette et af de få programmer, hvor små og mellemstore virksomheder i høj grad er integreret. Når jeg ser, hvordan programmet har fungeret hidtil, er 241 af de 600 organisationer, som deltager i de finansierede projekter, små og mellemstore virksomheder. Programmet er altså til fordel for de små og mellemstore virksomheder, der er innovative og ønsker at skabe fremskridt. I dette program vil vi udelukkende fokusere på de dele af det digitale marked, hvor der er en tydelig fragmentering i Europa, og hvor markedskræfterne alene ikke fungerer godt nok til at fremme væksten. Derfor fokuserer vi på tre områder: rumlige eller geografiske data, undervisningsmateriale og kulturelt indhold. Vi vil også lægge særlig vægt på EU's sproglige mangfoldighed, fordi vi ved, at nutidens informationsteknologier kan laves til at håndtere og overvinde vanskelighederne med at kombinere formater og sprog. Dette kræver en organisatorisk indsats, det kræver grænseoverskridende eksperimenter, og det er netop det, som e-content plus vil dreje sig om. Det vil skabe bedre betingelser for et blomstrende indholdsmarked til gavn for virksomhederne, borgerne og kulturen. Derfor accepterer Kommissionen også med glæde ordførerens ændringsforslag."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte hervorheben, dass wir schon 12 Monate nach der Verabschiedung durch die Kommission dabei sind, sämtliche Bedingungen zu erfüllen, um in zweiter Lesung eine Einigung über dieses wichtige Programm zu erzielen. Das ist eher ungewöhnlich, und deshalb möchte ich es betonen. Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Rübig, und allen an den Verhandlungen beteiligten Abgeordneten danken, die eine Einigung mit dem Rat möglich gemacht haben und gleichzeitig die Mittel für ein reibungsloses Funktionieren des Programms sichergestellt haben, insbesondere was die Haushaltsmittel angeht. Uns allen ist bekannt, dass der Zugang zu Inhalten einer der entscheidenden Faktoren für die Entwicklung der neuen Dienstleistungen der Informationsgesellschaft ist. Im Bereich der digitalen Wirtschaft umfasst der Begriff Inhalt sämtliche Arten von Informationen, Texten, Bildern und Tönen, die über Netzwerke verbreitet werden können. Das Programm eContent Plus ist darauf ausgerichtet, die Bedingungen für Innovationen, insbesondere in bestimmten Sektoren des Marktes für digitale Inhalte, zu verbessern. Die Online-Umgebung bietet eine ausgezeichnete Plattform für innovative, grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen mit digitalen Inhalten. Deshalb bringt dieses Programm einen echten zusätzlichen Nutzen für Europa. Man stelle sich nur vor, Europa würde über einen einheitlichen Markt für digitale Inhalte verfügen, in dem keine Beschränkungen gelten sowie einzelstaatliche Grenzen und organisatorische Hindernisse entfallen würden – einen Markt, wo alle Verbraucher sämtliche Sprachen der Union verstehen würden. Vermutlich würden dann im Internet viel mehr Karten, beispielsweise von transeuropäischen Straßennetzen, Wasserwegen und anderen Gegebenheiten, zu finden sein. Es würde – wie der Berichterstatter eben hervorhob – riesige europäische digitale Bibliotheken geben, die in kulturellen und wissenschaftlichen Kreisen hoch angesehen wären. Zudem wären in Europa mehr digitale Unterrichtsmaterialien verfügbar, die unsere Schulen und Lehrer benötigen. Somit würde es zwischen den Kulturen zu einer wirklichen gegenseitigen Bereicherung kommen, wobei jedes Land Zugang zu den Traditionen der anderen Staaten hätte. Genau das möchten wir mit dem neuen Programm erreichen. Doch wir sind uns darüber im Klaren, dass noch viel getan werden muss, um die bestehende Aufsplitterung zu überwinden und Unternehmen in die Lage zu versetzen, innovative, grenzüberschreitende Produkte und Dienstleistungen mit digitalen Inhalten zu entwickeln. Dennoch handelt es sich hierbei um eines der seltenen Programme, in das auch die KMU stark integriert sind. Wenn ich mir anschaue, wie das Programm bisher gelaufen ist, dann wird offenkundig, dass sich unter den 600 Organisationen, die an den finanzierten Projekten teilnehmen, 241 KMU befinden. Daher ist dieses Programm für solche KMU von Nutzen, die innovative Wege beschreiten und den Fortschritt vorantreiben möchten. Dieses Programm ist nur auf solche Bereiche des digitalen Marktes ausgerichtet, die innerhalb Europas stark aufgesplittert sind und wo die Marktkräfte allein nicht für ausreichendes Wachstum sorgen können. Daher liegt der Schwerpunkt auf drei Gebieten: räumliche bzw. geografische Daten, Unterrichtsmaterialien und kulturelle Inhalte. Besonderes Augenmerk werden wir auch auf die Sprachenvielfalt in der Europäischen Union richten, denn wir wissen, dass die heutigen Informationstechnologien funktionsfähig gemacht werden können und die Schwierigkeiten bei der Verwendung unterschiedlicher Formate und Sprachen überwunden werden können. Dazu sind große organisatorische Anstrengungen und grenzüberschreitende Versuchsprojekte notwendig, doch genau darum geht es ja bei eContent Plus. Mit diesem Programm werden die Bedingungen für einen florierenden Markt für Inhalte verbessert, was den Unternehmen, Bürgern und unseren Kulturen zugute kommt. Daher nimmt die Kommission den Änderungsantrag des Berichterstatters auch gern an."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μόνο 12 μήνες μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή, πρόκειται τώρα να ικανοποιήσουμε τους όρους για μία συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σημαντικού αυτού προγράμματος. Αυτό είναι μάλλον ασύνηθες και για αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Rübig, καθώς και όλους τους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και που κατέστησαν δυνατή την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο διατηρώντας τα μέσα για την κατάλληλη λειτουργία του προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαθεσιμότητα του περιεχομένου είναι ένας από τους απαραίτητους παράγοντες για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Στην ψηφιακή οικονομία, το περιεχόμενο καλύπτει όλους τους τύπους της πληροφόρησης, κείμενο, εικόνες και ήχους που μπορούν να μεταδοθούν από τα δίκτυα. Το Πρόγραμμα eContent Plus εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών για καινοτομίες, κυρίως σε ορισμένους τομείς της αγοράς ψηφιακού περιεχομένου. Το περιβάλλον απευθείας σύνδεσης παρέχει μία ιδεώδη πλατφόρμα για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπερβαίνουν τα εθνικά όρια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το πρόγραμμα έχει μία πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ας φανταστούμε ότι η Ευρώπη είχε μία αγορά ψηφιακού περιεχομένου, χωρίς επιβαλλόμενους φραγμούς, ή εθνικά και οργανωτικά όρια – μία αγορά όπου όλοι οι καταναλωτές θα καταλάβαιναν όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Είναι πιθανόν ότι θα βλέπαμε πολύ περισσότερους χάρτες, για παράδειγμα διευρωπαϊκών οδών, πλωτών οδών και άλλων χαρακτηριστικών, στο Διαδίκτυο. Όπως ακριβώς υπογράμμισε ο εισηγητής, θα συναντούσαμε μεγάλες ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες πολιτιστικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Θα συναντούσαμε μεγαλύτερη αφθονία ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού υλικού, την οποία χρειάζονται τα σχολεία μας και οι δάσκαλοί μας. Θα υπήρχε μία πραγματική διασταύρωση πολιτισμών και πρόσβαση στις παραδόσεις του άλλου. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε να επιτύχουμε με το νέο πρόγραμμα. Αλλά γνωρίζουμε ότι μένουν πολλά να γίνουν προκειμένου να ξεπεραστεί ο υπάρχον κατακερματισμός και να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ρηξικέλευθα διασυνοριακά προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, είναι ένα από τα σπάνια προγράμματα όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όταν εξετάζω πώς έχει λειτουργήσει το πρόγραμμα μέχρι στιγμής, από τους 600 φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα σχέδια, οι 241 είναι ΜΜΕ. Συνεπώς αυτό το πρόγραμμα είναι προς όφελος των ΜΜΕ που επιδεικνύουν νεωτερισμό και θέλουν να κινηθούν προς την κατεύθυνση της προόδου. Σε αυτό το πρόγραμμα θα εστιάσουμε μόνο σε αυτά τα τμήματα της ψηφιακής αγοράς όπου υπάρχει σαφής κατακερματισμός στην Ευρώπη και όπου οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν αρκετά καλά στην προώθηση της ανάπτυξης. Στοχεύουμε, συνεπώς, σε τρεις τομείς: χωρικά ή γεωγραφικά δεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην γλωσσική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφόρησης μπορούν να λειτουργήσουν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες συνδυάζοντας μορφότυπα και γλώσσες. Αυτό απαιτεί οργανωτική προσπάθεια, απαιτεί πειραματισμούς σε διασυνοριακό επίπεδο, και αυτό ακριβώς θα αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα eContent Plus. Θα ενισχύσει τις συνθήκες για μία ανθηρή αγορά περιεχομένου προς όφελος του κλάδου, των πολιτών και του πολιτισμού. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δέχεται με χαρά την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο εισηγητής."@el10
"Señor Presidente, me gustaría subrayar que tan solo 12 meses después de su adopción por parte de la Comisión, estamos a punto de cumplir las condiciones necesarias para un acuerdo en segunda lectura sobre este importante programa. Esto es muy poco usual, y por ese motivo quiero subrayarlo. Quisiera felicitar al ponente, el señor Rübig, y a todos los diputados que han participado en las negociaciones que han hecho posible llegar a un acuerdo con el Consejo, preservando al mismo tiempo los métodos necesarios para un funcionamiento apropiado de este programa, especialmente por lo que respecta al presupuesto. Todos sabemos que la disponibilidad de contenidos es uno de los factores esenciales para el desarrollo de los nuevos servicios de la sociedad de la información. En la economía digital, los contenidos abarcan todo tipo de información, texto, imágenes y sonidos que se pueden transmitirse a través de las redes. El Programa eContent Plus se centra en la mejora de las condiciones para la innovación, especialmente en determinados sectores del mercado de contenidos digitales. El entorno en línea proporciona una plataforma ideal para productos y servicios innovadores de contenido digital que van más allá de las fronteras nacionales. De ahí que este programa tenga un verdadero valor añadido europeo. Imaginen que Europa tuviera un mercado de contenidos digitales, sin barreras impuestas o fronteras nacionales y organizativas, un mercado en el que todos los consumidores entendieran todas las lenguas de la Unión. Posiblemente veríamos muchos más mapas, por ejemplo, de carreteras transeuropeas, vías navegables y otros aspectos en Internet. Como el ponente acaba de subrayar, veríamos grandes bibliotecas digitales europeas de índole cultural y escolar. Veríamos una mayor abundancia de material de aprendizaje digital europeo, que nuestras escuelas y profesores necesitan. Existiría una verdadera fertilización cruzada entre culturas y el acceso recíproco a las tradiciones de los demás. Eso es justo lo que queremos conseguir con el nuevo programa. Pero sabemos que queda mucho por hacer para superar la fragmentación existente y para permitir a las empresas que desarrollen productos y servicios innovadores transfronterizos de contenido digital. No obstante, este es uno de los pocos programas en los que las PYME están integradas. Cuando contemplo el funcionamiento del programa hasta la fecha, de las 600 organizaciones que participan en los proyectos financiados, 241 son PYME. Así que este programa es beneficioso para las PYME que demuestran innovación y quieren poner rumbo al progreso. En este programa únicamente nos centraremos en aquellos sectores del mercado digital en los que haya una clara fragmentación en Europa y en los que las fuerzas del mercado por sí solas no puedan funcionar bien en el impulso del crecimiento. Por lo tanto, apuntamos a tres terrenos: datos espaciales o geográficos, material educativo y contenido cultural. También prestaremos especial atención a la diversidad lingüística de la Unión Europea, porque sabemos que hoy en día las tecnologías de la información pueden funcionar y superar las dificultades de combinar formatos y lenguas. Esto requiere un esfuerzo organizativo, requiere experimentación en el plano transfronterizo, y eso es precisamente de lo que tratará eContent Plus. Reforzara las condiciones necesarias para un floreciente mercado de contenidos en beneficio de las empresas, los ciudadanos y la cultura. Esa también es la razón por la que la Comisión se complace en aceptar la enmienda presentada por el ponente."@es20
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin korostaa, että vain 12 kuukautta sen jälkeen kun komissio oli hyväksynyt ohjelman, olemme nyt pääsemässä toisessa käsittelyssä yhteisymmärrykseen tästä tärkeästä ohjelmasta. Tämä on melko epätavallista ja tästä syystä haluan korostaa sitä. Haluan onnitella esittelijä Rübigia ja kaikkia neuvotteluihin osallistuneita jäseniä, joiden ansiosta oli mahdollista päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa ja samalla turvata ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta tarvittavat välineet, erityisesti ohjelman määrärahat. Tiedämme kaikki, että sisällön saatavuus on yksi keskeisistä tekijöistä uusien tietoyhteiskunnan palvelujen kehittämisen kannalta. Digitaalisessa taloudessa sisältöön kuuluu kaikenlainen informaatio, teksti, kuvat ja äänet, joita voidaan lähettää verkkojen välityksellä. Tässä eContent Plus -ohjelmassa keskitytään innovaatioedellytysten parantamiseen, erityisesti tietyillä digitaalisen sisällön markkinasektoreilla. Verkkoympäristö tarjoaa ihanteellisen foorumin sellaisille innovatiivisille digitaalisen sisällön tuotteille ja palveluille, jotka ylittävät kansalliset rajat. Tästä syystä tällä ohjelmalla on eurooppalaista lisäarvoa. Kuvitelkaa, että Euroopalla olisi yksi digitaalinen markkina-alue ilman esteitä taikka kansallisia tai organisatorisia rajoja – markkina-alue, jolla kaikki kuluttajat ymmärtävät kaikkia unionin kieliä. On todennäköistä, että meillä olisi Internetissä huomattavasti enemmän karttoja esimerkiksi Euroopan-laajuisista maanteistä, vesiteistä ja muista kohteista. Kuten esittelijä juuri korosti, meillä olisi laajoja kulttuurisesti ja tieteellisesti kuuluisia eurooppalaisia digitaalisia kirjastoja. Meillä olisi nykyistä runsaammin koulujemme ja opettajiemme tarvitsemaa eurooppalaista digitaalista oppimateriaalia. Tapahtuisi todellista kulttuurien välistä ristipölytystä ja voisimme tutustua toistemme perinteisiin. Tämä on juuri se, mihin pyrimme tällä ohjelmalla. Tiedämme kuitenkin, että paljon on vielä tehtävä, jotta voisimme päästä eroon nykyisestä pirstoutuneisuudesta ja antaa yritystemme kehittää innovatiivisia ja rajatylittäviä digitaalisen palvelun tuotteita ja palveluja. Tämä on kuitenkin yksi harvoista ohjelmista, joihin pk-yritykset on hyvin otettu mukaan. Jos katsomme, miten ohjelma on tähän mennessä toiminut, 600:sta rahoitettuihin hankkeisiin osallistuneesta organisaatiosta 241 on pk-yrityksiä. Näin ollen tämä ohjelma hyödyttää niitä pk-yrityksiä, jotka ovat osoittautuneet innovatiivisiksi ja haluavat kehittyä. Keskitymme tässä ohjelmassa vain niihin digitaalisten markkinoiden osiin, joilla unioni on selvästi pirstaloitunut ja joilla markkinavoimat eivät yksin pysty toimimaan riittävän hyvin kasvun varmistamiseksi. Tästä syystä keskitymme kolmeen asiaan, jotka ovat spatiaalinen eli maantieteellinen tieto, opetusmateriaali sekä kulttuurinen sisältö. Kiinnitämme myös erityistä huomiota Euroopan unionin kielelliseen monimuotoisuuteen, koska tiedämme, että tämän päivän tietotekniikka voidaan saada toimimaan ja että sillä voidaan voittaa formaattien ja kielten yhdistämiseen liittyvät vaikeudet. Tämä edellyttää organisatorisia toimia, se edellyttää testaamista rajatylittävässä ympäristössä, ja juuri tästä eContent Plus -ohjelmassa on kyse. Ohjelmalla parannetaan edellytyksiä kukoistavien sisältömarkkinoiden luomiseksi yritysten, kansalaisten ja kulttuurin hyödyksi. Myös tästä syystä komissio hyväksyy mielellään esittelijän esittämän tarkistuksen."@fi7
". Monsieur le Président, permettez-moi de signaler que 12 mois à peine après son adoption par la Commission, nous sommes sur le point de remplir les conditions d’un accord en deuxième lecture sur cet important programme. C’est assez inhabituel et c’est pourquoi je tiens à le souligner. Je voudrais féliciter le rapporteur, M. Rübig, ainsi que tous les députés qui ont pris part aux négociations qui ont permis de trouver un accord avec le Conseil tout en préservant les moyens permettant à ce programme de bien fonctionner, notamment au niveau budgétaire. Nous savons tous que la disponibilité du contenu représente un des facteurs déterminants pour le développement de nouveaux services propres à la société de l’information. Dans l’économie numérique, le contenu couvre tous les types d’information, le texte, les images et les sons pouvant être transmis par les réseaux. Le programme eContent Plus est axé sur une amélioration des conditions en matière d’innovation, en particulier dans certains secteurs du marché du contenu numérique. L’environnement en ligne fournit une plate-forme idéale pour les produits et services novateurs du contenu numérique qui dépasse les frontières nationales. Voilà la raison pour laquelle ce programme possède une véritable valeur ajoutée européenne. Imaginez que l’Europe dispose d’un marché unique du contenu numérique, sans barrières ou sans frontières nationales ni structurelles, un marché dans lequel tous les consommateurs comprendraient l’ensemble des langues de l’Union. Il est vraisemblable que nous verrions beaucoup plus de cartes sur l’internet, par exemple des cartes montrant les routes et les voies navigables transeuropéennes, etc. Comme le rapporteur vient de le souligner, nous disposerions de vastes bibliothèques numériques européennes d’un grand renom sur le plan de la culture et de l’érudition. Nous disposerions d’une multitude de matériel pédagogique numérique européen à l’intention de nos écoles et de nos professeurs. On assisterait à de véritables échanges interculturels et l’accès aux traditions de chacun serait facilité. C’est exactement l’ambition de ce nouveau programme, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire en vue de surmonter la fragmentation actuelle et de permettre aux entreprises de mettre au point des produits et des services novateurs et transfrontaliers propres au contenu numérique. Il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit là d’un des rares programmes dans lesquels les PME sont impliquées. Lorsque j’examine la manière dont le programme a fonctionné jusqu’à présent, je constate sur les 600 organisations qui participent aux projets bénéficiant d’un financement, 241 participants sont des PME. Ce programme bénéficie donc aux PME qui témoignent d’un esprit novateur et qui veulent accomplir des progrès. Dans le cadre de ce programme, nous nous concentrerons exclusivement sur les éléments du marché numérique qui présentent une nette fragmentation en Europe et pour lesquels les forces du marché ne suffisent pas pour générer la croissance. Nous ciblons par conséquent trois secteurs: les données spatiales ou géographiques, le matériel pédagogique et le contenu culturel. Nous nous montrerons également particulièrement attentifs à la diversité linguistique de l’Union européenne, car nous savons que les technologies de l’information d’aujourd’hui peuvent fonctionner et qu’elles peuvent surmonter les difficultés liées à la nécessité de combiner différents formats et différentes langues. Pour cela, nous devons faire des efforts sur le plan organisationnel; nous devons mener des expériences au niveau transfrontalier et c’est exactement la tâche qui incombera au programme eContent Plus. Il renforcera les conditions pour permettre le développement du marché du contenu dans l’intérêt des entreprises, des citoyens et de la culture. C’est également la raison pour laquelle la Commission est heureuse d’accepter l’amendement déposé par le rapporteur."@fr8
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@hu11
"Signor Presidente, vorrei sottolineare che solo 12 mesi dopo la sua adozione da parte della Commissione siamo sul punto di soddisfare le condizioni per un accordo in seconda lettura su questo importante programma. E’ un fatto piuttosto insolito ed è per questo motivo che desidero sottolinearlo. Vorrei congratularmi con il relatore, l’onorevole Rübig, e con tutti i deputati coinvolti nei negoziati, che hanno reso possibile il raggiungimento di un accordo con il Consiglio senza però rinunciare ai mezzi necessari al giusto funzionamento del programma, in particolare per quanto riguarda il bilancio. Tutti sappiamo che la disponibilità di contenuti è uno dei fattori essenziali dello sviluppo dei servizi della nuova società dell’informazione. Nell’economia digitale, i contenuti comprendono ogni tipo di informazione, testo, immagine e suono che possono essere trasmessi dalle reti. Il programma Content Plus si incentra sul miglioramento delle condizioni per l’innovazione, in particolare in alcuni settori del mercato dei contenuti digitali. L’ambiente rappresenta una trampolino di lancio ideale per i prodotti a contenuto digitale innovativo e per i servizi che vanno al di là dei confini nazionali. Per questo motivo il programma ha un effettivo valore aggiunto europeo. Immaginate un’Europa con un unico mercato dei contenuti digitali, senza barriere imposte né confini nazionali e organizzativi – un mercato in cui tutti i consumatori comprendono tutte le lingue dell’Unione. Probabilmente troveremmo su molte più cartine, ad esempio di strade, corsi d’acqua e altri elementi transeuropei. Come il relatore ha sottolineato poc’anzi, vedremmo grandi biblioteche digitali europee di rilevanza culturale e accademica. Vedremmo una maggiore disponibilità di materiale didattico digitale europeo, di cui le nostre scuole e i nostri insegnanti hanno bisogno. Vi sarebbe un reciproco arricchimento tra culture e l’accesso l’uno alle tradizioni dell’altro. Questo è esattamente ciò che vogliamo ottenere con il nuovo programma. Sappiamo però che vi è ancora molto da fare per superare l’attuale frammentazione e per permettere alle imprese di sviluppare prodotti e servizi per i contenuti digitali innovativi e transfrontalieri. Questo è tuttavia uno dei rari programmi in cui le PMI sono integrate. Se si considera il modo in cui il programma ha funzionato finora, delle 600 organizzazioni che partecipano ai progetti finanziati, 241 sono PMI. Il programma è quindi vantaggioso per quelle PMI che si dimostrano innovative e che vogliono andare nella direzione del progresso. In questo programma ci concentreremo solo su quelle parti del mercato digitale in cui in Europa vi è un’evidente frammentazione e in cui le forze di mercato da sole non bastano a guidare la crescita in modo soddisfacente. Miriamo pertanto a tre ambiti: dati spaziali o geografici, materiale didattico e contenuti culturali. Presteremo inoltre particolare attenzione alla diversità linguistica dell’Unione europea, perché sappiamo che è possibile far sì che le odierne tecnologie dell’informazione funzionino e superino le difficoltà nell’abbinare formati e lingue. A questo scopo occorrono uno sforzo organizzativo e la sperimentazione a livello transfrontaliero, ed è precisamente questo che Content Plus farà. Migliorerà le condizioni per un florido mercato dei contenuti a vantaggio delle imprese, dei cittadini e della cultura. Anche per questo motivo la Commissione è lieta di accogliere l’emendamento presentato dal relatore."@it12
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@lt14
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@lv13
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil benadrukken dat er sinds de goedkeuring door de Commissie pas twaalf maanden zijn verstreken en dat we nu al op het punt staan te voldoen aan de voorwaarden voor het bereiken van overeenstemming in de tweede lezing over dit belangrijke programma. Dit is vrij ongebruikelijk en daarom wil ik dit ook benadrukken. Ik wil de rapporteur, de heer Rübig, feliciteren, evenals alle afgevaardigden die betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen en die het mogelijk hebben gemaakt tot overeenstemming te komen met de Raad, met behoud van de middelen die noodzakelijk zijn voor een goede werking van dit programma, in het bijzonder wat het budget betreft. We weten allemaal dat de beschikbaarheid van inhoud een van de doorslaggevende factoren is voor de ontwikkeling van de nieuwe diensten van de informatiemaatschappij. In de digitale economie betekent inhoud alle soorten informatie, tekst, afbeeldingen en geluiden die via netwerken kunnen worden verzonden. Het programma eContentplus is gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor innovatie, met name in bepaalde sectoren van de markt voor digitale inhoud. De on-lineomgeving biedt een ideaal platform voor grensoverschrijdende producten en diensten op het gebied van innovatieve digitale inhoud. Daarom heeft dit programma daadwerkelijk Europese toegevoegde waarde. Stelt u zich eens voor dat Europa beschikt over één markt voor digitale inhoud, zonder van bovenaf opgelegde grenzen of nationale en organisatorische beperkingen – een markt waar alle consumenten alle talen van de Unie zouden kunnen begrijpen. Waarschijnlijk zouden we bijvoorbeeld veel meer kaarten van trans-Europese wegen, waterwegen en andere zaken op internet zien. Zoals de rapporteur zojuist heeft benadrukt, zouden we grote Europese digitale bibliotheken zien ontstaan met een hoog cultureel en wetenschappelijk aanzien. We zouden een grotere hoeveelheid Europees digitaal lesmateriaal zien, waaraan onze scholen en leraren behoefte hebben. Er zou sprake zijn van een daadwerkelijke kruisbestuiving tussen culturen en toegang tot elkaars tradities. Dat is exact wat we willen bereiken met het nieuwe programma. We weten echter dat er nog veel moet gebeuren om een einde te maken aan de bestaande fragmentatie en om bedrijven in staat te stellen innovatieve grensoverschrijdende producten en diensten te ontwikkelen op het vlak van digitale inhoud. Desalniettemin is dit een van de zeldzame programma’s waarin kleine en middelgrote ondernemingen goed zijn geïntegreerd. Als ik zie hoe het programma tot nu heeft gewerkt, stel ik vast dat zich onder de zeshonderd organisaties die deelnemen aan de gefinancierde projecten, 241 KMO’s bevinden. Dit programma levert dus voordeel op voor die KMO’s die blijk geven van innovatiedrang en vooruitgang willen boeken. In dit programma zullen we ons uitsluitend richten op die onderdelen van de digitale markt waarbij sprake is van duidelijke fragmentatie in Europa en waar marktwerking alleen niet voldoende is om groei te bevorderen. We richten ons dan ook op drie domeinen: ruimtelijke of geografische gegevens, lesmateriaal en culturele inhoud. We zullen ook speciale aandacht besteden aan de linguïstische diversiteit van de Europese Unie, omdat we weten dat moderne informatietechnologieën werken en de problemen kunnen overwinnen die gepaard gaan met het combineren van formats en talen. Dit vergt organisatorische inspanningen en het vergt experimenten op grensoverschrijdend niveau, en dat is exact waarmee eContentplus zich zal gaan bezighouden. Het zal de voorwaarden voor een bloeiende inhoudsmarkt versterken ten bate van bedrijven, burgers en de cultuur. Daarom is de Commissie gaarne bereid het amendement dat door de rapporteur is ingediend te aanvaarden."@nl3
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@pl16
". Senhor Presidente, gostaria de salientar que apenas 12 meses após a aprovação da Comissão, estamos prestes a cumprir as condições para um acordo em segunda leitura sobre este importante programa, o que é muito pouco habitual, e por isso o quis referir. Gostaria de felicitar o relator, o senhor deputado Rübig, bem como todos os membros envolvidos nas negociações, que viabilizaram um acordo com o Conselho, muito embora preservando os meios necessários ao bom funcionamento deste programa, concretamente, no que respeita ao orçamento. Todos nós sabemos que a disponibilização de “conteúdos” é um dos factores essenciais para o desenvolvimento dos novos serviços da sociedade de informação. Numa economia digital, os conteúdos abrangem todos os tipos de informação, texto, imagens e sons que podem ser transmitidos pela redes digitais. O Programa "eContentplus" centra-se na melhoria das condições que permitem a inovação, nomeadamente em certos sectores do mercado de conteúdos digitais. O ambiente providencia uma plataforma ideal para produtos e serviços inovadores de conteúdo digital que transcendem as fronteiras nacionais. Eis a razão por que o presente programa representa um verdadeiro valor acrescentado europeu. Imaginem que a Europa tinham um mercado de conteúdo digital, sem estar sujeito a barreiras ou a fronteiras nacionais ou organizacionais – um mercado em que todos os consumidores compreendiam todas as línguas da União. É provável que víssemos, na Internet, muitos mais mapas, por exemplo, da rede rodoviária transeuropeia, de canais navegáveis e de outros pormenores. Tal como o relator acabou de salientar, veríamos grandes bibliotecas virtuais europeias, bibliotecas de renome do ponto de vista cultural e escolar. Veríamos uma maior abundância de material digital de aprendizagem, que as nossas escolas e professores precisam. Haveria de facto um verdadeiro cruzamento de culturas e acesso às tradições dos outros. É exactamente isso que queremos alcançar com o novo Programa. Sabemos, no entanto, que há ainda muito a fazer para ultrapassar a actual fragmentação e para permitir que as empresas desenvolvam produtos e serviços transfronteiriços inovadores de conteúdo digital . Não obstante, trata-se de um dos raros programas em que as PME estão integradas. Quando analiso a forma como o programa tem funcionado até à data, vejo que das 600 organizações que participaram nos projectos financiados, 241 são PME. Como tal, este programa beneficia as PME que mostram capacidade de inovação e querem avançar rumo ao progresso. Neste programa, centrar-nos-emos naqueles segmentos do mercado digital em que há uma clara fragmentação na Europa e em que as forças de mercado sozinhas não conseguem operar suficiente bem de modo a dinamizar o crescimento. Visamos, por conseguinte, três domínios: informação espacial ou geográfica, material pedagógico e conteúdo cultural. Também demos uma atenção especial à diversidade linguística da União Europeia, pois sabemos que as tecnologias de informação de hoje podem ser utilizadas para trabalhar e ultrapassar as dificuldades que se fazem sentir em combinar formatos e línguas. Isto implica um esforço do ponto de vista organizativo, implica uma experimentação a nível transfronteiriço e é exactamente disso que o “eContent Plus” se irá ocupar. Reforçará as condições para um mercado de conteúdos digitais florescente em benefício das empresas, dos cidadãos e da cultura. Esse o motivo por que a Comissão se regozija por poder aceitar a alteração apresentada pelo relator."@pt17
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@sk18
"Mr President, I should like to underline that only 12 months after its adoption by the Commission, we are now about to fulfil the conditions for a second-reading agreement on this important programme. This is rather unusual and that is why I wish to underline it. I wish to congratulate the rapporteur, Mr Rübig, and all the Members involved in the negotiations who made it possible to find an agreement with the Council while preserving the means for a proper functioning of this programme, in particular as far as the budget is concerned. We all know that the availability of content is one of the essential factors for the development of the new information society services. In the digital economy, content covers all types of information, text, images and sounds that can be transmitted by the networks. The eContent Plus Programme focuses on improving the conditions for innovation, notably in certain sectors of the digital content market. The online environment provides an ideal platform for innovative digital content products and services that transcend national boundaries. That is why this programme has a real European added value. Imagine that Europe had one digital content market, without barriers imposed or national and organisational boundaries – a market where all consumers would understand all the languages of the Union. It is likely that we would see many more maps, for example of trans-European roadways, waterways and other features, on the Internet. As the rapporteur has just underlined, we would see large European digital libraries of cultural and scholarly repute. We would see a greater abundance of European digital learning material, which our schools and teachers need. There would be a real cross-fertilisation between cultures and access to each other’s traditions. That is exactly what we want to achieve with the new programme. But we know that much remains to be done in order to overcome existing fragmentation and to allow businesses to develop innovative cross-border digital content products and services. Nevertheless, this is one of the rare programmes where SMEs are much integrated. When I look at how the programme has been working so far, out of the 600 organisations participating in the funded projects, 241 participants are SMEs. So this programme is of benefit to those SMEs that show innovation and want to go in the direction of progress. In this programme we will focus only on those parts of the digital market where there is a clear fragmentation in Europe and where market forces alone cannot operate sufficiently well in driving growth. We are, therefore, targeting three domains: spatial or geographical data, educational material and cultural content. We will also give special attention to the linguistic diversity of the European Union, because we know that today’s information technologies can be made to work and to overcome the difficulties in combining formats and languages. This takes organisational effort, it takes experimenting at cross-border level, and that is exactly what eContent Plus will deal with. It will strengthen the conditions for a flourishing content market for the benefit of business, citizens and culture. That is also why the Commission is happy to accept the amendment tabled by the rapporteur."@sl19
". Herr talman! Jag skulle vilja understryka att vi nu i princip uppfyller villkoren för att kunna nå enighet i samband med andrabehandlingen av detta program, och det bara 12 månader efter det att kommissionen har antagit det. Detta är något ganska ovanligt och därför känns det angeläget att framhålla det. Jag vill gratulera föredraganden Paul Rübig och samtliga ledamöter som deltog i de förhandlingar som gjorde det möjligt att nå en överenskommelse med rådet och på samma gång förse programmet med ändamålsenliga medel, särskilt ur budgetsynpunkt. Vi vet alla att tillgängligheten till innehållet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla nya tjänster i informationssamhället. Den digitala ekonomin innehåller alla sorters information som kan överföras via nätet, såväl text och bilder som ljud. eContentplus-programmet är inriktat på att förbättra villkoren för innovationer, framför allt inom vissa marknadssektorer för digitalt innehåll. Nätmiljön är en idealisk plattform för innovativa och gränsöverskridande digitala produkter och tjänster. Programmet har alltså ett tydligt europeiskt mervärde. Tänk er en enda europeisk marknad för digitalt innehåll, utan begränsningar av nationellt eller organisatoriskt slag; en marknad där alla konsumenter förstod samtliga EU-språk. Då skulle det antagligen finnas många fler kartor på Internet över t.ex. transeuropeiska vägar, vattenvägar och andra geografiska kännemärken. Som föredraganden nyss har framhållit skulle vi få tillgång till stora kulturellt och vetenskapligt välrenommerade digitala bibliotek i Europa. Vi skulle få ett större överflöd av europeiskt digitalt inlärningsmaterial, något som skolor och lärare behöver. Vi skulle få ett verkligt ömsesidigt utbyte mellan kulturer och tillgång till varandras traditioner. Det är just detta som vi vill uppnå med det nya programmet. Vi vet dock att en hel del återstår att göra för att komma bort från den nuvarande fragmenteringen, så att företagen får möjlighet att utveckla innovativa och gränsöverskridande produkter och tjänster med digitalt innehåll. Trots denna fragmentering är detta ett av de mycket få program där små- och medelstora företag till stor del ingår. När jag ser på hur programmet har fungerat hittills kan jag konstatera att av de 600 organisationerna i de EU-finansierade projekten är 241 små- och medelstora företag. Programmet gagnar alltså de små- och medelstora företag som visar innovationsvilja och framstegsvänlighet. I programmet kommer vi endast att inrikta oss på de delar av den digitala marknaden där det finns en klar fragmentering inom Europa och där inte enbart marknadskrafterna räcker för att påskynda tillväxten. Därför inriktar vi oss på tre områden: orts- och platsanknutna data, utbildningsmaterial och kulturellt innehåll. Vi kommer dessutom att särskilt uppmärksamma den språkliga mångfalden inom EU, eftersom vi vet att vi med dagens informationsteknik kan övervinna svårigheterna genom att kombinera format och språk. Detta kräver organisatoriska insatser och en gränsöverskridande försöksverksamhet – just det som eContentplus-programmet kommer att tillgodose. Det kommer att förbättra villkoren för en blomstrande innehållsmarknad, till gagn för företagen, medborgarna och kulturen. Också av den anledningen godkänner kommissionen med glädje föredragandens ändringsförslag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4
"e"12
"very"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph