Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-01-26-Speech-3-149"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050126.8.3-149"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@cs1
"Medlemmer af Rådet, mine damer og herrer, mødet i Parlamentet i dag er et særligt møde. Det finder sted på 60-årsdagen for befrielsen af nazisternes udryddelseslejr i Auschwitz, og det er både en mindedag for den sovjetiske hærs befrielse af Auschwitz-Birkenau og en hyldest til ofrene for holocaust. Jeg kommer fra Polen, et land, som var vidne til udryddelsen af de europæiske jøder og romaer og andres død og lidelse under nazitysklands militære besættelse. Det er også et land, som mistede en stor del af sin elite og omkring 3 millioner af sine jødiske borgere i koncentrationslejrene. De nazistiske myndigheder opførte udryddelseslejre på besat territorium i Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek og Chelmno, og det var i disse lejre, folkedrabet på jøderne blev udført. Auschwitz er blevet et symbol på denne forbrydelse, som er uden sidestykke i hele menneskehedens historie. Min generation voksede op i skyggen af Anden Verdenskrig, som havde været så katastrofal for Polen, og i skyggen af det folkedrab, der var en del af denne krig. I dag taler jeg til Europa-Parlamentet, et symbol på et antifascistisk og antitotalitært Europa og for et Europa, som skriver forsvaret af menneskerettighederne med store bogstaver, ligesom tolerance og demokrati. Mindet om holocaust må få os som europæere og også EU's institutioner til at påtage os særlige pligter som en del af en global civilisation i det 21. århundrede. Medlemmer af Rådet, vi bliver konstant mindet om, at der findes antisemitisme, fremmedhad og racisme i Europa. Vi står over for, at jødiske gravpladser og jødiske helligdomme bliver skændet, og at der demonstreres intolerance over for de jødiske samfund. Jøder nægtes jævnligt deres ret til at have del i Europas arv, selv om de historisk var en af de første grupper, der slog sig ned på det europæiske kontinent. Vi står over for fremmedhad og åbenlyse racistiske handlinger mod emigranter og over for religiøs og moralsk intolerance og aggression over for seksuelle minoriteter. Mener Rådet ikke, at det ville være passende for EU at begynde at skabe et særligt uddannelsesprogram, som forbereder unge mennesker på at skabe et europæisk samfund, der bygger på multinationale, multikulturelle og multireligiøse principper? Andre opgaver venter på EU på det udenrigspolitiske område. Planlægger Rådet at optrappe EU's politiske aktivitet og økonomiske engagement i Mellemøsten for at gøre EU til en garant for fred og demokrati i regionen? EU's fremtidige prioriteter bør omfatte udviklingspolitik, hjælp til udviklingslande og humanitær bistand. EU må også tage initiativ til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i forskellige dele af verden. EU må reagere passende i regioner, hvor folkedrab, mord eller vold kunne opstå på grundlag af fordomme baseret på nationalisme, religion, race, social klasse eller traditioner. Er Rådet opmærksomt på disse udfordringer? Er det opmærksomt på, hvad der forventes af EU på tærsklen til et nyt århundrede?"@da2
"Sehr geehrte Ratsmitglieder, meine Damen und Herren! Die heutige Sitzung dieses Hauses ist etwas Besonderes. Sie findet am 60. Jahrestag der Befreiung des Nazi-Konzentrationslagers von Auschwitz statt und ist sowohl ein Gedenken an die Befreiung Auschwitz-Birkenaus durch die sowjetische Armee als auch ein Tribut an die Opfer des Holocaust. Ich komme aus Polen, einem Land, das Zeuge der Vernichtung europäischer Juden und Roma sowie des Todes und des Leids anderer unter der militärischen Besatzung Nazi-Deutschlands wurde. Auch ist Polen ein Land, das einen Großteil seiner Elite und ungefähr drei Millionen seiner jüdischen Bürger in den Konzentrationslagern verloren hat. Die Nazis bauten Vernichtungslager in den besetzten Gebieten in Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek und Chelmno, und in diesen Lagern wurde der Völkermord an den Juden verübt. Auschwitz wurde zum Symbol dieses Verbrechens, das in der gesamten Geschichte der Menschheit seinesgleichen sucht. Meine Generation wuchs im Schatten des für Polen so katastrophalen Zweiten Weltkriegs sowie im Schatten des Völkermords auf, der mit diesem Krieg einherging. Heute spreche ich vor dem Europäischen Parlament, einem Symbol des antifaschistischen und antitotalitären Europas und eines Europas, das die Verteidigung der Menschenrechte sowie Toleranz und Demokratie groß schreibt. Die Erinnerung an den Holocaust muss uns als Europäer und auch für die europäischen Organe Anlass sein, als Teil einer weltweiten Zivilisation im 21. Jahrhundert besondere Pflichten zu übernehmen. Sehr geehrte Ratsmitglieder, wir werden ständig an die Existenz des Antisemitismus, des Fremdenhasses und des Rassismus in Europa erinnert. Wir müssen uns mit der Schändung jüdischer Friedhöfe und jüdischer ritueller Gegenstände sowie mit der Zurschaustellung von Intoleranz gegenüber den jüdischen Gemeinden befassen. Den Juden werden regelmäßig ihre Rechte am europäischen Erbe vorenthalten, obwohl sie historisch gesehen zu den ersten Gruppen gehörten, die sich auf dem europäischen Kontinent niederließen. Wir müssen uns mit Fremdenhass und offen rassistischen Ausschreitungen gegen Emigranten sowie mit religiöser und moralischer Intoleranz und mit Aggressionen gegen sexuelle Minderheiten befassen. Ist es nach Ansicht des Rates nicht angebracht, dass sich die Europäische Union daran macht, ein besonderes Bildungsprogramm einzurichten, das die Jugendlichen darauf vorbereitet, eine auf multinationalen, multikulturellen und multireligiösen Prinzipien beruhende europäische Gesellschaft zu schaffen? Im Bereich der Außenpolitik warten andere Aufgaben auf die Europäische Union. Hat der Rat vor, die politischen Aktivitäten und das wirtschaftliche Engagement der EU im Nahen Osten zu erhöhen, damit die Europäische Union zum Garanten für Frieden und Demokratie in der Region wird? Zu den künftigen Prioritäten der Europäischen Union sollten die Entwicklungspolitik, Hilfe für Entwicklungsländer und humanitäre Hilfe gehören. Die Union ist außerdem aufgerufen, in verschiedenen Teilen der Welt Maßnahmen zur Förderung von Menschenrechten und Demokratisierung zu ergreifen. Sie muss in Regionen, in denen es vor dem Hintergrund von Vorurteilen aufgrund von Nationalität, Religion, Rasse, Gesellschaftsschicht oder Traditionen zu Völkermord, Mord oder Gewalt kommen könnte, angemessenen reagieren. Ist sich der Rat dieser Herausforderungen bewusst? Ist er sich bewusst, was von der Union an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts erwartet wird?"@de9
"Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία. Διεξάγεται κατά την 60ή επέτειο από την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς, και αποτελεί συγχρόνως εορτασμό της απελευθέρωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου από τον σοβιετικό στρατό και απόδοση τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος. Προέρχομαι από την Πολωνία, μια χώρα η οποία έγινε μάρτυρας της εξόντωσης των ευρωπαίων Εβραίων και Ρόμα, καθώς και των δολοφονιών και βασανισμών πολλών άλλων υπό τη στρατιωτική κατοχή της ναζιστικής Γερμανίας. Είναι επίσης μια χώρα η οποία έχασε μεγάλο μέρος της ηγεσίας της και περίπου τρία εκατομμύρια από τους εβραίους πολίτες της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι ναζιστικές αρχές δημιούργησαν στρατόπεδα εξόντωσης σε κατεχόμενα εδάφη στις περιοχές Belzec, Sobibor, Τρεμπλίνκα, Majdanek και Chelmno, και σε αυτά τα στρατόπεδα πραγματοποιήθηκε η γενοκτονία των Εβραίων. Το Άουσβιτς έχει μετατραπεί σε σύμβολο αυτού του εγκλήματος, το οποίο είναι πρωτόγνωρο σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Η γενιά μου μεγάλωσε στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος υπήρξε τόσο καταστροφικός για την Πολωνία, και στη σκιά της γενοκτονίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκειά του. Σήμερα μιλώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμβόλου μιας Ευρώπης κατά του φασισμού και του ολοκληρωτισμού, μιας Ευρώπης η οποία προσδίδει κεντρική θέση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της ανοχής και της δημοκρατίας. Η μνήμη του Ολοκαυτώματος πρέπει να μας ωθήσει ως Ευρωπαίους, αλλά και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να αναλάβουμε ιδιαίτερα καθήκοντα για έναν παγκόσμιο πολιτισμό του εικοστού πρώτου αιώνα. Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου, υπάρχουν γεγονότα τα οποία μας υπενθυμίζουν διαρκώς την ύπαρξη αντισημιτισμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού στην Ευρώπη. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τη σύληση εβραϊκών νεκροταφείων και εβραϊκών λατρευτικών αντικειμένων, καθώς και τις εκφράσεις μισαλλοδοξίας εις βάρος της εβραϊκής κοινότητας. Οι Εβραίοι στερούνται διαρκώς τα δικαιώματά τους στην ευρωπαϊκή κληρονομιά, παρά το γεγονός ότι, ιστορικώς, ήταν μια από τις πρώτες ομάδες που εγκαταστάθηκαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία και τις απροκάλυπτα ρατσιστικές ενέργειες εις βάρος μεταναστών, καθώς και τη θρησκευτική και ηθική μισαλλοδοξία και τις επιθέσεις κατά σεξουαλικών μειονοτήτων. Δεν θεωρεί το Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προετοιμάζει τους νέους για μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία θα στηρίζεται σε αρχές εθνικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής πολυμορφίας; Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά άλλων θεμάτων. Προτίθεται το Συμβούλιο να αναβαθμίσει την πολιτική δραστηριοποίηση και την οικονομική παρέμβαση της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί εγγυητής της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή; Στις μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπεριληφθούν η αναπτυξιακή πολιτική, η ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών και η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ένωση καλείται επίσης να λάβει μέτρα για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να παρέμβει με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε περιοχές στις οποίες μπορεί να εκδηλωθούν γενοκτονίες, δολοφονίες ή βία σε ένα πλαίσιο προκαταλήψεων για λόγους εθνικότητας, θρησκείας, φυλής, κοινωνικής τάξης ή κοινωνικών παραδόσεων. Λαμβάνει υπόψη του το Συμβούλιο αυτές τις προκλήσεις; Γνωρίζει ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ένωση στο κατώφλι ενός νέου αιώνα;"@el10
"Members of the Council, ladies and gentlemen, today’s sitting of this House is a special one. It is taking place on the 60th anniversary of the liberation of the Nazi extermination camp at Auschwitz, and it is both a commemoration of the liberation of Auschwitz-Birkenau by the Soviet Army and a tribute to the victims of the Holocaust. I come from Poland, a country that witnessed the extermination of European Jews and Roma and the deaths and suffering of others under the military occupation of Nazi Germany. It is also a country that lost a large number of its elite and around three million of its Jewish citizens in the concentration camps. The Nazi authorities built extermination camps on occupied territory in Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek and Chelmno, and these camps were where the genocide of Jews was carried out. Auschwitz has become a symbol of this crime, which is unparalleled in the entire history of humanity. My generation grew up in the shadow of the Second World War, which had been so disastrous for Poland, and in the shadow of the genocide that accompanied this war. Today I am speaking before the European Parliament, a symbol of an anti-fascist and anti-totalitarian Europe and of a Europe that has writ large the defence of human rights, as well as tolerance and democracy. The memory of the Holocaust must prompt us as Europeans, and also the European institutions, to take special duties upon ourselves as part of a global civilisation in the twenty-first century. Members of the Council, we are constantly being reminded of the existence of anti-Semitism, xenophobia and racism in Europe. We have to deal with the desecration of Jewish cemeteries and of Jewish ritual objects, and with displays of intolerance towards the Jewish community. Jews are regularly deprived of their right to Europe’s heritage, despite the fact that in historical terms they were one of the first groups to settle on the European continent. We have to deal with xenophobia and with openly racist acts against emigrants, as well as with religious and moral intolerance and with aggression against sexual minorities. Does the Council not believe it to be appropriate for the European Union to set about creating a special education programme that prepares young people to create a European society based on multi-national, multi-cultural and multi-faith principles? Other tasks await the European Union in the field of external policy. Does the Council anticipate stepping up the EU’s political activity and economic involvement in the Middle East, in order to make the European Union a guarantor of peace and democracy in the region? The European Union’s future priorities should include development policy, aid for developing countries and humanitarian aid. The Union is also called upon to take measures to promote human rights and democratisation in various parts of the world. It needs to respond appropriately in regions where genocide, murder or violence could occur against a background of prejudice for reasons of nationalism, religion, race, social class or traditions. Is the Council aware of these challenges? Is it aware of what is expected of the Union on the threshold of a new century?"@en4
"Miembros del Consejo, Señorías, la sesión de hoy en esta Cámara es especial. Tiene lugar en el 60º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi en Auschwitz, y es tanto una conmemoración de la liberación de Auschwitz-Birkenau por parte del ejército soviético como un tributo a las víctimas del Holocausto. Yo provengo de Polonia, un país que fue testigo del exterminio de judíos europeos y etnias romaníes y de las muertes y el sufrimiento de otros bajo la ocupación militar de la Alemania nazi. También es un país que perdió gran parte de su elite y cerca de tres millones de sus ciudadanos judíos en los campos de concentración. Las autoridades nazis construyeron campos de exterminio en territorios ocupados en Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Chelmno, y en estos campos se llevó a cabo el genocidio de los judíos. Auschwitz se ha convertido en símbolo de este crimen, que no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. Mi generación creció a la sombra de la II Guerra Mundial, que había sido tan desastrosa para Polonia, y a la sombra del genocidio que acompañó a esta guerra. Hoy estoy hablando ante el Parlamento Europeo, símbolo del antifascismo, de la Europa antitotalitaria y de una Europa que ha consagrado la defensa de los derechos humanos, al igual que la tolerancia y la democracia. La memoria del Holocausto debe alentarnos como europeos, y también a las instituciones europeas, a imponernos unos deberes especiales como parte de una civilización mundial en el siglo XXI. Miembros del Consejo, constantemente se nos recuerda la existencia del antisemitismo, la xenofobia y el racismo en Europa. Tenemos que hablar de la profanación de cementerios judíos y de objetos rituales judíos, y de las muestras de intolerancia hacia la comunidad judía. A los judíos se les priva a menudo de su derecho al legado europeo, a pesar del hecho de que en términos históricos fueron uno de los primeros grupos en asentarse en el continente europeo. Tenemos que enfrentarnos a la xenofobia y a los actos abiertamente racistas contra los emigrantes, al igual que a la intolerancia religiosa y moral y a la agresión contra minorías sexuales. ¿No cree el Consejo que conviene que la Unión Europea se dedique a crear un programa educativo especial que prepare a los jóvenes para construir una sociedad europea basada en principios multinacionales, multiculturales y multiconfesionales? A la Unión Europea le aguardan otras tareas en el terreno de la política exterior. ¿Tiene previsto el Consejo intensificar la actividad política y la implicación económica de la UE en Oriente Próximo, a fin de hacer de la Unión Europea un garante de la paz y la democracia en la región? Las prioridades futuras de la Unión Europea deberían incluir la política de desarrollo, la ayuda a los países en desarrollo y la ayuda humanitaria. También se exige a la Unión que tome medidas para promover los derechos humanos y la democratización en varias partes del mundo. Necesita responder adecuadamente en regiones en las que podría producirse un genocidio, asesinatos o actos de violencia sobre un telón de fondo de prejuicios por razones de nacionalismo, religión, raza, clase social o tradiciones. ¿Es consciente el Consejo de estos retos? ¿Es consciente de lo que se espera de la Unión en el umbral de un nuevo siglo?"@es20
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@et5
"Arvoisat neuvoston jäsenet, hyvät kollegat, parlamentin tämänpäiväinen istunto on erityislaatuinen istunto. Se pidetään Auschwitzissa sijainneen natsien tuhoamisleirin vapauttamisen 60:nä vuosipäivänä. Samana päivänä vietetään sekä neuvostoarmeijan suorittaman Auschwitz-Birkenaun leirin vapauttamisen muistopäivää että juutalaisten kansanmurhan uhrien muistopäivää. Tulen Puolasta, maasta, joka sai todistaa Euroopan juutalaisten ja romanien tuhoamista sekä muita natsi-Saksan miehityksen aikana tapahtuneita kuolemia ja kärsimyksiä. Puola on myös maa, joka menetti suuren joukon eliitistään ja noin kolme miljoonaa juutalaista kansalaistaan keskitysleireillä. Natsiviranomaiset rakensivat tuhoamisleirejä miehitetylle alueelle Belzeciin, Sobiboriin, Treblinkaan, Majdanekiin ja Chelmnoon, ja näissä leireissä juutalaisten joukkomurhat pantiin täytäntöön. Auschwitzista on tullut symboli tälle rikokselle, joka on vertaansa vailla ihmiskunnan historiassa. Sukupolveni kasvoi Puolalle erittäin tuhoisan toisen maailmansodan varjossa sekä tähän sotaan liittyneen joukkomurhan varjossa. Tänään puhun Euroopan parlamentissa, joka on antifasistisen ja antitotalitaristisen Euroopan sekä sellaisen Euroopan symboli, jonka toiminnassa näkyy selvästi ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja demokratian puolustaminen. Juutalaisten kansanmurhan muiston on saatava meidät eurooppalaiset ja myös unionin toimielimet kantamaan erityinen vastuu itsestämme osana maailmanlaajuista sivilisaatiota 2000-luvulla. Arvoisat neuvoston jäsenet, meitä muistutetaan yhtenään antisemitismin, muukalaisvihan ja rasismin olemassaolosta Euroopassa. Meidän on ryhdyttävä toimiin juutalaisten hautausmaiden ja juutalaisten rituaaliesineiden häpäisyä sekä juutalaista yhteisöä kohtaan osoitettua suvaitsemattomuutta vastaan. Juutalaisilta viedään säännöllisesti heidän oikeutensa eurooppalaiseen kansallisperintöön huolimatta siitä, että historiallisesti he olivat yksi ensimmäisistä Euroopan mantereelle asettautuneista ryhmistä. Meidän on ryhdyttävä toimiin muukalaisvihaa ja maahanmuuttajia vastaan tehtyjen avoimen rasististen tekojen torjumiseksi, uskonnollisen ja moraalisen suvaitsemattomuuden torjumiseksi sekä seksuaalisia vähemmistöjä vastaan tehtyjen hyökkäysten torjumiseksi. Eikö neuvosto pidä hyvänä ajatuksena sitä, että Euroopan unioni ryhtyy suunnittelemaan erityistä koulutusohjelmaa, joka valmistaa nuoret luomaan monikansallisuuteen, monikulttuurisuuteen ja moniuskontoisuuteen perustuvaa eurooppalaista yhteisöä? Muut haasteet odottavat Euroopan unionia ulkopolitiikan alalla. Nopeuttaako neuvosto EU:n poliittista toimintaa ja taloudellista osallistumista Lähi-idässä, jotta Euroopan unionista tulisi alueen rauhan ja demokratian takaaja? Euroopan unionin tuleviin painopistealueisiin pitäisi kuulua kehityspolitiikka, kehitysapu sekä humanitaarinen apu. Unionia pyydetään toteuttamaan toimenpiteitä monissa maailman kolkissa myös ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämiseksi. Sen on vastattava oikealla tavalla niillä alueilla, joilla kansanmurhia, murhia tai väkivaltaa voi esiintyä nationalismiin, uskontoon, rotuun, sosiaaliluokkaan tai perinteisiin liittyvien ennakkoluulojen takia. Onko neuvosto tietoinen näistä haasteista? Onko se tietoinen siitä, mitä unionilta odotetaan uuden vuosisadan kynnyksellä?"@fi7
"Chers membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, la séance d’aujourd’hui n’est pas une séance comme les autres. Elle a lieu le jour où l’on fête le 60e anniversaire de la libération du camp d’extermination nazi d’Auschwitz, et il s’agit à la fois d’une commémoration de la libération d’Auschwitz-Birkenau par l’armée soviétique et d’un hommage aux victimes de l’Holocauste. Je viens de Pologne, un pays qui a été témoin de l’extermination de Juifs et de Roms européens ainsi que de la mort et des souffrances d’autres personnes sous l’occupation militaire de l’Allemagne nazie. La Pologne est aussi un pays qui a perdu une grande partie de son élite, ainsi que quelque trois millions de ses citoyens juifs dans les camps de concentration. Les autorités nazies ont construit des camps d’extermination en territoire occupé, à Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Chelmno, camps où a eu lieu le génocide des Juifs. Auschwitz symbolise aujourd’hui ce crime, sans précédent dans toute l’histoire de l’humanité. Ma génération a grandi dans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu des conséquences tellement désastreuses pour la Pologne, et dans l’ombre du génocide qui a accompagné cette guerre. Je m’adresse aujourd’hui au Parlement européen, l’un des symboles d’une Europe antifasciste et antitotalitaire et d’une Europe qui a érigé la défense des droits de l’homme, ainsi que la tolérance et la démocratie, au rang de priorités absolues. Le souvenir de l’Holocauste doit nous inciter, nous les Européens, de même que les institutions européennes, à nous assigner des tâches particulières dans le cadre d’une civilisation mondiale au XXIe siècle. Chers membres du Conseil, l’on ne cesse de nous rappeler l’existence de l’antisémitisme, de la xénophobie et du racisme en Europe. Nous devons supporter la profanation de cimetières juifs et d’objets rituels juifs, de même que des manifestations d’intolérance vis-à-vis de la communauté juive. Les Juifs sont régulièrement privés de leur droit de jouissance du patrimoine européen, et ce bien que, si l’on se réfère à l’histoire, ils figurent parmi les premiers groupes à s’être établis sur le continent européen. Nous devons réprimer la xénophobie et les actes ouvertement racistes contre les émigrés, ainsi que l’intolérance religieuse et morale et les agressions contre les minorités sexuelles. Le Conseil ne juge-t-il pas approprié que l’Union européenne s’emploie à mettre sur pied un programme pédagogique spécial qui forme les jeunes dans le but de promouvoir une société européenne fondée sur des principes multinationaux, multiculturels et multiconfessionnels? D’autres missions attendent l’Union européenne dans le domaine de la politique extérieure. Le Conseil envisage-t-il d’intensifier la participation politique et l’engagement économique de l’UE au Proche-Orient, afin qu’elle devienne un garant de la paix et de la démocratie dans cette région? Les futures priorités de l’Union européenne devraient inclure la politique de développement, l’aide aux pays en développement et l’aide humanitaire. L’Union est également priée de prendre des mesures visant à promouvoir les droits de l’homme et la démocratisation dans différentes régions du globe. Elle doit réagir de manière adéquate dans les régions qui risquent d’être assaillies par des génocides, des meurtres ou des actes de violence en raison de préjugés fondés sur des sentiments nationalistes, la religion, la race, la classe sociale ou les traditions. Le Conseil est-il conscient de ces défis? Prend-il pleinement conscience de ce que l’on attend de l’Union à l’aube de ce nouveau siècle?"@fr8
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@hu11
"Membri del Consiglio, onorevoli colleghi, quella odierna è una seduta speciale del Parlamento europeo. Si svolge nel 60° anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz, ed è sia una commemorazione della liberazione di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata sovietica che un omaggio alle vittime dell’Olocausto. Vengo dalla Polonia, un paese che ha assistito allo sterminio di ed ebrei europei e alla morte e alla sofferenza di altre persone sotto l’occupazione militare della Germania nazista. Il mio è anche un paese che ha perso gran parte della propria e circa tre milioni di cittadini ebrei nei campi di concentramento. Le autorità naziste costruirono campi di sterminio sul territorio occupato a Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e Chelmno, e questi furono i campi in cui venne compiuto il genocidio degli ebrei. Auschwitz è diventato un simbolo di questo crimine, che non ha eguali nell’intera storia dell’umanità. La mia generazione è cresciuta all’ombra della Seconda guerra mondiale, che fu incredibilmente disastrosa per la Polonia, e all’ombra del genocidio che accompagnò questa guerra. Oggi sto parlando dinanzi al Parlamento europeo, simbolo di un’Europa antifascista e antitotalitaria e di un’Europa che ha chiaramente difeso i diritti umani, nonché la tolleranza e la democrazia. La memoria dell’Olocausto deve spingere noi europei, e anche le Istituzioni comunitarie, ad assumerci una particolare responsabilità nell’ambito di una civiltà globale nel ventunesimo secolo. Membri del Consiglio, ci viene costantemente ricordata l’esistenza dell’antisemitismo, della xenofobia e del razzismo in Europa. Dobbiamo far fronte alla profanazione dei cimiteri ebraici e degli oggetti rituali degli ebrei, e alle dimostrazioni di intolleranza nei confronti della comunità israelita. Agli ebrei viene regolarmente disconosciuto il diritto a godere del patrimonio europeo, nonostante il fatto che, in termini storici, essi siano stati uno dei primi gruppi a insediarsi nel continente europeo. Dobbiamo far fronte alla xenofobia e alle azioni di stampo manifestamente razzista nei confronti degli emigranti, nonché all’intolleranza morale e religiosa e all’aggressione contro le minoranze sessuali. Il Consiglio non ritiene opportuno che l’Unione europea si adoperi per elaborare uno speciale programma d’istruzione che prepari i giovani a creare una società europea fondata su principi multinazionali, multiculturali e multireligiosi? Altri doveri attendono l’Unione europea nell’ambito della politica esterna. Il Consiglio intende intensificare l’attività politica e la partecipazione economica dell’Unione europea in Medio Oriente, per fare dell’UE una garante della pace e della democrazia nella regione? Le future priorità dell’Unione europea devono comprendere la politica di sviluppo, l’aiuto ai paesi in via di sviluppo e l’aiuto umanitario. L’Unione è anche chiamata ad adottare misure per promuovere i diritti umani e la democratizzazione in varie parti del mondo. L’Unione deve fornire una risposta adeguata in aree in cui il pregiudizio motivato da ragioni di nazionalismo, religione, razza, classe sociale o tradizioni potrebbe dare adito a genocidi, assassinii e violenze. Il Consiglio è al corrente di tali minacce? E’ consapevole di ciò che ci si aspetta dall’Unione alle soglie di un nuovo secolo?"@it12
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@lt14
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@lv13
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@mt15
"Dames en heren, geachte vertegenwoordigers van de Raad, het debat in het Europees Parlement van vandaag heeft een bijzonder karakter. Vandaag wordt herdacht dat Auschwitz, het vernietigingskamp van de nazi's, zestig jaar geleden werd bevrijd. Onze vergadering is een herdenking van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau door het Rode Leger en een eerbetoon aan de slachtoffers van de shoah. Ik ben afkomstig uit Polen, een land dat tijdens de militaire bezetting door nazi-Duitsland getuige is geweest van de vernietiging van de Europese Joden en Roma en van het lijden en de dood van vele anderen. In de concentratiekampen verloor Polen een aanzienlijk deel van zijn elite en ongeveer drie miljoen van zijn Joodse burgers. In bezet gebied bouwden de nazi-autoriteiten vernietigingskampen in Bełzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek en Chełmno. In deze kampen werd de genocide op de Joden uitgevoerd. Auschwitz is het symbool geworden van deze misdaad zonder weerga in de geschiedenis van de mensheid. Mijn generatie is opgegroeid in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog, die zo rampzalig voor Polen is geweest, en in de schaduw van de volkerenmoord die tijdens deze oorlog plaatsvond. Ik spreek deze woorden vandaag uit in het Europees Parlement, een symbool van het antifascistische en anti-totalitaire Europa, van het Europa dat de bescherming van de mensenrechten, tolerantie en democratie hoog in het vaandel heeft staan. De herinnering aan de shoah legt ons, Europeanen, en de instellingen van de Europese Unie in de internationale samenleving van de eenentwintigste eeuw bepaalde verplichtingen op. Geachte vertegenwoordigers van de Raad, voortdurend worden wij er in Europa aan herinnerd dat antisemitisme, vreemdelingenhaat en racisme nog steeds bestaan. Wij worden geconfronteerd met schendingen van Joodse begraafplaatsen, met daden van vandalisme tegen Joodse godsdienstige objecten en met intolerantie tegenover de Joodse gemeenschap. Niet zelden wordt Joden het recht op het Europees erfgoed ontzegd, hoewel zij een van de oudste bevolkingsgroepen van het Europese continent vormen. Wij hebben te maken met vreemdelingenhaat en openlijke racistische uitingen tegenover immigranten, met intolerantie tegenover godsdiensten en gebruiken en met agressie tegenover seksuele minderheden. Is de Raad het met mij eens dat het een goed idee zou zijn dat de Europese Unie een speciaal onderwijsprogramma opstelt om jongeren voor te bereiden op het opbouwen van een Europese multinationale en multiculturele samenleving met verschillende godsdiensten? De Europese Unie wachten voorts taken op het gebied van het buitenlands beleid. Voorziet de Raad een versterking van de politieke daadkracht en de economische betrokkenheid in het Midden-Oosten, om de Europese Unie tot hoedster van de vrede en de democratie in de regio te maken? Verder moet het ontwikkelingsbeleid een van de prioriteiten van de Europese Unie zijn. Europa moet de ontwikkelingslanden steunen en humanitaire hulp bieden. Ook moet zij acties ondernemen ter bevordering van de mensenrechten en de democratie in verschillende delen van de wereld en optreden in die regio’s waar gevaar bestaat voor genocide, moord of geweld vanwege een klimaat van vooroordelen op basis van nationalisme, religie, ras, sociale klasse of traditie. Is de Raad zich bewust van deze uitdagingen? Beseft hij wat er wordt verwacht van de Unie aan het begin van de eenentwintigste eeuw?"@nl3
"Senhores representantes do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, a sessão de hoje deste Parlamento é especial. Tem lugar no 60º aniversário da libertação do campo de extermínio Nazi de Auschwitz e é, simultaneamente, uma comemoração da libertação de Auschwitz-Birkenau pelo exército soviético e uma homenagem às vítimas do Holocausto. Sou oriundo da Polónia, um país que testemunhou o extermínio dos judeus e dos romanichéis europeus, bem como a morte e o sofrimento de outros, sob a ocupação militar da Alemanha Nazi. É também um país que perdeu um grande número de membros da sua elite e cerca de três milhões dos seus cidadãos judeus em campos de concentração. As autoridades nazis construíram campos de extermínio em territórios ocupados em Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek e Chelmno, e foi nesses campos que se levou a cabo o genocídio de judeus. Auschwitz tornou-se um símbolo deste crime, que não tem paralelo em toda a história da humanidade. A minha geração cresceu sob o espectro da Segunda Guerra Mundial, que foi tão desastrosa para a Polónia, e do genocídio que acompanhou esta guerra. Hoje, falo perante o Parlamento Europeu, um símbolo da Europa anti-fascista e anti-totalitária e de uma Europa que gravou a letra de ouro a defesa dos direitos humanos, da tolerância e da democracia. A memória do Holocausto deverá impelir-nos, Europeus, e também às Instituições europeias, a assumir deveres especiais como parte de uma civilização globalizada no século XXI. Senhores representantes do Conselho, estamos constantemente a ser lembrados da existência de anti-semitismo, xenofobia e racismo na Europa. Temos de fazer face à vandalização de cemitérios e objectos rituais judeus e a manifestações de intolerância para com a comunidade judaica. Os judeus são, com regularidade, privados do seu direito à herança europeia, apesar de, em termos históricos, terem sido um dos primeiros grupos a estabelecer-se no continente europeu. Temos de enfrentar a xenofobia e as acções abertamente racistas contra emigrantes, bem como a intolerância moral e religiosa e a agressão contra as minorias sexuais. Não considerará o Conselho correcto que a União Europeia se empenhe na criação de um programa especial de educação, que prepare os jovens para a criação de uma sociedade europeia assente em princípios multinacionais, multiculturais e multiconfessionais? A União Europeia enfrenta também outras tarefas, no domínio da política externa. Porá o Conselho a hipótese de acelerar a actividade política da UE e o envolvimento económico no Médio Oriente, de molde a tornar a União Europeia o garante da paz e da democracia na região? As futuras prioridades da União Europeia deveriam incluir a política de desenvolvimento, ajuda aos países em desenvolvimento e ajuda humanitária. A União é também chamada a tomar medidas com vista à promoção dos direitos humanos e da democratização em diferentes partes do mundo. É preciso que responda de forma adequada em regiões onde o genocídio, o assassinato e a violência possam ocorrer, num contexto caracterizado por preconceitos com base no nacionalismo, religião, raça, classe social ou tradições. Estará o Conselho consciente desses desafios? Estará ciente do que se espera da União no dealbar de um novo século?"@pt17
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@sk18
"Wysoka Izbo, Wysoka Rado, dzisiejsze obrady Parlamentu Europejskiego mają szczególny charakter. Odbywają się w 60-tą rocznicę wyzwolenia Auschwitz, hitlerowskiego obozu zagłady, i nasza sesja jest upamiętnieniem wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez Armię Radziecką oraz wyrazem hołdu dla ofiar Shoah. Pochodzę z Polski, z kraju, który w warunkach okupacji militarnej przez nazistowskie Niemcy stał się widownią zagłady Żydów europejskich i Romów oraz miejscem śmierci i cierpień innych, z kraju, który w obozach koncentracyjnych utracił znaczną część swoich elit oraz około 3 mln. swoich żydowskich obywateli. Nazistowskie władze zbudowały na okupowanym przez siebie terytorium obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince, Majdanku Chełmnie - obozy, w których dokonywano ludobójstwa na Żydach. Auschwitz stał się symbolem tej wyjątkowej zbrodni w historii całej ludzkości. Moje pokolenie dojrzewało w cieniu katastrofy, jaką stanowiła dla Polski II wojna światowa, w cieniu towarzyszącego tej wojnie ludobójstwa. Mówię dzisiaj te słowa w Parlamencie Europejskim, symbolu Europy antyfaszystowskiej i antytotalitarnej, Europy, która napisała na swoich sztandarach obronę praw człowieka, tolerancję i demokrację. Z pamięci Shoah muszą wynikać szczególne zadania, jakie ciążą na nas, Europejczykach, na instytucjach Unii Europejskiej, w cywilizacji globalnej w XXI wieku. Wysoka Rado, w Europie jesteśmy ciągle świadkami istnienia antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu. Mamy do czynienia z aktami wandalizmu w stosunku do cmentarzy żydowskich, do obiektów kultu religijnego Żydów czy z przejawami nietolerancji w stosunku do społeczności żydowskiej. Żydzi nierzadko są pozbawieni prawa do dziedzictwa Europy pomimo, że historycznie stanowią jedną z najstarszych grup ludnościowych osiadłych na kontynencie europejskim. Mamy do czynienia z ksenofobią i z otwartymi działaniami rasistowskimi w stosunku do emigrantów, nietolerancją religijną, obyczajową, z agresją w stosunku do mniejszości seksualnych. Czy Wysoka Rada nie uważa za stosowne, aby Unia Europejska podjęła się realizacji specjalnego programu edukacyjnego przygotowującego młodzież do tworzenia społeczeństwa europejskiego opartego na zasadzie wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej? Inne zadania dotyczą polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Czy Wysoka Rada przewiduje pogłębienie aktywności politycznej i zaangażowania ekonomicznego Unii Europejskiej na Bliskim wschodzie, tak aby Unia Europejska stawała się gwarantem spokoju i demokracji w tamtym regionie świata ? Powołaniem Unii Europejskiej powinna stać się polityka rozwojowa, pomoc dla krajów rozwijających się oraz pomoc humanitarna. Działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz demokratyzacji w różnych częściach świata. Reagowanie w tych regionach, w których może dość do ludobójstwa, mordów czy też przemocy na tle narodowym, religijnym, rasowym, społecznym czy obyczajowym. Czy Wysoka Rada jest świadoma tych wyzwań? oPsłannictwa Unii Europejskiej w epoce globalnej, na początku nowego stulecia?"@sl19
"Ledamöter av rådet, mina damer och herrar! Dagens sammanträde i kammaren är speciellt. Det äger rum på 60-årsdagen av befrielsen av nazisternas utrotningsläger i Auschwitz, och det är både en åminnelse av den sovjetiska arméns befrielse av Auschwitz-Birkenau och ett hedrande av förintelsens offer. Jag kommer från Polen, ett land som bevittnade utrotningen av europeiska judar och romer och andra människors död och lidande under Nazitysklands militärockupation. Det är också ett land som förlorade en stor del av sin elit och omkring tre miljoner judiska medborgare i koncentrationslägren. De nazistiska myndigheterna byggde utrotningsläger på ockuperade områden i Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek och Chelmno, och det var i dessa läger som folkmordet på judar utfördes. Auschwitz har blivit symbolen för detta brott som saknar motstycke i hela mänsklighetens historia. Min generation växte upp i skuggan av andra världskriget som hade varit så förödande för Polen, och i skuggan av folkmordet som medföljde detta krig. I dag talar jag inför Europaparlamentet, en symbol för ett antifascistiskt och antidiktatoriskt Europa och för ett Europa där försvarandet av de mänskliga rättigheterna, tolerans och demokrati har framträtt tydligt. Minnet av förintelsen måste driva oss som européer, och även EU-institutionerna, att som en del av 2000-talets globala civilisation ta på oss särskilda uppgifter. Ledamöter av rådet! Vi påminns konstant om att antisemitism, främlingsfientlighet och rasism existerar i Europa. Vi måste ta itu med skändningen av judiska kyrkogårdar och judiska ritualföremål och den intolerans som visas mot det judiska samfundet. Judar berövas ofta rättigheten till det europeiska kulturarvet trots att de historiskt sett var en av de första grupper som bosatte sig på den europeiska kontinenten. Vi måste ta itu med främlingsfientlighet och öppna rasistiska handlingar mot emigranter och även med religiös och moralisk intolerans och angrepp mot sexuella minoriteter. Anser inte rådet att det vore lämpligt om EU satte i gång ett särskilt utbildningsprogram som förbereder ungdomar att bygga ett europeiskt samhälle grundat på principer som respekterar de många nationaliteter, kulturer och religioner som finns i samhället? Andra uppgifter väntar EU inom området för utrikespolitik. Räknar rådet med att öka EU:s politiska verksamhet och ekonomiska engagemang i Mellanöstern så att EU blir en garant för fred och demokrati i området? EU:s framtida prioriteringar bör innefatta utvecklingspolitik, bistånd till utvecklingsländer och humanitärt bistånd. EU uppmanas också att vidta åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i olika delar av världen. EU måste agera vederbörligt i områden där folkmord, mord eller våld kan inträffa på grund av fördomar som bygger på nationalism, religion, ras, samhällsklass eller traditioner. Är rådet medvetet om dessa utmaningar? Är det medvetet om vad som förväntas av EU på tröskeln till ett nytt århundrade?"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Pinior (PSE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph