Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-01-12-Speech-3-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050112.9.3-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@en4
lpv:translated text
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@cs1
"Hr. formand, Deres debat i dag om spørgsmålet om jordskælvet og flodbølgen i Sydøstasien viser, at Parlamentet er fast besluttet på, at EU skal gøre noget for at hjælpe de lande og befolkninger, der er i nød. Jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen vil yde den hjælp, der er brug for, og gøre det i tæt samarbejde med Dem. Jeg takker Dem for en række nyttige kommentarer og forslag i denne forbindelse. Lad mig endnu en gang understrege, at Kommissionen regner med Europa-Parlamentets støtte til at hjælpe de nødlidende lande og befolkninger. Hvad angår reaktionen fra Kommissionens civilbeskyttelsesenhed, har den straks organiseret udsendelse af eksperter fra medlemsstaterne til de ramte lande - de første eksperter kom dagen efter katastrofen. Hvilke konkrete foranstaltninger bør træffes? Som kommissionsformanden har understreget, er der en række forslag, der skal gennemføres, nogle af dem på kort sigt, andre på mellemlang og lang sigt. På det humanitære område bliver det ud over den støttepakke, der allerede er vedtaget, foreslået, at 100 millioner euro af de penge, Kommissionen lovede i Jakarta, skal afsættes til en nødhjælpsreserve. Jeg forstår, at budgetmyndigheden allerede er gået ind på dette politisk. Til genopbygning bør der stilles ca. 350 millioner euro i delvis nye midler til rådighed, og de midler, som der allerede er programmer for, bør strømlines. Jeg har noteret mig Deres bekymring over omprogrammering, men jeg vil gerne forsikre Dem om, at denne forbedrede strømlining af alle de midler, der er til rådighed, er den hurtigste måde at få hjælpen frem på, og i mange tilfælde vil det være nødvendigt, da nogle projekter ikke kan udføres i visse af de ramte områder. Der er et ordsprog i mit land om, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Det er vigtigt, at vi tænker på det. Ikke blot er mængden af penge vigtig. Kvaliteten og mekanismerne til levering er det også. I denne forbindelse bør Kommissionen få støtte fra Rådet og Parlamentet til at bruge undtagelsesbestemmelserne og procedurerne til hastebehandling fuldt ud. Desuden bør koordineringen organiseres af landene og finansieringsprogrammerne godkendes af regeringerne selv. Naturligvis er det nødvendigt at føre ordentligt tilsyn med budgetstøtten for at sikre en fornuftig finansiel forvaltning. Trust funds i de pågældende lande baseret på opskrifter på trust funds fra FN og/eller Verdensbanken kan være et godt svar på denne bekymring. Min kollega, fru Ferrero-Waldner, besøger i øjeblikket USA, hvor hun mødes med hr. Wolfensohn, formand for Verdensbanken, for at drøfte disse spørgsmål. Ud over nødhjælp og støtte til genopbygningen er der en række mindre centrale foranstaltninger, som også skal træffes. Kommissionen har gjort noget på forskellige områder: styrkelse af EU's koordineringskapacitet for at kunne reagere på kriser, gældslettelse for de pågældende lande, handelsforanstaltninger - et af de spørgsmål, der blev rejst - såsom muligheden for at fremrykke ikrafttrædelsen af den nye ordning med et generelt præferencesystem, varslingssystemer, satellitovervågning samt forskning og udvikling, forberedelse af krisestyring, fiskeri, retlige og indre anliggender, sundhedsanliggender osv. Vi ser på en lang række initiativer. Af særlig betydning her er foranstaltningerne til varsling ved katastrofer og forberedelse af reaktion på kriser. Jeg mener også, at forberedelse er af afgørende betydning. Den bedste hjælp er at redde liv. Denne tragiske begivenhed må ses af os alle som en mulighed og en forpligtelse til at organisere os bedre og koordinere vores handlinger i tilfælde af katastrofe. Vi er enige i, at EU har et globalt ansvar. Sådanne begivenheder kan kun håndteres på global vis og globalt plan."@da2
". Herr Präsident, Ihre heutige Aussprache zum Seebeben und zur Flutwelle in Südostasien hat gezeigt, wie sehr sich das Europäische Parlament für Maßnahmen der Gemeinschaft zur Unterstützung der bedürftigen Länder und Menschen einsetzt. Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission die erforderliche Hilfe leisten und dabei eng mit Ihnen zusammenarbeiten wird. Ich danke Ihnen für Ihre zahlreichen nützlichen Anmerkungen und Vorschläge in dieser Frage. Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass die Kommission auf die Unterstützung des Europäischen Parlaments zählt, um den bedürftigen Ländern und Bevölkerungen helfen zu können. Das Referat Katastrophenschutz der Kommission hat unverzüglich die Entsendung von Experten aus den Mitgliedstaaten in die betreffenden Länder veranlasst – die ersten von ihnen kamen am Tag nach dem Unglück an. Welche konkreten Maßnahmen müssen ergriffen werden? Wie der Kommissionspräsident hervorgehoben hat, sind zahlreiche Vorschläge umzusetzen, einige kurzfristig, andere wiederum mittel- und langfristig. Im Bereich humanitäre Hilfe ist zusätzlich zu dem bereits angenommenen Hilfspaket vorgesehen, 100 Millionen Euro der finanziellen Zusage, die die Kommission in Jakarta gegeben hat, aus der Soforthilfereserve bereitzustellen. Meines Wissens hat die Haushaltsbehörde bereits ihre politische Zustimmung erteilt. Für den Wiederaufbau sollten teilweise neue Mittel in Höhe von etwa 350 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bereits programmierte Mittel effektiver verteilt werden. Ihre Bedenken angesichts einer Umprogrammierung sind mir nicht entgangen, doch möchte ich Ihnen versichern, dass mit einer solchen rationelleren Verwendung der verfügbaren Mittel am schnellsten Hilfe geleistet werden kann, und in vielen Fällen wird sie auch erforderlich sein, denn bestimmte Projekte können in einigen der betroffenen Gebiete nicht durchgeführt werden. In meiner Heimat gibt es ein Sprichwort: Wer schnell gibt, gibt doppelt. Dies müssen wir uns immer vor Augen führen. Doch nicht nur die Höhe der Hilfszahlungen ist wichtig, auch die Qualität und die Mechanismen der Hilfsleistungen spielen eine große Rolle. Was dies betrifft, sollte die Kommission von Rat und Parlament unterstützt werden, um Ausnahmeregelungen und beschleunigte Verfahren in vollem Umfang nutzen zu können. Darüber hinaus sollte die Koordinierung Aufgabe der Staaten und die Annahme der Finanzierungsprogramme Aufgabe der Regierungen sein. Natürlich muss die Vergabe von Haushaltsmitteln ordnungsgemäß überwacht werden, um eine einwandfreie Finanzverwaltung zu gewährleisten. Diese Bedenken können möglicherweise durch Treuhandfonds mit den betroffenen Ländern nach dem Vorbild von Treuhandfonds der UNO und/oder der Weltbank aus der Welt geschafft werden. Meine Kollegin Benita Ferrero-Waldner befindet sich derzeit zu einem Besuch in den USA, wo sie mit Weltbank-Präsident James D. Wolfensohn diese Fragen besprechen wird. Neben humanitärer und Wiederaufbauhilfe müssen eine Reihe flankierender Maßnahmen ergriffen werden. Die Kommission ist in mehreren Bereichen tätig geworden: Stärkung der Koordinierungskapazitäten der Gemeinschaft in Krisensituationen, Schuldenerlass für die betroffenen Länder, handelspolitische Maßnahmen – diese Frage wurde hier angesprochen – wie die mögliche Beschleunigung des In-Kraft-Tretens des neuen Plans für ein Allgemeines Präferenzsystem, Frühwarnsysteme, Satellitenüberwachung sowie Forschung und Entwicklung, Vorbereitung auf die Katastrophenbewältigung, Fischerei, Justiz und innere Angelegenheiten, Gesundheit usw. Dies ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen zum Aufbau von Frühwarnsystemen für Katastrophen und zur Vorbereitung der Krisenbewältigung. Von besonderer Bedeutung ist meines Erachtens auch die Vermeidung. Die beste Hilfe besteht darin, Leben zu retten. Wir alle müssen diese tragischen Ereignisse als eine Art Gelegenheit und Verpflichtung betrachten, uns besser zu organisieren und unsere Maßnahmen in Katastrophenfällen zu koordinieren. Wir stimmen zu, dass die Europäische Union eine globale Verantwortung trägt. Auf derartige Ereignisse kann nur geschlossen und auf internationaler Ebene reagiert werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η συζήτησή σας σήμερα για το θέμα του σεισμού και του παλιρροϊκού κύματος στη Νοτιοανατολική Ασία δείχνει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δει δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες και τους πληθυσμούς που χρήζουν αρωγής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια και θα το πράξει σε στενή συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ για τα πολλά χρήσιμα σχόλια και υποδείξεις σχετικά με το θέμα. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ακόμη μια φορά ότι η Επιτροπή βασίζεται στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες και τους λαούς που το έχουν ανάγκη. Όσον αφορά την αντίδραση της Μονάδας Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής, οργάνωσε αμέσως την αποστολή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στις πληγείσες χώρες – οι πρώτοι εμπειρογνώμονες έφτασαν την επομένη της καταστροφής. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ληφθούν; Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, υπάρχει ένας αριθμός προτάσεων προς υλοποίηση, κάποιες από αυτές βραχυπρόθεσμα, άλλες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή, εκτός από το πακέτο στήριξης που ήδη υιοθετήθηκε, προτείνεται 100 εκατομμύρια από το ποσό που δεσμεύτηκε να διαθέσει η Επιτροπή στην Τζακάρτα να διατεθούν από το αποθεματικό για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Όσον αφορά την πτυχή της ανασυγκρότησης, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ από εν μέρει νέα κονδύλια πρέπει να καταστούν διαθέσιμα, και τα ήδη προγραμματισμένα να εκσυγχρονιστούν. Παρατήρησα τις ανησυχίες σας σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η βελτιωμένη αποδοτικότητα όλων των διαθέσιμων κονδυλίων είναι ο ταχύτερος τρόπος να παρασχεθεί βοήθεια, και σε πολλές περιπτώσεις θα είναι απαραίτητο, καθώς ορισμένα προγράμματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάποιες από τις πληγείσες περιοχές. Υπάρχει μια παροιμία στη χώρα μου: όποιος δίνει γρήγορα δίνει διπλά. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Δεν είναι μόνο τα ποσά της βοήθειας σημαντικά· εξίσου σημαντικά είναι η ποιότητα και η παροχή της βοήθειας. Από αυτή την άποψη, η Επιτροπή θα έπρεπε να αποκτήσει τη στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κάνει πλήρη χρήση των παρεκκλίσεων και των ταχέων διαδικασιών. Επιπλέον, ο συντονισμός θα πρέπει να οργανώνεται από τις χώρες και τα χρηματοδοτικά προγράμματα να εγκρίνονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Βεβαίως, η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να επιβλέπεται σωστά για να διασφαλιστεί η ορθή οικονομική διαχείριση. Καταπιστευματικά ταμεία με τις ενδιαφερόμενες χώρες, τα οποία θα βασίζονται είτε στον ΟΗΕ και/ή στη φόρμουλα της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία, μπορεί να είναι μια καλή απάντηση σε αυτή την ανησυχία. Η συνάδελφός μου, κ. Ferrero-Waldner, επισκέπτεται τις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον κ. Wolfensohn, πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, και να συζητήσει αυτά τα θέματα. Εκτός από την ανθρωπιστική στήριξη και τη στήριξη για την ανασυγκρότηση, υπάρχει μια σειρά συνοδευτικών μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν. Η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση σε αρκετούς τομείς: την ενίσχυση των συντονιστικών δυνατοτήτων της ΕΕ για να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, τη μείωση του χρέους των εν λόγω χωρών, εμπορικά μέτρα –ένα από τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν– όπως η δυνατότητα να επιταχυνθεί η θέση σε ισχύ του νέου σχήματος για ένα γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δορυφορικός έλεγχος και έρευνα και ανάπτυξη, προετοιμασία για διαχείριση καταστροφών, αλιεία, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, υγεία και ούτω καθεξής. Εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Ιδιαίτερη σημασία εν προκειμένω έχουν τα μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση καταστροφών και για την προετοιμασία της ανταπόκρισης σε κρίσεις. Πιστεύω επίσης ότι η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Η καλύτερη βοήθεια είναι να σώζει κανείς ανθρώπινες ζωές. Αυτό το τραγικό γεγονός πρέπει να θεωρηθεί από όλους μας ως ένα είδος ευκαιρίας και δέσμευσης για να οργανωθούμε καλύτερα και να συντονίσουμε τη δράση μας ενόψει μελλοντικών καταστροφών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει παγκόσμια ευθύνη. Ανάλογα γεγονότα μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο με παγκόσμιο τρόπο, σε παγκόσμιο επίπεδο."@el10
". Señor Presidente, su debate de hoy sobre el tema del terremoto y el tsunami del sudeste asiático pone de manifiesto la voluntad del Parlamento Europeo de que la Unión Europea tome medidas para ayudar a los países y los pueblos necesitados. Puedo asegurarles que la Comisión prestará la ayuda necesaria y lo hará en estrecha colaboración con el Parlamento. Les doy las gracias por sus comentarios y sugerencias tan útiles en este sentido. Permítanme resaltar de nuevo que la Comisión cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo para ayudar a los países y los pueblos necesitados. En lo que se refiere a la reacción de la Unidad de Protección Civil de la Comisión, inmediatamente organizó el envío de expertos de los Estados miembros a los países afectados; los primeros expertos llegaron el día después de la catástrofe. ¿Qué medidas concretas hay que tomar? Como ha subrayado el Presidente de la Comisión, hay varias propuestas que es preciso poner en práctica, algunas a corto plazo y otras a medio y largo plazo. En la vertiente humanitaria, además del paquete de ayudas ya aprobado, se propone que los 100 millones de euros prometidos por la Comisión en Yakarta se saques de la reserva de emergencia. Entiendo que la autoridad presupuestaria ya lo ha aceptado políticamente. En la vertiente de la reconstrucción, habría que disponer de unos 350 millones de euros de fondos parcialmente nuevos, y racionalizar los fondos ya programados. He observado su preocupación con respecto a la reprogramación, pero quiero asegurarles que esa mejor racionalización de todos los fondos disponibles es la forma más rápida de ofrecer ayuda y, en muchos casos, será necesaria, ya que algunos proyectos no se podrán llevar a cabo en algunos de los ámbitos afectados. En mi país tenemos un proverbio: quién da antes da dos veces. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y no solo es importante la cuantía de la ayuda, sino también la calidad y los mecanismos de prestación. En este sentido, la Comisión debería obtener el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo para hacer el máximo uso posible de las excepciones y los procedimientos acelerados. Además, la coordinación debería correr a cargo de los países y los programas de financiación deberían ser aprobados por los propios Gobiernos. Por supuesto, la ayuda presupuestaria debe supervisarse como es debido para asegurar una correcta gestión financiera. Los fondos fiduciarios con los países afectados, basados en las fórmulas de fondos fiduciarios de las Naciones Unidas y/o del Banco Mundial, podrían ser una buena respuesta a este problema. Mi colega, la señora Ferrero-Waldner, se encuentra actualmente en los Estados Unidos, donde se reunirá con el señor Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, para hablar de esos temas. Aparte de la ayuda humanitaria y para la reconstrucción, hay que tomar también diversas medidas de acompañamiento. La Comisión ha tomado la iniciativa en varios ámbitos: el refuerzo de la capacidad de coordinación de la UE para responder a las crisis, el alivio de la deuda de los países afectados; medidas comerciales –una de las cuestiones planteadas– como la posibilidad de acelerar la entrada en vigor del nuevo mecanismo para un sistema de preferencias generalizadas; sistemas de alerta temprana; seguimiento por satélite e investigación y desarrollo; preparación para la gestión de catástrofes; pesca; justicia y asuntos de interior; sanidad, etc. Estamos estudiando una amplia gama de medidas. Otorgamos especial importancia a las medidas de alerta temprana de catástrofes y la preparación para responder a las crisis. También creo que la prevención es crucial. La mejor ayuda es salvar vidas. Todos nosotros debemos ver en este trágico acontecimiento una especie de oportunidad y compromiso para organizarnos mejor y coordinar las acciones en caso de catástrofe. Podemos estar de acuerdo en que la Unión Europea tiene una responsabilidad mundial. Esos acontecimientos solo se pueden abordar de forma global, a escala mundial."@es20
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@et5,5
". Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen Kaakkois-Aasian maanjäristystä ja hyökyaaltoa koskeva keskustelunne on osoitus Euroopan parlamentin sitoutumisesta siihen, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin auttaakseen apua tarvitsevia maita ja ihmisiä. Voin vakuuttaa teille, että komissio antaa tarvittavaa apua ja tekee näin tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa. Kiitän teitä useista tätä koskevista hyödyllisistä huomautuksista ja ehdotuksista. Saanen korostaa vielä kerran, että komissio luottaa Euroopan parlamentin tukeen, jotta se voi auttaa apua tarvitsevia maita ja ihmisiä. Komission pelastuspalveluyksikön toimien osalta totean, että yksikkö organisoi välittömästi jäsenvaltioita edustavien asiantuntijoiden lähettämisen tuhoalueille, joille ensimmäiset asiantuntijat saapuivat onnettomuuden jälkeisenä päivänä. Mihin konkreettisiin toimiin nyt on määrä ryhtyä? Kuten komission puheenjohtaja korosti, on määrä toteuttaa useita ehdotuksia, joista jotkin koskevat lyhyen aikavälin ja toiset keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Humanitaarisen avun osalta jo hyväksytyn tukipaketin lisäksi ehdotetaan, että 100 miljoonaa euroa komission Jakartassa lupaamista varoista otetaan hätäapuvarauksista. Budjettivallan käyttäjä on ymmärtääkseni jo hyväksynyt tämän. Jälleenrakennukseen on määrä osoittaa noin 350 miljoonaa euroa, joista osa on uusia määrärahoja, ja jo ohjelmoituja määrärahoja on määrä kohdentaa uudelleen. Olen pannut merkille uudelleen kohdentamista koskevan huolenne, mutta vakuutan teille, että tämä kaikkien käytettävissä olevien varojen tehokkaampi kohdentaminen on nopein tapa antaa apua ja monissa tapauksissa välttämätöntä, koska joitakin hankkeita ei voida toteuttaa muutamilla tuhoalueilla. Kotimaassani on sanonta, jonka mukaan nopea apu on paras apu. On tärkeää, että pidämme tämän mielessämme. Tärkeitä eivät ole vain avustussummat vaan myös avun toimittamisen laatu ja mekanismit. Tältä osin komission pitäisi saada neuvoston ja Euroopan parlamentin tuki poikkeusten ja nopeutettujen menettelyjen täysimääräiseen käyttämiseen. Jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi organisoida avustustoimien koordinointia, ja hallitusten pitäisi hyväksyä rahoitusohjelmat. Talousarviosta annettavaa tukea on tietysti valvottava asianmukaisesti, jotta varmistetaan moitteeton varainhoito. Tämä voitaisiin ehkä varmistaa perustamalla asianomaisia maita koskevia rahastoja, jotka perustuvat joko YK:n ja/tai Maailmanpankin käyttämään rahastomalliin. Kollegani Ferrero-Waldner on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa, missä hän tapaa Maailmanpankin pääjohtajan James Wolfensohnin keskustellakseen hänen kanssaan näistä kysymyksistä. Humanitaarisen avun antamisen ja jälleenrakennuksen tukemisen lisäksi on toteutettava joitakin täydentäviä toimia. Komissio on jo ryhtynyt toimiin useilla eri aloilla, joita ovat EU:n kriisitoimia koskevien koordinointivalmiuksien parantaminen, asianomaisille maille myönnettävät velkahelpotukset, kauppatoimet, joka oli yksi esitetyistä kysymyksistä, kuten mahdollisuus nopeuttaa uuden tullietuusjärjestelmän voimaantuloa, varhaisvaroitusjärjestelmät ja satelliittivalvonta, tutkimus ja kehitys, valmistautuminen katastrofien hallintatoimiin, kalastus, oikeus- ja sisäasiat, terveydenhuolto ja niin edelleen. Tarkastelemme siis hyvin monenlaisia toimia. Erityisen tärkeitä tältä osin ovat katastrofeista varoittamista koskevat toimet ja valmistautuminen toimintaan kriisitilanteissa. Pidän myös ennaltaehkäisyä ehdottoman tärkeänä. Auttaa voidaan parhaiten pelastamalla ihmishenkiä. Meidän kaikkien on nähtävä tämä traaginen tapaus eräänlaisena mahdollisuutena ja sitoumuksena järjestää toimintaamme paremmin ja koordinoida avustustoimia onnettomuustilanteissa. Voimme olla yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionilla on maailmanlaajuinen vastuu. Tällaisia tapauksia voidaan käsitellä vain globaalisti ja maailmanlaajuisella tasolla."@fi7
". Monsieur le Président, votre débat d’aujourd’hui sur la question du séisme et du tsunami en Asie du Sud-Est prouve l’engagement du Parlement européen en faveur d’une action communautaire d’aide aux pays et aux populations dans le besoin. Je puis vous assurer que la Commission apportera l’aide qui s’impose et qu’elle le fera en étroite collaboration avec vous. Je vous remercie de vos nombreuses remarques et suggestions utiles à cet égard. Permettez-moi de souligner une fois encore que la Commission compte sur le soutien du Parlement européen afin d’aider les pays et les populations dans le besoin. En ce qui concerne la réaction de l’unité de protection civile de la Commission, elle a immédiatement procédé à l’organisation de l’envoi d’experts des États membres dans les pays touchés - les premiers experts sont arrivés le lendemain de la catastrophe. Quelles mesures concrètes convient-il de prendre? Comme l’a souligné le président de la Commission, différentes propositions doivent être mises en œuvre, certaines sur le court terme, d’autres sur le moyen et le long terme. Sur le front humanitaire, en plus du paquet d’aide déjà adopté, il est proposé que 100 millions d’euros de l’engagement de la Commission pris à Jakarta soient prélevés sur la réserve d’urgence. J’ai cru comprendre que l’autorité budgétaire avait déjà approuvé ce point sur le plan politique. Sur le front de la reconstruction, quelque 350 millions d’euros de fonds partiellement nouveaux devraient être dégagés, et les fonds déjà programmés devraient être rationalisés. J’ai pris note de vos inquiétudes au sujet de la reprogrammation, mais je tiens à vous assurer que cette rationalisation accrue de tous les fonds disponibles constitue le moyen le plus rapide de concrétiser l’aide et, dans de nombreux cas, elle sera nécessaire, car certains projets ne pourront être mis en œuvre dans certaines des régions touchées. Il y a dans mon pays un proverbe qui dit: qui donne vite donne deux fois. Il est essentiel que nous gardions cet aspect à l’esprit. Ce ne sont pas seulement les montants de l’aide qui importent, mais aussi la qualité et les mécanismes mis en œuvre pour l’apporter. Sur ce plan, le Conseil et le Parlement devraient aider la Commission à recourir pleinement aux dérogations et aux procédures accélérées. Qui plus est, il convient que les pays assurent la coordination et que les programmes de financement soient approuvés par les gouvernements eux-mêmes. Il va sans dire que le soutien budgétaire doit être scrupuleusement supervisé afin de garantir une gestion financière saine. Une bonne solution à cet égard pourrait être de recourir à des fonds fiduciaires avec les pays concernés, sur la base des formules des Nations unies et/ou de la Banque mondiale en la matière. Ma collègue Mme Ferrero-Waldner se trouve actuellement aux États-Unis pour rencontrer M. Wolfensohn, président de la Banque mondiale, et discuter de ces questions. Outre l’aide humanitaire et à la reconstruction, différentes mesures adjacentes doivent être prises. La Commission a pris des initiatives dans différents domaines: le renforcement des capacités communautaires de coordination pour réagir aux crises, l’allégement de la dette pour les pays concernés, des mesures commerciales - l’une des questions abordées - telles que la possibilité d’accélérer l’entrée en vigueur du nouveau projet de système de préférences généralisées, des systèmes d’alerte rapide, le suivi par satellite et la recherche et le développement, la préparation à la gestion de catastrophe, la pêche, la justice et les affaires intérieures, la santé, etc. Nous envisageons un large éventail d’initiatives. Les mesures d’alerte rapide en cas de catastrophe et de préparation de la réponse face aux crises est en l’occurrence d’une importance capitale. Je pense également que la prévention est essentielle. La meilleure aide consiste à sauver des vies. Nous devons tous voir dans cet événement tragique une occasion et un engagement à améliorer l’organisation et à coordonner les initiatives en cas de catastrophe. Nous convenons que l’Union européenne a une responsabilité mondiale. De tels événements requièrent une réponse mondiale, à l’échelle mondiale."@fr8
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@hu11
"Signor Presidente, la discussione odierna sulla questione del terremoto e dello nel sud-est asiatico dimostra l’impegno del Parlamento europeo inteso a garantire che l’Unione europea aiuti le popolazioni e i paesi bisognosi. Posso assicurarvi che la Commissione fornirà l’aiuto necessario e lo farà in stretta collaborazione con voi. Vi ringrazio per gli utili commenti e suggerimenti al riguardo. Consentitemi di sottolineare di nuovo che la Commissione conta sul sostegno del Parlamento europeo per aiutare i paesi e le popolazioni in stato di bisogno. L’unità protezione civile della Commissione ha immediatamente organizzato l’invio di esperti degli Stati membri nei paesi colpiti – tali esperti sono stati i primi a giungere il giorno dopo il disastro. Quali sono le misure concrete da adottare? Come ha sottolineato il Presidente della Commissione, vi sono numerose misure da attuare, alcune a breve termine, altre a medio e lungo termine. Quanto all’aspetto umanitario, oltre al pacchetto di aiuti già approvato, la Commissione ha proposto che i 100 milioni di euro per gli aiuti di emergenza promessi a Giacarta vengano presi dalla riserva. Mi sembra che l’autorità di bilancio abbia già dato il suo assenso a livello politico. Quanto alla ricostruzione, dovrebbero essere disponibili circa 350 milioni di euro di fondi parzialmente nuovi, mentre dovrebbe essere sveltita l’erogazione dei fondi già programmati. Ho recepito le vostre preoccupazioni per la riprogrammazione, vorrei tuttavia assicurarvi che questo migliorato snellimento dell’ di allocazione di tutti i fondi disponibili è il modo più rapido per far giungere gli aiuti e in molti casi sarà necessario perché determinati progetti non possono essere attuati in alcune aree colpite. Nel mio paese c’è un proverbio che dice “chi è sollecito nel dare dà due volte”. E’ importante tenerlo presente. Non contano solo gli importi degli aiuti, ma anche la loro qualità e le modalità di distribuzione. In proposito la Commissione dovrebbe ottenere il sostegno del Consiglio e del Parlamento europeo per avvalersi pienamente di deroghe e di procedure abbreviate. Il coordinamento inoltre dovrebbe essere organizzato dai paesi, mentre i programmi di finanziamento dovrebbero essere approvati dagli stessi governi. Naturalmente il sostegno al bilancio deve essere adeguatamente controllato al fine di assicurare una gestione finanziaria sana. Fondi fiduciari ai paesi interessati, sulla falsariga della formula dei fondi fiduciari delle Nazioni Unite e/o della Banca mondiale, possono essere una buona risposta a tale preoccupazione. La mia collega, Commissario Ferrero-Waldner, attualmente è in visita negli Stati Uniti per incontrare il Presidente della Banca mondiale Wolfensohn e discutere di tali questioni. Oltre all’aiuto umanitario e alla ricostruzione vi sono alcune misure collaterali da adottare. La Commissione ha adottato azioni in vari settori: il rafforzamento delle capacità di coordinamento dell’UE nel rispondere alle crisi; l’alleggerimento del debito per i paesi in questione; misure commerciali, uno dei punti, questo, di cui si è parlato insieme alla possibilità di velocizzare l’entrata in vigore del nuovo sistema di preferenze generalizzate; sistemi di allarme precoce; monitoraggio satellitare, nonché ricerca e sviluppo; preparazione alla gestione dei disastri; pesca; giustizia e affari interni e così via. Ci aspettiamo una vasta gamma di azioni. Sono di particolare importanza le misure di allarme precoce dei disastri e la capacità di pronta risposta alle situazioni di crisi. Reputo inoltre che sia cruciale la prevenzione. L’aiuto migliore è quello che permette di salvare delle vite. Tutti noi dobbiamo considerare questo tragico evento come una sorta di opportunità e di impegno a organizzarci meglio e a coordinare l’azione in caso di disastro. Conveniamo sul fatto che l’Unione europea ha una responsabilità a livello globale. Simili eventi possono essere affrontati solo in modo globale e a livello mondiale."@it12
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@lt14
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@lv13
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, uw debat vandaag over de aardbeving en tsunami in Zuidoost-Azië maakt duidelijk dat het Europees Parlement daden van de Europese Unie wil zien in de vorm van hulp aan de landen en bevolkingen die in nood verkeren. Ik kan u geruststellen. De Commissie zal de hulp bieden die nodig is, en zij zal dit in nauwe samenwerking met u doen. Ik bedank u voor een aantal nuttige opmerkingen en suggesties in dit opzicht. Ik wil nogmaals onderstrepen dat de Commissie rekent op de steun van het Europees Parlement om de landen en volken in nood te helpen. Wat betreft de reactie van de eenheid Civiele Bescherming van de Commissie: deze eenheid heeft onmiddellijk geregeld dat deskundigen uit de lidstaten naar de getroffen landen werden gestuurd; de eerste deskundigen zijn de dag na de ramp aangekomen. Welke concrete maatregelen moeten worden genomen? Zoals de voorzitter van de Commissie heeft onderstreept, zijn er diverse voorstellen die ten uitvoer moeten worden gelegd, waarvan enkele op de korte termijn en andere op de middellange en lange termijn. Aan de humanitaire kant is voorgesteld om naast het steunpakket dat reeds is goedgekeurd, 100 miljoen euro van de toezegging die de Commissie in Jakarta heeft gedaan, toe te wijzen uit de noodreserve. Ik begrijp dat de begrotingsautoriteit hier politiek al mee heeft ingestemd. Aan de wederopbouwkant moet circa 350 miljoen euro aan gedeeltelijk nieuwe middelen beschikbaar worden gemaakt en moeten de middelen die al zijn geprogrammeerd, worden gestroomlijnd. Ik heb nota genomen van uw zorgen over deze herprogrammering, maar ik wil u ter geruststelling meedelen dat deze verbeterde stroomlijning van alle beschikbare middelen de snelste manier is om hulp te bieden en, in veel gevallen, ook noodzakelijk zal zijn, aangezien bepaalde projecten in bepaalde getroffen gebieden niet kunnen worden uitgevoerd. Er is een gezegde in mijn land: iemand die snel geeft, geeft twee keer. Het is belangrijk dat we dat in gedachten houden. Niet alleen de bedragen van de hulp, maar ook de kwaliteit en de mechanismen voor de hulpverlening zijn belangrijk. In dit opzicht zou de Commissie de steun moeten krijgen van de Raad en het Europees Parlement om de afwijkingen en versnelde procedures volledig te benutten. De coördinatie moet bovendien worden georganiseerd door de landen en de financieringsprogramma's die door de regeringen zelf zijn goedgekeurd. Natuurlijk moet er passend toezicht worden gehouden op de begrotingssteun teneinde een gezond financieel beheer te garanderen. Trustfondsen met de betrokken landen, op basis van de formules voor trustfondsen van de VN en/of de Wereldbank, kunnen een goed antwoord op dit punt van zorg zijn. Mijn collega mevrouw Ferrero-Waldner brengt momenteel een bezoek aan de VS en ontmoet daar de heer Wolfensohn, president van de Wereldbank, om deze zaken te bespreken. Naast humanitaire hulp en wederopbouwhulp moeten er nog enkele flankerende maatregelen worden genomen. De Commissie heeft op verschillende terreinen actie ondernomen: versterking van het coördinatievermogen van de EU om op crises te reageren; schuldenverlichting voor de landen in kwestie; handelsmaatregelen – een van de gestelde vragen – zoals de mogelijkheid om de inwerkingtreding van het nieuwe programma voor een algemeen preferentiestelsel te versnellen; sysytemen voor vroegtijdige waarschuwing; satellietmonitoring en onderzoek en ontwikkeling; voorbereiding van rampenbeheersing; visserij; justitie en binnenlandse zaken; volksgezondheid, enzovoort. We kijken naar een breed scala van acties. Van speciaal belang zijn hier de maatregelen voor vroegtijdige waarschuwing voor rampen en de voorbereidingen voor het reageren op crises. Ik vind ook dat preventie cruciaal is. De beste hulp is levens redden. Deze tragische gebeurtenis moeten we allemaal zien als een kans en verplichting om ons beter te organiseren en acties te coördineren in het geval van een ramp. We kunnen het erover eens zijn dat de Europese Unie een wereldwijde verantwoordelijkheid heeft. Zulke gebeurtenissen kunnen alleen worden aangepakt op een mondiale manier, op mondiaal niveau."@nl3
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@pl16
"Senhor Presidente, o vosso debate de hoje sobre o terramoto e o no Sudeste Asiático demonstra o empenho do Parlamento Europeu em que a União Europeia aja em prol dos países e populações necessitados. Posso garantir-lhe que a Comissão prestará a ajuda necessária e o fará em estreita cooperação com o Parlamento. Agradeço os muitos comentários construtivos e as sugestões feitas a propósito. Seja-me permitido reiterar que a Comissão conta com o apoio do Parlamento Europeu para ajudar os países e as populações necessitadas. No que respeita ao Mecanismo de Protecção Civil da Comunidade Europeia, organizou imediatamente o envio de peritos dos Estados-Membros para os países afectados - os primeiros peritos chegaram no dia posterior ao desastre. Que medidas concretas devem ser tomadas? Como salientou o Presidente da Comissão, há uma série de propostas que devem ser concretizadas, algumas a curto prazo, outras a médio e longo prazo. Do ponto de vista da ajuda humanitária, para além do pacote de assistência já aprovado, propomos que sejam mobilizados 100 milhões de euros a partir da reserva de ajuda de emergência estabelecida no compromisso de Jacarta da Comissão. Sei que a autoridade orçamental já deu o acordo político a esta medida. Do ponto de vista da reconstrução, serão disponibilizados cerca de 350 milhões de euros de fundos parcialmente novos, e reforçados os fundos já programados. Registei as vossas preocupações quanto à reprogramação, mas gostaria de garantir que este reforço de todos os fundos disponíveis é a forma mais rápida de disponibilizar a ajuda e, em muitos casos, será até necessário, visto determinados projectos não poderem ser levados a cabo em algumas áreas afectadas. No meu país, há um provérbio que diz que quem dá depressa dá duas vezes. É importante termos em mente este princípio. Não são só os montantes da ajuda que importam; há que pensar também na qualidade e nos mecanismos para a concretizar. E, já que falamos nisso, a Comissão necessita do apoio do Conselho e do Parlamento Europeu para fazer uso das derrogações e acelerar plenamente os procedimentos. Acresce que a coordenação devia ser feita pelos países, e os programas de financiamento aprovados pelos próprios governos. É claro que o apoio orçamental deve ser adequadamente controlado, a fim de garantir uma sã gestão financeira. Estabelecer fundos fiduciários com os países em questão, baseados em fórmulas da ONU ou do Banco Mundial, pode ser uma boa resposta. A minha colega Anita Ferrero-Waldner encontra-se, neste momento, em visita aos Estados Unidos, onde se encontrará com o Presidente do Banco Mundial, o Sr. Wolfensohn, a fim de discutir estes pontos. Para além do apoio humanitário e à reconstrução, há uma série de medidas paralelas que devem ser tomadas. A Comissão agiu em várias frentes, reforçando as capacidades de coordenação da UE para responder a crises e apresentando propostas relativas a: alívio da dívida para os países em questão; medidas comerciais - um dos aspectos suscitados -, como a possibilidade de acelerar a entrada em vigor do novo sistema de preferências generalizadas; sistemas de alerta rápido; controlo por satélite e investigação e desenvolvimento neste domínio; preparação para a gestão de catástrofes; pescas; justiça e assuntos internos; e saúde, entre outros ainda. Estamos a preparar um vasto leque de acções. Assumem particular relevância as medidas de alerta rápido de catástrofes e a preparação da resposta a crises. Acredito, igualmente, na importância da prevenção. A melhor ajuda consiste em salvar vidas. O trágico acontecimento a que assistimos deve ser visto por todos como uma oportunidade e um compromisso para nos organizarmos melhor e para coordenarmos a nossa acção em caso de catástrofe. Podemos concordar em que a União Europeia tem uma responsabilidade global. Acontecimentos destes exigem uma resposta global, a nível global."@pt17
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@sk18
"Mr President, your debate today on the issue of the earthquake and tsunami in South-East Asia shows the commitment of the European Parliament to see action by the European Union to help the countries and populations in need. I can assure you that the Commission will deliver the help that is needed and will do this in close cooperation with you. I thank you for a number of useful comments and suggestions in this respect. Allow me to underline once again that the Commission counts on the support of the European Parliament in order to help the countries and populations in need. As regards the reaction of the Commission's Civil Protection Unit, it immediately organised the sending of Member State experts to the affected countries – the first experts arrived the day after the disaster. What are the concrete measures to be taken? As the President of the Commission underlined, there are a number of proposals to be implemented, some of them in the short term, others in the mid- and long-term. On the humanitarian side, in addition to the support package already adopted, it is proposed that EUR 100 million from the Commission's Jakarta pledge be allocated from the emergency reserve. I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically. On the reconstruction side, some EUR 350 million of partially new funds should be made available, and funds already programmed streamlined. I have noted your concerns about the reprogramming, but I should like to assure you that this improved streamlining of all the available funds is the quickest way to deliver aid and, in many cases, will be necessary, as some projects cannot be carried out in some of the affected areas. There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice. It is important that we bear that in mind. Not only are the amounts of aid important; the quality and mechanisms for aid delivery are too. In this respect, the Commission should obtain the support of the Council and the European Parliament to use the derogations and accelerated procedures in full. Moreover, the coordination should be organised by the countries and the financing programmes approved by the governments themselves. Of course, budget support needs to be properly supervised to ensure sound financial management. Trust funds with the countries concerned, based either on UN and/or World Bank trust fund formulae, may be a good answer to this concern. My colleague, Mrs Ferrero-Waldner, is currently visiting the US, meeting Mr Wolfensohn, President of the World Bank, to discuss these issues. Besides humanitarian and reconstruction support, there are a number of flanking measures that need to be taken. The Commission has taken action in various fields: reinforcing EU coordination capabilities to respond to crises; debt relief for the countries in question; trade measures – one of the questions raised – such as the possibility of accelerating the entry into force of the new scheme for a generalised system of preferences; early warning systems; satellite monitoring and research and development; preparation for disaster management; fisheries; justice and home affairs; health and so on. We are looking at a wide range of actions. Of particular importance here are the measures for early warning of disasters and preparation for crisis response. I also believe that prevention is crucial. The best help is to save lives. This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster. We can agree that the European Union has a global responsibility. Such events can be addressed only in a global way, at a global level."@sl19
". Herr talman! Dagens diskussion om jordbävningen och flodvågen i Sydostasien visar Europaparlamentets engagemang när det gäller åtgärder från EU:s sida för att bistå behövande länder och folk. Jag kan försäkra er om att kommissionen kommer att ge den hjälp som behövs och göra detta i nära samarbete med er. Jag tackar er för de bra förslag och synpunkter som lagts fram. Låt mig än en gång understryka att kommissionen räknar med parlamentets stöd när det gäller att hjälpa länder och befolkningar i nöd. När det gäller reaktionen från kommissionens enhet för räddningstjänst sände den omedelbart experter från medlemsstaterna till de berörda länderna −de första experterna anlände dagen efter katastrofen. Vilket slags konkreta åtgärder bör vidtas? Som kommissionens ordförande påpekat finns det ett antal förslag till åtgärder, vissa på kort sikt, andra på medellång och lång sikt. När det gäller det humanitära biståndet finns det, utöver det stödpaket som redan antagits, ett förslag om att 100 miljoner euro från kommissionens Jakartautfästelse anslås från katastrofreserven. Jag tror mig veta att budgetmyndigheten i politiskt hänseende redan har gått med på detta. När det gäller biståndet till återuppbyggnad bör ca 350 miljoner euro i delvis nya medel ställas till förfogande, och medel som redan anslagits till andra program bör utnyttjas effektivare. Jag har lagt märke till er oro för omfördelningen av medel mellan programmen, men jag vill försäkra er om att detta effektivare utnyttjande av alla tillgängliga medel är det snabbaste sättet att lämna bistånd och att detta i många fall kommer att vara nödvändigt, eftersom vissa projekt inte kommer att kunna genomföras i en del av de drabbade områdena. Det finns ett talesätt i mitt land: Den som ger snabbt ger två gånger. Det är viktigt att vi har detta i åtanke. Det är inte bara omfattningen av hjälpen som är viktig. Kvaliteten och hur hjälpen levereras är också viktiga aspekter. I det avseendet bör kommissionen få rådets och parlamentets stöd för att till fullo utnyttja undantag och brådskande förfaranden. Vidare bör länderna själva stå för samordningen och deras regeringar godkänna finansieringsprogrammen. Naturligtvis måste bidrag ur budgeten kontrolleras ordentligt så att vi kan försäkra oss om att den ekonomiska förvaltningen är sund. Bundna medel för de berörda länderna inom ramen för FN eller Världsbanken kan kanske härvidlag vara en bra lösning. Min kollega Benita Ferrero-Waldner är för närvarande i Förenta staterna för att diskutera dessa frågor med Världsbankens ordförande James D. Wolfensohn. Utöver det humanitära biståndet och biståndet till återuppbyggnad finns det en rad ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Kommissionen har vidtagit åtgärder på olika områden: en förstärkning av EU:s samordning i krissituationer, skuldlättnader för de berörda länderna, åtgärder på handelsområdet −en av de frågor som tagits upp −t.ex. möjligheten att påskynda införandet av det nya allmänna preferenssystemet, förvarningssystem, satellitövervakning samt forskning och utveckling, förberedelser för krishantering samt åtgärder som gäller fiske, rättsliga och inrikes frågor, hälsa m.m. Vi undersöker en lång rad olika åtgärder. Särskilt viktiga är härvidlag förvarningssystem för katastrofer och förberedelser för krishantering. Jag anser också att förebyggande åtgärder är av avgörande betydelse. Den bästa hjälpen är att rädda liv. Denna tragiska händelse måste vi alla i någon mån se som ett tillfälle och en skyldighet att skapa bättre organisatoriska förutsättningar och bättre samordning i katastrofsituationer. Vi delar uppfattningen att EU har ett globalt ansvar. Händelser av detta slag kan bara hanteras internationellt och på global nivå."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Potočnik,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph