Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-12-14-Speech-2-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041214.14.2-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@en4
lpv:translated text
"Først vil jeg sige, at spørgsmålet om Europa-Parlamentets hjemsted er omfattet af protokol nr. 8 om fastlæggelse af hjemstedet for De Europæiske Fællesskabers institutioner og for visse af fællesskabernes organer og tjenester samt Europol, og den er vedføjet som bilag til Amsterdam-traktaten. Spørgsmålet om institutionernes placering har haft meget høj prioritet og indebærer beslutningstagning på højt niveau ikke kun vedrørende placeringen af EU-institutionerne i Bruxelles og Strasbourg, men også i Luxembourg. Det indebærer beslutningstagning på højt niveau. For Kommissionen beløb de samlede udgifter til personalets missioner i Strasbourg sig til 1,7 millioner euro i 2003. Det omfatter alle udgifter til missioner, herunder for Kommissionens personale og medlemmer af kommissærernes afdelinger. Det drejer sig således ikke om et stort beløb. Beløbet anslås at blive lidt højere i de kommende år. De spurgte om alle udgifter for EU. Vi har ikke et nøjagtigt overblik over alle udgifter, men vi ved, at for Europa-Parlamentet er udgifterne meget højere. I henhold til hr. van Hultens betænkning fra marts 2004 beløber de samlede udgifter til plenarmøder i både Bruxelles og Strasbourg sig til ca. 200 millioner euro om året. Hr. van Hulten gik ind for Bruxelles som det eneste hjemsted for Parlamentet, og han fik støtte fra Parlamentets Budgetkontroludvalg. Kommissionen kan ikke dømme om, hvordan Europa-Parlamentet skal fungere."@da2
". Ich möchte eingangs feststellen, dass die Frage des Sitzes des Europäischen Parlaments durch Protokoll 8 über die Festlegung der Sitze der Organe sowie bestimmter Einrichtungen und Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften sowie des Sitzes von Europol geregelt wird, das dem Vertrag von Amsterdam als Anhang beigefügt ist. Die Frage des Standortes der Organe genießt eine sehr hohe Priorität und wird auf hoher Ebene entschieden, wobei es nicht nur um den Standort unserer Institutionen in Brüssel und Straßburg, sondern auch in Luxemburg geht. Hier geht es um eine Entscheidung von sehr hohem politischen Rang. Der Kommission sind 2003 Gesamtkosten für die Reisen ihrer Mitarbeiter nach Straßburg in Höhe von 1,7 Millionen Euro entstanden. Darin sind sämtliche Kosten für Reisen, einschließlich der Reisen von Vertretern der Kommission und Mitarbeitern des Kabinetts der Kommissare enthalten. Das ist also keine so hohe Summe. Für die Zukunft wird ein etwas höherer Betrag vorhergesagt. Sie fragten nach den Gesamtkosten für die Union. Wir haben keinen sehr präzisen Überblick über die Gesamtkosten, wir wissen aber, dass die Kosten für das Europäische Parlament wesentlich höher sind. Dem Bericht des Abgeordneten Herrn van Hulten von März 2004 zufolge belaufen sich die Gesamtkosten für die Tagungen sowohl in Brüssel als auch in Straßburg auf etwa 200 Millionen Euro pro Jahr. Herr van Hulten gab Brüssel als einzigem Sitz des Parlaments den Vorzug. Darin wurde er vom Ausschuss für Haushaltskontrolle unterstützt. Die Kommission kann kein Urteil über die Arbeitsweise des Parlaments abgeben."@de9
"Κατά πρώτον, θα ήθελα να πω ότι το θέμα της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύπτεται από το Πρωτόκολλο αριθ. 8 για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και της Europol, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Το θέμα της εγκατάστασης των οργάνων έχει τεθεί σε πολύ υψηλή προτεραιότητα και αφορά ένα υψηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων, καθώς σχετίζεται όχι μόνο με την εγκατάσταση των οργάνων μας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, αλλά και στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια πολιτική απόφαση πολύ υψηλού επιπέδου. Για την Επιτροπή, το συνολικό κόστος των αποστολών υπαλλήλων στο Στρασβούργο ανήλθε το 2003 στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το συνολικό κόστος των αποστολών, καθώς και των υπαλλήλων της Επιτροπής και των μελών των γραφείων των Επιτρόπων. Επομένως, δεν πρόκειται για μεγάλο ποσό χρημάτων. Για το μέλλον προβλέπεται ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσό. Ρωτήσατε για το συνολικό κόστος για την Ένωση. Δεν έχουμε πολύ ακριβή στοιχεία για το συνολικό κόστος, αλλά γνωρίζουμε ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κόστος είναι αρκετά υψηλότερο. Σύμφωνα με την έκθεση του κ. van Hulten, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2004, το συνολικό κόστος της διεξαγωγής περιόδων συνόδου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κ. van Hulten πρότεινε τις Βρυξέλλες ως τη μοναδική έδρα του Κοινοβουλίου, άποψη η οποία υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κρίνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el10
". En primer lugar, quiero decir que la cuestión de la sede del Parlamento Europeo está contemplada en el Protocolo nº 8 sobre el establecimiento de las sedes de las instituciones, determinados órganos y servicios de las Comunidades Europeas, como Europol, protocolo que constituye un anexo al Tratado de Ámsterdam. La cuestión de la ubicación de las instituciones ha tenido una prioridad muy alta y tiene que ver con un alto nivel de toma de decisiones, relacionado no solo con la ubicación de nuestras instituciones en Bruselas y Estrasburgo, sino también con Luxemburgo. Tiene que ver con una decisión política de muy alto nivel. Para la Comisión, el coste total de las misiones de los funcionarios a Estrasburgo ascendió a 1,7 millones de euros en 2003, incluidos todos los costes de las misiones, tanto de los funcionarios de la Comisión como de los miembros de las oficinas de los Comisarios. Por tanto, no es una gran cantidad de dinero. Para el futuro se prevé un importe ligeramente superior. Me ha preguntado usted sobre todos los costes para la Unión. No tenemos una visión de conjunto muy exacta de todos los costes, pero sabemos que para el Parlamento Europeo los costes son mucho más elevados. Según el informe elaborado en marzo de 2004 por el señor Van Hulten, diputado al Parlamento Europeo, los costes totales que implica celebrar periodos parciales de sesiones tanto en Bruselas como en Estrasburgo, ascienden a unos 200 millones de euros al año. El señor Van Hulten propuso Bruselas como sede única del Parlamento y obtuvo el apoyo de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. La Comisión no está en condiciones de juzgar el funcionamiento del Parlamento Europeo."@es20
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@et5
". Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa, että Euroopan parlamentin kotipaikan sijainti on vahvistettu Euroopan yhteisöjen toimielinten, tiettyjen elinten ja yksikköjen sekä Europolin kotipaikan sijainnista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 8, joka on liitetty Amsterdamin sopimukseen. Toimielinten sijaintia koskevalla kysymyksellä on ollut hyvin suuri merkitys, sillä siihen liittyy korkean tason päätöksentekoa, ja se koskee paitsi Brysselissä ja Strasbourgissa myös Luxemburgissa sijaitsevia toimielimiämme. Kyse on hyvin korkean tason poliittisesta päätöksenteosta. Vuonna 2003 virkamiesten siirtämisestä Strasbourgiin aiheutui komissiolle yhteensä 1,7 miljoonan euron kustannukset. Tämä luku sisältää kaikki siirtymiseen liittyvät kustannukset, myös komission virkamiesten ja komission jäsenten kabinettien henkilöstön siirtymiskustannukset. Kyse ei siten ole suuresta summasta. Määrän on ennakoitu kasvavan hieman tulevina vuosina. Kysyitte unionin maksettavaksi koituvista kustannuksista. Meillä ei ole kovin tarkkaa arviota kaikista kustannuksista, mutta tiedämme, että Euroopan parlamentin kustannukset ovat paljon suuremmat. Parlamentin jäsenen van Hultenin maaliskuussa 2004 laatiman mietinnön mukaan istuntojaksojen järjestämisestä sekä Brysselissä että Strasbourgissa koituu vuosittain yhteensä 200 miljoonan euron kustannukset. Van Hulten kannatti Brysseliä parlamentin ainoaksi toimipaikaksi, ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunta kannatti häntä. Komission tehtävänä ei ole arvostella Euroopan parlamentin toimintaa."@fi7
". Tout d’abord, je voudrais dire que la question du siège du Parlement européen est réglée par le protocole n° 8 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, tels qu’Europol, lequel protocole est annexé au traité d’Amsterdam. La question du lieu d’implantation des institutions a bénéficié d’une très haut degré de priorité et concerne un haut niveau décisionnel. Elle porte non seulement sur le siège des nos institutions à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi à Luxembourg. Cela relève d’une décision politique de très haut niveau. Pour la Commission, le coût total des missions de fonctionnaires à Strasbourg se montait à 1,7 million d’euros en 2003. Ce montant reprend l’ensemble des coûts de missions, y compris celles des fonctionnaires de la Commission et des membres des cabinets des commissaires. Ce n’est donc pas une somme considérable. On prévoit un montant légèrement supérieur à l’avenir. Vous vous êtes enquis des coûts totaux pour l’Union. Nous ne disposons pas d’une estimation très précise de l’ensemble des coûts, mais nous savons que les coûts sont bien plus élevés pour le Parlement européen. Selon le rapport rédigé par M. van Hulten, membre du PE, en mars 2004, le coût total de l’organisation de périodes de session à Bruxelles et Strasbourg se monte à quelque 200 millions d’euros par an. M. van Hulten se déclarait favorable à ce que Bruxelles soit le siège unique du Parlement, appuyé en cela par la commission parlementaire du contrôle budgétaire. La Commission n’est pas en mesure de juger du fonctionnement du Parlement européen."@fr8
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@hu11
". Innanzi tutto vorrei ricordare che la questione della sede del Parlamento europeo è inclusa nel protocollo n. 8, che fissa le sedi delle Istituzioni e di organismi e servizi specifici delle Comunità europee come Europol, ed è allegato al Trattato di Amsterdam. La questione della sede delle Istituzioni ha e continua ad avere grande priorità e implica un alto livello decisionale, per quanto riguarda non solo la sede delle Istituzioni a Bruxelles e a Strasburgo, ma anche a Lussemburgo. Ciò comporta una decisione politica di alto livello. Per la Commissione il costo totale delle missioni dei funzionari verso Strasburgo ammontava a 1,7 milioni di euro nel 2003. Tale cifra comprende tutti i costi delle missioni, inclusi quelli dei funzionari della Commissione e dei membri degli uffici dei Commissari. Non si tratta dunque di una somma ingente. Per il futuro si prevede una cifra leggermente più alta. Lei ha chiesto informazioni su tutti i costi sostenuti dall’Unione. Non abbiamo un panorama molto preciso di tutti i costi, ma sappiamo che per il Parlamento europeo i costi sono molto più alti. Secondo la relazione dell’onorevole van Hulten del marzo 2004, il costo totale imputabile al fatto che si tengano tornate sia a Bruxelles che a Strasburgo ammonta a circa 200 milioni di euro l’anno. L’onorevole van Hulten ha espresso la propria predilezione per Bruxelles quale sede unica del Parlamento ricevendo il sostegno della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci. La Commissione non è nella posizione di giudicare il funzionamento del Parlamento europeo."@it12
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@lt14
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@lv13
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@mt15
". Ten eerste wil ik zeggen dat het vraagstuk rond de zetel van het Europees Parlement wordt behandeld in Protocol nr. 8 inzake de vaststelling van de zetels van de instellingen, specifieke organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen, zoals Europol, welke als bijlage is gehecht aan het Verdrag van Amsterdam. De kwestie van de plaats van de instellingen is een zeer hoge prioriteit toegekend en vereist een besluitvorming op hoog niveau, niet alleen in verband met de plaats van onze instellingen in Brussel en Straatsburg, maar ook in Luxemburg. Het gaat hier om een politiek besluit op zeer hoog niveau. Voor de Commissie bedroegen de totale kosten van dienstreizen van ambtenaren naar Straatsburg in 2003 1,7 miljoen euro. Hieronder vallen alle kosten voor dienstreizen, niet alleen die van ambtenaren van de Commissie maar ook die van medewerkers in de kantoren van de commissarissen. Het gaat dus niet om heel veel geld. Voor de toekomst wordt een lichte stijging van dit bedrag voorspeld. U vroeg naar alle kosten voor de Unie. Wij beschikken niet over een exact overzicht van alle kosten, maar we weten wel dat de kosten voor het Europees Parlement veel hoger zijn. Volgens het verslag van maart 2004 van de heer van Hulten, lid van het Europees Parlement, bedragen de totale kosten voor het houden van plenaire vergaderingen in zowel Brussel als Straatsburg jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro. De heer van Hulten was ervoor om Brussel als enige zetel van het Parlement te hanteren en hij werd hierin gesteund door de Commissie begrotingscontrole van het Parlement. De Commissie is niet in staat een oordeel uit te spreken over het functioneren van het Europees Parlement."@nl3
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@pl16
"Antes de mais, gostaria de dizer que a questão da sede do Parlamento Europeu está abrangida pelo Protocolo nº 8 relativo à localização das sedes das Instituições e de certos organismos e serviços das Comunidades Europeias e da Europol, anexo ao Tratado de Amesterdão. A questão da localização das Instituições tem tido uma elevada prioridade e envolve uma decisão de alto nível, prendendo-se não apenas com a localização das nossas Instituições em Bruxelas e Estrasburgo, mas também no Luxemburgo. Está em causa uma decisão política a tomar a muito alto nível. No caso da Comissão, os custos totais das missões de altos responsáveis a Estrasburgo atingiu 1,7 milhões de euros em 2003. Neste valor incluem-se todos os custos das missões, incluindo as dos altos funcionários da Comissão e os membros dos gabinetes dos Comissários. Não é, por isso, um valor extremamente elevado. Está previsto um montante ligeiramente mais elevado para o futuro. A senhora deputada pretende conhecer os custos para a União. Não dispomos uma ideia precisa de todos os custos, mas sabemos que, no caso do Parlamento Europeu, os custos são muito superiores. De acordo com o relatório do senhor eurodeputado van Hulten, datado de Março de 2004, o custo total da realização dos períodos de sessões em Bruxelas e Estrasburgo ascende a cerca de 200 milhões de euros por ano. O senhor deputado van Hulten defendia Bruxelas como sede única para o Parlamento, sendo apoiado pela Comissão do Controlo Orçamental deste Parlamento. A Comissão não está em posição de poder julgar o funcionamento do Parlamento Europeu."@pt17
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@sk18
"First of all I would like to say that the question of the seat of the European Parliament is covered by Protocol No 8 on the establishment of the seats of the institutions, specific organisations and services of the European Communities such as Europol, and is annexed to the Treaty of Amsterdam. The question of the location of the institutions has had a very high priority and concerns a high level of decision-making, relating not only to the location of our institutions in Brussels and Strasbourg, but also to Luxembourg. This concerns a very high-level political decision. For the Commission the total cost of missions of officials to Strasbourg amounted to EUR 1.7 million in 2003. This includes all the costs of missions, including those of Commission officials and members of Commissioners' offices. So this is not a large amount of money. A slightly higher amount is forecast for the future. You asked about all the costs for the Union. We do not have a very precise overview of all costs, but we know that for the European Parliament the costs are much higher. According to the March 2004 report by Mr van Hulten, MEP, the total cost of having part-sessions in both Brussels and Strasbourg amounts to about EUR 200 million annually. Mr van Hulten favoured Brussels as the single seat of Parliament and he was supported by Parliament's Committee on Budgetary Control. The Commission is not in a position to judge the functioning of the European Parliament."@sl19
". Allra först skulle jag vilja säga att frågan om Europaparlamentets säte behandlas i protokoll nr 8 om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol, ett protokoll som är en bilaga till Amsterdamfördraget. Frågan om institutionernas placering har haft mycket hög prioritet och gäller en hög nivå av beslutsfattande. Den avser inte bara våra institutioners placering i Bryssel och Strasbourg, utan även Luxemburg. Detta gäller ett politiskt beslut på mycket hög nivå. För kommissionen uppgick totalkostnaden för tjänstemännens tjänsteresor till Strasbourg 2003 till 1,7 miljoner euro. Här ingår alla kostnaderna i samband med tjänsteresor, även dem som är hänförliga till kommissionens tjänstemän och medlemmar av kommissionärernas kanslier. Det rör sig alltså inte om en stor summa pengar. Beloppet beräknas bli något högre i framtiden. Ni frågade om samtliga kostnader för unionen. Vi har ingen helt exakt översikt över alla kostnader, men vet att kostnaderna för Europaparlamentet är mycket högre. Enligt parlamentsledamot Michiel van Hultens betänkande från mars 2004 uppgår totalkostnaden för att ha sammanträdesperioder i både Bryssel och Strasbourg till ungefär 200 miljoner euro årligen. Michiel van Hulten förordade Bryssel som parlamentets enda säte, och han fick stöd av parlamentets budgetkontrollutskott. Kommissionen är inte i stånd att bedöma Europaparlamentets funktion."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Kallas,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph