Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-12-14-Speech-2-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041214.8.2-120"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Vi anser att Europeiska konventet skall få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok ”The Making of Europe's Constitution” (Fabian Society 2003): ”Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början”."@sv21
lpv:translated text
"Vi mener, at EU-Konventet skal have ansvarsfrihed for 2003, eftersom der ikke findes begrundelse for at sætte spørgsmålstegn ved den økonomiske redegørelse. Vi vender os dog mod konventets manglende repræsentativitet og udemokratiske arbejdsmetoder. Blandt konventets ca. 100 ordførere var EU-kritikere, kvinder og unge meget underrepræsenteret. Konventet kan derfor ikke hævde at repræsentere borgerne i Europa. Derudover udarbejdede konventets formand, Valéry Giscard d'Estaing, og hans præsidium politikken efter deres egne hoveder. Der blev indført forslag, som ikke var blevet behandlet i arbejdsgrupperne eller i plenum. Der var ingen afstemninger i plenum, og hr. Giscard d'Estaing afgjorde selv, hvordan flertallene skulle se ud. Vi deler det synspunkt, som det britiske medlem af konventets præsidium Gisela Stuart fremhæver i sin bog (Fabian Society 2003), hvor hun anfører, at arbejdet i konventet blev udformet af en uansvarlig politisk elite, som allerede fra starten havde fastlagt det endelige resultat."@da2
"Unseres Erachtens sollte der Europäische Konvent für 2003 entlastet werden, da es keine Gründe gibt, den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2003 in Frage zu stellen. Wir wenden uns jedoch gegen die mangelhafte Repräsentativität und die undemokratischen Arbeitsmethoden des Konvents. Bei seinen knapp über einhundert Mitgliedern waren Frauen, junge Menschen und EU-Kritiker stark unterrepräsentiert. Der Konvent kann aus diesem Grunde keinen Anspruch darauf erheben, die Bürger Europas zu vertreten. Außerdem gestalteten der Vorsitzende des Konvents, Valéry Giscard d’Estaing, und sein Präsidium die Politik nach eigenem Ermessen. Vorschläge wurden eingebracht, die weder in den Arbeitsgruppen noch im Plenum verankert waren. Im Plenum fanden keine Abstimmungen statt, und Giscard entschied selbst über die Mehrheiten. Wir teilen die Analyse von Gisela Stuart, britisches Präsidiumsmitglied des Konvents, in ihrem Buch „The Making of Europe‘s Constitution“ (Fabian Society 2003). Ihrer Ansicht nach wurde die Arbeit im Konvent von einer verantwortungslosen politischen Elite gestaltet, für die das Endergebnis bereits von Beginn an feststand."@de9
". Θεωρούμε ότι πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το έτος 2003, καθόσον δεν υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησης της οικονομικής έκθεσης. Εντούτοις, διαφωνούμε με το έλλειμμα αντιπροσωπευτικότητας και τις αντιδημοκρατικές μεθόδους εργασίας που χαρακτήρισαν τη Συνέλευση. Μεταξύ των περίπου εκατό μελών της Συνέλευσης, σημειώθηκε σοβαρό έλλειμμα εκπροσώπησης των γυναικών, των νέων και των επικριτών της ΕΕ. Συνεπώς, η Συνέλευση δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπούσε τους πολίτες της Ευρώπης. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, και το Προεδρείο του ελάμβαναν πολιτικές αποφάσεις κατά το δοκούν. Κατατέθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν συζητήθηκαν καν στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας ή της Ολομέλειας. Δεν πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, ενώ ο ίδιος ο Ζισκάρ αποφάσιζε πού ακριβώς κατέτεινε η πλειοψηφία. Συμφωνούμε με την ανάλυση της Gisela Stuart, βρετανίδας μέλους του Προεδρείου της Συνέλευσης, όπως εκτίθεται στο βιβλίο της (Fabian Society, 2003). Κατά τη γνώμη της, το έργο της Συνέλευσης καθορίστηκε από μια πολιτική ελίτ χωρίς καμιά υποχρέωση λογοδοσίας, η οποία είχε αποφασίσει εξαρχής ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα."@el10
"We believe that the European Convention should be granted discharge for 2003, because there are no reasons for bringing the economic report into question. We nonetheless oppose the Convention’s lack of representativeness and undemocratic working methods. Among the Convention’s just over one hundred members, women, young people and critics of the EU were seriously under-represented. The Convention cannot therefore claim to represent the citizens of Europe. What is more, the Convention’s President, Valéry Giscard d’Estaing, and his Praesidium designed policy as they themselves saw fit. Proposals were introduced that have no basis in the working groups or in plenary. No votes took place in plenary, and Giscard himself decided how the majorities looked. We share the analysis made by Gisela Stuart, a British member of the Convention’s Praesidium, in her book ‘The Making of Europe's Constitution’ (Fabian Society, 2003). In her view, the work of the Convention was shaped by an unaccountable political elite that had already decided the final outcome from the outset."@en4
"Creemos que debe darse la aprobación a la gestión de la Convención Europea para 2003, ya que no existe ninguna razón para cuestionar el informe económico. No obstante, nos oponemos a la falta de representatividad y de métodos de trabajo democráticos de la Convención. Habiendo poco más de cien miembros en la Convención, las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos críticos de la Unión Europea cuentan con una representación notablemente insuficiente. Así pues, la Convención no puede pretender representar a los ciudadanos de Europa. Es más, el Presidente de la Convención, Valéry Giscard d’Estaing, y su Praesidium diseñaron las políticas como estimaron conveniente. Se presentaron propuestas que carecen de base en los grupos de trabajo o el Pleno. No se celebró ninguna votación en el Pleno, y el propio Giscard decidió la conformación de las mayorías. Compartimos el análisis realizado por Gisela Stuart, representante británica en el Praesidium de la Convención, en su libro «La elaboración de la Constitución de Europa» (Fabian Society, 2003). A su juicio, la labor de la Convención fue realizada por una minoría política inexplicable que tenía decidido de antemano el resultado final desde un principio."@es20
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@et5
"Olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin valmistelukunnalle pitäisi myöntää vastuuvapaus vuodelta 2003, sillä ei ole mitään syytä asettaa talouskertomusta kyseenalaiseksi. Vastustamme kuitenkin valmistelukunnan puutteellista edustavuutta ja epädemokraattisia työskentelytapoja. Valmistelukunnan hieman yli sadan jäsenen joukossa naiset, nuoret ja Euroopan unioniin kriittisesti suhtautuvat olivat selvästi aliedustettuina. Tämän vuoksi valmistelukunta ei voi sanoa edustavansa Euroopan kansalaisia. Mikä tärkeintä, valmistelukunnan puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaing ja hänen puheenjohtajistonsa suunnitteli politiikkaa oman päänsä mukaan. Ehdotuksia esitettiin ilman työryhmien tai täysistuntojen taustatyötä. Täysistunnoissa ei toimitettu äänestyksiä, ja Giscard päätti itse, miltä enemmistöt näyttivät. Yhdymme puheenjohtajiston brittiläisen jäsenen Gisela Stuartin tekemään analyysiin, jonka hän esittää Euroopan perustuslain tekemistä käsittelevässä kirjassaan "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society, 2003). Hänen näkemyksensä on, että valmistelukunnan työtä ohjasi poliittinen eliitti, jolla ei ollut vastuuvelvollisuutta ja joka oli päättänyt lopputuloksen jo työn alussa."@fi7
". Nous pensons qu’il convient de donner décharge à la Convention européenne pour l’exercice 2003, car il n’y a aucune raison de mettre en doute le rapport économique. Nous nous élevons néanmoins contre le manque de représentativité et les méthodes de travail antidémocratiques de la Convention. Parmi la centaine de membres de la Convention, les femmes, les jeunes et les détracteurs de l’UE étaient sérieusement sous-représentés. La Convention ne peut dès lors prétendre représenter les citoyens de l’Europe. Qui plus est, le président de la Convention, M. Valéry Giscard d’Estaing, et son Praesidium ont élaboré la politique à leur convenance. Des propositions n’ayant aucun soutien dans les groupes de travail ou en plénière ont été déposées. Aucun vote n’a eu lieu en plénière et M. Giscard a lui-même décidé des majorités. Nous partageons l’analyse que Mme Gisela Stuart, membre britannique du Praesidium de la Convention, expose dans son ouvrage (Fabian Society, 2003). À ses yeux, les travaux de la Convention étaient configurés par une élite politique n’ayant aucun compte à rendre et qui avait déjà décidé à l’avance du résultat final."@fr8
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@hu11
"Crediamo che debba essere concesso il discarico alla Convenzione europea per l’esercizio finanziario 2003, perché non c’è motivo di mettere in questione la relazione economica. Tuttavia siamo contrari alla mancanza di rappresentatività della Convenzione e ai suoi metodi di lavoro antidemocratici. Su più di cento membri, le donne, i giovani e gli esponenti critici verso l’Unione erano decisamente sottorappresentati. Pertanto la Convenzione non può pretendere di rappresentare i cittadini europei. Per giunta, il Presidente della Convenzione Valéry Giscard d’Estaing e il suo hanno scelto la politica che essi stessi hanno ritenuto opportuna. Sono state avanzate proposte che non avevano un fondamento nei gruppi di lavoro o nell’Assemblea. Non c’è stata alcuna votazione plenaria e lo stesso Giscard ha deciso quale fosse la maggioranza. Condividiamo l’analisi di Gisela Stuart, deputata britannica al della Convenzione, nel libro “ ” (Fabian Society, 2003). Secondo lei, il lavoro della Convenzione è stato formulato da un’ politica irresponsabile che aveva già deciso l’esito finale fin dal principio."@it12
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@lt14
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@lv13
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@mt15
"Wij vinden dat de Europese Conventie kwijting voor het jaar 2003 moet krijgen, aangezien er geen redenen zijn om vraagtekens te plaatsen bij de financiële verantwoording. Wij zijn echter tegen de gebrekkige representativiteit en de ondemocratische werkmethoden van de Conventie. Onder de ruim honderd leden van de Conventie waren EU-critici, vrouwen en jongeren zwaar ondervertegenwoordigd. De Conventie kan er daarom geen aanspraak op maken dat zij de burgers van Europa vertegenwoordigt. Bovendien gaven de voorzitter van de Conventie, Valéry Giscard d’Estaing en zijn presidium het beleid naar eigen inzicht vorm. Er zijn voorstellen ingevoerd zonder de steun van werkgroepen of de plenaire vergadering. In de plenaire vergadering hebben geen stemmingen plaatsgevonden, en Giscard bepaalde zelf hoe de meerderheden eruitzagen. Wij zijn het eens met de analyse van Gisela Stuart, een Brits lid van het presidium van de Conventie, in haar boek (Fabian Society 2003). Naar haar mening werd het werk in de Conventie vorm gegeven door een onverantwoordelijke politieke elite, die het eindresultaat reeds aan het begin had bepaald."@nl3
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@pl16
"Entendemos que deve ser concedida quitação à Convenção Europeia pelo exercício de 2003, à falta de razões para pôr em causa as contas prestadas. Não obstante isso, opomo-nos à falta de representatividade da Convenção e ao cariz antidemocrático dos seus métodos de trabalho. Entre os seus pouco mais de cem membros, as mulheres, os jovens e os críticos da UE estiveram gravemente sub-representados. A Convenção não pode, por isso, ter a pretensão de representar os cidadãos da Europa. Mais: o Presidente da Convenção, Valéry Giscard d’Estaing, e o seu definiam as políticas como entendiam. Foram apresentadas propostas não emanadas dos grupos de trabalho ou do plenário. Em plenário não se realizaram quaisquer votações, e era o próprio Giscard d’Estaing a interpretar as maiorias. Comungamos da análise feita por Gisela Stuart, membro britânico do da Convenção, no seu livro (Fabian Society, 2003). Em sua opinião, o trabalho da Convenção foi modelado por uma elite política que não responde perante ninguém, que tinha o decidido de antemão o resultado final."@pt17
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@sk18
"Vi anser att Europeiska konventet ska få ansvarsfrihet för 2003, eftersom det inte finns några skäl för att ifrågasätta den ekonomiska redovisningen. Vi vänder oss dock emot konventets bristande representativitet och odemokratiska arbetsmetoder. Bland konventets drygt hundra ledamöter var EU-kritiker, kvinnor samt ungdomar gravt underrepresenterade. Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare. Dessutom formade konventets president Valéry Giscard d'Estaing och hans presidium politiken efter eget huvud. Förslag infördes som inte förankras i arbetsgrupperna eller i plenum. Inga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut. Vi delar den analys som Gisela Stuart, brittisk ledamot av konventets presidium, gör i sin bok "The Making of Europe's Constitution" (Fabian Society 2003): "Arbetet i konventet formades av en oansvarig politisk elit, som hade bestämt slutresultatet redan från början"."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin, Lundgren och Wohlin (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,16,11,21,13
"The Making of Europe's Constitution"2
"The Making of Europe’s Consitution"12
"of Europe’s Constitution"10
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13
"“The Making of Europe's Constitution”"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph