Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-11-18-Speech-4-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20041118.7.4-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@sv21
lpv:translated text
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@cs1
"Det svenske parti Junilisten stemte nej til hr. Barrosos første forslag af to grunde. For det første mente vi, at han havde forhandlet med regeringerne med henblik på at opnå en ekstremt føderalistisk Kommission. For det andet mente vi, at han havde udvist meget dårlig dømmekraft ved at foreslå hr. Buttiglione som ansvarlig for kvinders ligestilling og homoseksuelles rettigheder. Derimod havde vi ingen indvendinger mod hr. Buttiglione som medlem af Kommissionen på en anden post. Der må naturligvis ikke forekomme nogen diskriminering af katolikker eller andre religiøse trosretninger. Nu er denne sidste fejltagelse blevet rettet, men det nye forslag er endnu mere føderalistisk end det forrige. Det afspejler mere den politiske elites vilje end folkets vilje. Junilisten har fået sit mandat fra vælgere, der modsætter sig fortsat centralisering og bureaukratisering af det europæiske projekt. Derfor stemte vi nej til hr. Barrosos forslag."@da2
". Die schwedische Partei Juniliste wollte aus zwei Gründen gegen den ersten Vorschlag von Herrn Barroso stimmen. Erstens hatte er unserer Ansicht nach mit den Regierungen verhandelt, um eine extrem föderalistische Kommission zusammenzubringen. Zweitens waren wir der Meinung, dass er ein äußerst schlechtes Urteilsvermögen unter Beweis stellte, indem er Herrn Buttiglione als Verantwortlichen für die Gleichstellung der Frau und die Rechte Homosexueller vorschlug. Wir hatten jedoch keine Einwände gegen Herrn Buttiglione als Kommissionsmitglied mit einem anderen Aufgabenbereich. Selbstverständlich darf es keine Diskriminierung von Katholiken oder Vertretern anderer Glaubensrichtungen geben. Der letztgenannte Fehler wurde zwar korrigiert, doch der neue Vorschlag ist nun noch föderalistischer als der ursprüngliche. Er spiegelt eher den Willen der politischen Elite als den des Volkes wider. Die Juniliste hat ihr Mandat von Wählern erhalten, die einer anhaltenden Zentralisierung und Bürokratisierung des europäischen Aufbauwerks ablehnend gegenüber stehen. Aus diesem Grunde haben wir gegen Herrn Barrosos Vorschlag gestimmt."@de9
"Το σουηδικό κόμμα Λίστα του Ιουνίου, προτίθετο να καταψηφίσει την πρώτη πρόταση του κ. Barroso για δύο λόγους. Κατά πρώτον, πιστεύουμε ότι είχε διαπραγματευτεί με τις κυβερνήσεις προκειμένου να έχει μια εξαιρετικά φεντεραλιστική Επιτροπή. Κατά δεύτερον, πιστεύαμε ότι επέδειξε πολύ κακή κρίση προτείνοντας τον κ. Buttiglione ως υπεύθυνο για την ισότητα των γυναικών και τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Δεν είχαμε, ωστόσο, αντίρρηση να διοριστεί ο κ. Buttiglione σε άλλη θέση της Επιτροπής. Προφανώς, δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση κατά των καθολικών ή όσων έχουν άλλες θρησκευτικές θέσεις. Τώρα, αυτό το τελευταίο λάθος διορθώθηκε, αλλά η νέα πρόταση είναι ακόμη πιο φεντεραλιστική από την πρώτη. Αντανακλά τη βούληση της πολιτικής ελίτ και όχι τη βούληση των πολιτών. Η Λίστα του Ιουνίου έλαβε την εντολή της από ψηφοφόρους που αντιτίθενται στη συνεχιζόμενη συγκέντρωση και γραφειοκρατία του ευρωπαϊκού σχεδίου. Συνεπώς, καταψηφίσαμε την πρόταση του κ. Barroso."@el10
"The Swedish party, the June List, intended voting against Mr Barroso’s first proposal for two reasons. Firstly, we believed he had negotiated with the governments in order to obtain an extremely federalist Commission. Secondly, we believed he had shown very poor judgment in proposing Mr Buttiglione as the person responsible for female equality and the rights of homosexuals. We did not, however, have any objection to Mr Buttiglione’s being appointed to another Commission post. Obviously, there must be no discrimination against Catholics or those holding other religious positions. Now, this latter mistake has been rectified, but the new proposal is even more federalist than the first. It reflects the will of the political elite instead of that of the people. The June List has obtained its mandate from voters opposed to the continued centralisation and bureaucratisation of the European project. We have therefore voted against Mr Barroso’s proposal."@en4
"Señor Presidente, Señorías, el partido sueco Lista de Junio tenía la intención de votar en contra de la primera propuesta del señor Barroso por dos razones. En primer lugar, consideramos que había negociado con los Gobiernos con el fin de obtener una Comisión sumamente federalista. En segundo lugar, consideramos que había mostrado muy poco criterio al proponer al señor Buttiglione para responsabilizarse de las cuestiones de igualdad de la mujer y los derechos de los homosexuales. Sin embargo, no encontramos objeción alguna a que se nombrara al señor Buttiglione responsable de cualquier otra cartera. Por supuesto, no debe haber discriminaciones contra los católicos o los defensores de otras tendencias religiosas. Ahora se ha rectificado el segundo error, pero la nueva propuesta es incluso más federalista que la primera. Refleja la voluntad de la elite política y no la del pueblo. La Lista de Junio ha recibido su mandato de manos de votantes opuestos a la centralización y burocratización continuas del proyecto europeo. Por lo tanto, hemos votado en contra de la propuesta del señor Barroso. Gracias por concederme la palabra."@es20
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@et5
"Ruotsalainen kesäkuun lista -puolue aikoi äänestää puheenjohtaja Barroson ensimmäistä ehdotusta vastaan kahdesta syystä. Uskoimme ensinnäkin hänen neuvotelleen hallitusten kanssa, jotta komissiosta tulisi erittäin federalistinen. Toiseksi hän oli osoittanut mielestämme erittäin heikkoa arvostelukykyä ehdottaessaan Buttiglionea naisten tasa-arvosta ja homoseksuaalien oikeuksista vastaavaksi henkilöksi. Emme olisi kuitenkaan vastustaneet mitenkään sitä, että ehdokas Buttiglione olisi nimitetty johonkin toiseen virkaan komissiossa. Katolisia tai muita uskontosuuntia tunnustavia ei pidä tietenkään syrjiä. Nyt jälkimmäinen virhe on korjattu, mutta uusi ehdotus on jopa entistä federalistisempi. Se vastaa poliittisen eliitin tahtoa kansan tahdon sijasta. Kesäkuun lista on saanut valtuutuksensa äänestäjiltä, jotka vastustavat Euroopan yhdentymishankkeen jatkuvaa keskittämistä ja byrokratian lisäämistä. Siksi äänestimme puheenjohtaja Barroson ehdotusta vastaan."@fi7
". Le parti suédois, la «Liste de juin», avait l’intention de voter contre la proposition initiale de M. Barroso, et ce pour deux raisons. Premièrement, nous pensions qu’il avait négocié avec les gouvernements l’obtention d’une Commission fédéraliste à l’extrême. Deuxièmement, nous pensions qu’il avait fait preuve d’une réflexion peu approfondie en proposant M. Buttiglione comme responsable de l’égalité des femmes et des droits des homosexuels. Nous ne nous opposions toutefois pas à ce que M. Buttiglione soit nommé à un autre portefeuille de la Commission. Il va sans dire que les catholiques ou les croyants d’autres confessions ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination. Cette erreur est aujourd’hui réparée, mais la nouvelle proposition est encore plus fédéraliste que la première. Elle reflète la volonté de l’élite politique plutôt que celle des citoyens. La «liste de juin» a reçu son mandat des électeurs qui sont opposés à la centralisation et à la bureaucratisation continues du projet européen. C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre la proposition de M. Barroso."@fr8
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@hu11
"Il partito svedese denominato Lista di giugno ha voluto esprimere il voto contrario alla prima proposta del Presidente Barroso per due motivi. In primo luogo, ritenevamo che egli avesse negoziato con i governi al fine di ottenere una Commissione estremamente federalista. In secondo luogo, credevamo che avesse commesso un grave errore di giudizio proponendo Rocco Buttiglione come responsabile per le pari opportunità e i diritti degli omosessuali. Non avevamo però alcuna obiezione alla nomina di Rocco Buttiglione per un portafoglio diverso in seno alla Commissione. E’ scontato che non debbano sussistere discriminazioni contro i cattolici o persone con altre posizioni religiose. Nella nuova Commissione, quest’ultimo errore è stato corretto, ma la squadra odierna è ancora più federalista di quella precedente e riflette la volontà di una politica anziché quella del popolo. La Lista di giugno ha ottenuto il proprio mandato da elettori contrari al progressivo accentramento e burocratizzazione del progetto europeo e coerentemente abbiamo votato contro la proposta Barroso."@it12
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@lt14
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@lv13
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@mt15
"De Zweedse partij Junilistan was om twee redenen van plan tegen het eerste voorstel van de heer Barroso te stemmen. Ten eerste vonden wij dat hij in zijn onderhandelingen met de regeringen gestreefd had naar een extreem federalistische Commissie. Ten tweede vonden wij dat hij een zeer slecht beoordelingsvermogen had getoond door de heer Buttiglione voor te stellen als verantwoordelijke voor gelijkberechtiging van vrouwen en voor de rechten van homoseksuelen. Daarentegen hadden wij geen bezwaar tegen de heer Buttiglione als commissaris op een andere post. Discriminatie van katholieken of andere religieuze stromingen mag natuurlijk niet voorkomen. Nu is de tweede fout hersteld, maar het nieuwe voorstel is nog federalistischer dan het vorige. Het weerspiegelt de wil van de politieke elite in plaats van de volkswil. Junilistan heeft zijn mandaat gekregen van kiezers die tegen verdere centralisatie en bureaucratisering van het Europese project zijn. Wij hebben daarom tegen het voorstel van de heer Barroso gestemd."@nl3
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@pl16
"O partido sueco, Lista de Junho, pretendia votar contra a primeira proposta do Sr. Durão Barroso devido a duas razões. Em primeiro lugar, estávamos convencidos de que este tinha negociado com os governos de modo a obter uma Comissão extremamente federalista. Em segundo lugar, achámos que tinha evidenciado um fraco discernimento ao propor o Sr. Buttiglione como responsável pela pasta da igualdade de direitos para as mulheres e dos direitos dos homossexuais. Não tínhamos, no entanto, qualquer objecção à nomeação do Sr. Buttiglione para outra pasta da Comissão. Não podem, obviamente, existir discriminações contra católicos ou detentores de quaisquer outras posições religiosas. Presentemente, este último erro foi corrigido, mas a nova proposta ainda é mais federalista do que a primeira. Reflecte a vontade da elite política e não a vontade do povo. A Lista de Junho recebeu o seu mandato de eleitores com posições opostas à continuidade da centralização e da burocratização do projecto europeu. Nesta perspectiva, votámos contra a proposta do S. Durão Barroso."@pt17
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@sk18
"Det svenska partiet Junilistan avsåg att rösta nej till Barrosos första förslag av två skäl. För det första ansåg vi att han hade förhandlat med regeringarna för att få fram en extremt federalistisk kommission. För det andra ansåg vi att han hade visat mycket dåligt omdöme genom att föreslå Buttiglione som ansvarig för kvinnans jämställdhet och homosexuellas rättigheter. Däremot hade vi ingen invändning mot Buttiglione som medlem av kommissionen på en annan post. Diskriminering av katoliker eller andra religiösa riktningar får naturligtvis inte förekomma. Nu är detta senare misstag reparerat, men det nya förslaget är ännu mera federalistiskt än det förra. Det återspeglar den politiska elitens vilja i stället för folkviljan. Junilistan har fått sitt mandat från väljare som motsätter sig fortsatt centralisering och byråkratisering av det europeiska projektet. Vi har därför röstat nej till Barrosos förslag."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Goudin, Lundgren och Wohlin (IND/DEM ),"5,19,15,1,18,14,16,11,16,11,21,13
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph