Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-09-15-Speech-3-096"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040915.4.3-096"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@nl3
lpv:translated text
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@cs1
"Hr. formand, kære medlemmer af Europa-Parlamentet, indledningsvis vil jeg gerne sige, at jeg påskønner og med interesse har lyttet til de mange indlæg i dagens forhandling om dette følsomme emne. Jeg vil også gerne sige, at vi efter alt, hvad der er sket, gør klogt i at se fremad og ikke rette for mange bebrejdelser mod hinanden. Det bør vi efter min opfattelse også gøre, fordi det i sidste ende er vores mål ikke at lade det irakiske folk i stikken. Derfor bør vi bestandigt holde os vores mål for øje. For det første bør det efter min opfattelse sikres, at den politiske proces fuldføres, hvilket der også klart redegøres for i resolution 1546. Jeg tror også, EU er fast besluttet på at yde et effektivt bidrag til den proces. Jeg tænker i den forbindelse på det bidrag, vi kan yde til valgprocessen for at sikre, at den forløber på behørig vis, og alle irakere får muligheden for at deltage. Jeg tænker på, at vi kan bidrage til, at der etableres en legitim regering, at vi kan sørge for, at en sådan legitim regering, når den er tiltrådt, også støttes af en effektiv forvaltning. Kort sagt bør vi efter min opfattelse tilstræbe, at de værdier, vi selv betragter som særdeles vigtige, også vinder indpas i dette hærgede land. Jeg tænker på demokratiet, som landet så længe har savnet. Jeg tænker på menneskerettighederne og disses iagttagelse, og jeg vil gerne understrege, at det også omfatter kvindernes rettigheder, som helt berettiget er blevet fremhævet i forhandlingen. Jeg tænker på respekt for mindretal, herunder det assyriske mindretal, som udgør endnu et problem i Irak, som i høj grad fortjener opmærksomhed. Jeg tænker på etableringen af en retsstat og på, hvorledes vi fra EU's side kan træne og undervise disse mennesker takket være vores store erfaring, takket være det bidrag, vi kan yde til at genoprette en rigtig, uafhængig retsinstans med dommere, som også afsiger rigtige domme, og med alt dertil hørende og derfor afgørende. Der er også under forhandlingen henvist til nabolandenes betydning, hvilket jeg gerne støtter. Jeg anførte allerede i mit indledende indlæg, at jeg i forbindelse med mit besøg i Irak under samtaler med premierministeren og andre ministre påpegede, at EU gerne tager imod en invitation til at deltage i den kommende naboskabskonference. Det er nemlig også her i Europa-Parlamentet flere gange påpeget, at stabilitet i Irak er ensbetydende med stabilitet i regionen. Fred og demokrati i Irak vil brede sig til nabolandene. Jeg tror, vi bør gøre alt for først og fremmest at sikre, at der skabes fred og demokrati i Irak selv. Vi bør således fra EU's side, nu hvor det er lykkedes at slå bro over de meningsforskelle, der herskede, også være i stand til at sikre en klar og synlig tilstedeværelse i Irak. Jeg ved, at den nuværende regering stærkt ønsker det og vil sætte stor pris herpå. Vi kan derfor efter min opfattelse ikke unddrage os vores ansvar, og vi bør således også følge den klare plan, vi har lagt. Det nederlandske formandskab vil gøre sit bedste herfor. Jeg har klart gjort rede for målene. Jeg har også gjort rede for, at vi har udsendt en delegation til vurdering af situationen i Irak, at vi nu vil udsende en opfølgningsdelegation, og at vi på grundlag heraf i den allernærmeste fremtid vil præcisere, hvordan dette konkret kan udmøntes. Det er målet, hr. formand, og jeg håber ved afslutningen af formandskabet at kunne fortælle Dem om de resultater, der er nået."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst kann ich Ihnen versichern, dass ich heute die zahlreichen Beiträge zu dieser sensiblen Materie mit großem Interesse und ebenso großer Anerkennung verfolgt habe. Ich möchte sagen, dass wir nach all dem, was passiert ist, gut daran tun würden, nach vorn zu blicken, anstatt einander mit Vorwürfen zu überhäufen. Meiner Meinung nach sollten wir so verfahren, denn letztendlich ist es unser Ziel, das irakische Volk nicht im Stich zu lassen. Deshalb müssen wir uns fortwährend darauf besinnen, welche Ziele wir verfolgen. An erster Stelle, so meine ich, müssen wir dafür Sorge tragen, dass der politische Prozess vollendet wird, wie es auch eindeutig in der Resolution 1546 steht. Ich denke auch, dass die Europäische Union entschlossen ist, dazu einen konstruktiven und zielführenden Beitrag zu leisten. Wir könnten beispielsweise mit sicherstellen, dass der ganze Wahlprozess reibungslos abläuft und alle Iraker auch daran teilnehmen können. Wir könnten dabei behilflich sein, eine rechtmäßige Regierung zu installieren und sicherzustellen, dass, wenn diese rechtmäßige Regierung einmal im Amt ist, sie auch durch eine effiziente Verwaltung unterstützt wird. Kurzum, meines Erachtens sollten wir bestrebt sein, dass die Werte, die wir selbst für derart wichtig erachten, auch Eingang in dieses geplagte Land finden. Demokratie, an der es diesem Land so lange gefehlt hat, fällt einem dabei ein. Ich denke auch an die Menschenrechte und ihre Achtung, und ich kann Ihnen mitteilen, dass dies auch die Frauen einschließt, auf die ganz zu Recht hingewiesen wurde. Ich denke an die Achtung der Minderheiten, auch der assyrischen Minderheit, ein weiteres Problem dieses Landes, das gebührende Beachtung verdient. Ich denke an die Etablierung eines Rechtsstaats und an die Art und Weise, auf die wir, die Europäische Union, mit unserer umfassenden Erfahrung, mit dem Beitrag, den wir zu der Wiederherstellung einer wahren, unabhängigen, juristischen Instanz mit Richtern leisten können, die wirklich Recht sprechen, mit allem Drumherum, das von Wichtigkeit ist, diese Menschen ausbilden und beraten können. Jemand hat ferner auf die Bedeutung der Nachbarländer hingewiesen. Diese Ansicht teile ich uneingeschränkt. Wie ich in meinem ersten Redebeitrag bereits ausführte, habe ich anlässlich meines Besuchs im Irak, während der Gespräche mit dem Ministerpräsidenten und den Ministern darauf hingewiesen, dass die Europäische Union eine Einladung zur Teilnahme an der nächsten Konferenz der Nachbarstaaten gern annehmen würde. Schließlich bedeutet Stabilität im Irak, wie hier verschiedentlich angeklungen ist, auch Stabilität in der Region. Frieden und Demokratie im Irak werden auch auf die Nachbarländer abfärben. Wir sollten, so meine ich, unser Möglichstes tun und zunächst dafür sorgen, dass Frieden und Demokratie im Irak selbst etabliert werden. Wir als Europäische Union sollten also, nachdem wir die bestehenden Meinungsverschiedenheiten haben überwinden können, jetzt auch imstande sein, uns im Irak bemerkbar zu machen. Ich weiß, wie sehr dies von der derzeitigen Regierung geschätzt und gewünscht wird. Wie ich also finde, können wir unserer Verantwortung nicht entrinnen und müssen wir der deutlichen Marschroute, die wir abgesteckt haben, jetzt auch folgen. Die niederländische Ratspräsidentschaft wird sich dafür einsetzen. Ich habe klipp und klar dargelegt, wie diese Ziele aussehen. Ich habe ferner erläutert, dass wir eine Bedarfsermittlungsmission entsendet haben, dass sich nunmehr eine Nachfolgemission auf den Weg macht und dass wir anhand dessen in ganz naher Zukunft genauer bestimmen werden, wie wir dem konkret Gestalt verleihen können. Das ist unser Ziel, und ich hoffe, Sie am Ende unserer Präsidentschaft auch über die Ergebnisse unterrichten zu können."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, μπορώ να πω ότι άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και με ιδιαίτερο σεβασμό, το σύνολο των σημερινών παρεμβάσεων γι’ αυτό το ευαίσθητο θέμα. Θέλω να δηλώσω ότι, μετά από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει, είναι σκόπιμο να κοιτάξουμε το μέλλον παρά να επικρίνουμε αλλήλους. Φρονώ ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, καθόσον ο απώτερος στόχος μας δεν είναι να αφήσουμε στην τύχη του τον ιρακινό λαό. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να μην λησμονούμε ποτέ ποιοι είναι οι στόχοι μας. Καταρχάς, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της πολιτικής διαδικασίας, όπως ορίζεται σαφώς στο ψήφισμα 1546. Θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να συμβάλει εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να βοηθήσουμε ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και η ανεμπόδιστη συμμετοχή όλων των Ιρακινών. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη συγκρότηση μιας νόμιμης κυβέρνησης, και να διασφαλίσουμε ότι, όταν συγκροτηθεί αυτή η νόμιμη κυβέρνηση, θα μπορεί επίσης να στηριχθεί σε έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό. Εν ολίγοις, θεωρώ ότι πρέπει να επιδιώξουμε την εισαγωγή σε αυτή τη χειμαζόμενη χώρα των αξιών τις οποίες θεωρούμε τόσο σημαντικές. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στη δημοκρατία, την οποία στερήθηκαν για τόσον καιρό οι Ιρακινοί. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον σεβασμό τους, και οφείλω να πω ότι αυτό περιλαμβάνει και τις γυναίκες, γεγονός που πολύ ορθώς επισημάνθηκε νωρίτερα. Αναφέρομαι στον σεβασμό των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασσυριακής μειονότητας, ένα ακόμη από τα προβλήματα της εν λόγω χώρας στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Αναφέρομαι στη δημιουργία ενός συνταγματικού κράτους και στο πώς μπορούμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της μεγάλης εμπειρίας μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση ενός γνήσιου, ανεξάρτητου, νομικού σώματος με δικαστές οι οποίοι θα αποδίδουν όντως δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και, πράγμα πολύ σημαντικό, μπορούμε να καταρτίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε καθοδήγηση. Κάποιος ομιλητής επεσήμανε επίσης τη σημασία των γειτονικών χωρών. Πρόκειται για μια άποψη την οποία στηρίζω ανεπιφύλακτα. Όπως δήλωσα ήδη στην πρώτη μου παρέμβαση, στη συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς κατά την επίσκεψή μου στο Ιράκ, επεσήμανα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχθεί ευχαρίστως μια πρόσκληση συμμετοχής στην επόμενη διάσκεψη με τις γειτονικές χώρες. Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα από αυτό το βήμα, η σταθερότητα στο Ιράκ συνεπάγεται και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ειρήνη και η δημοκρατία στο Ιράκ θα έχει επίσης αντίκτυπο στις γειτονικές του χώρες. Φρονώ ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, καταρχάς, για τη διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας στο ίδιο το Ιράκ. Συνεπώς, έχοντας γεφυρώσει τις διαφορές απόψεων που υφίστανται επί του παρόντος, πρέπει επίσης, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να κάνουμε σαφώς αισθητή την παρουσία μας στο Ιράκ. Γνωρίζω δε ότι αυτό είναι κάτι που επιθυμεί και που θα εκτιμήσει ιδιαιτέρως η σημερινή κυβέρνηση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε στην πράξη τη σαφή πορεία που έχουμε καθορίσει. Η Προεδρία των Κάτω Χωρών θα μεριμνήσει γι’ αυτό. Έχω περιγράψει με σαφήνεια αυτούς τους στόχους. Έχω επίσης εξηγήσει ότι έχουμε αποστείλει μια ομάδα διερεύνησης, ότι στη συνέχεια θα αποστείλουμε μια ομάδα παρακολούθησης και ότι, βάσει αυτών, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτός είναι ο στόχος μας, και ευελπιστώ ότι θα έχω τη δυνατότητα να σας εκθέσω τα σχετικά αποτελέσματα στο τέλος της Προεδρίας μας."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, first of all, I can say that I have listened with great interest, and also with much appreciation, to the many contributions today about this sensitive issue. I should like to say that after everything that has happened, we would do well to look ahead instead of heaping reproaches on one another. I think that that is what we should do, because our ultimate goal is not to leave the Iraqi people in the lurch. That is why we need to constantly remind ourselves of what our goals are. First of all, I think that we have to ensure that the political process is completed, as has also been clearly explained in Resolution 1546. I also think that the European Union is determined to make a constructive and effective contribution to that effect. We could, for example, help to ensure that everything in the election process runs smoothly and that all Iraqis can actually take part. We could help install a legal government, and ensure that, once that legal government is in place, it is also supported by effective administration. In short, I think that we must seek to introduce in that stricken country the values we regard as so important. Democracy, something that Iraq has lacked for so long, springs to mind. I am also thinking of human rights and respect for them, and I can tell you that that also includes women, something that was quite rightly pointed out earlier. I am thinking of respect for minorities, including the Assyrian minority, which is another of that country’s problems to which sufficient attention will need to be paid. I am thinking about the establishment of a constitutional state and the way in which we, the European Union, backed by our extensive experience, with the contribution we can make to restoring a true, independent, legal body with judges who truly render judgment, with everything that is involved in this and what is important, can train these people and give them guidance. Someone has also pointed out the importance of the neighbouring countries. This is a view that I readily support. As I already stated in my first intervention, during my meetings with the Prime Minister and ministers during my visit to Iraq, I noted that the European Union will gladly accept an invitation to take part in the next conference of neighbouring countries. After all, as has been said several times on this platform, stability in Iraq also means stability in the region. Peace and democracy in Iraq will also rub off on the neighbouring countries. I think that we should do our utmost, firstly, to ensure that peace and democracy are in place in Iraq itself. Therefore, once we have managed to bridge the differences of opinion which existed, we as European Union should also be able to make our presence clearly felt in Iraq. I know how much this is appreciated and wanted by the present government. I therefore think that we cannot avoid our responsibilities and that we must actually follow the clear trajectory that we have mapped out. The Dutch Presidency will ensure that this is done. I have clearly set out those goals. I have also explained that we have sent an exploratory mission, that we will now send a follow-up mission and that, based on this, we will very shortly state how we can give substance to this. That is our aim, and I hope that I will be able to report on the results at the end of our presidency."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar puedo afirmar que he escuchado con gran interés, y también con gran aprecio, la multitud de contribuciones de hoy sobre este delicado tema. Deseo manifestar que, después de todo lo que ha ocurrido, haríamos mejor en mirar hacia delante en vez de lanzarnos reproches unos a otros. Pienso que eso es lo que deberíamos hacer, ya que nuestro objetivo último consiste en no dejar al pueblo iraquí en la estacada. Por eso necesitamos recordarnos continuamente cuáles son nuestras metas. Antes de nada, considero que tenemos que garantizar que se complete el proceso político, como ha quedado claramente explicado en la Resolución 1546. Pienso también que la Unión Europea está decidida a realizar una contribución constructiva y eficaz a tal efecto. Por ejemplo, podríamos ayudar a garantizar que todo fluya sin sobresaltos en el proceso electoral y que todos los iraquíes puedan participar de verdad. Podríamos contribuir a instaurar un gobierno legal, y garantizar que, una vez que se haya formado dicho gobierno legal, se vea apoyado por una administración eficaz. En resumen, pienso que tenemos que intentar introducir en ese castigado país los valores que consideramos tan importantes. Me viene a la mente la democracia, algo de lo que Iraq ha carecido durante tanto tiempo. También estoy pensando en los derechos humanos y el respeto por los mismos, y puedo asegurarles que eso incluye también a las mujeres, un aspecto que se ha apuntado muy acertadamente con anterioridad. Estoy pensando en el respeto a las minorías, incluida la asiria, que es otro de los problemas de ese país al que será necesario dedicar atención. Estoy pensando en la creación de un Estado constitucional y la forma en que nosotros, la Unión Europea, respaldados por nuestra amplia experiencia, con la contribución que podemos realizar para restaurar un órgano legislativo auténtico e independiente con jueces que hagan justicia de verdad, con todo lo que eso implica y que es más importante, podemos formar a esta gente y proporcionarle una orientación. Alguien ha señalado asimismo la importancia de los países vecinos. Es una opinión que apoyo de buena gana. Como ya he dicho en mi primera intervención, en el transcurso de mis reuniones con el Primer Ministro y los Ministros durante mi visita a Iraq, manifesté que la Unión Europea estaría encantada de aceptar una invitación para participar en la próxima conferencia de los países vecinos. A fin y al cabo, como bien se ha dicho en repetidas ocasiones desde este estrado, la estabilidad en Iraq también significa estabilidad en la región. La paz y la democracia en Iraq también influirán en los países vecinos. Pienso que deberíamos hacer cuanto esté en nuestras manos, en primer lugar, para garantizar que la paz y la democracia queden instauradas en el propio Iraq. Así pues, una vez que hayamos conseguido salvar las diferencias de opinión existentes, como Unión Europea debemos ser capaces de hacer sentir claramente nuestra presencia en Iraq. Sé lo mucho que lo valora y lo desea el gobierno actual. Por consiguiente, juzgo que no podemos eludir nuestras responsabilidades y que verdaderamente debemos seguir la nítida trayectoria que hemos trazado. La Presidencia neerlandesa garantizará que así se haga. He expuesto claramente dichos objetivos. También he explicado que hemos enviado una misión de investigación, que ahora vamos a enviar una misión de seguimiento y que, sobre esta base, en breve detallaremos cómo podemos dotar a esto de contenido. Este es nuestro objetivo y espero poder informar acerca de los resultados al final de nuestra Presidencia."@es20
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aivan ensimmäiseksi voin todeta kuunnelleeni hyvin kiinnostuneena ja myös hyvin kunnioittavasti monia tämänpäiväisiä puheenvuoroja tästä arkaluonteisesta aiheesta. Haluan todeta, että kaiken tapahtuneen jälkeen meidän olisi viisaampaa katsoa eteenpäin kuin syytellä toisiamme. Mielestäni meidän on toimittava näin, koska perimmäisenä tarkoituksenamme ei ole jättää Irakin kansaa pulaan. Sen vuoksi meidän on jatkuvasti palautettava mieliimme, mitkä päämäärämme ovat. Mielestäni meidän on ensinnäkin varmistettava, että poliittinen prosessi saadaan päätökseen, kuten myös päätöslauselmassa 1546 selkeästi esitetään. Uskon niin ikään, että Euroopan unioni on päättänyt toimia rakentavasti ja tehokkaasti tämän prosessin hyväksi. Voimme esimerkiksi auttaa varmistamaan, että vaalit sujuvat ongelmitta ja että kaikki irakilaiset voivat todella osallistua niihin. Voimme auttaa laillisen hallituksen virkaanasettamisessa, ja kun se on tehty, voimme varmistaa, että hallituksen tukena on tehokas hallinto. Lyhyesti sanottuna katson, että meidän on pyrittävä perehdyttämään tuo hätää kärsivä maa arvoihin, joita itse pidämme tärkeinä. Mieleen tulee esimerkiksi demokratia, joka Irakista on puuttunut jo kauan. Tarkoitan myös ihmisoikeuksia ja niiden kunnioittamista ja voin kertoa, että se koskee myös naisten oikeuksia, joihin aiemmin aivan perustellusti viitattiinkin. Tarkoitan vähemmistöjen, esimerkiksi assyrialaisvähemmistön kunnioittamista, mikä on yksi niistä ongelmista, joihin Irakissa on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Tarkoitan oikeusvaltion perustamista ja tapaa, jolla Euroopan unioni voi laajan kokemuksensa perusteella kouluttaa ja ohjata näitä ihmisiä kaikissa tärkeissä asiaan liittyvissä toimissa sekä auttaa palauttamaan aidon ja itsenäisen oikeuslaitoksen, jonka tuomarit todella antavat tuomioita. Joku huomautti myös naapurimaiden merkityksestä, ja olen siitä täysin samaa mieltä. Kuten jo ensimmäisessä puheenvuorossani mainitsin, totesin Irakin-vierailullani käydyissä keskusteluissa pääministerin ja ministerien kanssa, että Euroopan unioni ottaa mielihyvin vastaan kutsun osallistua seuraavaan Irakin ja sen naapurimaiden konferenssiin. Kuten tällä puhujankorokkeella on jo useaan otteeseen todettu, Irakin vakaus merkitsee loppujen lopuksi myös alueellista vakautta. Rauhan ja demokratian palauttaminen Irakiin tuo ne myös naapurimaihin. Mielestäni meidän on tehtävä kaikkemme varmistaaksemme ensinnäkin, että rauha ja demokratia toteutuvat Irakissa. Sen vuoksi Euroopan unionin pitäisi pystyä, heti kun erimielisyydet on saatu ratkaistua, tuomaan itseään näkyvästi esiin Irakissa. Tiedän, kuinka paljon nykyinen hallitus sitä arvostaa ja toivoo. Sen vuoksi emme mielestäni voi väistellä vastuutamme, vaan meidän on toimittava selkeiden suunnittelemiemme mukaisesti. Puheenjohtajavaltio Alankomaat varmistaa, että näin toimitaan. Esitin tavoitteet selkeästi. Selitin, että olemme lähettäneet tutkimusvaltuuskunnan ja että lähetämme nyt seurantavaltuuskunnan. Näiden toimien perusteella ilmoitamme lähiaikoina, miten voimme toteuttaa tavoitteemme. Tämä on päämäärämme, ja toivon, että pääsemme kertomaan tuloksista puheenjohtajakautemme loppuun mennessä."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je peux dire que j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt et d’estime les nombreuses contributions apportées aujourd’hui à cette question épineuse. Je tiens à dire que, après tout ce qui s’est passé, nous ferions bien de regarder devant nous plutôt que de nous accabler les uns les autres de reproches. Je pense que c’est ce que nous devrions faire, parce que notre objectif ultime n’est pas d’abandonner le peuple irakien à son sort. C’est pourquoi nous devons constamment nous rappeler quels sont nos objectifs. Pour commencer, je pense que nous devons veiller à ce que le processus politique soit mené à bien, comme cela a été clairement expliqué dans la résolution 1546. Je pense également que l’Union européenne est déterminée à apporter une contribution constructive et efficace à cet effet. Nous pourrions, par exemple, aider à garantir que tout se déroule sans heurts dans le processus électoral et que tous les Irakiens peuvent vraiment y participer. Nous pourrions contribuer à établir un gouvernement légal et veiller à ce que, une fois en place, ce gouvernement soit également soutenu par une administration efficace. Bref, j’estime que nous devons tenter d’introduire dans ce pays dévasté les valeurs que nous considérons importantes. La démocratie, qui a fait défaut à l’Irak pendant tant d’années, me vient à l’esprit. Je pense également aux droits de l’homme et au respect de ces derniers, et je peux vous dire que cela inclut aussi les femmes, un thème qui a été très justement souligné un peu plus tôt. Je pense au respect de minorités, en ce compris de la minorité assyrienne, qui constitue un autre problème de ce pays, auquel il faudra prêter une attention suffisante. Je pense à l’établissement d’un État constitutionnel et à la manière dont l’Union européenne, forte de sa longue expérience, avec la contribution qu’elle peut apporter à la restauration d’un véritable organe juridique et indépendant, doté de juges qui rendent véritablement la justice, avec tout ce que cela implique et tout ce qui est nécessaire, peut former ces personnes et les guider. Quelqu’un a également souligné l’importance des pays voisins, et je suis le premier à le soutenir. Comme je l’ai déjà déclaré dans ma première intervention, j’ai fait remarquer, lors de mes rencontres avec le Premier ministre et les autres ministres à l’occasion de ma visite en Irak, que l’Union européenne accepterait volontiers une invitation à participer à la prochaine conférence réunissant les pays voisins. Après tout, comme on l’a dit plus d’une fois dans cette Assemblée, la stabilité en Irak signifie aussi la stabilité dans la région. La paix et la démocratie en Irak déteindront sur les pays voisins. Je pense que, pour commencer, nous devons faire tout notre possible pour garantir l’instauration de la paix et de la démocratie en Irak même. C’est la raison pour laquelle, dès que nous serons parvenus à surmonter les divergences d’opinion, nous devrions, au sein de l’Union européenne, être également capables de faire clairement sentir notre présence en Irak. Je sais à quel point le gouvernement actuel le souhaite et s’en félicite. C’est pourquoi je pense que nous ne pouvons échapper à nos responsabilités et, en fait, suivre la trajectoire claire que nous avons tracée. La présidence néerlandaise veillera à ce que ce soit chose faite. J’ai clairement défini ces objectifs. J’ai également expliqué que nous avions dépêché une mission d’exploration, que nous enverrons à présent une mission de suivi et que, sur cette base, nous annoncerons sous peu la manière dont nous pouvons faire de cela une réalité. Tel est notre but, et j’espère que je serai à même de vous faire part des résultats à la fin de notre présidence."@fr8
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, voglio dire innanzi tutto che ho ascoltato con grande interesse e che ho molto apprezzato i numerosi interventi su questo tema così delicato. Dopo tutto ciò che è successo, credo che faremmo bene a guardare avanti, invece di rimproverarci a vicenda. Penso che dovremmo guardare al futuro, dato che il nostro obiettivo ultimo è quello di non piantare in asso il popolo iracheno. Ecco perché dobbiamo sempre avere ben presenti i nostri scopi. ritengo che sia nostro compito garantire il completamento del processo politico, come si dice chiaramente nella risoluzione 1546. Penso inoltre che l’Unione europea sia decisa a fornire in tal senso un contributo costruttivo ed efficace. Potremmo, per esempio, contribuire ad assicurare un corretto funzionamento dell’intero processo elettorale nonché un’effettiva partecipazione allo stesso di tutti i cittadini iracheni. Potremmo contribuire a insediare un governo legittimo e garantire che esso non solo possa entrare in carica ma sia anche supportato da un’amministrazione capace. In sintesi, penso che dobbiamo cercare di affermare in quel paese così provato i valori che per noi sono importanti. Il primo di questi valori che viene in mente è la democrazia – qualcosa che in Iraq manca da lunghissimo tempo. Penso, poi, ai diritti umani e al loro rispetto, e mi riferisco anche ai diritti delle donne – un punto cui prima è stato giustamente e opportunamente accennato. Penso alla tutela delle minoranze, tra cui quella assira, che è un altro dei problemi dell’Iraq cui sarà necessario riservare un’adeguata attenzione. Penso altresì al contributo che noi, come Unione europea, forti della nostra ampia esperienza, possiamo dare alla creazione di uno Stato costituzionale, ad esempio fornendo agli iracheni – consapevoli di tutte le inevitabili conseguenze e dell’importanza di un simile intervento – la preparazione e la guida necessarie per istituire un organismo giudiziario che abbia poteri reali e sia indipendente e formato da giudici che operino realmente al servizio della giustizia. Qualcuno degli oratori ha ricordato anche l’importanza del ruolo dei paesi confinanti. Sono sicuramente d’accordo con questa osservazione. Come ho già dichiarato nel mio primo intervento, durante gli incontri che ho avuto nel corso della mia visita in Iraq con il Primo Ministro e i ministri di quel paese ho affermato che l’Unione europea sarà ben lieta di accogliere un invito a partecipare alla prossima riunione dei paesi confinanti. Dopo tutto, come è già stato osservato più volte in questa sede, dalla stabilità dell’Iraq dipende la stabilità dell’intera regione. La pace e la democrazia in Iraq finiranno poi per contagiare anche i paesi confinanti. Credo che dovremmo fare del nostro meglio per garantire in primo luogo che la pace e la democrazia possano affermarsi in Iraq. Quindi, dopo aver superato le divergenze di opinione che ci sono state in passato, in quanto Unione europea dovremmo riuscire anche a far sentire chiaramente la nostra presenza in Iraq. So quanto tale scenario sia apprezzato e auspicato da parte dell’attuale governo. Ritengo pertanto che non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità e che dobbiamo seguire la linea di condotta che abbiamo delineato. Sarà cura della Presidenza olandese che ciò avvenga. Ho già indicato con chiarezza quali sono i nostri obiettivi; ho detto anche che abbiamo inviato una missione esplorativa, che prossimamente invieremo una missione di e che entro breve tempo saremo in grado, sulla base dei risultati delle missioni, di definire i modi per tradurre tutto ciò in atti concreti. Questo è lo scopo cui miriamo; mi auguro di essere in grado allo scadere della nostra Presidenza di riferirvi i risultati che avremo ottenuto."@it12
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@lt14
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@lv13
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@mt15
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, posso dizer que ouvi com muito interesse, e também com grande apreço, as muitas intervenções que hoje foram dedicadas a esta delicada questão. Gostaria de dizer que, depois de tudo o que aconteceu, faríamos bem em olhar para a frente, em vez de lançarmos censuras uns aos outros. Julgo que é isso que deveríamos fazer, visto que o nosso objectivo último não é deixar o povo iraquiano em apuros. É por isso que temos de ter sempre bem presente na nossa memória quais são os nossos objectivos. Em primeiro lugar, penso que temos de assegurar que o processo político seja concluído, como foi também claramente formulado na Resolução 1546. Penso também que a União Europeia está decidida a dar um contributo construtivo e eficaz nesse sentido. Poderíamos, por exemplo, contribuir para assegurar que todo o processo eleitoral decorra sem sobressaltos e que realmente todos os Iraquianos nele possam participar. Poderíamos ajudar a instalar um Governo legítimo e zelar por que, assim que esse Governo legítimo estiver instalado, seja também apoiado por uma administração eficaz. Em suma, penso que devemos esforçar-nos por introduzir nesse devastado país os valores que consideramos tão importantes. Estou a pensar na democracia, que durante tanto tempo aí faltou. Estou a pensar igualmente nos direitos humanos e no respeito dos mesmos, e posso dizer-vos que isto inclui também as mulheres, como muito já aqui foi assinalado, e bem. Estou a pensar no respeito pelas minorias, incluindo a minoria assíria, que é outro problema desse país e ao qual será necessário prestar suficiente atenção. Estou a pensar na implantação de um Estado de direito e na forma como nós, União Europeia, com base na nossa vasta experiência, com o contributo que podemos dar para restaurar uma poder judicial verdadeiro e independente, com juízes que façam realmente justiça, com tudo o que isso envolve e que é importante, poderemos dar formação e orientação a estas pessoas. Alguém assinalou aqui também a importância dos países vizinhos, uma opinião que eu subscrevo com agrado. Como já tive oportunidade de dizer na minha primeira intervenção, nos encontros que mantive com o Primeiro-Ministro e alguns Ministros por ocasião da minha visita ao Iraque, indiquei que a União Europeia acolherá com agrado um convite para participar na próxima conferência de países vizinhos. Afinal de contas, como aqui várias vezes foi dito, a estabilidade no Iraque significa também estabilidade na região. A paz e a democracia no Iraque irão reflectir-se igualmente nos países vizinhos. Penso que temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance no sentido, antes de mais, de garantir que a paz e a democracia sejam estabelecidas no próprio Iraque. Por conseguinte, logo que tivermos conseguido ultrapassar as divergências de opinião que existiram, teremos também, enquanto União Europeia, de ser capazes de dar uma visibilidade clara à nossa presença no Iraque. Sei o quanto o actual Governo o aprecia e deseja. Penso, pois, que não podemos furtar-nos às nossas responsabilidades e que temos realmente de seguir a trajectória clara que traçámos. A Presidência neerlandesa irá zelar por que isso aconteça. Já indiquei claramente quais são os objectivos. Expliquei também que enviámos uma missão exploratória, que iremos agora enviar uma missão de acompanhamento e que, em função das suas conclusões, muito em breve iremos definir a forma como poderemos concretizar tudo isso. É esse o nosso objectivo, e espero poder apresentar um relatório sobre os resultados no final da nossa Presidência."@pt17
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@sk18
"Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement, allereerst kan ik u zeggen dat ik met veel belangstelling en ook met waardering heb geluisterd naar de vele bijdragen vandaag over dit gevoelige onderwerp. Ik zou willen zeggen dat na alles wat is gebeurd, we er goed aan doen om vooruit te kijken en elkaar niet teveel verwijten moeten maken. Ik denk dat we dat ook moeten doen, omdat het ons uiteindelijke doel is het Iraakse volk niet in de steek te laten. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat onze doelen zijn. Op de eerste plaats, denk ik, moet ervoor worden gezorgd dat het politieke proces wordt voltooid, zoals ook duidelijk is uiteengezet in resolutie 1546. Ik denk ook dat de Europese Unie vastbesloten is om daartoe een constructieve en doeltreffende bijdrage te leveren. Ik denk daarbij aan de bijdrage die we kunnen leveren tot het verkiezingsproces, zodat dat goed verloopt en alle Iraki's daaraan ook kunnen deelnemen. Dat we bijdragen tot het installeren van een wettige regering, dat we ervoor zorgen dat, als die wettige regering is geïnstalleerd, ze ook door een goede en doeltreffende administratie wordt ondersteund. Kortom, ik denk dat wij ernaar moeten streven dat de waarden die wijzelf zo belangrijk achten, ook ingang vinden in dit geteisterde land. Ik denk aan de democratie waaraan het dit land zo lang heeft ontbroken. Ik denk aan de mensenrechten en het respect daarvoor, en ik kan u zeggen dat dit ook vrouwen betreft, waarop terecht is gewezen. Ik denk aan het respect voor minderheden, ook de Assyrische minderheid, eveneens een probleem in dit land waaraan zorgvuldig aandacht zal moeten worden besteed. Ik denk aan het vestigen van een rechtsstaat en de wijze waarop wij, de Europese Unie, met onze grote ervaring, met de bijdrage die wij kunnen leveren aan het herstel van een echte, onafhankelijke, juridische instantie met rechters die echt recht spreken, met alles wat daaromheen zit en wat van belang is, deze mensen kunnen trainen en onderricht kunnen geven. Er is ook gewezen op het belang van de buurlanden, dat ondersteun ik graag. Ik heb al in mijn eerste interventie gezegd dat ik tijdens mijn bezoek aan Irak, tijdens de gesprekken met de premier, de ministers, erop heb gewezen dat de Europese Unie een uitnodiging om deel te nemen aan de komende conferentie van buurlanden met plezier zal aannemen. Het is namelijk ook hier verschillende malen opgemerkt: stabiliteit in Irak betekent ook stabiliteit in de regio. Vrede en democratie in Irak zullen ook een uitstraling hebben naar de buurlanden. Ik geloof dat wij er alles aan moeten doen om, op de eerste plaats, ervoor te zorgen dat vrede en democratie in Irak zelf worden gevestigd. Wij moeten dus als Europese Unie, nadat wij de meningsverschillen die er bestonden hebben kunnen overbruggen, nu ook in staat zijn om onze aanwezigheid duidelijk zichtbaar te maken in Irak. Ik weet hoezeer dat door de huidige regering wordt gewaardeerd en gewenst. Ik vind dus dat wij onze verantwoordelijkheden niet kunnen ontlopen en dat wij de duidelijke marsroute die we hebben uitgestippeld, nu ook moeten volgen. Het Nederlands voorzitterschap zal zich daarvoor inzetten. Ik heb duidelijk uiteengezet wat die doelen zijn. Ik heb ook uiteengezet dat wij een verkenningsmissie hebben gestuurd, dat wij nu een follow-up-missie zullen sturen en dat wij aan de hand daarvan in een zeer nabije toekomst nader zullen bepalen, hoe we daaraan concreet gestalte kunnen geven. Dat is het doel, mijnheer de Voorzitter, en ik hoop u dan ook over de resultaten daarvan aan het einde van ons voorzitterschap te kunnen berichten."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! För det första kan jag tala om att jag har lyssnat med stort intresse, liksom med stor uppskattning, till de många inlägg i denna ömtåliga fråga som har gjorts i dag. Jag vill säga att vi efter allt som har hänt bör se framåt i stället för att kasta beskyllningar på varandra. Jag anser att det är det vi bör göra, eftersom vårt främsta mål är att inte lämna det irakiska folket i sticket. Därför måste vi hela tiden påminna oss själva om vilka våra mål är. För det första anser jag att vi måste se till att den politiska processen fullbordas, vilket också klart framhålls i resolution 1546. Sedan tror jag att Europeiska unionen är besluten att bidra till detta på ett konstruktivt och effektivt sätt. Vi skulle till exempel kunna medverka till att garantera att hela valförfarandet löper smidigt och att alla irakier verkligen kan delta. Vi skulle kunna hjälpa till att installera en laglig regering och se till att den också backas upp av en effektiv förvaltning när den väl är på plats. Kort sagt anser jag att vi måste försöka införa de värden som vi håller så högt i detta plågade land. Man kommer att tänka på demokrati, något som Irak så länge har saknat. Jag tänker också på mänskliga rättigheter och respekten för dem, och jag kan säga att det också gäller kvinnorna, något som med rätta påpekades tidigare. Jag tänker på respekt för minoriteter, däribland den assyriska minoriteten, ett annat av landets problem som måste uppmärksammas i vederbörlig grad. Jag tänker också på upprättandet av en konstitutionell stat och på hur vi, Europeiska unionen, med vår omfattande erfarenhet, kan bidra till att återupprätta ett verkligt, självständigt, rättsväsende med domare som verkligen skipar rättvisa, med allt det medför samt utbilda dessa människor och ge dem råd, vilket är viktigt. Någon påpekade också hur viktiga grannländerna är. Det är en synpunkt som jag gärna instämmer i. Som jag sade i mitt första inlägg påpekade jag vid mina möten med premiärministern och de andra ministrarna under mitt besök i Irak att Europeiska unionen gärna skulle acceptera en inbjudan att delta i nästa konferens med grannländerna. När allt kommer omkring betyder stabilitet i Irak att hela regionen blir stabil, som har sagts flera gånger här. Fred och demokrati i Irak kommer att smitta av sig på grannländerna. Jag anser att vi för det första bör göra vårt bästa för att se till att fred och demokrati råder i Irak. Därför bör vi från Europeiska unionens sida också vara kapabla att se till att vår närvaro märks tydligt i Irak, när vi väl har lyckats överbrygga de åsiktsskillnader som har funnits. Jag vet hur mycket den nuvarande regeringen uppskattar och önskar detta. Därför anser jag att vi inte kan smita ifrån våra skyldigheter och att vi verkligen måste följa den tydliga väg som vi har dragit upp. Det nederländska ordförandeskapet kommer att se till att så sker. Jag har satt upp dessa mål på ett tydligt sätt. Jag har också förklarat att vi har sänt ut ett undersökningsuppdrag, att vi nu kommer att sända ett uppföljningsuppdrag och att vi inom en mycket snar framtid kommer att tala om hur vi kan fylla detta med substans, på grundval av resultaten. Det är vår målsättning, och jag hoppas att jag skall kunna rapportera resultaten mot slutet av vårt ordförandeskap."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bot,"5,19,15,1,18,14,16,11,3,13
"Raad"5,19,15,1,18,14,11,16,3,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph