Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-07-21-Speech-3-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040721.4.3-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στη στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με τη θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@cs1
"Det nederlandske formandskabs erklæringer om dets handlingsprogram er en provokation mod EU's arbejdere og befolkninger. Den hurtigere og mere effektive promovering af kapitalistiske omlægninger, ændringerne i arbejdsmarkedet og arbejdstiderne, yderligere privatisering af de offentlige tjenester, pres for nye nedsættelser af pensionen og magrere sociale sikringsordninger og fremhævelse af Lissabon-strategien og anti-græsrodspolitikker generelt viser endnu en gang, at EU udelukkende tjener storkapitalen. Udformningen af Tampere-strategien og fremme af nye foranstaltninger til at undertrykke græsrodsbevægelsen, der groft krænker de personlige og sociale rettigheder, som f.eks. personarkiver over arbejdere, overvågning af al telekommunikation, udlevering af data til USA og styrkelse af rets- og efterretningsmyndighederne under påskud af terrorisme, støder alt sammen mod stærke reaktioner fra arbejderne og den juridiske verden. Styrkelsen af den europæiske hær af lejesoldater, dens nu definitive tilstedeværelse i Balkanlandene, oprettelsen af direkte interventionsenheder og EU's og USA's synkroniserede forsvar af den nye orden og imperialistiske interesser strider imod folkets vilje til fred og social fremgang. Europa-Parlamentets medlemmer af Grækenlands Kommunistiske Parti fordømmer denne politik og støtter og står side om side med græsrodsbevægelsen i dens kamp mod disse foranstaltninger."@da2
". Die Erklärungen des niederländischen Ratsvorsitzes zu seinem Arbeitsprogramm stellen für die Arbeitnehmer und Menschen der Europäischen Union eine Provokation dar. Erneut zeigen die schnellere und effizientere Förderung der kapitalistischen Umstrukturierungen, die Änderungen am Arbeitsmarkt und bei den Arbeitszeiten, die weitere Privatisierung der Dienstleistungen des öffentlichen Sektors, der Druck hinsichtlich neuer Rentenkürzungen und schlankerer sozialer Sicherheitssysteme sowie das Festhalten an der Lissabon-Strategie und volksfeindlicher Politiken im Allgemeinen, dass die EU nur dem Großkapital dient. Die Ausgestaltung der Strategie von Tampere und die Förderung neuer Maßnahmen zur Unterdrückung der Basisbewegung, die die persönlichen und sozialen Freiheiten eklatant verletzen, wie z. B. persönliche Akten über Arbeitnehmer, die Überwachung der Telekommunikation, die Weitergabe von Daten an die USA und die Stärkung der Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörden unter dem Vorwand des Terrorismus rufen alle heftige Reaktionen auf Seiten der Arbeitnehmer und Rechtsexperten hervor. Auch die Stärkung der europäischen Söldnerarmee, ihre jetzt definitive Anwesenheit auf dem Balkan, die Schaffung von direkten Interventionseinheiten und die aufeinander abgestimmte Verteidigung der neuen Ordnung und der imperialistischen Interessen seitens der EU und der USA laufen dem Streben der Menschen nach Frieden und sozialem Fortschritt zuwider. Die EP-Abgeordneten von der Kommunistischen Partei Griechenlands verurteilen diese Politik und stehen der Basisbewegung in ihrem Kampf gegen diese Maßnahmen bei."@de9
". The declarations by the Netherlands Presidency on its work programme are a provocation to the workers and peoples of the European Union. The speedier and more efficient promotion of capitalist restructurings, the changes in the labour market and to working times, further privatisation of public-sector services, pressure for new reductions to pensions and leaner social security systems and insistence on the Lisbon strategy and anti-grass roots policies in general demonstrate once again that the ΕU only serves big business. The shaping of the Tampere strategy and the promotion of new measures to repress the grass-roots movement which blatantly infringe personal and social freedoms, such as personal files on workers, monitoring all telecommunications, handing data over to the USA and strengthening the prosecuting and intelligence authorities on the pretext of terrorism, are all meeting with vigorous reaction on the part of the workers and the legal world. The strengthening of the mercenary European army, its now definitive presence in the Balkans, the creation of direct intervention units and the synchronised defence of the new order and imperialist interests by the EU and the USA, run counter to the will of the people for peace and social progress. The MEPs of the Communist Party of Greece condemn this policy and stand by and with the grass-roots movement in its fight against these measures."@en4
". Las declaraciones de la Presidencia neerlandesa constituyen una provocación para los trabajadores y los ciudadanos de la Unión Europea. La promoción más rápida y eficiente de reestructuraciones capitalistas, los cambios en el mercado laboral y las jornadas de trabajo, el mayor nivel de privatización de los servicios públicos, la presión a favor de una mayor reducción de las pensiones y de sistemas de seguridad social más austeros, y la insistencia en la estrategia de Lisboa y en políticas contrarias a los intereses del pueblo en general, ponen de manifiesto una vez más que la Unión Europea solo atiende a las grandes empresas. El diseño de la estrategia de Tampere y el fomento de nuevas medidas destinadas a reprimir el movimiento popular, como los registros personales de trabajadores, la supervisión de todas las telecomunicaciones, la transferencia de datos a los Estados Unidos y el fortalecimiento de las autoridades judiciales y de inteligencia con la excusa del terrorismo, se están encontrando con una enérgica reacción por parte de los trabajadores y del mundo jurídico, ya que infringen descaradamente las libertades individuales y sociales. El refuerzo del ejército mercenario europeo, su presencia definitiva en los Balcanes, la creación de unidades de intervención directa y la defensa sincronizada del nuevo orden y de los intereses imperialistas por la Unión Europea y los Estados Unidos, se oponen al deseo de paz y progreso social de la población. Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo condenan esta política y apoyan al movimiento popular en su lucha contra estas medidas."@es20
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@et5
". Puheenjohtajavaltio Alankomaiden työohjelmastaan esittämät lausumat ovat provokaatio Euroopan unionin työntekijöitä ja kansalaisia kohtaan. Pääomavaltaisten saneerausjärjestelyjen entistä nopeampi ja tehokkaampi tukeminen, työmarkkinoiden ja työaikojen muutokset, julkisten palvelujen yksityistämisen jatkaminen, eläkkeiden uusiin vähennyksiin ja sosiaaliturvan kaventamiseen tähtäävä painostus sekä Lissabonin strategian ja ylipäätään ruohonjuuritasosta piittaamattoman politiikan korostaminen osoittavat jälleen kerran, että EU on olemassa vain suuryrityksiä varten. Tampereen strategian muovaaminen ja sellaisten ruohonjuuritason liikkeitä torjuvien uusien toimenpiteiden tukeminen, jotka loukkaavat räikeästi yksilönvapauksia ja sosiaalisia vapauksia, kuten työntekijöistä ylläpidettävät henkilötiedot, kaiken televiestinnän valvonta, tietojen luovuttaminen Yhdysvalloille sekä syyttäjä- ja tiedusteluviranomaisten valtuuksien lujittaminen terrorismin torjunnan verukkeella synnyttävät kaikki voimakkaan vastalauseen työntekijöiden ja oikeusviranomaisten keskuudessa. Euroopan palkka-armeijan vahvistaminen, sen tätä nykyä vakiinnutettu läsnäolo Balkanilla, suoran toiminnan yksikköjen perustaminen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen harjoittama uuden maailmanjärjestyksen ja imperialististen etujen yhdenmukaistettu puolustus ovat ristiriidassa rauhaa ja sosiaalista edistystä tahtovien kansalaisten pyrkimysten kanssa. Kreikan kommunistista puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet tuomitsevat tämän politiikan ja asettuvat tukemaan ruohonjuuritason liikettä sen taistelussa näitä toimenpiteitä vastaan."@fi7
". Les déclarations de la présidence néerlandaise sur son programme de travail sont une provocation pour les travailleurs et les peuples de l’Union européenne. La promotion plus rapide et plus efficace des restructurations capitalistes, les changements du marché de l’emploi et des horaires de travail, l’intensification de la privatisation des services du secteur public, la pression en faveur de nouvelles réductions des retraites et de régimes de sécurité sociale appauvris ainsi que l’insistance sur la stratégie de Lisbonne et sur des politiques non populaires en général démontrent une fois encore que l’UE ne sert que les intérêts des grandes entreprises. La mise au point de la stratégie de Tampere et la promotion de nouvelles mesures de répression du mouvement populaire qui bafouent de manière flagrante les libertés individuelles et sociales, notamment les dossiers individuels sur les travailleurs, le contrôle de toutes les télécommunications, la transmission de données aux États-Unis et le renforcement des autorités en charge des poursuites judiciaires et du renseignement sous le prétexte du terrorisme font tous face à une réaction vigoureuse des travailleurs et des professionnels du droit. Le renforcement de l’armée européenne de mercenaires, sa présence désormais définitive dans les Balkans, la création d’unités d’intervention directe et la défense conjuguée des intérêts impérialistes et du nouvel ordre par l’UE et les États-Unis vont à l’encontre des aspirations de paix et de progrès social des gens. Les députés européens du parti communiste grec condamnent cette politique et se rangent aux côtés du mouvement populaire dans sa lutte contre ces mesures."@fr8
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@hu11
". Le dichiarazioni della Presidenza olandese sul suo programma di lavoro sono una provocazione per i lavoratori e i popoli dell’Unione europea. La più rapida e più efficiente promozione delle ristrutturazioni capitalistiche, i cambiamenti nel mercato del lavoro e degli orari lavorativi, l’ulteriore privatizzazione dei servizi del settore pubblico, la pressione per nuove riduzioni delle pensioni e sistemi di sicurezza sociale più miseri, l’insistenza sulla strategia di Lisbona e politiche sfavorevoli ai cittadini in generale sono l’ennesima dimostrazione che l’Unione europea è unicamente al servizio delle grandi imprese. L’attuazione della strategia di Tampere e la promozione di nuove misure per la repressione del movimento di base che violano palesemente le libertà sociali e personali, come i documenti personali sui lavoratori, il controllo di tutte le telecomunicazioni, il trasferimento di dati agli Stati Uniti e il rafforzamento delle autorità giudiziarie e di col pretesto del terrorismo si scontrano tutte con una vigorosa reazione da parte dei lavoratori e del mondo giuridico. Il rafforzamento dell’esercito mercenario europeo, la sua attuale presenza definitiva nei Balcani, la creazione di unità d’intervento diretto e la difesa sincronizzata del nuovo ordine e degli interessi imperialistici da parte di Unione europea e Stati Uniti vanno contro il desiderio di pace e progresso sociale nutrito dai cittadini. I deputati al Parlamento europeo del partito comunista greco condannano questa politica e si affiancano al movimento popolare nella lotta contro tali misure."@it12
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@lt14
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@lv13
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@mt15
". De verklaringen van het Nederlands voorzitterschap over zijn werkprogramma zijn een provocatie voor de arbeiders en de volken van de Europese Unie. De snellere en efficiëntere bevordering van kapitalistische herstructureringen, de voorgestelde veranderingen van de arbeidsmarkt en werktijden, de verdere privatisering van voorzieningen in de publieke sector, het aandringen op verdere verlaging van pensioenen en uitholling van de socialezekerheidsstelsels en het vasthouden aan de Lissabon-strategie en tegen het gewone volk gericht beleid in het algemeen, tonen eens te meer aan dat de ΕU uitsluitend in dienst staat van het grootkapitaal. De invulling van de Tampere-strategie en de bevordering van nieuwe maatregelen tot onderdrukking van de volksbeweging, die een flagrante schending inhouden van persoonlijke en sociale vrijheden, zijn onaanvaardbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opstellen van persoonlijke dossiers over werknemers, de controle op alle telecommunicatie, het doorgeven van gegevens aan de VS en de versterking van het onderdrukkend gezag en de inlichtingendiensten onder het voorwendsel van terrorismebestrijding. Dit alles brengt een felle reactie teweeg van de kant van de arbeiders en de juridische wereld. De versterking van het Europese huurlingenleger, de nu permanente aanwezigheid ervan in de Balkan, de oprichting van eenheden voor snelle interventie en de gecoördineerde verdediging van de nieuwe orde en imperialistische belangen door de EU en de VS, druisen rechtstreeks in tegen de wil van het volk, dat vraagt om vrede en sociale vooruitgang. De afgevaardigden in het Europees Parlement van de Communistische Partij van Griekenland veroordelen dit beleid en scharen zich volledig achter de volksbeweging in haar strijd tegen deze maatregelen."@nl3
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@pl16
". As declarações proferidas pela Presidência neerlandesa sobre o seu programa de trabalho são uma provocação aos trabalhadores e aos povos da União Europeia. A promoção mais célere e mais eficiente das reestruturações capitalistas, as mudanças no mercado de trabalho e nos horários de trabalho, a continuação da privatização de serviços do sector público, a pressão no sentido de reduzir ainda mais as pensões e fazer encolher os sistemas de segurança social, assim como a insistência na estratégia de Lisboa e nas políticas antipopulares em geral demonstram mais uma vez que a UE apenas serve o grande capital. A forma dada à estratégia de Tampere e a promoção de novas medidas que visam reprimir o movimento popular e que violam flagrantemente as liberdades individuais e sociais, como é o caso dos ficheiros pessoais sobre os trabalhadores, do controlo sobre todas as telecomunicações, da transferência de dados para os EUA e do reforço das autoridades de perseguição e de informação a pretexto do terrorismo, estão a gerar uma reacção vigorosa da parte dos trabalhadores e do mundo jurídico. O reforço do exército europeu mercenário, a sua presença agora definitiva nos Balcãs, a criação de unidades de intervenção directa e a defesa sincronizada da nova ordem e dos interesses imperialistas pela UE e pelos EUA vão contra o desejo de paz e progresso social dos povos. Os eurodeputados do Partido Comunista da Grécia condenam esta política e apoiam o movimento popular na sua luta contra estas medidas."@pt17
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@sk18
"Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους και τους λαούς της ΕΕ. Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και το ωράριο, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πιέσεις για νέα μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης η εμμονή στην στρατηγική της Λισσαβόνας και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική, αποδεικνύουν εκ νέου ότι η ΕΕ βρίσκεται στην αποκλειστική υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Η διαμόρφωση της φάσης στρατηγικής του Τάμπερε και η προώθηση νέων μέτρων καταστολής του λαϊκού κινήματος που παραβιάζουν βάναυσα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες, όπως το φακέλωμα των εργαζομένων, η παρακολούθηση όλων των τηλεπικοινωνιών, η παράδοση στοιχείων στις ΗΠΑ, η ενίσχυση των αρχών δίωξης και πληροφοριών με πρόσχημα την τρομοκρατία βρίσκουν σθεναρή αντίδραση των εργαζομένων και του νομικού κόσμου. Η ενίσχυση του μισθοφορικού Ευρωστρατού, η καθοριστική πλέον παρουσία του στον χώρο των Βαλκανίων, η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης και η συμπόρευση της ΕΕ με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της Νέας Τάξης και των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έρχονται σε αντίθεση με την θέληση των λαών για ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταδικάζουν αυτή τη πολιτική, συμπαρίστανται και συμμετέχουν στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος ενάντια σε αυτά τα μέτρα."@sl19
". Uttalandena från det nederländska ordförandeskapet om dess handlingsprogram är en provokation mot Europeiska unionens arbetare och folk. Det snabbare och effektivare främjandet av kapitalistiska omstruktureringar, förändringarna på arbetsmarknaden och av arbetstiderna, de fortsatta privatiseringarna av den offentliga sektorn, påtryckningarna för nya pensionssänkningar och bantade socialförsäkringssystem, fasthållandet vid Lissabonstrategin och en politik som är negativ för gräsrötterna i allmänhet visar än en gång att EU bara tjänar storfinansen. Att man formerar Tammerforsstrategin och verkar för nya åtgärder för att kuva gräsrotsrörelserna som flagrant inkräktar på personliga och samhälleliga friheter, såsom insamling av arbetarnas personuppgifter, övervakning av alla telekommunikationer, överlämnande av uppgifter till USA och förstärkning av åklagarmyndigheter och underrättelsetjänster med terrorismen som förevändning möter kraftiga reaktioner från arbetarna och den juridiska världen. Att den europeiska legoarmén stärks och nu definitivt finns på plats i Balkan, att direkta insatsenheter skapas och att EU och USA synkroniserar försvaret för den nya ordningen och imperialismens intressen strider mot folkets önskan om fred och sociala reformer. Ledamöterna från Greklands kommunistiska parti fördömer denna politik och står bakom och vid sidan av gräsrotsrörelsen i dess kamp mot dessa åtgärder."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"γραπτώς"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph