Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-05-04-Speech-2-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040504.5.2-092"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@cs1
"Britiske konservative parlamentsmedlemmer har taget aktivt del i formuleringen af spørgsmål om Eurostat og spillet en stor rolle i fremhævelsen af spørgsmålet over for den brede offentlighed. Vi mener ikke, at Kommissionen har påtaget sig det politiske ansvar for de mangler, som er dukket op i forbindelse med denne sag. Vi mener, at Kommissionen har modtaget et meget tydeligt budskab ved beslutningsforslaget om Eurostat, der blev vedtaget den 22. april 2004, og hvori: det er fastsat, at Kommissionen har undladt at drage de relevante konklusioner af Eurostat-affæren, og at den ikke har påtaget sig det politiske ansvar, hverken samlet eller individuelt Parlamentets plan klarlægges om fortsat at overvåge og føre tilsyn med udviklingen i de løbende Eurostat-undersøgelser og eventuelle retlige aktioner med henblik på at foreslå yderligere reformer. Efter det oprindelige forslag om mistillidsvotum til Kommissionen har den ansvarlige kommissær, Pedro Solbes, fratrådt sin stilling og er vendt tilbage til spansk politik. Under disse omstændigheder mener vi ikke, at det vil være hensigtsmæssigt for hele Kommissionen at træde tilbage, men vi opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage højde for de alvorlige betænkeligheder, der er givet udtryk for, og straks indlede arbejdet med at løse de problemer, der er skitseret i Parlamentets beslutning."@da2
". Die britischen konservativen Europaabgeordneten haben aktiv auf die Missstände bei Eurostat hingewiesen und maßgeblich zur Information der breiteren Öffentlichkeit darüber beigetragen. Wir sind nicht der Ansicht, dass die Kommission die politische Verantwortung für die Fehler im Zusammenhang mit dieser Affäre übernommen hat. Wir glauben, dass die am 22. April 2004 angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments zu Eurostat eine klare Botschaft an die Kommission aussendet. Darin wird die Auffassung vertreten, dass die Kommission aus der Eurostat-Affäre nicht die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen hat und dass sie weder kollektiv noch individuell ihre politische Verantwortung übernommen hat; das Parlament beabsichtigt, künftige Entwicklungen bei den laufenden Ermittlungen zu Eurostat und etwaige rechtliche Maßnahmen weiterhin zu überwachen und zu überprüfen, um gegebenenfalls weitere Reformen vorzuschlagen. Seit der Erarbeitung des Misstrauensantrags ist der zuständige Kommissar, Pedro Solbes, zurückgetreten und in die spanische Politik zurückgekehrt. Unter diesen Umständen halten wir es nicht für angemessen, die gesamte Kommission zu entlassen, sondern wir fordern die Kommission nachdrücklich auf, die ernsten Bedenken, die geäußert wurden, zur Kenntnis zu nehmen und den in der vom Parlament angenommenen Entschließung angesprochenen Problemen dringend nachzugehen."@de9
". Οι βρετανοί συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν ενεργά στην έκφραση ανησυχιών όσον αφορά τη Eurostat και έχουν διαδραματίσει μείζονα ρόλο όσον αφορά την επισήμανση του ζητήματος στο ευρύ κοινό. Δεν πιστεύουμε ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τις αποτυχίες που είναι σαφείς όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή έχει λάβει ένα σαφές μήνυμα από την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Eurostat που εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου 2004, η οποία: δηλώνει ότι η Επιτροπή απέτυχε να συναγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα όσον αφορά την υπόθεση της Eurostat και ότι δεν ανέλαβε την πολιτική της ευθύνη ούτε συλλογικά ούτε ατομικά καθιστά σαφή την πρόθεση του Κοινοβουλίου να συνεχίσει να παρακολουθεί και να ελέγχει τις μελλοντικές εξελίξεις στις συνεχείς έρευνες για τη Eurostat και τις ενδεχόμενες νομικές δράσεις, με στόχο την πρόταση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Μετά την αρχική σύνταξη της πρότασης μομφής, ο αρμόδιος Επίτροπος Pedro Solbes παραιτήθηκε και επέστρεψε στην πολιτική ζωή της Ισπανίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πιστεύουμε ότι θα ήταν σωστό να αποπεμφθεί επί του παρόντος ολόκληρη η Επιτροπή, αλλά καλούμε μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράζονται και να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα που τέθηκαν στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο."@el10
". Los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo han planteado activamente los problemas relacionados con Eurostat y han desempeñado un importante papel al airear esta cuestión ante el público en general. No creemos que la Comisión haya asumido la responsabilidad política por los errores que ha puesto en evidencia este caso. Consideramos que la propuesta de resolución sobre Eurostat aprobada el 22 de abril de 2004 envió un mensaje claro a la Comisión, en el cual: se señala que la Comisión no ha sacado las debidas conclusiones del caso Eurostat y que no ha asumido su responsabilidad política ni colectivamente ni a título individual; queda clara la intención del Parlamento de seguir controlando y analizando las ulteriores vicisitudes de las investigaciones en curso sobre Eurostat y las eventuales acciones legales, con vistas a proponer ulteriores reformas Desde que se planteó inicialmente la moción de censura, el Comisario Solbes ha dimitido y ha retornado a la política española. En tales circunstancias, no creemos que sea oportuno revocar a toda la Comisión en estos momentos, pero instamos a la Comisión a que tome nota de las graves preocupaciones que se han manifestado y resuelva con carácter urgente los problemas expuestos en la resolución aprobada por el Parlamento."@es20
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@et5
". Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiiveja edustavat parlamentin jäsenet ovat aktiivisesti ilmaisseet huolensa Eurostat-tapauksessa ja edistäneet merkittävästi asian saattamista suuren yleisön tietoon. Katsomme, ettei komissio ole ottanut poliittista vastuuta tapauksen yhteydessä selvästi paljastuneista epäonnistumisista. Katsomme, että komissiolle on esitetty selkeä viesti 22. huhtikuuta 2004 annetussa Eurostatia koskevassa päätöslauselmassa, jossa: todetaan, ettei komissio ole tehnyt asianmukaisia johtopäätöksiä Eurostat-tapauksesta ja ettei komissio ole kollektiivisesti tai yksilötasolla kantanut poliittista vastuutaan, ja vahvistetaan parlamentin aikomus jatkaa käynnissä olevan Eurostat-tutkinnan ja mahdollisten oikeustoimien kehittymisen seuraamista ja valvomista, jotta tarvittaessa voidaan antaa lisäuudistuksia koskevia ehdotuksia. Sen jälkeen kun epäluottamuslausetta alettiin alun perin suunnitella, asiasta vastaava komission jäsen Pedro Solbes on eronnut ja siirtynyt Espanjan politiikkaan. Tämän vuoksi emme katso olevan asianmukaista erottaa koko komissiota nyt, mutta kehotamme komissiota ottamaan huomioon esitetyn vakavan huolen ja puuttumaan kiireesti asiaan parlamentin päätöslauselmassa vaaditulla tavalla."@fi7
". Les députés conservateurs britanniques se sont activement engagés à dénoncer ce qui se passait à Eurostat et ont joué un rôle majeur à l’heure d’informer le grand public de l’affaire. Nous ne pensons pas que la Commission ait assumé la responsabilité politique des échecs que cette affaire a clairement mis en évidence. Nous pensons que la proposition de résolution concernant Eurostat a envoyé un message clair à la Commission. Cette proposition de résolution datant du 22 avril 2004: affirmait que la Commission n’avait pas su tirer les conclusions qui s’imposaient de l’affaire Eurostat et qu’elle n’avait pas assumé sa responsabilité politique, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel; exposait clairement l’intention du Parlement de continuer à contrôler et examiner les développements futurs des enquêtes en cours sur Eurostat et des éventuelles actions en justice en vue de proposer d’autres réformes. Depuis l’élaboration initiale de la motion de censure, le commissaire responsable, M. Solbes, a démissionné et se consacre à nouveau à la politique espagnole. Dans ces circonstances, nous pensons qu’il serait inapproprié que la Commission soit dissoute maintenant, mais nous demandons instamment à la Commission de prendre note des graves inquiétudes exprimées et d’aborder de toute urgence ces questions, comme le prévoit la résolution adoptée par le Parlement."@fr8
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@hu11
"Gli eurodeputati conservatori britannici sono stati molto attivi nel sottolineare le preoccupazioni nutrite riguardo a Eurostat e hanno svolto un ruolo molto importante nel richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su tale questione. Non riteniamo che la Commissione abbia accettato di assumersi la responsabilità politica dei fallimenti che sono diventati evidenti da tale caso. Riteniamo che alla Commissione sia stato inviato un chiaro messaggio con la proposta di risoluzione su Eurostat adottata il 22 aprile 2004, la quale affermava quanto segue: ritiene che la Commissione non abbia tratto le conclusioni necessarie dal caso Eurostat e che non abbia assunto le proprie responsabilità politiche né collettivamente, né individualmente; riafferma l’intenzione del Parlamento di continuare a controllare e a esaminare attentamente i futuri sviluppi delle indagini in corso su Eurostat e le eventuali azioni legali allo scopo di proporre ulteriori riforme. Dal momento in cui la mozione di censura è stata inizialmente elaborata, il Commissario responsabile Pedro Solbes si è dimesso ed è tornato a svolgere l’attività politica in Spagna. In queste circostanze, non riteniamo che sarebbe opportuno sciogliere l’intera Commissione in questo momento, ma la invitiamo a prendere atto delle serie preoccupazioni espresse e ad affrontare con urgenza le questioni indicate nella risoluzione adottata dal Parlamento."@it12
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@lt14
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@lv13
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@mt15
". Enkele Britse conservatieve leden van het Europees Parlement hebben op actieve wijze hun bezorgdheid te kennen gegeven over de Eurostat-affaire, en een belangrijke rol gespeeld bij het onder de aandacht brengen van deze zaak bij het grote publiek. Wij zijn van mening dat de Commissie heeft nagelaten de politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de fouten die in deze zaak aan het licht zijn gekomen. Wij vinden dat de Commissie een duidelijke boodschap heeft gekregen met de ontwerpresolutie over Eurostat die is aangenomen op 22 april 2004, waarin: werd gesteld dat de Commissie niet de juiste conclusies heeft getrokken uit de Eurostat-affaire en heeft nagelaten haar politieke verantwoordelijkheid te nemen, zowel op collectief als op individueel niveau; het Parlement duidelijk maakte voornemens te zijn om de toekomstige ontwikkelingen in het lopende onderzoek omtrent Eurostat en eventuele juridische maatregelen te blijven volgen en bestuderen, teneinde verdere hervormingen te kunnen voorstellen. Na de opstelling van de oorspronkelijke motie van afkeuring heeft de verantwoordelijke commissaris, de heer Solbes, ontslag genomen en is teruggekeerd naar de Spaanse politiek. Onder deze omstandigheden achten wij het nu niet gepast het ontslag van heel de Commissie te eisen. Wij verzoeken de Commissie echter wel dringend nota te nemen van de tot uiting gebrachte, ernstige bezorgdheid en direct actie te ondernemen met betrekking tot de kwesties die in de door het Parlement aangenomen resolutie zijn geformuleerd."@nl3
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@pl16
"Os deputados ao Parlamento Europeu do Partido Conservador Britânico têm estado activamente empenhados em levantar questões relacionadas com o caso Eurostat e contribuíram grandemente para dar a conhecer a situação ao público em geral. Não cremos que a Comissão tenha aceite a responsabilidade política pelo seu mau desempenho, que aliás, se tornou evidente com este caso. Consideramos que a Comissão recebeu uma mensagem clara através da proposta de resolução aprovada a 22 de Abril de 2004, na qual o Parlamento: Considera que a Comissão não retirou os ensinamentos que se impunham do caso Eurostat e que não assumiu, nem colectiva, nem individualmente, as suas responsabilidades políticas; Reafirma a sua intenção de prosseguir a sua vigilância e de examinar cuidadosamente a evolução dos inquéritos em curso sobre o Eurostat e as eventuais acções judiciais, para propor novas reformas. Após a decisão original de se apresentar a moção de censura, o Comissário responsável Pedro Solbes demitiu-se e regressou à vida política espanhola. Nestas circunstâncias, pensamos que não seria adequada, neste momento, uma demissão generalizada da Comissão, mas instamos a Comissão a tomar nota das graves preocupações expressas e a dar urgentemente resposta às questões que se colocam, tal como estipulado na resolução aprovada pelo Parlamento."@pt17
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@sk18
"British Conservative MEPs have been actively engaged in raising concerns relating to Eurostat, and have played a major role in highlighting the issue to the wider public. We do not believe that the Commission has accepted political responsibility for the failures that have become clear from this affair. We believe the Commission has been given a clear message by the motion for a resolution on Eurostat adopted on 22 April 2004 which: stated that the Commission had failed to draw the appropriate conclusions from the Eurostat affair, and that it had failed to accept its political responsibility either collectively or individually; made clear Parliament's intention to continue to monitor and scrutinise future developments in the ongoing Eurostat investigations and potential legal actions, with a view to proposing further reforms. Since the motion of censure was originally devised, the responsible Commissioner Pedro Solbes has resigned and returned to Spanish politics. In these circumstances, we do not believe that it would be appropriate for the whole Commission to be dismissed at this time, but we urge the Commission to take note of the serious concerns expressed and urgently address the issues as laid out in the resolution adopted by Parliament."@sl19
". De brittiska konservativa ledamöterna har aktivt verkat för att lyfta fram problem som hör samman med Eurostat och även spelat en viktig roll när det gäller att belysa frågan offentligt. Vi anser inte att kommissionen har axlat sitt politiska ansvar för de försummelser som uppdagats till följd av affären. Vi anser att kommissionen har förmedlats ett tydligt budskap genom det förslag till resolution om Eurostat som antogs den 22 april 2004, i vilket parlamentet konstaterade att kommissionen inte dragit rätt slutsatser av Eurostataffären och att den inte axlat sitt politiska ansvar vare sig som ett kollektiv eller individuellt klargjorde sin avsikt att fortsätta att övervaka och granska de pågående Eurostatutredningarnas framtida utveckling och eventuella rättsliga åtgärder i syfte att vid behov föreslå ytterligare reformer. Sedan förslaget till misstroendeförklaring först började planeras har den ansvarige kommissionären, Pedro Solbes, avgått och återvänt till spansk politik. Under dessa omständigheter anser vi inte att det skulle vara lämpligt att nu avsätta hela kommissionen, men vi uppmanar kommissionen att beakta de allvarliga synpunkter som framförs och att snabbt ta itu med frågorna i enlighet med den av parlamentet antagna resolutionen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Evans, Jonathan (PPE-DE ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"in writing"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph