Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-05-04-Speech-2-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040504.3.2-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder – 450 miljoner människor – att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@sv21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær Vitorino, hr. formand for Rådet, vi går vel alle stadig rundt i den historiske rus efter weekendens fejring af Europas forening. Jeg føler mig virkelig privilegeret over at få lov til at stå her i Europa-Parlamentet sammen med kolleger fra 24 andre lande. EU vil aldrig mere komme til at ligne sig selv. Der kommer dog en hverdag efter denne fest, en hverdag, som er EU, og som præges af forhandlinger, samtaler og kompromiser. Denne metode er langt overlegen alle andre, når det gælder fremskridt i det europæiske samarbejde, men den har også nogle brister, og det vil ikke altid blive let at enes med så mange forskellige lande, viljer, kulturer, baggrunde og forventninger. Der hviler også et stort krav til og pres på os fra borgernes side og forventninger om, at EU skal fungere og levere. Derfor har vi brug for en lovbog, vi har brug for en forfatning. Vi har i dag hyldet mindet om Altiero Spinelli, som mere end nogen anden kæmpede for en forfatning. Der findes ingen bedre måde at hædre hans minde på end at sørge for, at Europas borgere får en europæisk forfatning. De nye lande, som nu er blevet vores kolleger, har gjort sig enorme anstrengelser på deres vej hertil. Det gamle EU har desværre ikke overhovedet i samme udstrækning vist forandringsvilje. Vi står over for kolossale udfordringer. Vi har miljøtruslen med drivhuseffekten, kampen mod den organiserede kriminalitet med terrorisme og den forfærdelige handel med kvinder og børn. Vi skal skabe et kontinent med vækst og økonomisk udvikling. Vi skal skabe en fælles europæisk udenrigspolitik, og vi skal blive mere aktive i det globale arbejde for fred, demokrati og frihandel. Disse spørgsmål kan ikke løses på en effektiv og tilfredsstillende måde med Nice-traktaten. I Europa-Parlamentet har vi gjort vores hjemmearbejde. Vi har presset på for at få et konvent op at stå. Vi har aktivt bidraget med synspunkter. Nu er det på tide, at Rådet gør sit hjemmearbejde. Vi skal vise borgerne i 25 lande - 450 millioner mennesker - at det nye EU er sin opgave voksen. Vi skal vise, at vi formår og er villige til at forandre os for at kunne takle de problemer, vi står over for, og til fulde realisere det potentiale, som det forenede Europa har. Derfor vil jeg takke det irske formandskab for dets kolossale indsats og ønske det lykke til, så vi alle sammen kan opleve realiseringen af en europæisk forfatning på topmødet i juni."@da2
"Herr Präsident! Kommissar Vitorino! Herr Ratspräsident! Wir befinden uns alle zweifellos immer noch in einem Zustand der Euphorie nach den Feiern des letzten Wochenendes zur historischen Vereinigung Europas. Ich empfinde es wirklich als Privileg, mich gemeinsam mit Kollegen aus 24 anderen Ländern hier in diesem Hause zu befinden. Die EU wird nie mehr dieselbe sein. Aber nach diesem Fest wird der Alltag wieder einkehren, ein ganz gewöhnlicher Alltag in der Europäischen Union, der von Verhandlungen, Diskussionen und Kompromissen geprägt ist. Diese Methode ist allen anderen in jeder Hinsicht überlegen, wenn es um Fortschritte bei der europäischen Zusammenarbeit geht, hat aber auch ihre Mängel. Bei so unterschiedlichen Ländern, Bestrebungen, Kulturen, Rahmenbedingungen und Erwartungen wird eine Einigung nicht immer leicht werden. Außerdem sehen wir uns zahlreichen Forderungen und einem großen Druck seitens der Bürger gegenüber, die hohe Erwartungen im Hinblick auf das Funktionieren der EU und auf konkrete Ergebnisse hegen. Aus diesem Grunde benötigen wir ein Regelwerk, eine Verfassung. Wir haben heute das Andenken von Altiero Spinelli geehrt, der mehr als jeder andere für eine Verfassung gekämpft hat. Es gibt keine bessere Art und Weise, ihn zu ehren, als dafür zu sorgen, dass die Bürger Europas eine europäische Verfassung erhalten. Die Abgeordneten der neuen Mitgliedstaaten, die jetzt unsere Kollegen geworden sind, haben auf ihrer Reise hierher enorme Anstrengungen unternommen. Leider hat die alte EU nicht in gleichem Maße Veränderungswillen unter Beweis gestellt. Wir stehen vor enormen Herausforderungen, wozu die Umweltbedrohung durch den Treibhauseffekt, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, einschließlich des Terrorismus, und der verabscheuenswürdige Handel mit Frauen und Kindern zählen. Wir müssen einen von Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung gekennzeichneten Kontinent schaffen. Außerdem brauchen wir eine gemeinsame europäische Außenpolitik und müssen uns aktiver an der weltweiten Arbeit für Frieden, Demokratie und Freihandel beteiligen. Diese Fragen können mit dem Vertrag von Nizza nicht effektiv und zufrieden stellend gelöst werden. Hier im Parlament haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben uns nachhaltig für das Zustandekommen eines Konvents eingesetzt und aktiv unsere Standpunkte eingebracht. Jetzt muss der Rat zeigen, dass auch er seine Hausaufgaben gemacht hat. Wir müssen den Bürgern in 25 Ländern – 450 Millionen Menschen – deutlich machen, dass die neue EU in ihren neuen Anzug hineingewachsen ist und dass wir bereit und willens sind, uns zu verändern, um die anstehenden Probleme zu lösen und dass wir das Potenzial des vereinigten Europas klar erkennen. Daher möchte ich der irischen Ratspräsidentschaft für ihre außerordentlich umfassende Arbeit danken und ihr viel Glück wünschen, damit wir alle auf dem nun im Juni stattfindenden Gipfeltreffen die Geburtsstunde einer europäischen Verfassung erleben können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Vitorino, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σίγουρα όλοι μας κυκλοφορούμε ακόμη σε μια κατάσταση ευφορίας μετά το ιστορικό Σαββατοκύριακο του εορτασμού της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φαίνεται σαν αληθινό προνόμιο το να μπορεί κανείς να στέκεται εδώ, στο Σώμα, μαζί με τους συναδέλφους βουλευτές από 24 άλλες χώρες. Η ΕΕ δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Ωστόσο, μετά από αυτόν τον εορτασμό θα ξημερώσει μια κανονική ημέρα, μια κανονική ημέρα στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζεται από διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και συμβιβασμούς. Η μέθοδος αυτή είναι από κάθε άποψη καλύτερη από όλες τις άλλες όσον αφορά την επίτευξη προόδου στην ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά έχει και αδυναμίες, και δεν θα είναι πάντα τόσο εύκολο να συμφωνούμε όταν υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές χώρες, επιθυμίες, κουλτούρες, υπόβαθρα και προσδοκίες. Ο κόσμος έχει επίσης πολλές απαιτήσεις από εμάς και μας ασκεί πιέσεις, και υπάρχουν προσδοκίες ότι η ΕΕ θα λειτουργεί όπως πρέπει και θα έχει αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε, επομένως, ένα βιβλίο κανόνων. Χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Altiero Spinelli, ο οποίος αγωνίστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για ένα Σύνταγμα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του από το να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ευρώπης θα αποκτήσουν ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Οι νέες χώρες που έγιναν τώρα συνάδελφοί μας έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες για να φτάσουν μέχρι εδώ. Δυστυχώς, η παλαιά ΕΕ δεν έδειξε καθόλου στον ίδιο βαθμό προθυμία να αλλάξει. Αντιμετωπίζουμε φοβερές προκλήσεις. Έχουμε τις περιβαλλοντικές απειλές, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και του φρικτού εμπορίου γυναικών και παιδιών. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ήπειρο που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη και οικονομική άνθηση. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, και πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι στην παγκόσμια προσπάθεια για την ειρήνη, τη δημοκρατία και το ελεύθερο εμπόριο. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν με αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο μέσω της Συνθήκης της Νίκαιας. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, επιτελέσαμε το καθήκον μας. Χρησιμοποιήσαμε την επιρροή μας και δημιουργήσαμε μια Συνέλευση, στην οποία συνεισφέραμε ενεργά τις απόψεις μας. Τώρα είναι καιρός να δείξει το Συμβούλιο ότι έχει κάνει και αυτό το καθήκον του. Πρέπει να δείξουμε στους λαούς των 25 χωρών –450 εκατομμύρια ανθρώπους– ότι η νέα ΕΕ φάνηκε αντάξια της νέας κατάστασής της. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί και επιθυμούμε να αλλάξουμε προκειμένου να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ότι συνειδητοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ενωμένης Ευρώπης μας. Θέλω, ως εκ τούτου, να ευχαριστήσω την ιρλανδική Προεδρία για το τεράστιο έργο που επιτελεί και να της ευχηθώ καλή επιτυχία έτσι ώστε να καταφέρουμε όλοι να δούμε την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο."@el10
"Mr President, Commissioner Vitorino, Mr President-in-Office of the Council, we are no doubt all still going around in a state of euphoria following the historic weekend celebration of European unification. It feels like a real privilege to be able to stand here in the House together with fellow MEPs from 24 other countries. The EU will never be the same again. An ordinary day will, however, dawn following this celebration, an ordinary day in the life of the European Union, characterised by negotiations, discussions and compromises. This method is in every respect superior to all others when it comes to making progress in European cooperation, but it also has shortcomings, and it will not always be easy to unite when there are so many different countries, desires, cultures, backgrounds and expectations. People are also making a lot of demands of us and subjecting us to pressure, and there are expectations that the EU will operate properly and deliver. We therefore need a book of rules. We need a Constitution. We have today honoured the memory of Altiero Spinelli who, more than anyone else, fought for a Constitution. There is no better way of honouring his memory than by ensuring that the citizens of Europe are given a European Constitution. The new countries that have now become our colleagues have made huge efforts on their journey here. Unfortunately, the old EU has not to anything like the same extent displayed a willingness to change. We face huge challenges. We have the environmental threats, including the greenhouse effect, as well as the fight against organised crime, including terrorism, and the horrific trafficking in women and children. We must create a continent characterised by growth and economic development. We must create a common European foreign policy, and we must become more active in global work for peace, democracy and free trade. These issues cannot be resolved in an effective and satisfactory way by using the Treaty of Nice. Here in Parliament, we have done our homework. We put our weight behind setting up a Convention. We actively contributed our views. Now it is time for the Council to show that it too has done its homework. We must show the people of 25 countries – 450 million people – that the new EU has risen to its new status. We must show that we are able and willing to change in order to tackle the problems we face and fully realise the potential of our united Europe. I therefore wish to thank the Irish Presidency for the huge amount of work it is doing and wish it every good fortune so that we might all get to see a European Constitution brought about at the forthcoming June summit."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sin duda alguna todos seguimos en un estado de euforia después de la histórica celebración de la unificación europea este fin de semana. Me parece un verdadero privilegio poder estar hoy aquí en esta Cámara junto con los diputados al Parlamento Europeo de otros 24 países. La UE no volverá a ser nunca más la misma. Pero después de tanta celebración comenzará un día normal, un día corriente en la vida de la Unión Europea, con sus negociaciones, debates y compromisos. Este método es, en todos los aspectos, superior a cualquier otro para avanzar en la cooperación europea, pero tiene también sus desventajas, y no siempre será fácil conseguir la unidad con tantos países, deseos, culturas, historias y expectativas diferentes. Los ciudadanos exigen mucho de nosotros, nos presionan y esperan que la UE funcione correctamente y satisfaga sus expectativas. Necesitamos, por tanto, un ordenamiento jurídico. Necesitamos una Constitución. Hoy hemos honrado la memoria de Altiero Spinelli, quien, más que nadie, luchó por una Constitución. No hay mejor forma de honrar su memoria que garantizar a los ciudadanos europeos una Constitución europea. Los nuevos países que ya se han convertido en nuestros colegas han hecho un enorme esfuerzo para llegar hasta aquí. Por desgracia, la vieja UE no ha mostrado para nada la misma voluntad de cambio. Nos enfrentamos a enormes retos. Nos enfrentamos a las amenazas medioambientales, como el efecto invernadero, así como a la lucha contra el crimen organizado, incluido el terrorismo, y al terrible tráfico de mujeres y niños. Tenemos que crear un continente caracterizado por el crecimiento y el desarrollo económico. Tenemos que crear una política exterior europea común, y tenemos que contribuir más activamente al trabajo mundial por la paz, la democracia y el libre comercio. El Tratado de Niza no servirá para resolver estas cuestiones de una manera eficaz y satisfactoria. Aquí, en el Parlamento, hemos hecho nuestros deberes. Hemos apoyado la creación de una Convención. Hemos contribuido activamente a ella con nuestras opiniones. Ahora es el momento de que el Consejo demuestre que también él ha hecho sus deberes. Tenemos que demostrar a los ciudadanos de 25 países –450 millones de ciudadanos– que la UE ampliada está a la altura de las nuevas circunstancias. Tenemos que demostrar ahora que somos capaces de cambiar y estamos dispuestos a hacerlo para resolver los problemas a los que nos enfrentamos y para aprovechar plenamente el potencial de nuestra Europa unida. Por consiguiente, quiero agradecer a la Presidencia irlandesa el enorme trabajo que está realizando y desearle mucha suerte para que todos podamos ser testigos de la aprobación de una Constitución europea en la próxima cumbre de junio."@es20
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Vitorino, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuljeksimme kaikki epäilemättä edelleen ympäriinsä huumaantuneina Euroopan yhdistymisen historiallisen viikonlopun juhlinnasta. Tunnen todella olevani etuoikeutettu saadessani olla täällä parlamentissa yhdessä 24 maasta kotoisin olevien kollegojen kanssa. Euroopan unionista ei tule koskaan entisenlaista. Arki kuitenkin koittaa juhlinnan jälkeen. Euroopan unionin arjelle ovat ominaisia neuvottelut, keskustelut ja kompromissit. Tämä menetelmä on kaikin puolin parempi kuin muut, kun on kyse Euroopan laajuisen yhteistyön edistämisestä, mutta sillä on myös puutteensa. Aina ei ole helppoa yhdistää, kun mukana on niin monenlaisia maita, toiveita, kulttuureja, taustoja ja odotuksia. Kansalaiset esittävät meille monia pyyntöjä ja painostavat meitä, ja Euroopan unionin odotetaan toimivan kunnolla ja tuovan hyvää mukanaan. Tämän vuoksi tarvitaan sääntökirja, perustuslaki. Kunnioitimme tänään Altiero Spinellin muistoa. Hän, jos kuka, taisteli perustuslain puolesta. Ei ole mitään parempaa tapaa kunnioittaa hänen muistoaan kuin varmistaa, että Euroopan kansalaiset saavat Euroopan perustuslain. Unioniin liittyneet uudet maat ovat tehneet matkan varrella valtavasti töitä. Valitettavasti vanha unioni ei ole osoittanut muutoshaluaan lainkaan samassa määrin. Edessämme on suuria haasteita. On kasvihuoneilmiön kaltaisia ympäristöuhkia, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa sekä naisilla ja lapsilla käytävää hirvittävää kauppaa. Meidän on luotava maanosa, jolle on ominaista kasvu ja talouskehitys. Meidän on luotava yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka, ja meidän on osallistuttava aktiivisemmin maailmanlaajuisiin toimiin rauhan, demokratian ja vapaakaupan puolesta. Näitä kysymyksiä ei voida ratkaista tehokkaasti ja tyydyttävällä tavalla Nizzan sopimusta noudattaen. Olemme lukeneet läksymme täällä parlamentissa. Asetuimme tukemaan valmistelukunnan perustamista. Esitimme aktiivisesti näkemyksiämme. Nyt neuvoston on aika osoittaa, että sekin on lukenut läksynsä. Meidän on osoitettava 25 maan 450 miljoonalle kansalaiselle, että uusi Euroopan unioni on kohonnut uuteen asemaansa. Meidän on osoitettava, että pystymme muuttumaan ja että haluamme muuttua, jotta kohtaamamme ongelmat saadaan ratkaistua ja yhdistyneen Euroopan koko potentiaali saadaan käyttöön. Haluankin kiittää puheenjohtajavaltio Irlantia sen valtavasta työstä ja toivottaa sille onnea, jotta me kaikki näkisimme, kuinka Euroopan perustuslaki hyväksytään tulevassa kesäkuun huippukokouksessa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Vitorino, Monsieur le Président en exercice du Conseil, il ne fait aucun doute que nous sommes tous dans un état d’euphorie après le week-end historique de célébration de l’unification européenne. C’est un réel privilège de pouvoir être ici en cette Assemblée, aux côtés de collègues députés européens provenant de 24 autres pays. L’UE ne sera plus jamais la même. Un jour ordinaire se lèvera toutefois après cette commémoration, une journée comme toutes les autres dans la vie de l’Union européenne, caractérisée par des négociations, des discussions et des compromis. Cette méthode est en tous points supérieure aux autres quand il s’agit de faire progresser la coopération européenne, mais elle a aussi ses limites, et il ne sera pas toujours aisé d’unir quand il y a tant de pays, de souhaits, de cultures, de contextes et d’attentes. Les citoyens nous demandent beaucoup, nous soumettent à la pression et attendent que l’UE fonctionne correctement. Il nous faut donc des règles. Il nous faut une constitution. Nous avons aujourd’hui honoré la mémoire d’Altiero Spinelli qui, plus que quiconque, s’est battu pour une constitution européenne. Il n’est pas de meilleure façon d’honorer sa mémoire que d’assurer aux citoyens européens une constitution européenne. Les nouveaux pays qui nous ont désormais rejoints ont accompli d’énormes efforts pour être des nôtres. Malheureusement, la vieille UE n’a pas fait preuve de la même disposition à changer. Nous devons relever de grands défis. Nous devons prévenir les menaces environnementales, y compris l’effet de serre, et lutter contre la criminalité organisée, dont le terrorisme et l’inacceptable trafic de femmes et d’enfants. Nous devons créer un continent caractérisé par la croissance et le développement économique. Nous devons nous doter d’une politique étrangère européenne commune et nous devons être plus actifs dans le travail global pour la paix, la démocratie et le libre commerce. Ces problèmes ne peuvent être résolus de manière efficace et satisfaisant par le traité de Nice. Le Parlement a fait son devoir. Nous avons pesé de tout notre poids pour l’institution de la Convention. Nous avons apporté notre contribution. C’est maintenant au Conseil de prouver qu’il a lui aussi fait son devoir. Nous devons montrer aux citoyens de 25 pays - 450 millions de personnes - que la nouvelle UE a adopté un nouveau statut. Nous devons montrer que nous sommes capables et disposés à changer afin d’affronter les problèmes qui se dressent devant nous et réaliser intégralement le potentiel de notre Europe unie. C’est pourquoi je voudrais remercier la présidence irlandaise pour l’énorme travail accompli et lui souhaiter bonne chance afin que nous puissions assister à la naissance d’une constitution européenne lors du prochain sommet de juin."@fr8
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@hu11
"Signor Presidente, Commissario Vitorino, signor Presidente in carica del Consiglio, senza dubbio siamo ancora tutti in uno stato di euforia dopo gli storici festeggiamenti dell’unificazione europea nel fine settimana. E’ un vero privilegio poter essere qui in Aula insieme con i colleghi deputati di altri 24 paesi. L’Unione europea non sarà mai più la stessa. Tuttavia, un giorno normale sorgerà dopo questi festeggiamenti, un giorno normale nella vita dell’Unione europea, caratterizzato da negoziati, discussioni e compromessi. Questo metodo è in ogni senso superiore a qualsiasi altro per compiere progressi nella cooperazione europea, ma ha anche dei difetti e non sarà sempre facile essere uniti in presenza di così tanti paesi, desideri, culture, tradizioni e aspettative diverse. Riceviamo numerose richieste, siamo sottoposti a pressioni e le aspettative sono che l’Unione funzioni correttamente e sia all’altezza delle sue responsabilità. Abbiamo quindi bisogno di un Regolamento. Abbiamo bisogno di una Costituzione. Oggi abbiamo reso omaggio alla memoria di Altiero Spinelli che, più di chiunque altro, si è battuto per una Costituzione. Il miglior modo di rendere omaggio alla sua memoria è assicurare che i cittadini d’Europa ottengano una Costituzione europea. I nuovi paesi che sono ora diventati nostri hanno compiuto sforzi enormi nel percorso che li ha condotti sin qui. Purtroppo, la vecchia Unione europea non è andata nemmeno vicino a dimostrare altrettanta disponibilità a cambiare. Abbiamo dinanzi enormi sfide. Dobbiamo far fronte alle minacce ambientali, tra cui l’effetto serra, nonché alla lotta contro la criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e alla vergognosa tratta di donne e bambini. Dobbiamo creare un continente caratterizzato dalla crescita e dallo sviluppo economico. Dobbiamo creare una politica estera europea comune e dobbiamo essere più attivi nel lavoro globale a favore della pace, della democrazia e del libero scambio. Tali questioni non si possono risolvere in modo efficace e soddisfacente utilizzando il Trattato di Nizza. In seno al Parlamento abbiamo svolto il nostro compito. Abbiamo sostenuto l’istituzione di una Convenzione. Abbiamo contribuito attivamente con i nostri pareri. E’ ora che il Consiglio dimostri di avere anch’esso svolto il suo compito. Dobbiamo dimostrare ai cittadini di 25 paesi – 450 milioni di persone – che la nuova Unione europea si è elevata al suo nuovo . Dobbiamo dimostrare che possiamo e vogliamo cambiare al fine di affrontare i problemi che abbiamo di fronte e realizzare il pieno potenziale della nostra Europa unita. Vorrei quindi ringraziare la Presidenza irlandese per l’enorme lavoro che sta svolgendo e farle i migliori auguri affinché si possa assistere tutti alla nascita di una Costituzione europea al prossimo Vertice di giugno."@it12
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@lt14
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@lv13
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Vitorino, mijnheer de Raadsvoorzitter, waarschijnlijk verkeren we allemaal nog steeds in een historische roes na de viering van de eenwording van Europa dit weekend. Het voelt echt aan als een voorrecht om hier in dit Parlement met collega’s uit vierentwintig andere landen te mogen staan. De EU zal nooit meer dezelfde zijn. Na dit feest gaan we echter over tot de orde van de dag, en de orde van de dag is de Europese Unie die gekenmerkt wordt door onderhandelingen, gesprekken en compromissen. Deze methode is volstrekt superieur aan alle andere wanneer het erom gaat vorderingen te maken in de Europese samenwerking, maar het is ook een methode met gebreken, en het zal niet altijd gemakkelijk zijn om het eens te worden, met zoveel landen, wensen, culturen, achtergronden en verwachtingen. De burgers eisen ook veel van ons, oefenen grote pressie op ons uit en verwachten dat de EU goed werkt en voor ze klaar staat. Daarvoor hebben we een handboek met regels nodig: een grondwet. We hebben vandaag de nagedachtenis van Altiero Spinelli geëerd, die meer dan wie ook voor een grondwet heeft gestreden. Er is geen betere manier om zijn nagedachtenis te eren dan ervoor te zorgen dat de burgers van Europa een Europese grondwet krijgen. De nieuwe landen die nu onze collega’s zijn geworden, hebben enorme inspanningen geleverd op hun weg naar de Unie. De oude EU heeft helaas volstrekt niet dezelfde mate van aanpassingsgezindheid getoond. We staan voor enorme uitdagingen: aantasting van het milieu, onder andere door het broeikaseffect, georganiseerde misdaad, terrorisme en een verschrikkelijke vrouwen- en kinderhandel. We moeten voor groei en economische ontwikkeling in ons werelddeel zorgen. We moeten zorgen voor een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid en we moeten actiever worden in de wereldwijde inspanningen voor vrede, democratie en vrijhandel. De genoemde problemen kunnen niet op een doelmatige en bevredigende manier worden opgelost met het Verdrag van Nice. Hier in het Parlement hebben wij ons huiswerk gedaan. Wij zijn de drijvende kracht geweest achter de totstandkoming van de Conventie. Wij hebben actief bijgedragen met onze standpunten. Nu is het tijd dat de Raad zijn huiswerk doet. We moeten de burgers van 25 landen - 450 miljoen mensen - laten zien dat de nieuwe EU meegegroeid is en op haar nieuwe taak berekend is. We moeten laten zien dat wij de problemen waarmee we geconfronteerd worden op een andere manier kunnen en willen aanpakken, en dat we de mogelijkheid van het verenigde Europa volledig kunnen verwezenlijken. Daarom wil ik u, het Ierse voorzitterschap, bedanken voor het enorme werk dat u levert, en veel succes toewensen, zodat we op de top in juni allemaal de verwezenlijking van een Europese Grondwet kunnen meemaken."@nl3
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Vitorino, Senhor Presidente em exercício do Conselho, estamos todos, ainda, num evidente estado de euforia na sequência da histórica celebração, no fim-de-semana, da unificação europeia. É um verdadeiro privilégio poder estar aqui, nesta Assembleia, com colegas deputados ao Parlamento Europeu de outros 24 países. A UE jamais voltará a ser a mesma. Um dia normal, porém, nascerá após esta festa, um dia normal na vida da União Europeia, caracterizado por negociações, discussões e compromissos. Em todos os aspectos, este método é superior aos outros no que respeita a progredir na cooperação europeia, mas tem também alguns pontos negativos, e nem sempre será fácil estar de acordo quando existem tantos países, desejos, culturas, experiências e expectativas diferentes. As pessoas estão, ao mesmo tempo, a exigir muito e a exercer pressão sobre nós e espera-se que a UE trabalhe devidamente e produza. Impõe-se, portanto, um manual de regras comuns. Impõe-se uma constituição. Homenageámos hoje a memória de Altiero Spinelli que, mais do que qualquer outro, se bateu por uma constituição. Não há melhor forma de honrar a sua memória do que garantindo que os cidadãos da Europa terão uma Constituição Europeia. Os novos países que agora são nossos colegas expenderam enormes esforços no seu caminho até aqui. Infelizmente, a velha UE não demonstrou uma vontade de mudar em nada equivalente. Deparam-se-nos enormes desafios. Perfilam-se perante nós as ameaças ambientais, incluindo o efeito de estufa, bem como o combate ao crime organizado, incluindo o terrorismo, e o horrendo tráfico de mulheres e crianças. Temos de construir um continente caracterizado pelo crescimento e pelo desenvolvimento económico. Temos de construir uma política externa europeia comum e temos de ser mais activos no trabalho global em prol da paz, da democracia e do comércio livre. Estas questões não podem ser resolvidas de forma eficaz e satisfatória recorrendo ao Tratado de Nice. Aqui, no Parlamento, fizemos o nosso trabalho de casa. Apoiámos vigorosamente a realização de uma convenção. Contribuímos activamente com as nossas opiniões. Cabe agora ao Conselho mostrar que também fez o trabalho de casa. Temos de mostrar às pessoas de 25 países - 450 milhões de pessoas - que a nova UE acedeu ao seu novo estatuto. Temos de mostrar que somos capazes e estamos dispostos a mudar a fim de enfrentar os problemas que se nos colocam e de realizar plenamente o potencial da nossa Europa unida. Gostaria, consequentemente, de agradecer à Presidência irlandesa a enorme quantidade de trabalho que tem desenvolvido e desejar-lhe as maiores felicidades para que, todos, possamos assistir ao nascimento da Constituição Europeia na próxima Cimeira de Junho."@pt17
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@sk18
"Herr talman! Kommissionär Vitorino! Rådsordförande! Vi går väl alla fortfarande runt i det historiska ruset efter helgens firande av Europas enande. Det känns verkligen privilegierat att få stå här i kammaren tillsammans med kolleger från 24 andra länder. EU kommer aldrig mer att bli sig likt. Det kommer dock en vardag efter denna fest, en vardag som är Europeiska unionen och som präglas av förhandlingar, samtal och kompromisser. Denna metod är helt överlägsen alla andra när det gäller att gå framåt i det europeiska samarbetet, men den har också brister och det kommer inte alltid att bli lätt att enas med så många olika länder, viljor, kulturer, bakgrunder och förväntningar. Vi har också ett stort krav och tryck på oss från medborgarna och förväntningar på att EU skall fungera och leverera. Därför behöver vi en regelbok; vi behöver en författning. Vi har idag hyllat minnet av Altiero Spinelli som mer än någon annan kämpade för en författning. Det finns inget bättre sätt att hedra hans minne än att se till att Europas medborgare får en europeisk författning. De nya länder som nu har blivit våra kolleger har gjort enorma ansträngningar på sin resa hit. Det gamla EU har tyvärr inte alls i samma utsträckning visat förändringsvilja. Vi står inför enorma utmaningar. Vi har miljöhoten med växthuseffekten, kampen mot den organiserade brottsligheten med terrorism och den fruktansvärda handeln med kvinnor och barn. Vi måste skapa en kontinent med tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi måste skapa en europeisk gemensam utrikespolitik och vi måste bli mer aktiva i det globala arbetet för fred, demokrati och frihandel. Dessa frågor kan inte lösas på ett effektivt och tillfredsställande sätt med Nicefördraget. Här i parlamentet har vi gjort vår hemläxa. Vi har varit pådrivande för att ett konvent skulle komma till stånd. Vi har aktivt bidragit med synpunkter. Nu är det dags för rådet att leverera sin hemläxa. Vi måste visa medborgarna i 25 länder - 450 miljoner människor - att det nya EU är vuxet sin nya kostym. Vi måste visa att vi förmår och är villiga att förändra oss för att kunna ta itu med de problem vi står inför och till fullo förverkliga den potential som det förenade Europa har. Därför vill jag tacka det irländska ordförandeskapet för det enorma arbete som ni lägger ner och önska er lycka till så att vi allihop kan få se förverkligandet av en europeisk författning på toppmötet nu i juni."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"Malmström (ELDR )."5,19,15,1,18,14,16,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph