Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.11.4-277"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, the Commission shares the concern at conflicts between communities in Nigeria and condemns all attacks and violence, whether apparently ethnic, religious or social, etc. in origin. We have adapted to the special realities of Nigeria, where the states play a powerful role, and in fact the bulk of our work relating to water and sanitation is being done in six of the 36 states that make up the Federal Republic of Nigeria. We have chosen the six states not on the basis of where it is easiest to work, but where need is greatest. Although, in so doing, we are inviting problems, this is the most meaningful way of working on matters that relate to the core of the problems underlying what we are discussing here this afternoon. We share this House's call for the Federal Government to do everything in its power to protect its citizens, put an end to violence and promote respect of human rights, including of course freedom of religion. We hope that Parliament's adoption of a resolution which is balanced on this issue will be seen as meaningful encouragement along these lines. We caution against a simplistic analysis of the situation which focuses on just one area or religious group. The violence is often related to conflicts over access to resources or triggered by political tensions. In the case of Plateau State, the causes of violence are related to both these reasons and the perpetrators have come from both sides of the community. It is factually wrong to describe this as something driven only by Islamic fundamentalists. For information, I would add that Plateau State is not a state which applies Sharia law, and it is not likely to because it has an overwhelming Christian majority composed of groups of indigenous people and settlers. In very many cases, there is a sort of social clash between incomer settler groups and the original inhabitants – a version of a conflict that we see in very many other places. The problem with understanding Nigeria is that there are several layers of problems, and each layer is normally enough to create a conflict. Therefore this complex situation is something we really have to respect in order to do something useful. For the second time this afternoon I have to say that I agree with Mr Posselt's contribution. We have similar views on this situation. His reference to Yugoslavia is also very important because there we have assisted in a so-called solution which is contrary to what we, for very good reasons, find necessary for Africa, namely to avoid changing the geography. Even though we gave them nonsensical borders, Europe and others rightly agree with Africa itself that, as long as Africa does not want to change the borders, we definitely should not advise it to do that, even if it is difficult. Conflicts between communities in Nigeria have been evident for some time and we have been following the situation as part of the early warning system for conflict which the Commission is setting up. The Commission has also adapted its cooperation programme to reflect that situation. Support for human rights in Nigeria is a significant component of our cooperation strategy for the country. Nigeria was also selected as a focal country for the European Initiative for Democracy and Human Rights to respond to precisely the sort of concerns raised by Parliament. Three projects were approved last year, including one with a Nigerian NGO working in Plateau State and Kaduna State to promote peace between Muslims and Christians. The project also covers improving the drafting and application of Sharia law in conformity with the guarantees of religious freedom provided in the Nigerian constitution as well as respect for the international conventions providing protection for human rights which the country has signed. In other words, reasonable co-existence between Sharia law and the constitution of Nigeria is an option. This is what the country is trying to organise. I mention this simply by way of a warning that we must not move blindly in one direction without really reflecting on the complexities involved. As I have already said, other conflicts relating to religious differences are very important and we should be careful not to overlook or marginalise these other aspects. If we fail to understand this, we will not be of much use in a dialogue aimed at stopping the conflicts. Social, economic and ethnic problems – all these other layers of problems I have mentioned – have to be given a proper place in the analysis. At federal level the Commission is working with Member States to strengthen political dialogue with Nigeria. This dialogue is one of the instruments provided by the Cotonou Agreement and the Federal Government is participating actively in that dialogue."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen er også bekymret over konflikterne mellem de forskellige grupper i Nigeria og fordømmer alle angreb og al vold, uanset om den er etnisk, religiøst eller socialt betinget. Vi har tilpasset os de særlige forhold i Nigeria, hvor delstaterne har stor magt, og faktisk udføres størstedelen af vores arbejde med vand og sanitet i seks af de 36 delstater, som Den Føderale Republik Nigeria består af. Vi har ikke valgt de seks delstater ud fra, hvor det er lettest at arbejde, men ud fra, hvor behovet er størst. Selv om vi dermed lægger op til problemer, er det den mest meningsfyldte fremgangsmåde, når det gælder de sager, der er kernen i forhandlingen her i eftermiddag. Ligesom Parlamentet opfordrer vi den føderale regering til at gøre alt for at beskytte sine borgere, bringe volden til ophør og fremme respekten for menneskerettighederne, herunder naturligvis religionsfrihed. Vi håber, at Parlamentets vedtagelse af en afbalanceret forordning om dette emne kan bidrage hertil. Vi advarer mod en forsimplet analyse af situationen med fokus på blot ét område eller én religiøs gruppe. Volden hænger ofte sammen med konflikter om adgang til ressourcer, eller den affødes af politiske spændinger. I Plateau ligger begge disse faktorer til grund for volden, og dens udøvere kommer fra begge sider af samfundet. Det er faktuelt forkert at sige, at problemerne kun skyldes islamistiske fundamentalister. Til orientering skal jeg tilføje, at delstaten Plateau ikke er en af dem, der har indført sharialovgivning, og den vil næppe gøre det, for den har et overvældende kristent flertal bestående af grupper af indfødte og tilflyttere. Der er meget ofte en form for socialt sammenstød mellem tilflyttergrupper og de oprindelige beboere - det er noget, vi også ser talrige andre steder. I Nigeria er der flere lag af problemer, og de enkelte lag er i sig selv nok til at udløse en konflikt. Det er nødvendigt at anerkende denne komplekse situation, hvis vi skal gøre noget reelt ved den. For anden gang i eftermiddag må jeg erklære mig enig med hr. Posselt. Vi ser nogenlunde ens på denne situation. Hans reference til Jugoslavien er også meget vigtig, for dér har vi bidraget til en såkaldt løsning, der er det modsatte af det, vi - af meget gode grunde - finder nødvendigt i Afrika. Vi ønsker nemlig ikke at ændre den geografiske inddeling. Selv om vi trak grænser, der ikke gav mening, er Europa og andre med rette enige med Afrika selv i, at så længe afrikanerne ikke ønsker at ændre dem, bør vi bestemt ikke råde dem til det, selv om det kan være svært. Det har i nogen tid stået klart, at der er konflikter mellem forskellige samfund i Nigeria, og vi har fulgt situationen som led i det tidlige varslingssystem om konflikter, som Kommissionen er ved at indføre. Kommissionen har også tilpasset sit samarbejdsprogram, så det afspejler situationen. Støtte til menneskerettigheder i Nigeria er et væsentligt element i vores samarbejdsstrategi for landet. Nigeria er også valgt som fokusland i forbindelse med det europæiske initiativ til støtte for demokrati og menneskerettigheder. Dette er en reaktion på netop de bekymringer, der er kommet til udtryk i Parlamentet. Tre projekter blev godkendt sidste år, herunder et med en nigeriansk ngo, der arbejder for at fremme fred mellem muslimer og kristne i delstaterne Plateau og Kaduna. Projektet omfatter også bedre udformning og anvendelse af sharialovgivningen i overensstemmelse med den garanti for religionsfrihed, som Nigerias forfatning indeholder, samt respekt for de internationale menneskerettighedskonventioner, som landet har skrevet under på. Med andre ord er rimelig sameksistens mellem sharialovgivning og den nigerianske forfatning en mulighed. Det er, hvad landet prøver at opnå. Jeg nævner blot dette for at understrege, at vi ikke blindt skal bevæge os i én retning uden at overveje sagens kompleksitet. Som jeg allerede har sagt, er andre konflikter vedrørende religiøse forskelle meget vigtige, og vi bør passe på, at vi ikke overser eller marginaliserer disse. Hvis vi ikke indser det, er vi ikke meget værd i en dialog, der tager sigte på at bringe konflikterne til ophør. Sociale, økonomiske og etniske problemer - alle de andre lag af problemer, som jeg har nævnt - skal inddrages i analysen. På føderalt plan arbejder Kommissionen sammen med medlemsstaterne om at styrke den politiske dialog med Nigeria. Dialogen er et af de instrumenter, som Cotonou-aftalen indeholder, og den føderale regering deltager aktivt i dialogen."@da1
". Herr Präsident, die Kommission teilt die Beunruhigung über die Konflikte zwischen den Gemeinschaften in Nigeria und verurteilt alle Angriffe und Gewalttätigkeiten, seien sie dem Anschein nach ethnisch, religiös oder sozial usw. begründet. Wir haben uns auf die besonderen Realitäten Nigerias dort eingestellt, wo die Bundesstaaten eine machtvolle Rolle spielen, und so wird der Großteil unserer Arbeit in Bezug auf Wasser und Hygiene in sechs der 36 die Bundesrepublik Nigeria ausmachenden Staaten geleistet. Wir haben die sechs Staaten nicht danach ausgesucht, wo man am leichtesten arbeiten kann, sondern danach, wo die Not am größten ist. Obwohl wir uns dabei Probleme aufladen, ist dies der sinnvollste Weg, an Dingen zu arbeiten, die den Kern der Probleme betreffen, die den Gegenstand unserer Diskussion heute Nachmittag bilden. Wir teilen die Forderung dieses Hauses, dass die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun solle, um ihre Bürger zu schützen, die Gewalt zu beenden und die Achtung der Menschenrechte zu fördern, was natürlich die Religionsfreiheit einschließt. Wir hoffen, dass die Annahme einer in der Sache ausgewogenen Entschließung durch das Parlament als ein in diesem Sinne zweckdienlicher Ansporn gesehen wird. Wir warnen vor einer simplistischen Analyse der Situation, die sich nur auf ein Gebiet oder eine religiöse Gruppierung konzentriert. Oft wird die Gewalt mit Konflikten über den Zugang zu Ressourcen in Verbindung gebracht oder durch politische Spannungen ausgelöst. Im Fall des Plateaustaats sind die Ursachen der Gewalt in beidem zu suchen, und die Urheber kommen von beiden Seiten der Gemeinschaft. Es ist sachlich unrichtig, den Konflikt als allein von islamischen Fundamentalisten angeheizt zu beschreiben. Zur Information möchte ich hinzufügen, dass der Plateaustaat kein Staat ist, der das Recht der Scharia anwendet, und das ist auch künftig nicht wahrscheinlich, denn er kann auf eine überwältigende christliche Mehrheit verweisen, die aus Gruppen indigener Personen und aus Siedlern besteht. In sehr vielen Fällen gibt es gewisse soziale Konflikte zwischen neu hinzukommenden Gruppen von Siedlern und den alteingesessenen Einwohnern – es ist die Art von Konflikten, wie wir sie aus sehr vielen anderen Gegenden kennen. Das Problem Nigeria besteht in der Vielschichtigkeit der Probleme, und jede Problemschicht bietet im Allgemeinen genügend Stoff für einen Konflikt. Es ist also die Komplexität der Situation, die wir wirklich respektieren müssen, ehe wir etwas Nützliches tun können. Schon zum zweiten Mal muss ich heute Nachmittag sagen, dass ich Herrn Posselts Beitrag zustimme. Wir haben ähnliche Ansichten über diese Situation. Sein Hinweis auf Jugoslawien ist auch darum sehr wichtig, weil wir dort an einer so genannten Lösung mitgeholfen haben, die aus sehr guten Gründen ganz anders aussah als die, die wir für Afrika als notwendig ansehen, nämlich Vermeidung einer Änderung der Geographie. Selbst wenn wir ihnen unsinnige Grenzen vererbt haben, sind sich Europa und andere zu Recht mit Afrika einig, dass wir, so lange Afrika die Grenzen nicht zu ändern wünscht, definitiv nicht dazu raten sollten, auch wenn das schwer ist. Konflikte zwischen den Gemeinschaften in Nigeria gibt es seit geraumer Zeit, und wir haben die Situation im Rahmen des von der Kommission zurzeit eingerichteten Frühwarnsystems für Konflikte verfolgt. Die Kommission hat ferner ihr Programm der Zusammenarbeit an die Situation angepasst. Unterstützung für die Menschenrechte in Nigeria ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie für die Zusammenarbeit mit dem Land. Nigeria wurde auch als Schwerpunktland für die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte ausgewählt, um eben auf die Art von Besorgnissen reagieren zu können, die das Parlament zur Sprache gebracht hat. Im letzten Jahr wurden drei Projekte verabschiedet, darunter eins mit einer im Plateaustaat und im Bundesstaat Kaduna tätigen nigerianischen NRO zur Förderung des Friedens zwischen Moslems und Christen. Das Projekt umfasst auch die bessere Gestaltung und Anwendung des Rechts der Scharia im Einklang mit den Garantien der Religionsfreiheit, wie sie die nigerianische Verfassung gewährt, wie auch die Respektierung der internationalen Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte, die das Land unterzeichnet hat. Mit anderen Worten, ein vernünftiges Nebeneinander von Scharia-Recht und nigerianischer Verfassung ist eine Option. Genau dies versucht das Land zu organisieren. Ich erwähne das nur einfach als Warnung, dass wir uns nicht blind in eine Richtung bewegen, ohne über die Komplexität des Problems wirklich nachzudenken. Wie ich schon sagte, sind auch andere Konflikte im Zusammenhang mit religiösen Differenzen sehr wichtig, und wir sollten uns davor hüten, diese anderen Aspekte zu übersehen oder als nebensächlich abzutun. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir in einem Dialog über die Beendigung der Konflikte nicht sonderlich hilfreich sein. Soziale, wirtschaftliche und ethnische Probleme – alle diese anderen Problemschichten, die ich erwähnte habe – müssen in der Analyse einen angemessenen Platz erhalten. Um den politischen Dialog mit Nigeria zu verstärken, arbeitet die Kommission auf föderaler Ebene mit Mitgliedstaaten zusammen. Dieser Dialog gehört zu den Instrumenten des Cotonou-Abkommens, und die Bundesregierung beteiligt sich aktiv an diesem Dialog."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία σχετικά με τις συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων της Νιγηρίας και καταδικάζει όλες τις επιθέσεις και τη βία, ακόμα και αν πρόκειται περί εμφανών εθνικών, θρησκευτικών ή κοινωνικών κλπ. αιτιών. Έχουμε προσαρμοστεί στην ειδική πραγματικότητα της Νιγηρίας, όπου τα ομόσπονδα κράτη διαδραματίζουν έναν ισχυρό ρόλο, και στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μας στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης πραγματοποιείται σε έξι από τα 36 κράτη που απαρτίζουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας. Διαλέξαμε τα έξι κράτη όχι βάσει του βαθμού ευκολίας τους, αλλά σύμφωνα με το πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μολονότι ο τρόπος αυτός δημιουργεί προβλήματα, εντούτοις είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης θεμάτων που σχετίζονται με τον πυρήνα των προβλημάτων υπογραμμίζοντας αυτά που συζητήσαμε εδώ σήμερα το απόγευμα. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της, προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες της, να θέσει τέλος στη βία και να προωθήσει τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της θρησκευτικής ελευθερίας. Ελπίζουμε ότι η έγκριση ενός ισορροπημένου ψηφίσματος για το θέμα από το Κοινοβούλιο θα θεωρηθεί ως ουσιαστική ενθάρρυνση μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε μια απλοϊκή ανάλυση της κατάστασης που επικεντρώνεται σε μία μόνο περιοχή ή θρησκευτική ομάδα. Η βία σχετίζεται συχνά με διαμάχες για πρόσβαση σε πόρους ή προκαλείται από πολιτικές εντάσεις. Στην περίπτωση του ομοσπονδιακού κράτους των υψιπέδων, οι αιτίες της βίας σχετίζονται και με τους δύο λόγους, και οι δράστες προέρχονταν και από τις δύο πλευρές της κοινότητας. Είναι πραγματικά λάθος να θεωρήσουμε ότι απορρέει μόνο από ισλαμιστές φονταμενταλιστές. Ενημερωτικά, θα προσθέσω ότι το εν λόγω ομόσπονδο κράτος δεν εφαρμόζει τον νόμο της Σαρία ούτε αναμένεται να τον εφαρμόσει, γιατί διαθέτει πλειοψηφία Χριστιανών, η οποία απαρτίζεται από ομάδες ημεδαπών και εποίκων Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει ένα είδος σύγκρουσης ανάμεσα σε ομάδες εισερχόμενων εποίκων και αρχικών κατοίκων – ένας τύπος διαμάχης που βλέπουμε σε πολλές άλλες περιοχές. Το πρόβλημα κατανόησης της Νιγηρίας έγκειται στο ότι υπάρχουν αρκετά στρώματα προβλημάτων και κάθε στρώμα είναι συνήθως αρκετό για να δημιουργήσει διαμάχη. Συνεπώς, αυτή η περίπλοκη κατάσταση είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να σεβαστούμε, προκειμένου να κάνουμε κάτι χρήσιμο. Για δεύτερη φορά σήμερα το απόγευμα, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τη συμβολή του κ. Posselt. Έχουμε παρόμοιες απόψεις για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η αναφορά στην Γιουγκοσλαβία είναι επίσης πολύ σημαντική, γιατί έχουμε βοηθήσει εκεί σε μία δήθεν επίλυση που είναι αντίθετη με αυτό που εμείς, για πολύ καλούς λόγους, θεωρούμε αναγκαίο για την Αφρική, δηλαδή να αποφευχθεί η αλλαγή της γεωγραφίας. Παρόλο που τα σύνορα που τους δώσαμε ήταν παράλογα, η Ευρώπη και άλλοι ορθά συμφωνούν με την ίδια την Αφρική ότι όσο η Αφρική δεν θέλει να αλλάξει τα σύνορα, δεν πρέπει να την συμβουλεύουμε να το κάνει, ακόμη και εάν είναι δύσκολο. Οι συγκρούσεις στη Νιγηρία είναι έκδηλες εδώ και καιρό και παρακολουθούμε την κατάσταση ως μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις διαμάχες, το οποίο εγκαθιστά η Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει επίσης προσαρμόσει το πρόγραμμα συνεργασίας της, προκειμένου να αντικατοπτρίσει την κατάσταση. Η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της στρατηγικής συνεργασίας για τη χώρα. Η Νιγηρία επιλέχθηκε μάλιστα ως κράτος εστίασης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακριβώς οι ανησυχίες που εκφράσθηκαν από το Κοινοβούλιο. Τρία προγράμματα εγκρίθηκαν πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος με μια νιγηριανή μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στις πολιτείες Plateau και Kaduna, με σκοπό την προώθηση της ειρήνης μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης τη βελτίωση της διατύπωσης και της εφαρμογής του νόμου της Σαρία σύμφωνα με τις εγγυήσεις της θρησκευτικής ελευθερίας που προβλέπονται στο σύνταγμα της Νιγηρίας καθώς και με σεβασμό προς τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα για την παροχή προστασίας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με άλλα λόγια, η λογική συνύπαρξη είναι μια επιλογή του νόμου της Σαρία και του συντάγματος της Νιγηρίας. Αυτό προσπαθεί να οργανώσει η χώρα. Επισημαίνω απλώς ως προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να κινηθούμε τυφλά προς μία κατεύθυνση, χωρίς να σκεφτόμαστε το πολυσύνθετο της κατάστασης. Όπως έχω ήδη πει, άλλες συγκρούσεις που σχετίζονται με θρησκευτικές διαφορές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην παραβλέπουμε ή περιθωριοποιούμε αυτές τις άλλες πλευρές. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα συμβάλουμε ουσιαστικά σε έναν διάλογο που στοχεύει να επιλύσει αυτές τις συγκρούσεις. Κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και προβλήματα δεοντολογίας –όλα αυτά είναι διαφορετικά σ ρώματα των προβλημάτων που έχω επισημάνει– πρέπει να λάβουν μια σωστή θέση στην ανάλυση. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Επιτροπή εργάζεται με κράτη μέλη για την ενδυνάμωση του πολιτικού διαλόγου με τη Νιγηρία. Αυτός ο διάλογος είναι ένα από τα εργαλεία που παρέχονται από τη Συμφωνία του Κοτονού και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά στον εν λόγω διάλογο."@el8
". Señor Presidente, la Comisión comparte la inquietud ante los conflictos entre comunidades que se suceden en Nigeria y condena cualquier ataque o hecho violento al margen de que sea de origen aparentemente étnico, religioso o social. Nos hemos adaptado a las realidades especiales de Nigeria, donde los Estados desempeñan un papel importante, y de hecho el grueso de nuestro trabajo relacionado con el agua y la salubridad se ha hecho en seis de los treinta y seis Estados que conforman la República Federal de Nigeria. Hemos elegido a estos seis Estados, no porque en ellos se podía llevar a cado el trabajo más fácilmente, sino porque eran los que más lo necesitaban. Aunque con ello nos estamos buscando problemas, esta es la forma más significativa de trabajar en cuestiones relacionadas con los problemas que subyacen a lo que se está discutiendo esta tarde. Compartimos la petición de esta Cámara al Gobierno federal de que haga todo lo posible para proteger a sus ciudadanos, poner fin a la violencia y promover el respeto de los derechos humanos, incluida por supuesto la libertad de culto. Esperamos que la aprobación por parte del Parlamento de una resolución equilibrada en este tema sea vista como un estímulo significativo en este sentido. Advertimos del peligro de realizar un análisis simplista de la situación que se centre en tan solo una zona o un grupo religioso. La violencia está a menudo relacionada con conflictos en torno al acceso a recursos o viene desencadenada por tensiones políticas. En el caso del Estado de Plateau, las causas de la violencia están relacionadas con estas dos razones y los responsables están en ambos bandos de la comunidad. De hecho, es un error decir que esto ha sido impulsado únicamente por fundamentalistas islámicos. Para su información, yo añadiría que el Estado de Plateau no aplica la y probablemente no llegue a hacerlo nunca porque cuenta con una aplastante mayoría cristiana compuesta de grupos indígenas y colonos. En muchas ocasiones hay una especie de choque social entre grupos de colonos recién llegados y los habitantes originales, un conflicto que podemos observar en muchos otros lugares. El problema para poder entender a Nigeria es que tiene muchos estratos de problemas y cada estrato es normalmente suficiente para crear un conflicto. Por tanto, hemos de tener en cuenta esta situación tan compleja para poder llegar a hacer algo útil. Por segunda vez esta tarde tengo que decir que estoy de acuerdo con la intervención del Sr. Posselt. Nuestros puntos de vista sobre esta situación son parecidos. Su referencia a Yugoslavia es también muy importante, porque en aquel caso apoyamos una llamada solución que es contraria a lo que, por muy buenas razones, encontramos necesario para África, es decir, evitar todo cambio geográfico. A pesar de que les dimos fronteras absurdas, Europa y otros estamos con razón de acuerdo con África en que si la propia África no quiere cambiar las fronteras, nosotros no deberíamos recomendarle que lo haga, incluso si resulta difícil. Los conflictos entre comunidades en Nigeria son evidentes desde hace bastante tiempo y hemos seguido la situación en el marco del sistema de alerta precoz de conflictos que está creando la Comisión. La Comisión también ha adaptado su programa de cooperación para reflejar esa situación. El apoyo a los derechos humanos en Nigeria es un componente significativo de nuestra estrategia de cooperación con el país. También Nigeria fue elegida como uno de los países focales de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, en respuesta precisamente a cierta preocupación planteada por el Parlamento. El año pasado se aprobaron tres proyectos, incluido uno con una ONG nigeriana que actúa en los Estados de Plateau y de Kaduna para promover la paz entre cristianos y musulmanes. El proyecto también contempla la mejora de la redacción y la aplicación de la de conformidad con las garantías de libertad religiosa que consagra la constitución nigeriana y con el respeto de las convenciones internacionales que ha firmado el país y que promueven la protección de los derechos humanos. Dicho de otro modo, la coexistencia razonable entre la y la constitución nigeriana es una opción. Esto es lo que el país está intentando organizar. Menciono esto simplemente a modo de advertencia, ya que no debemos movernos ciegamente en una dirección sin reflexionar de forma seria acerca de las complejidades implicadas. Como ya he dicho anteriormente, otros conflictos relacionados con diferencias religiosas son muy importantes y debemos tener cuidado y no pasar por alto o marginar estos otros aspectos. Si no entendemos esto, no seremos capaces de dialogar con el objetivo de acabar con estos conflictos. Los problemas sociales, económicos y étnicos, todos esos problemas que he mencionado, deben ocupar el lugar adecuado a la hora de hacer un análisis. A escala federal la Comisión está trabajando con los Estados miembros para reforzar el diálogo político con Nigeria. Este diálogo es uno de los instrumentos previstos en el Acuerdo de Cotonú y el Gobierno federal participa activamente en él."@es12
". Arvoisa puhemies, myös komissio on huolissaan Nigerian yhteisöjen välisistä konflikteista ja tuomitsee kaikki hyökkäykset ja väkivaltaisuudet, olipa niiden taustalla sitten etniset, uskonnolliset, sosiaaliset tai muut syyt. Olemme sopeutuneet Nigerian erityisoloihin, joissa osavaltioilla on huomattava asema, ja itse asiassa suurin osa vesialaan ja viemäröintiin liittyvästä työstämme toteutetaan kuudessa niistä 36 osavaltiosta, jotka muodostavat Nigerian liittotasavallan. Emme valinneet kuutta osavaltiota siksi, että niissä on kaikkein helpointa työskennellä vaan sen perusteella, niissä avun tarve on suurin. Vaikka saatammekin näin toimimalla aiheuttaa ongelmia, tämä on kaikkien järkevin tapa työskennellä sellaisten asioiden hyväksi, jotka liittyvät niihin perusongelmiin, jotka ovat tänä iltapäivänä keskustelemiemme asioiden taustalla. Yhdymme parlamentin liittovaltiolle esittämään vetoomukseen, jotta se tekisi valtansa puitteissa kaikkensa suojellakseen maansa kansalaisia, tehdäkseen lopun väkivaltaisuuksista ja edistääkseen ihmisoikeuksien ja tietenkin uskonnonvapauden kunnioittamista. Toivomme, että aiheesta laadittua tasapainoista, parlamentin hyväksymää päätöslauselmaa pidetään asiallisena kannustimena asioiden eteenpäin viemiseksi. Neuvomme olemaan tekemättä liian yksinkertaista analyysia tilanteesta, jossa keskitytään vain yhteen alueeseen tai yhteen uskonnolliseen ryhmään. Väkivaltaisuudet liittyvät usein resurssien käytöstä aiheutuviin tai poliittisten jännitteiden synnyttämiin ristiriitoihin. Plateaun osavaltion tapauksessa molemmat edellä mainitut syyt ovat väkivaltaisuuksien taustalla, ja tekijät edustavat yhteisön kumpaakin puolta. On vastoin todellisuutta väittää, että pelkästään islamilaiset fundamentalistit ovat aiheuttaneet nämä tapahtumat. Tiedoksenne haluan lisätä, ettei Plateaun osavaltio kuulu niihin osavaltioihin, joissa sovelletaan sharia-lakia, eikä se todennäköisesti edes ala soveltaa sitä, koska kristityt muodostavat sen asukkaista ylivoimaisen enemmistön, johon kuuluu alkuperäiskansojen ryhmiä ja uudisasukkaita. Useissa tapauksissa uudisasukasryhmien ja alkuperäisasukkaiden välillä on eräänlaisia sosiaalisia ristiriitoja, jotka aiheuttavat senkaltaisia konflikteja, joita on nähtävissä hyvin monissa muissakin paikoissa. Ongelmana Nigerian tilanteen ymmärtämisessä on se, että ongelmia on useilla eri tasoilla, ja jokaisella tasolla voi yleensä syntyä yksittäisiä konflikteja. Sen vuoksi meidän on todellakin otettava huomioon tämä monimutkainen tilanne, jotta pystymme tekemään jotakin hyödyllistä. Minun on jo toistamiseen tänä iltapäivänä sanottava, että yhdyn jäsen Posseltin sanoihin. Meillä on tilanteesta hyvin samankaltainen näkemys. Hänen Jugoslaviaan tekemänsä viittaus on myös hyvin tärkeä, koska olemme osallistuneet sellaisen niin sanotun ratkaisun tekemiseen, joka on päinvastainen kuin se ratkaisu, jota perustelluista syistä pidämme tarpeellisena Afrikan tapauksessa, jossa maantieteellisen rakenteen muuttamista on vältettävä. Vaikka loimme sinne järjettömiä rajoja, Euroopan maat ja muut maat sekä Afrikan maat itsekin ovat oikeutetusti sitä mieltä, että niin kauan kuin Afrikan maat eivät itse halua muuttaa rajojaan, meidän ei missään tapauksessa pidä neuvoa niitä tekemään niin, vaikka tilanne onkin vaikea. Nigeriassa asuvien eri yhteisöjen väliset ristiriidat ovat olleet näkyviä jo jonkin aikaa, ja olemme seuranneet tilannetta konflikteja koskevan ennakkovaroitusjärjestelmässä, jota komissio parhaillaan kehittää. Komissio on myös mukauttanut yhteistyöohjelmaansa niin, että tämä tilanne on otettu siinä huomioon. Ihmisoikeuksien edistämien Nigeriassa on merkittävä tekijä maata koskevassa yhteistyöstrategiassamme. Nigeria valittiin myös yhdeksi keskeisistä maista eurooppalaista ihmisoikeus- ja demokratia-aloitetta varten, jotta voisimme tehdä jotakin juuri niiden huolta aiheuttavien asioiden hyväksi, jotka parlamentti on tuonut esiin. Viime vuonna hyväksyttiin kolme hanketta, joista yksi koskee Plateaun ja Kadunan osavaltioissa työskentelevää nigerialaista kansalaisjärjestöä, jonka tavoitteena on edistää muslimien ja kristittyjen välistä rauhaa. Hankkeella pyritään myös parantamaan sharia-lain laadintaa ja soveltamista Nigerian perustuslain takaaman uskonnonvapauden mukaisesti sekä varmistamaan, että maassa noudatetaan Nigerian allekirjoittamia kansainvälisiä yleissopimuksia, joilla suojellaan ihmisoikeuksia. Toisin sanoen on mahdollista, että sekä sharia-lakia että Nigerian perustuslakia voidaan noudattaa samanaikaisesti järkevällä tavalla, ja tällaiseen ratkaisuun maassa pyritään. Toin asian esiin yksinkertaisena varoituksena siitä, ettei meidän pidä liikkua sokeasti yhteen suuntaan pohtimatta kaikkia niitä monimutkaisia seikkoja, joita tähän liittyy. Kuten olen aikaisemminkin sanonut, muut uskonnollisiin eroihin liittyvät ristiriidat ovat hyvin tärkeitä, ja meidän pitäisi huolehtia siitä, ettemme katso näitä muita seikkoja läpi sormien tai jätä niitä huomiotta. Jos emme kykene ymmärtämään tätä, meistä ei ole kovin paljon hyötyä keskustelussa, jonka tarkoituksena on lopettaa konfliktit. Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja etniset ongelmat, eli kaikki ongelmien eri tasot, joista olen puhunut, on otettava huomioon tilannetta analysoidessa. Komissio työskentelee jäsenvaltioiden kanssa poliittisen keskustelun lisäämiseksi Nigerian kanssa. Keskustelu on yksi Cotonoun sopimuksen mukaisista keinoista, ja liittovaltion hallitus osallistuu keskusteluun aktiivisesti."@fi5
". Monsieur le Président, la Commission partage l’inquiétude concernant les conflits qui opposent les différentes communautés au Nigeria et condamne toutes les attaques et actes de violence, qu’ils soient, en apparence, d’origine ethnique, religieuse ou sociale, etc. Nous nous sommes adaptés aux réalités spécifiques du Nigeria, pays dans lequel les différents États jouent un rôle important. En fait, nous réalisons une grande partie de notre travail en matière d’eau et d’installations sanitaires dans six des trente-six États qui composent la République fédérale du Nigeria. Nous avons choisi ces six États non pas parce qu’il est plus facile d’y travailler, mais parce que les besoins y sont plus grands. Pourtant, en agissant de la sorte, nous cherchons des problèmes. C’est la manière la plus significative de travailler sur des questions qui concernent le cœur même des problèmes qui sous-tendent nos discussions de cet après-midi. Nous partageons l’appel lancé par cette Assemblée au gouvernement fédéral de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses citoyens, mettre un terme à la violence et promouvoir le respect des droits de l’homme, y compris, bien évidemment, la liberté de religion. Nous espérons que l’adoption par le Parlement d’une résolution équilibrée sur cette question sera considérée comme un encouragement significatif conforme à cette ligne d’action. Nous vous mettons en garde contre une analyse simpliste de la situation, uniquement axée sur un secteur ou groupe religieux. La violence est souvent liée à des conflits concernant l’accès aux ressources ou déclenchée par des tensions politiques. Dans le cas de l’État du Plateau, les causes de violence sont associées à ces deux raisons et les auteurs sont originaires des deux camps de la communauté. Dans les faits, il est faux d’imputer la situation à des actes uniquement perpétrés par des fondamentalistes islamiques. Pour votre information, j’ajouterais que l’État du Plateau n’est pas un État qui applique la sharia, et il est peu probable qu’il le fasse car il est peuplé par une majorité écrasante de chrétiens, composée de groupes d’autochtones et de colons. Dans de très nombreux cas, une espèce de conflit social oppose les groupes de colons arrivés récemment aux premiers habitants - un type de conflit que nous voyons dans de nombreux autres endroits. Le problème, pour comprendre le Nigeria, c’est qu’il existe plusieurs couches de problèmes et chaque couche suffit généralement à créer un conflit. Partant, nous devons absolument respecter cette situation complexe si nous voulons agir de façon utile. Pour la deuxième fois cet après-midi, je dois dire que je partage l’opinion de M. Posselt. Nous avons des avis similaires sur la situation. Sa référence à la Yougoslavie est également très importante parce que la soi-disant solution que nous y avons soutenue est contraire à ce que nous estimons, pour de très bonnes raisons, nécessaire pour l’Afrique, à savoir éviter un changement géographique. Même si nous lui avons donné des frontières absurdes, l’Europe et d’autres conviennent, à juste titre, avec l’Afrique elle-même qu’aussi longtemps qu’elle ne souhaitera pas modifier ses frontières, nous ne devrions en aucun cas lui conseiller de le faire, même si cela est difficile. Les conflits qui opposent les communautés du Nigeria sont flagrants depuis quelque temps. Nous avons suivi la situation dans le cadre du système d’alerte rapide en cas de conflit que la Commission met actuellement en place. La Commission a également adapté son programme de coopération afin de refléter cette situation. Le soutien des droits de l’homme au Nigeria est une composante significative de notre stratégie de coopération pour le pays. Le Nigeria a également été choisi comme pays central dans le cadre de l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, précisément pour répondre au type d’inquiétudes exprimées par le Parlement. Trois projets ont été approuvés l’an dernier, y compris un avec une ONG nigériane travaillant dans l’État du Plateau et celui de Kaduna afin de promouvoir la paix entre musulmans et chrétiens. Le projet vise également à améliorer la rédaction et l’application de la sharia, conformément aux garanties de liberté religieuse prévues dans la constitution nigériane, ainsi que dans le respect des conventions internationales prévoyant la protection des droits de l’homme, que le pays a signées. En d’autres termes, une coexistence raisonnable entre la sharia et la constitution nigériane est une possibilité. C’est ce que le pays tente d’organiser. Je mentionne ce point simplement en guise d’avertissement: nous ne devons pas suivre une direction aveuglément, sans réellement réfléchir aux complexités qu’implique la situation. Comme je l’ai déjà déclaré, d’autres conflits liés à des différends religieux sont très importants et nous devrions veiller à ne pas négliger ou marginaliser ces autres aspects. Si nous ne comprenons pas ce point, nous ne serons pas d’une grande utilité dans un dialogue destiné à mettre un terme aux conflits. Les problèmes sociaux, économiques et ethniques - autant d’autres couches de problèmes que j’ai mentionnées - doivent trouver leur juste place dans notre analyse. Au niveau fédéral, la Commission travaille avec les États membres afin de renforcer le dialogue politique avec le Nigeria. Ce dialogue est l’un des instruments fournis par l’accord de Cotonou et le gouvernement fédéral y participe activement."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione condivide la preoccupazione circa i conflitti tra comunità in Nigeria e condanna tutti gli attacchi e la violenza, siano essi verosimilmente di origine etnica, religiosa, sociale o di altro tipo. Ci siamo adeguati alle specifiche realtà della Nigeria, dove gli Stati svolgono un potente ruolo, e infatti il grosso del nostro lavoro in merito alle risorse idriche e alle reti fognarie è in corso in sei dei 36 Stati che costituiscono la Repubblica federale di Nigeria. Abbiamo scelto i sei Stati non sulla base delle situazioni più semplici ai fini della realizzazione, ma sulla base delle realtà che manifestano le maggiori esigenze. Per quanto, in tal modo, si vada incontro a problemi, è la maniera più consona di intervenire su aspetti che riguardano l’essenza dei problemi sottesi a quanto, questo pomeriggio, stiamo discutendo in Aula. Condividiamo l’invito accorato rivolto dal Parlamento al governo federale affinché faccia tutto ciò che è in suo potere per proteggere i suoi cittadini, porre fine alla violenza e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo, inclusa, ovviamente, la libertà di religione. Auspichiamo che l’adozione di una risoluzione equilibrata su questo tema da parte del Parlamento venga vista come un importante incoraggiamento in tal senso. Vorremmo tuttavia mettere in guardia contro un’analisi semplicistica della situazione che si concentri unicamente su una zona o un gruppo religioso. La violenza è spesso legata a conflitti per l’accesso alle risorse o scatenata da tensioni politiche. Nel caso dello Stato di Plateau, le cause della violenza sono legate ad ambedue i motivi e gli autori provenivano da ambedue i gruppi della comunità. Alla luce dei fatti, è sbagliato descrivere la situazione come se fosse causata unicamente da fondamentalisti islamici. A titolo informativo, vorrei aggiungere che lo Stato di Plateau non è di quelli nei quali è applicata la e probabilmente non la applicherà nemmeno in quanto ha una schiacciante maggioranza cristiana composta da gruppi di popolazioni indigene e coloni. In moltissimi casi, vi è una sorta di conflitto sociale tra i gruppi di coloni giunti sul posto e gli abitanti indigeni, un’ennesima versione di un conflitto cui assistiamo in moltissimi altri luoghi. Il problema per capire la Nigeria sta nel fatto che vi sono vari problemi stratificati e ogni strato generalmente basta per scatenare un conflitto. Pertanto, se vogliamo fare qualcosa di utile, dobbiamo realmente rispettare la complessità della situazione. Per la seconda volta questo pomeriggio devo dire che sono d’accordo sull’intervento dell’onorevole Posselt. Abbiamo punti di vista simili sulla situazione, e anche il suo riferimento alla Jugoslavia è estremamente pertinente perché lì abbiamo contribuito a una cosiddetta soluzione che è contraria a ciò che noi, per validissimi motivi, riteniamo necessario per l’Africa, ossia evitare di modificare la geografia. Anche se le abbiamo assegnato confini arbitrari, l’Europa e altri giustamente concordano con l’Africa stessa in merito al fatto che, fintantoché essa non intende modificare le proprie frontiere, non dovremmo assolutamente consigliarle di farlo, anche se è difficile. Da tempo assistiamo a conflitti tra comunità in Nigeria e abbiamo seguito la situazione nell’ambito del sistema di allerta precoce in caso di conflitti che la Commissione sta istituendo. La Commissione ha anche adeguato il suo programma di cooperazione per rispecchiare la situazione. Il sostegno ai diritti dell’uomo in Nigeria è una componente significativa della nostra strategia di cooperazione per il paese e la Nigeria è stata anche scelta come paese prioritario nell’ambito dell’iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell’uomo, volta a rispondere esattamente al tipo di preoccupazioni manifestate dal Parlamento. Lo scorso anno sono stati approvati tre progetti, di cui uno con una ONG nigeriana che opera negli Stati di Plateau e Kaduna per promuovere la pace tra musulmani e cristiani. Il progetto riguarda anche una migliore stesura e applicazione della in conformità delle garanzie di libertà religiosa previste nella costituzione nigeriana e nel rispetto delle convenzioni internazionali che prevedono la tutela dei diritti umani di cui il paese è firmatario. In altre parole, un’alternativa è una coesistenza ragionevole tra e costituzione nigeriana. Questo è quanto il paese sta cercando di organizzare. Lo dico solo per rammentare l’importanza di non muoversi alla cieca in una direzione senza riflettere concretamente sulla complessità della situazione. Come ho già detto, altri conflitti riconducibili a differenze religiose sono estremamente importanti e dovremmo prestare attenzione a non trascurare o minimizzare questi altri aspetti. Se non riusciamo a capirlo, non saremo molto utili in un dialogo volto a far cessare i conflitti. Nell’analisi occorre assegnare un posto adeguato ai problemi sociali, economici ed etnici, come a tutti gli altri problemi stratificati di cui parlavo poc’anzi. A livello federale, la Commissione sta lavorando con gli Stati membri per rafforzare il dialogo politico con la Nigeria, dialogo che è uno degli strumenti previsti dall’accordo di Cotonou, e il governo federale vi sta partecipando attivamente."@it9
". Mr President, the Commission shares the concern at conflicts between communities in Nigeria and condemns all attacks and violence, whether apparently ethnic, religious or social, etc. in origin. We have adapted to the special realities of Nigeria, where the states play a powerful role, and in fact the bulk of our work relating to water and sanitation is being done in six of the 36 states that make up the Federal Republic of Nigeria. We have chosen the six states not on the basis of where it is easiest to work, but where need is greatest. Although, in so doing, we are inviting problems, this is the most meaningful way of working on matters that relate to the core of the problems underlying what we are discussing here this afternoon. We share this House's call for the Federal Government to do everything in its power to protect its citizens, put an end to violence and promote respect of human rights, including of course freedom of religion. We hope that Parliament's adoption of a resolution which is balanced on this issue will be seen as meaningful encouragement along these lines. We caution against a simplistic analysis of the situation which focuses on just one area or religious group. The violence is often related to conflicts over access to resources or triggered by political tensions. In the case of Plateau State, the causes of violence are related to both these reasons and the perpetrators have come from both sides of the community. It is factually wrong to describe this as something driven only by Islamic fundamentalists. For information, I would add that Plateau State is not a state which applies Sharia law, and it is not likely to because it has an overwhelming Christian majority composed of groups of indigenous people and settlers. In very many cases, there is a sort of social clash between incomer settler groups and the original inhabitants – a version of a conflict that we see in very many other places. The problem with understanding Nigeria is that there are several layers of problems, and each layer is normally enough to create a conflict. Therefore this complex situation is something we really have to respect in order to do something useful. For the second time this afternoon I have to say that I agree with Mr Posselt's contribution. We have similar views on this situation. His reference to Yugoslavia is also very important because there we have assisted in a so-called solution which is contrary to what we, for very good reasons, find necessary for Africa, namely to avoid changing the geography. Even though we gave them nonsensical borders, Europe and others rightly agree with Africa itself that, as long as Africa does not want to change the borders, we definitely should not advise it to do that, even if it is difficult. Conflicts between communities in Nigeria have been evident for some time and we have been following the situation as part of the early warning system for conflict which the Commission is setting up. The Commission has also adapted its cooperation programme to reflect that situation. Support for human rights in Nigeria is a significant component of our cooperation strategy for the country. Nigeria was also selected as a focal country for the European Initiative for Democracy and Human Rights to respond to precisely the sort of concerns raised by Parliament. Three projects were approved last year, including one with a Nigerian NGO working in Plateau State and Kaduna State to promote peace between Muslims and Christians. The project also covers improving the drafting and application of Sharia law in conformity with the guarantees of religious freedom provided in the Nigerian constitution as well as respect for the international conventions providing protection for human rights which the country has signed. In other words, reasonable co-existence between Sharia law and the constitution of Nigeria is an option. This is what the country is trying to organise. I mention this simply by way of a warning that we must not move blindly in one direction without really reflecting on the complexities involved. As I have already said, other conflicts relating to religious differences are very important and we should be careful not to overlook or marginalise these other aspects. If we fail to understand this, we will not be of much use in a dialogue aimed at stopping the conflicts. Social, economic and ethnic problems – all these other layers of problems I have mentioned – have to be given a proper place in the analysis. At federal level the Commission is working with Member States to strengthen political dialogue with Nigeria. This dialogue is one of the instruments provided by the Cotonou Agreement and the Federal Government is participating actively in that dialogue."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt de zorgen over conflicten tussen de gemeenschappen in Nigeria en veroordeelt alle aanvallen en geweld, of het nu gaat om geweld van kennelijk etnische, religieuze of sociale oorsprong. We hebben ons aangepast aan de bijzondere omstandigheden in Nigeria, waar de deelstaten een grote rol spelen, en feitelijk wordt het grootste deel van ons werk in verband met water en waterzuivering uitgevoerd in zes van de 36 deelstaten die samen de Federale Republiek Nigeria vormen. We hebben de zes deelstaten niet uitgekozen op basis van waar we het eenvoudigst kunnen werken, maar op basis van waar de nood het hoogst is. Hoewel we door dit zo te doen ongetwijfeld met problemen te maken zullen krijgen, is dit de zinvolste manier om te werken aan zaken die de kern raken van de problemen die ten grondslag liggen aan wat we hier vanmiddag bespreken. Wij onderschrijven het beroep van dit Parlement op de federale regering alles te doen wat in haar macht ligt om haar burgers te beschermen, een eind te maken aan het geweld en het eerbiedigen van de mensenrechten, uiteraard met inbegrip van de godsdienstvrijheid, te bevorderen. We hopen dat de aanneming door het Parlement van een evenwichtige resolutie over deze kwestie gezien zal worden als een nuttige aanmoediging in dit opzicht. Wij waarschuwen tegen een simplistische analyse van de situatie, waarbij slechts gekeken wordt naar één enkel gebied of religieuze groep. Het geweld houdt vaak verband met conflicten over de toegang tot hulpbronnen of wordt op gang gebracht door politieke spanningen. In het geval van de deelstaat Plateau houden de oorzaken van het geweld verband met deze beide redenen en zijn de daders afkomstig uit beide gemeenschappen. Het is feitelijk onjuist om dit geweld te beschrijven als iets dat volledig op het conto geschreven moet worden van islamitische fundamentalisten. Ter informatie wil ik erop wijzen dat in de deelstaat Plateau de sharia-wetgeving niet van kracht is, en dat dit ook niet waarschijnlijk is omdat de staat bevolkt wordt door een overweldigende christelijke meerderheid die is opgebouwd uit groepen inheemse bewoners en kolonisten. In zeer veel gevallen is er sprake van een soort sociaal conflict tussen groepen die zich ergens nieuw vestigen en oorspronkelijke bewoners – een versie van een conflict dat we ook op heel veel andere plaatsen terugzien. Het probleem bij het begrijpen van Nigeria is dat de problemen er uit diverse lagen bestaan, waarbij iedere laag op zich al voldoende zou zijn om een conflict te veroorzaken. We moeten deze complexe situatie dan ook eerst echt onderkennen om iets nuttigs te kunnen uitrichten. Voor de tweede keer deze middag moet ik zeggen dat ik mij kan vinden in de bijdrage van de heer Posselt. Wij hebben vergelijkbare ideeën over deze situatie. Ook zijn verwijzing naar Joegoslavië is zeer belangrijk omdat we daar meegewerkt hebben aan een zogenaamde oplossing die tegengesteld is aan wat we, op zeer goede gronden, noodzakelijk achten voor Afrika, namelijk het voorkomen van veranderingen in de geografie. Ook al zitten ze dankzij ons opgescheept met deze onlogische grenzen, toch zijn Europa en anderen het terecht met Afrika zelf eens dat, zolang Afrika de grenzen niet wil wijzigen, wij absoluut niet moeten adviseren daartoe over te gaan, zelfs als dat moeilijk is. Het is al een tijd duidelijk dat er conflicten bestaan tussen gemeenschappen in Nigeria en we hebben de situatie gevolgd in het kader van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor conflicten dat de Commissie aan het opzetten is. Verder heeft de Commissie haar samenwerkingsprogramma aangepast aan deze situatie. Ondersteuning van de mensenrechten in Nigeria is een belangrijk onderdeel van onze samenwerkingsstrategie voor dat land. Nigeria was ook geselecteerd als prioritair land voor het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten, teneinde juist op het soort zorgen te reageren dat nu door het Parlement aan de orde wordt gesteld. Er werden vorig jaar drie projecten goedgekeurd, waaronder een project van een Nigeriaanse NGO die in de deelstaten Plateau en Kaduna werkt aan het bevorderen van vrede tussen moslims en christenen. Verder heeft het project betrekking op het verbeteren van de opstelling en de toepassing van de sharia-wetgeving, in overeenstemming met de garanties op het gebied van godsdienstvrijheid die de Nigeriaanse grondwet biedt, evenals op de eerbiediging van de internationale verdragen die voorzien in de bescherming van de mensenrechten, welke het land heeft ondertekend. Een redelijk coëxisteren van de sharia-wetgeving met de grondwet van Nigeria is met andere woorden een optie en dat is wat het land probeert te organiseren. Ik merk dit slechts op om te waarschuwen dat we niet blind een bepaalde richting op moeten gaan zonder goed na te denken over de complexe omstandigheden die een rol spelen. Zoals ik reeds heb gezegd zijn andere conflicten die verband houden met religieuze verschillen zeer belangrijk, maar we moeten er wel voor oppassen andere aspecten niet uit het oog te verliezen of te marginaliseren. Als we dat namelijk niet inzien, zullen we weinig nuttigs kunnen inbrengen in een dialoog die tot doel heeft de conflicten te beëindigen. Sociale, economische en etnische problemen – alle andere lagen waaruit de problemen die ik heb genoemd bestaan – zullen hun juiste plek moeten krijgen in de analyse. Op federaal niveau werkt de Commissie samen met de lidstaten aan het versterken van de politieke dialoog met Nigeria. Deze dialoog is een van de instrumenten waarin de overeenkomst van Cotonou voorziet en de federale regering neemt actief deel aan deze dialoog."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão partilha da preocupação relativamente aos conflitos entre comunidades na Nigéria e condena todos os ataques e violências, independentemente de a sua origem ser, em aparência, étnica, religiosa, social ou outra. Adaptámo-nos às realidades específicas da Nigéria, em que os Estados desempenham um papel muito importante, e de facto a maior parte do nosso trabalho em termos de água e esgotos está a ser feito em seis dos 36 Estados que constituem a República Federal da Nigéria. Não escolhemos estes seis Estados por serem aqueles onde era mais fácil trabalhar, mas por serem aqueles onde a necessidade era maior. Embora, ao fazê-lo, estejamos a arranjar problemas, esta é a única maneira de trabalhar em matérias relacionadas com o essencial daquilo que estamos a debater aqui esta tarde. Partilhamos do apelo feito por esta Assembleia ao Governo federal para que faça todo o possível a fim de proteger os seus cidadãos, acabar com a violência e promover o respeito pelos direitos humanos, incluindo, evidentemente, a liberdade religiosa. Esperamos que a adopção pelo Parlamento de uma resolução equilibrada sobre esta questão seja vista como um encorajamento significativo nesta matéria. Gostaríamos, contudo, de advertir para uma análise demasiado simplista da situação, centrada apenas numa área ou num grupo religioso. A violência está frequentemente relacionada com conflitos relativos ao acesso a recursos ou desencadeados por tensões políticas. No caso do Estado de Plateau, as causas da violência estão relacionadas com ambas as razões e os perpetradores vieram de ambos os lados da comunidade. É factualmente errado descrever esta situação como tendo sido desencadeada apenas por fundamentalistas islâmicos. Para vossa informação, gostaria de acrescentar que o Estado de Plateau não aplica a lei da e não é provável que isso venha a acontecer, uma vez que tem uma esmagadora maioria cristã composta por grupos de indígenas e de colonos. Em muitíssimos casos, o que existe é uma espécie de confronto social entre os grupos de colonos e os habitantes autóctones – uma versão de um conflito a que assistimos em muitos outros lugares. O problema para compreender a Nigéria é que existem diversas camadas de problemas, e cada camada é, normalmente, suficiente por si só para gerar um conflito. Assim, para podermos fazer alguma coisa de útil, é preciso respeitarmos de facto esta complexa situação. Pela segunda vez esta tarde, devo dizer que concordo com a intervenção do senhor deputado Posselt. Temos ideias semelhantes sobre esta situação. A sua referência à Jugoslávia é também muito importante, uma vez que aí apoiámos uma suposta solução, contrária àquilo que nós, por muito boas razões, achamos necessário para África, designadamente, que é preciso evitar alterar a geografia. Embora lhes tenhamos dado fronteiras disparatadas, a Europa e outros actores estão de acordo com a própria África em que, enquanto África não quiser mudar as suas fronteiras, nós não devemos definitivamente aconselhá-la a fazê-lo, mesmo se isso é difícil para nós. Os conflitos entre comunidades na Nigéria tornaram-se evidentes há algum tempo e temos estado a acompanhar a situação através do sistema de prevenção de conflitos que a Comissão está a criar. A Comissão adaptou também o seu programa de cooperação por forma a reflectir esta situação. O apoio aos direitos humanos na Nigéria é uma componente significativa da nossa estratégia de cooperação com esse país. A Nigéria foi também seleccionada como país focal para a Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos Humanos, de forma a responder precisamente ao tipo de preocupações levantadas pelo Parlamento. No ano passado, foram aprovados três projectos, incluindo um com uma ONG nigeriana, que trabalha nos Estados de Plateau e de Kaduna para promover a paz entre muçulmanos e cristãos. O projecto envolve também melhorias na redacção e na aplicação da lei da de forma a ficar de acordo com as garantias de liberdade religiosa estabelecidas na Constituição nigeriana, assim como com o respeito pelas convenções internacionais, que o país assinou e que garantem a protecção dos direitos humanos. Por outras palavras, é possível uma coexistência razoável entre a e a Constituição da Nigéria. É isso que o país está a tentar conseguir. Menciono isto apenas como advertência para que não avancemos cegamente numa direcção, sem reflectirmos realmente sobre as complexidades envolvidas. Como já mencionei, há outros conflitos relacionados com as divergências religiosas que são muito importantes e devemos tomar cuidado para não descurarmos ou marginalizarmos esses outros aspectos. Se não compreendermos isso, não seremos muito úteis num diálogo destinado a acabar com os conflitos. Os problemas sociais, económicos e étnicos – todas essas outras camadas de problemas que mencionei – têm de ter o seu lugar nesta análise. A Comissão está a trabalhar com os Estados-Membros para reforçar o diálogo político com a Nigéria a nível federal. Este diálogo é um dos instrumentos fornecido pelo Acordo de Cotonu e o Governo Federal da Nigéria está a participar activamente nele."@pt11
". Herr talman! Kommissionen delar oron över konflikter mellan folkgrupper i Nigeria och fördömer alla angrepp och allt våld, oavsett om det är till synes etniskt, religiöst eller socialt osv. till sitt ursprung. Vi har anpassat oss till den speciella verkligheten i Nigeria, där delstaterna spelar en mäktig roll, och det mesta av vårt arbete med samband till vatten och sanitära anläggningar utförs i själva verket i 6 av de 36 delstater som utgör Förbundsrepubliken Nigeria. Vi har inte valt ut de sex staterna utifrån var det är lättast att arbeta, utan utifrån var behovet är störst. Även om vi härigenom inbjuder till problem, är detta det mest meningsfulla sättet att arbeta med saker som står i samband med kärnan i de problem som ligger bakom det som vi här diskuterar denna eftermiddag. Vi delar kammarens krav på att den federala regeringen skall göra allt som står i dess makt för att skydda sina medborgare, få slut på våldet och främja respekten för de mänskliga rättigheterna och, naturligtvis, religionsfriheten. Vi hoppas att parlamentets antagande av en resolution som är balanserad i denna fråga kommer att betraktas som en meningsfull uppmuntran längs dessa linjer. Vi varnar för en förenklad analys av situationen, med fokusering på bara ett område eller en religiös grupp. Våldet står ofta i samband med konflikter om tillgång till resurser, eller också utlöses det av politiska spänningar. I fallet med delstaten Plateau står våldsorsakerna i samband med båda dessa faktorer, och förövarna har kommit från båda sidor av samhället. Det är i sak felaktigt att beskriva detta som något som endast islamiska fundamentalister ligger bakom. För er kännedom skulle jag vilja tillägga att delstaten Plateau inte tillämpar sharialagar, och det är heller inte troligt att delstaten kommer att göra det, eftersom den har en överväldigande kristen majoritet bestående av grupper av inhemska folkslag och nybyggare. I väldigt många fall uppstår ett slags social strid mellan inkommande nybyggare och de ursprungliga invånarna – en variant av en konflikt som vi har sett på väldigt många platser. Det svåra med att förstå Nigeria är att det finns flera lager av problem, och varje lager är normalt tillräckligt för att skapa en konflikt. Denna komplexa situation är därför något vi verkligen måste respektera om vi vill göra någon nytta. För andra gången denna eftermiddag måste jag säga att jag instämmer i Bernd Posselts inlägg. Vi har liknande åsikter om situationen. Hans hänvisning till Jugoslavien är också mycket viktig, eftersom vi där har medverkat till en så kallad lösning som är motsatsen till vad vi, på mycket goda grunder, anser är nödvändigt för Afrika, nämligen att undvika att ändra geografin. Fastän vi har gett dem meningslösa gränser, håller EU och andra – med rätta – med Afrika självt om att vi, så länge Afrikas länder inte vill ändra gränserna, definitivt inte bör råda dem att göra det, även om det är svårt. Konflikterna mellan folkgrupper i Nigeria har varit uppenbara en tid, och vi har följt situationen som en del av det system för tidig konfliktvarning som kommissionen upprättar. Kommissionen har även anpassat sitt samarbetsprogram så att det återspeglar situationen. Stödet för mänskliga rättigheter i Nigeria är en betydelsefull beståndsdel av vår samarbetsstrategi för landet. Nigeria har dessutom valts ut som ett centralt land för Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att besvara just det slags oro som framförts av parlamentet. Tre projekt godkändes förra året, däribland ett med en nigeriansk icke-statlig organisation som arbetar i delstaterna Plateau och Kaduna, med syfte att främja fred mellan muslimer och kristna. Projektet är även tänkt att förbättra såväl utarbetandet och tillämpningen av sharialagar i överensstämmelse med de garantier för religiös frihet som anges i den nigerianska konstitutionen, som respekten för de internationella konventioner till skydd för mänskliga rättigheter som landet har undertecknat. Med andra ord är en förståndig parallell tillämpning av sharialagar och Nigerias konstitution en valmöjlighet. Det är vad landet försöker åstadkomma. Jag nämner detta bara som en varning, för vi får inte rusa i väg blint i en riktning utan att verkligen fundera på de svårigheter som är förknippade med detta. Som jag redan har sagt är andra konflikter med samband till religiösa skillnader mycket viktiga, och vi bör akta oss för att förbise eller marginalisera dessa andra aspekter. Förstår vi inte detta kommer vi inte att vara till stor nytta i en dialog avsedd att sätta stopp för konflikterna. Sociala, ekonomiska och etniska problem – alla dessa andra lager av problem jag har nämnt – måste ges sin rätta plats i analysen. På federal nivå arbetar kommissionen tillsammans med medlemsstaterna för att stärka den politiska dialogen med Nigeria. Denna dialog är ett av de instrument som föreskrivs i Cotonouavtalet, och den federala regeringen deltar aktivt i den."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph