Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-266"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.10.4-266"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The European Commission supports the strengthening of core labour standards and social governance in the context of globalisation. It has taken various policy initiatives in this field. It considers that more should be done to strengthen the social dimension of globalisation, and will contribute to the follow-up to the report recently presented by the World Commission on the Social Dimension of Globalisation established by the International Labour Organisation. With regard to the Olympic Games, the European Commission financially supports the implementation of the Charter of Intent adopted by the Organising Committee for the Winter Olympic Games in Turin in 2006. This sets out the organising committee's commitment to dealing with ethical, environmental and social issues and to reporting on the social impact of the activities and compliance with the ethical standards. This initiative could also be very relevant for the 2004 Summer Olympic Games. The European Commission also contributes to the promotion of corporate social responsibility, workers' rights and decent work in the sports goods industry. It encourages the involvement and commitment of all actors, for example to combating the use of child labour in the production of FIFA-licensed sportswear and footballs. A similar approach covering all core labour standards could be developed for the upcoming Olympic Games with relevant partners such as the global trade unions, broader civil society, the International Olympic Committee, the World Federation of Sporting Goods Industry, the different brands and companies and the ILO. The Commission will continue its efforts to promote a more cohesive approach to harnessing globalisation, also tackling issues such as the application of fair rules in global supply and production chains. This is what the Commission can provide in response to the concerns raised. However, with the organisers of the Olympic Games having given up the ideals of amateurism and voluntarily buried themselves in the deep dark hole of big money, there is a limit to what we can expect from them in the sphere economic ethics. They represent just another case in which we could discuss corporate social responsibility. In my view they are not a special case. They lost their innocence ages ago. The real problem is so huge that we must dig deep into our resources to continue the broader general struggle of ensuring decency triumphs in a world capable of producing child labour, etc. – with or without the Olympic Games."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen støtter en styrkelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og social styring inden for rammerne af globalisering. Den har taget flere politiske initiativer på dette område. Vi mener, at der bør gøres mere for at styrke globaliseringens sociale dimension, og vil bidrage til opfølgningen på den rapport, som for nylig blev fremlagt af ILO's Verdenskommission om globaliseringens sociale dimension. Hvad angår De Olympiske Lege, så yder Kommissionen økonomisk støtte til gennemførelsen af det hensigtscharter, som organisationskomitéen for vinter-OL i Torino i 2006 har vedtaget. Deri forpligter organisationskomitéen sig til at tage fat på etiske, miljømæssige og sociale spørgsmål og til at rapportere om den sociale virkning af aktiviteterne og overholdelse af de etiske standarder. Det initiativ kunne også have stor relevans i forbindelse med sommer-OL i 2004. Kommissionen bidrager også til at fremme virksomheders sociale ansvar, arbejdstageres rettigheder og passende arbejde i sportsvareindustrien. Den opfordrer til, at alle aktører engagerer sig og forpligter sig til f.eks. at bekæmpe brugen af børnearbejdere ved fremstilling af sportsbeklædning og fodbolde under FIFA-licenser. Et lignende tiltag vedrørende alle grundlæggende arbejdstagerrettigheder kunne udvikles til de kommende Olympiske Lege i samarbejde med relevante partnere såsom globale fagforeninger, civilsamfundet i bredere forstand, Den Internationale Olympiske Komité, the World Federation of Sporting Goods Industry, de forskellige mærkevarer og virksomheder samt ILO. Kommissionen vil fortsætte sine bestræbelser på at fremme en mere samlet tilgang til styring af globaliseringen, herunder spørgsmål som anvendelsen af rimelige regler i globale forsynings- og produktionskæder. Det er det svar, Kommissionen kan give på de spørgsmål, der er rejst. Nu hvor folkene bag De Olympiske Lege har opgivet idealet om amatørstatus og frivilligt har begravet sig i storkapitalens dybe, mørke hul, er der imidlertid grænser for, hvad vi kan forvente af dem, når det gælder økonomisk etik. Dette er blot endnu et tilfælde, hvor vi kunne tale om virksomheders sociale ansvar. Efter min mening er det ikke et særtilfælde. De mistede deres uskyld for længe siden. Det virkelige problem er så kæmpestort, at det ville kræve meget store ressourcer at fortsætte den bredere, generelle kamp for at anstændigheden skal sejre i en verden, hvor man kan finde på at ansætte børnearbejdere mv. - med eller uden De Olympiske Lege."@da1
". Die Europäische Kommission unterstützt im Kontext der Globalisierung die Stärkung von Kernarbeitsnormen und verantwortlichem sozialem Handeln. Sie hat auf diesem Gebiet verschiedene Initiativen für Maßnahmen ergriffen. Nach ihrem Dafürhalten sollte mehr zur Stärkung der sozialen Dimension der Globalisierung getan werden, und sie wird zur weiteren Verfolgung des kürzlich von der ILO-Weltkommission zur sozialen Dimension der Globalisierung vorgelegten Berichts beitragen. Was die Olympischen Spiele betrifft, so unterstützt die Europäische Kommission finanziell die Umsetzung der vom Organisationskomitee der Winterolympiade 2006 in Turin angenommenen Absichtserklärung. Darin verpflichtet sich das Organisationskomitee, sich ethischer, umweltpolitischer und sozialer Fragen anzunehmen und über die sozialen Auswirkungen der Aktivitäten sowie über die Einhaltung der ethischen Normen Bericht zu erstatten. Diese Initiative könnte auch für die Olympischen Sommerspiele 2004 sehr dienlich sein. Die Europäische Kommission trägt ferner zur Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen, der Arbeitnehmerrechte und der redlichen Arbeit in der Sportartikelbranche bei. Sie regt die Einbeziehung und das Engagement aller Akteure an, zum Beispiel auf dem Gebiet der Bekämpfung von Kinderarbeit bei der Herstellung von FIFA-lizensierten Sportartikeln und Fußbällen. Ein ähnliches Vorgehen, das alle Kernarbeitsnormen umfasst, könnte für die bevorstehenden Olympischen Spiele mit einschlägigen Partnern, wie den weltweiten Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft im weiteren Sinne, dem Internationalen Olympischen Komitee, der Weltföderation der Sportartikelhersteller, den verschiedenen Marken und Unternehmen sowie der ILO entwickelt werden. Die Kommission wird an ihren Bemühungen festhalten, ein geschlosseneres Konzept zur Kontrolle der Globalisierung zu fördern, und auch Probleme wie die Anwendung fairer Regeln in globalen Angebots- und Produktionsketten in Angriff nehmen. Das ist die Antwort der Kommission auf die vorgebrachten Anliegen. Jedoch gibt es bei den Organisatoren der Olympischen Spiele, die die Ideale des Amateursports aufgegeben und sich damit bewusst in das tiefe schwarze Loch des großen Geldes gestürzt haben, eine Grenze für das, was wir von ihnen im Bereich der Wirtschaftsethik erwarten können. Sie sind nur ein Fall von vielen, die Anlass zu einer Diskussion über die soziale Verantwortung von Unternehmen geben könnten. In meinen Augen sind sie kein Sonderfall. Sie haben ihre Unschuld schon vor ewigen Zeiten verloren. Das eigentliche Problem ist so riesig, dass wir bei unseren Ressourcen kräftig zulangen müssten, um den allgemeinen Kampf für den Anstand in einer Welt, die zu Kinderarbeit usw. fähig ist – mit oder ohne Olympische Spiele – umfassender weiterzuführen."@de7
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενίσχυση των βασικών κανόνων εργασίας και κοινωνικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Έχει λάβει ποικίλες πρωτοβουλίες για πολιτικές στον εν λόγω τομέα. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης και θα συμβάλει στη συνέχεια της έκθεσης που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Παγκόσμια Επιτροπή για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης που καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τον χάρτη προθέσεων που εγκρίθηκε από την οργανωτική επιτροπή για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο το 2006. Αυτό επισημαίνει τη δέσμευση της οργανωτικής επιτροπής να αντιμετωπίζει τα δεοντολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και να αναφέρει τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και τη συμμόρφωση με τα κριτήρια δεοντολογίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να είναι να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει επίσης στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της τίμιας εργασίας στη βιομηχανία αθλητικών ειδών. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και αφοσίωση όλων των παραγόντων, με σκοπό, για παράδειγμα, την καταπολέμηση της χρήσης της παιδικής εργασίας από τις βιομηχανίες που παράγουν αθλητικά ρούχα και μπάλες με την άδεια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA). Μια παρόμοια προσέγγιση που θα καλύπτει όλους τους βασικούς κανόνες εργασίας, θα μπορούσε να αναπτυχθεί για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες με σχετικούς εταίρους, όπως παγκόσμιες εμπορικές ενώσεις, την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Βιομηχανίας Αθλητικών Ειδών, τα διάφορα εμπορικά σήματα και εταιρείες και τη Διεθνή Oργάνωση Eργασίας (ΔΟΕ) Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης στην τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης και την αντιμετώπιση θεμάτων, όπως η εφαρμογή δίκαιων κανόνων στην παγκόσμια προμήθεια και τις αλυσίδες παραγωγής. Αυτά μπορεί να προσφέρει η Επιτροπή σε απάντηση των ανησυχιών που εκφράσθηκαν. Ωστόσο, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν εγκαταλείψει τα ιδανικά του ερασιτεχνισμού και έχουν θαφτεί οικειοθελώς στη βαθιά, μαύρη τρύπα του πακτωλού των χρημάτων· συνεπώς, υπάρχει όριο ως προς το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς όσον αφορά το οικονομικό ήθος. Αντιπροσωπεύουν άλλη μια περίπτωση για την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά την άποψή μου, δεν αποτελούν ειδική περίπτωση. Έχασαν προ πολλού την αθωότητά τους. Το πραγματικό πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους, προκειμένου να συνεχίσουμε τον ευρύτερο γενικό αγώνα για την εξασφάλιση θριάμβων αξιοπρέπειας σε έναν κόσμο ικανό να εφαρμόσει την παιδική εργασία, κλπ. – με ή χωρίς Ολυμπιακούς Αγώνες."@el8
". La Comisión Europea apoya el refuerzo de las normas laborales básicas y la gobernanza social en el contexto de la globalización. Ha tomado varias iniciativas políticas en este ámbito. Considera que habría que hacer más por fortalecer la dimensión social de la globalización y contribuirá al seguimiento a raíz del informe presentado recientemente por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización establecida por la Organización Internacional del Trabajo. Con respecto a los Juegos Olímpicos, la Comisión Europea apoya financieramente la puesta en práctica de la Carta de Intenciones adoptada por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en 2006. Esto plantea el compromiso por parte del comité organizador de tratar asuntos éticos, medioambientales y sociales y de informar sobre el impacto social de las actividades y el cumplimiento de las normas éticas. Esta iniciativa también podría tener gran relevancia para los Juegos Olímpicos de Verano de 2004. La Comisión Europea también contribuye a la promoción de la responsabilidad social de las empresas, derechos de los trabajadores y empleo digno en la industria de artículos deportivos. Fomenta la participación y compromiso de todos los agentes, por ejemplo actuando contra la utilización de mano de obra infantil en la fabricación de ropa y de balones de fútbol bajo licencia de la FIFA. Se podría desarrollar un enfoque similar que abarcara todas las normas laborales básicas para los próximos Juegos Olímpicos, con socios importantes como los sindicatos internacionales, la sociedad civil más amplia, el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de la Industria de Artículos Deportivos, diferentes marcas y empresas y la OIT. La Comisión proseguirá con sus esfuerzos por promover un enfoque más cohesivo para utilizar la globalización también para abordar temas como la aplicación de normas justas en la producción mundial y las cadenas de fabricación. Esto es lo que puede aportar la Comisión en respuesta a la preocupación planteada. Sin embargo, al ver que los organizadores de los Juegos Olímpicos han abandonado sus ideales de y se han metido voluntariamente en un profundo agujero negro de los grandes negocios, se limita lo que podemos esperar de ellos en la esfera de la ética económica. Ellos solo representan otro caso más en el que podríamos discutir sobre la responsabilidad social de las empresas. Desde mi punto de vista, no son un caso especial. Hace muchos años que perdieron su inocencia. El verdadero problema es tan grande que tenemos que cavar hondo en nuestros recursos para continuar la creciente lucha colectiva para asegurar que triunfe la decencia en un mundo capaz de utilizar mano de obra infantil, entre otras cosas, haya o no Juegos Olímpicos."@es12
". Euroopan komissio tukee perustyönormien ja työ- ja sosiaalipoliittisen ohjausjärjestelmän vahvistamista osana maailmanlaajuistumista, ja se on tehnyt lukuisia tähän liittyviä aloitteita. Komission mielestä olisi tehtävä entistä enemmän työtä maailmanlaajuistumiseen liittyvän sosiaalisen ulottuvuuden lujittamiseksi, ja se aikoo olla mukana kansainvälisen työjärjestön perustaman globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission hiljattain laatiman raportin seurantatoimissa. Olympiakisoista totean, että Euroopan komissio tukee taloudellisesti Torinon vuoden 2006 olympialaisten järjestelykomitean vahvistaman aieasiakirjan täytäntöönpanoa. Aieasiakirjan mukaisesti järjestelykomitean on sitouduttava käsittelemään eettisiä kysymyksiä ja ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä sekä raportoimaan toimintojen sosiaalisista vaikutuksista ja siitä, miten toiminnoissa noudatetaan eettisiä normeja. Tämä aloite olisi asianmukainen myös vuoden 2004 kesäolympialaisten yhteydessä. Euroopan komissio tukee myös osaltaan yritysten sosiaalisen vastuun, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisarvon mukaisten työpaikkojen edistämistä urheiluvälineteollisuudessa. Se kannustaa kaikkia osapuolia osallistumaan ja sitoutumaan esimerkiksi lapsityövoiman käytön torjumiseen FIFA:n lisensoimien urheiluvaatteiden ja jalkapallojen tuotannossa. Tulevia olympiakisoja varten voitaisiin kehittää samankaltainen toimintatapa, joka kattaisi kaikki perustyönormit ja joka koskisi kaikkia tärkeitä yhteistyökumppaneita, kuten ammattiliittoja, kansalaisyhteiskuntaa laajasti edustettuna, kansainvälistä olympiakomiteaa, maailman urheiluvälineteollisuuden liittoa, eri tuotemerkkejä ja yrityksiä, sekä Kansainvälistä työjärjestöä. Komissio aikoo edelleen edistää yhä yhtenäisempää lähestymistapaa, joka avulla hyödynnetään maailmanlaajuistumista ja käsitellään maailmanlaajuisten hankinta- ja tuotantoketjujen oikeudenmukaisten sääntöjen soveltamisen kaltaisia asioita. Tälla tavoin komissio voi vastata esiin tulleisiin huolenaiheisiin. Koska olympiakisojen järjestäjät ovat luopuneet amatööriyden ihanteista ja vapaaehtoisesti haudanneet itsensä suurten rahojen syvään ja mustaan kuiluun, on kuitenkin olemassa raja sille, mitä voimme odottaa niiltä talouden etiikan osalta. Järjestäjät muodostavat vain jälleen kerran yhden esimerkkitapauksen, jonka yhteydessä voisimme keskustella yritysten sosiaalisesta vastuusta. Ne eivät mielestäni ole mikään erityistapaus. Järjestäjät kadottivat viattomuutensa ajat sitten. Todellinen ongelma on niin suuri, että meidän on käytettävä kaikki mahdolliset voimavaramme jatkaaksemme entistä laajempia yleisiä toimia sen varmistamiseksi, että soveliaisuus voittaa maailmassa, joka kykenee käyttämään lapsityövoimaa ja niin edelleen. Tämä tavoite on saavutettava olympiakisojen avulla tai niitä ilman."@fi5
"La Commission européenne soutient le renforcement des normes fondamentales du travail et de la gouvernance sociale dans le cadre de la mondialisation. Elle a pris diverses initiatives politiques dans ce domaine. Elle estime qu’il faudrait en faire davantage pour renforcer la dimension sociale de la mondialisation, et contribuera au suivi du rapport présenté récemment par la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, instituée par l’Organisation internationale du travail. En ce qui concerne les jeux Olympiques, la Commission européenne apporte un soutien financier à la mise en œuvre de la charte d’intention adoptée par le comité organisateur en vue des jeux Olympiques d’hiver de Turin, en 2006. Celle-ci présente l’engagement du comité organisateur de s’occuper des questions éthiques, environnementales et sociales et de rendre compte de l’impact social des activités et du respect des normes éthiques. Cette initiative pourrait également s’avérer très pertinente pour les jeux Olympiques d’été 2004. La Commission européenne contribue également à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, des droits des travailleurs et du travail décent dans l’industrie des produits de sport. Elle encourage la participation et l’engagement de tous les intervenants, afin de lutter, par exemple, contre le recours au travail des enfants dans la production de vêtements de sport et de ballons de football sous licence de la FIFA. Une approche similaire couvrant toutes les normes fondamentales du travail pourrait être développée pour les prochains jeux Olympiques avec les partenaires pertinents, tels que les syndicats mondiaux, la société civile au sens large, le Comité international olympique, la Fédération mondiale de l’industrie du sport, les différentes marques et entreprises et l’OIT. La Commission poursuivra ses efforts dans le but de promouvoir une approche plus cohérente en matière de mondialisation et s’attaquera également à des questions telles que l’application de règles équitables dans les chaînes mondiales d’approvisionnement et de production. C’est la réponse que la Commission peut donner aux questions qui ont été soulevées. Les organisateurs des jeux Olympiques ayant abandonné les idéaux d’amateurisme et ayant volontairement sombré dans le grand trou noir des grosses sommes d’argent, il y a, néanmoins, une limite à ce que nous pouvons attendre de leur part en matière d’éthique économique. Ils représentent seulement un autre cas à propos duquel nous pourrions discuter de responsabilité sociale des entreprises. Ils ne constituent pas, à mes yeux, un cas particulier. Ils ont perdu leur innocence il y a bien longtemps. Le véritable problème est si énorme que nous devons puiser dans nos ressources pour poursuivre la lutte générale plus large afin de garantir le triomphe de la décence dans un monde capable de faire travailler des enfants, etc. - avec ou sans les jeux Olympiques."@fr6,6
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, la Commissione europea appoggia il rafforzamento delle norme fondamentali in materia di lavoro e della sociale nel quadro della globalizzazione e ha intrapreso varie iniziative di carattere politico in questo campo. Essa ritiene che si dovrebbe fare di più per rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione e contribuirà alla verifica della relazione recentemente presentata dalla Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro. In merito ai Giochi olimpici, la Commissione europea sostiene finanziariamente l’attuazione della Carta di intenti adottata dal Comitato per l’Organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006, documento che sancisce l’impegno del Comitato organizzatore ad affrontare i temi etici, ambientali e sociali riferendo sull’impatto sociale delle attività e del rispetto delle norme etiche. Tale iniziativa potrà anche rivestire grande rilevanza per i Giochi olimpici estivi del 2004. La Commissione europea contribuisce inoltre alla promozione della responsabilità sociale delle aziende, dei diritti dei lavoratori e di un lavoro dignitoso nel settore degli articoli sportivi, incoraggiando la partecipazione e l’impegno di tutte le parti in causa, per esempio combattendo l’utilizzo del lavoro minorile nella produzione di palloni e articoli sportivi con licenza FIFA. Un approccio analogo, che copra tutte le norme fondamentali in materia di lavoro, potrebbe essere sviluppato per i prossimi Giochi olimpici con le parti interessate quali i sindacati a livello mondiale, la società civile, il Comitato internazionale olimpico, la Federazione mondiale dell’industria degli articoli sportivi, i vari marchi e le diverse imprese, nonché l’OIL. La Commissione continuerà a impegnarsi per promuovere un approccio più coesivo allo sfruttamento della globalizzazione, affrontando anche temi quali l’applicazione di norme eque nelle catene di produzione e fornitura mondiali. Questa è la risposta che la Commissione può fornire alle preoccupazioni espresse. Tuttavia, poiché gli organizzatori dei Giochi olimpici hanno rinunciato agli ideali del dilettantismo e si sono fatti risucchiare dalla spirale del mero interesse commerciale, vi è un limite a quanto possiamo aspettarci da loro nel campo dell’etica economica. Essi rappresentano unicamente un altro caso in merito al quale potremmo discutere di responsabilità sociale delle aziende e, dal mio punto di vista, non hanno nulla di eccezionale. Hanno perso l’innocenza secoli fa. Il problema reale è talmente esteso che dobbiamo fare appello a tutte le nostre risorse per proseguire la battaglia ampia e generale per il trionfo della dignità in un mondo capace di generare lavoro minorile, eccetera, con o senza i Giochi olimpici."@it9
". The European Commission supports the strengthening of core labour standards and social governance in the context of globalisation. It has taken various policy initiatives in this field. It considers that more should be done to strengthen the social dimension of globalisation, and will contribute to the follow-up to the report recently presented by the World Commission on the Social Dimension of Globalisation established by the International Labour Organisation. With regard to the Olympic Games, the European Commission financially supports the implementation of the Charter of Intent adopted by the Organising Committee for the Winter Olympic Games in Turin in 2006. This sets out the organising committee's commitment to dealing with ethical, environmental and social issues and to reporting on the social impact of the activities and compliance with the ethical standards. This initiative could also be very relevant for the 2004 Summer Olympic Games. The European Commission also contributes to the promotion of corporate social responsibility, workers' rights and decent work in the sports goods industry. It encourages the involvement and commitment of all actors, for example to combating the use of child labour in the production of FIFA-licensed sportswear and footballs. A similar approach covering all core labour standards could be developed for the upcoming Olympic Games with relevant partners such as the global trade unions, broader civil society, the International Olympic Committee, the World Federation of Sporting Goods Industry, the different brands and companies and the ILO. The Commission will continue its efforts to promote a more cohesive approach to harnessing globalisation, also tackling issues such as the application of fair rules in global supply and production chains. This is what the Commission can provide in response to the concerns raised. However, with the organisers of the Olympic Games having given up the ideals of amateurism and voluntarily buried themselves in the deep dark hole of big money, there is a limit to what we can expect from them in the sphere economic ethics. They represent just another case in which we could discuss corporate social responsibility. In my view they are not a special case. They lost their innocence ages ago. The real problem is so huge that we must dig deep into our resources to continue the broader general struggle of ensuring decency triumphs in a world capable of producing child labour, etc. – with or without the Olympic Games."@lv10
". De Europese Commissie ondersteunt de versterking van fundamentele arbeidsnormen en sociale governance in de context van de globalisering. Zij heeft op dit terrein diverse beleidsinitiatieven genomen. Zij is van mening dat er meer gedaan moet worden om de sociale dimensie van de globalisering te versterken, en zal een bijdrage leveren aan de follow-up van het verslag dat recentelijk is gepresenteerd door de Wereldcommissie over de sociale dimensie van de mondialisering, die is ingesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie. Met betrekking tot de Olympische Spelen stelt de Europese Commissie financiële steun beschikbaar voor de tenuitvoerlegging van de intentieverklaring die is aangenomen door het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006. Hierin heeft het organisatiecomité zijn intenties vastgelegd met betrekking tot de benadering van ethische, milieu- en sociale kwesties en ten aanzien van de verslaglegging over de sociale invloed van de activiteiten en de naleving van ethische normen. Dit initiatief zou ook zeer relevant kunnen zijn voor de Olympische Zomerspelen van 2004. De Europese Commissie draagt verder bij aan de bevordering van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, werknemersrechten en fatsoenlijk werk in de sportartikelen producerende industrieën. Zij stimuleert de betrokkenheid en de inzet van alle actoren, bijvoorbeeld bij de bestrijding van kinderarbeid tijdens de productie van in opdracht van de FIFA gemaakte sportkleding en voetballen. Er zou voor de komende Olympische Spelen een vergelijkbare benadering, die alle fundamentele arbeidsnormen omvat, ontwikkeld kunnen worden in samenwerking met de relevante partners, zoals de mondiale vakbonden, het bredere maatschappelijke middenveld, het Internationaal Olympisch Comité, de Wereldfederatie van sportartikelen producerende industrieën, de diverse merken en bedrijven en de IAO. De Commissie zal zich blijven inspannen om een coherentere benadering te bevorderen van het aanwenden van de globalisering, waarbij ook kwesties worden aangepakt als het toepassen van eerlijke regelgeving op mondiale productie- en distributieketens. Dit is wat de Commissie te bieden heeft in reactie op de zorgen die aan de orde zijn gesteld. Nu de organisatoren van de Olympische Spelen de idealen van het amateurisme echter hebben opgegeven en zich vrijwillig begraven hebben in het diepe, duistere gat van het grote geld, is er wel een grens aan wat we van hen kunnen verwachten op het gebied van economische ethiek. Zij vormen nu slechts een van de organisaties met wie we de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven kunnen bespreken. Naar mijn mening gaat het hier niet om een speciaal geval. Zij hebben hun onschuld immers jaren geleden al verloren. De omvang van het echte probleem is zo enorm dat we diep in onze middelen moeten graven om de bredere strijd te voeren die nodig is om ervoor te zorgen dat het fatsoen zegeviert in een wereld die bijvoorbeeld in staat is kinderarbeid voort te brengen met of zonder de Olympische Spelen."@nl2
"A Comissão apoia o reforço das normas de trabalho essenciais e da governação social, no contexto da globalização. Tomámos já diversas iniciativas políticas neste domínio. A Comissão considera que é preciso fazer mais para reforçar a dimensão social da globalização e irá contribuir para o acompanhamento do relatório recentemente apresentado pela Comissão Mundial para a Dimensão Social da Globalização, criada pela Organização Mundial do Trabalho. No que se refere aos Jogos Olímpicos, a Comissão Europeia apoia financeiramente a implementação da Carta de Intenções adoptada pela Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer em Turim, em 2006. Esta carta revela o empenho da Comissão Organizadora em abordar as questões éticas, ambientais e sociais e em relatar o impacto social das suas actividades, assim como a sua conformidade com as normas éticas. Esta iniciativa poderá ser também muito relevante para os Jogos Olímpicos de Verão, em 2004. A Comissão Europeia contribui também para a promoção da responsabilidade social empresarial, dos direitos dos trabalhadores e do trabalho digno na indústria dos artigos desportivos. Incentiva o envolvimento e o empenhamento de todos os actores, por exemplo, no combate à utilização de trabalho infantil na produção de artigos de desporto e de bolas de futebol autorizados pela FIFA. Uma abordagem semelhante, abrangendo todas as normas de trabalho essenciais, poderia ser desenvolvida para os próximos Jogos Olímpicos com parceiros relevantes, tais como os sindicatos globais, uma sociedade civil mais vasta, o Comité Olímpico Internacional (COI), a Federação Mundial da Indústria de Artigos Desportivos, as diferentes marcas e empresas e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Comissão vai prosseguir os seus esforços para promover uma abordagem mais coesa para conter a globalização, abordando também questões como a aplicação de normas justas na oferta global e nas cadeias de produção. É isto que a Comissão tem para oferecer em resposta às preocupações levantadas. No entanto, quando os organizadores dos Jogos Olímpicos desistem dos seus ideais de amadorismo e se enterram voluntariamente no buraco negro da grande finança, não podemos esperar muito deles na esfera da ética económica. Representam apenas mais um caso em que se pode debater a responsabilidade social empresarial. Em minha opinião, não se trata de um caso especial. Perderam há muito a inocência. O verdadeiro problema é de uma dimensão tal que temos de mergulhar fundo nos nossos recursos para prosseguirmos uma luta mais vasta, de forma a garantirmos o triunfo final da dignidade, num mundo que é ainda capaz de produzir trabalho infantil, etc. – com ou sem Jogos Olímpicos."@pt11
". Europeiska kommissionen stöder en förstärkning av centrala arbetsnormer och den sociala styrningen inom globaliseringens ram. Den har tagit flera politiska initiativ på detta område. Kommissionen anser att mer bör göras för att stärka globaliseringens sociala dimension, och den kommer att bidra till uppföljningen av den rapport som nyligen lades fram av världskommissionen om den sociala dimensionen av globaliseringen, inrättad av Internationella arbetsorganisationen (ILO). När det gäller de olympiska spelen stöder kommissionen ekonomiskt genomförandet av den avsiktsförklaring som antagits av organisationskommittén för de olympiska vinterspelen i Turin 2006. Däri fastslås organisationskommitténs föresats att ta itu med etiska, miljörelaterade och sociala frågor och att rapportera om verksamhetens sociala inverkan och uppfyllelsen av etiska normer. Initiativet skulle även kunna vara högst relevant för de olympiska sommarspelen 2004. Europeiska kommissionen bidrar även till att främja företagens sociala ansvar, arbetstagarnas rättigheter och anständiga arbetsvillkor inom sportvaruindustrin. Den uppmuntrar till medverkan och engagemang av alla aktörer, till exempel i kampen mot användningen av barnarbete vid tillverkning av Fifa-licensierade sportkläder och fotbollar. Ett liknande angreppssätt som omfattar alla centrala arbetsnormer skulle kunna utvecklas för de kommande olympiska spelen med relevanta partner såsom de globala fackföreningarna, det civila samhället i stort, Internationella olympiska kommittén, den internationella federationen för sportvaruindustrin, de olika märkena och företagen samt ILO. Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar att främja ett mer sammanhängande angreppssätt för att tämja globaliseringen och även ge sig i kast med frågor såsom tillämpningen av rättvisa regler i globala leverans- och tillverkningskedjor. Detta är vad kommissionen kan erbjuda som svar på den oro som framförts. Med tanke på att organisatörerna av de olympiska spelen har övergett amatörismens ideal och frivilligt grävt ned sig i de stora pengarnas djupa, mörka grop, finns det en gräns för vad vi kan förvänta oss av dem i fråga om ekonomisk etik. De utgör bara ännu ett fall i vilket vi skulle kunna diskutera företagens sociala ansvar. Enligt min uppfattning är de inte något speciellt fall. De förlorade sin oskuldsfullhet för länge sedan. Det verkliga problemet är så stort att vi måste gräva djupt i våra resurser om vi vill fortsätta den bredare allmänna kampen för att vinna anständighetssegrar i en värld som är kapabel att skapa barnarbete m.m. – med eller utan de olympiska spelen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"amateurismo"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph