Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-256"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Hr. formand, dette er tydeligvis et spørgsmål, hvor Parlamentet gerne er splittet. Det reflekterer den politiske virkelighed, men jeg har én bøn. Jeg henvender mig direkte til fru Bergaz Conesa, der fremhævede Cubas fine resultater på områder som sundhed, sport og uddannelse. Det er fint, men jeg vil godt tilføje: "og hvad så?" Det bør være muligt uden at blive misforstået at drøfte menneskerettigheder som sådan, ikke blot i Cuba, men overalt. Det er som om, dette er en slags balanceakt, en slags politisk karakterbog vedrørende Cubas samlede situation, egenskaber og sindstilstand i politisk forstand. Det er ikke tilfældet. Som jeg forstår det, drejer det sig om - mildt sagt - at udtrykke bekymring vedrørende menneskerettighederne i Cuba, og som landets venner har vi i Europa ret til at gøre dette uden at det skal tolkes sådan, at vi optrapper problemerne eller skaber nye problemer. Kommissionen deler Parlamentets bekymring for menneskerettighederne i Cuba. Der skal ske fremskridt med hensyn til demokrati og åbning samt normalisering af de politiske forhold, især nu et år efter massetilbageholdelsen af dissidenter. Ifølge vores analyse er forholdene ikke blevet bedre. EU følger løbende de politiske fangers situation gennem arbejdsgruppen vedrørende menneskerettigheder i Havana og via kontakter til fangernes familie. I februar gav konerne og mødrene til de politiske fanger udtryk for, at de satte pris på den støtte, de fik fra EU's institutioner. EU vil fortsætte med at tage sager om samvittighedsfanger op over for de cubanske myndigheder og med at presse på for at opnå ægte demokratiske reformer og respekt for menneskerettighederne i Cuba. I den nylige erklæring fra formandskabet, som lykønskede den cubanske journalist Raúl Rivero med tildelingen af Verdenspressens frihedspris fra UNESCO, blev de cubanske myndigheder igen opfordret til straks at frigive de fængslede dissidenter. Medlemsstaterne støttede den nylige resolution vedrørende Cuba i FN's menneskerettighedskommission, hvor man dybt beklagede dommene mod dissidenter og journalister sidste år og udtrykte håb om, at regeringen i Cuba vil tage skridt til at fremme den fuldstændige udvikling af demokratiske institutioner og civile frihedsrettigheder. EU ser dialog med Havana som et vigtigt middel til at fremme reformer inden for politik, økonomi og civile rettigheder. Det er dog nødvendigt, at Cuba tager positive initiativer, hvad angår de politiske fanger. Hvis Cuba tog konkrete skridt til at forbedre menneskerettighederne, er jeg sikker på, at EU straks ville reagere. Vi beklager den nuværende situation. Vi ser ikke blot muligheder for forbedringer, vi ser også et for forbedringer. Kommissionen støtter Parlamentets initiativ til at invitere Oswaldo Payá. Vores delegation i Havana er i regelmæssig kontakt med ham og forsøger at bane vejen for et besøg. Trods cubanske beslutninger, som spænder ben for vores udviklingssamarbejde, er Kommissionen fortsat parat til at yde assistance til fremme af demokratiet og forbedring af levestandarden for den almindelige cubaner. Vi beklager det nedsatte aktivitetsniveau for tiden, og uden at ville skabe yderligere politiske spændinger håber vi på, at situationen normaliseres, og vi arbejder for, at det kan ske."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Herr talman! Det rör sig helt klart om en fråga som splittrar parlamentet. Detta återspeglar en politisk verklighet, men jag har en vädjan. Jag riktar den till María Luisa Bergaz Conesa, som belyste Kubas goda resultat på områden såsom hälsa, idrott och utbildning. Det är bra, men jag skulle vilja tillägga ”och?”. Det bör vara möjligt, utan att missförstås, att diskutera frågan om mänskliga rättigheter rent objektivt, inte bara när det gäller Kuba, utan även andra länder. Det är som om detta är ett slags balansakt, ett slags politisk poängtavla som avser totaliteten av Kubas situation, karaktär och sinnestillstånd politiskt sett. Så är inte fallet. Som jag förstår saken handlar det om att uttrycka oro – minst sagt – för de mänskliga rättigheterna där, och som vänner av den nationen har vi i EU rätt att här göra det utan att beskyllas för att trappa upp eller skapa ännu fler problem än vi redan har. Kommissionen delar parlamentets oro över den människorättsliga situationen i Kuba. Vi behöver se framsteg med demokratin liksom en öppning och normalisering av det politiska livet, särskilt nu, ett år efter massgripandet av oliktänkande. Enligt vår analys har saker och ting inte förbättrats. EU följer fortlöpande situationen för politiska fångar genom arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna i Havanna och genom kontakter med de fängslades familjemedlemmar. I februari uttryckte de politiska fångarnas mödrar och fruar sin uppskattning till EU-institutionerna för det stöd dessa ger. Europeiska unionen tänker fortsätta att ta upp samvetsfångars fall med de kubanska myndigheterna och att utöva de påtryckningar vi kan för verklig demokratisk reform och respekt för mänskliga rättigheter i Kuba. I förklaringen nyligen av rådets ordförandeskap, i vilken den kubanska journalisten Raúl Rivero gratulerades till att ha tilldelats utmärkelsen World Press Freedom Prize av Unesco, uppmanades de kubanska myndigheterna återigen att utan dröjsmål frige alla fängslade oliktänkande. Medlemsstaterna stödde nyligen resolutionen om Kuba i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, i vilken man beklagar domarna mot politiska oliktänkande och journalister förra året och uttrycker förhoppning om att Kubas regering skall vidta åtgärder för att främja en fullständig utveckling i fråga om demokratiska institutioner och medborgerliga friheter. Europeiska unionen anser att dialogen med Havanna är viktig för att främja politiska, ekonomiska och medborgarrättsliga reformer. Det behövs dock positiva utspel av Kuba om landets politiska fångar. Om Kuba vidtog konkreta mått och steg för att förbättra den människorättsliga situationen, är jag säker på att Europeiska unionen skulle svara omedelbart. Vi beklagar den rådande situationen. Vi ser inte bara utrymme för förbättring, utan även ett av förbättring. Kommissionen stöder parlamentets initiativ att bjuda in Oswaldo Payá. Vår delegation i Havanna står i regelbunden kontakt med honom och försöker underlätta besöket. Slutligen fortsätter kommissionen, trots kubanska beslut som hämmar vår verksamhet inom utvecklingssamarbetets ram, gärna att ge bistånd i syfte att främja demokratin och förbättra levnadsstandarden för vanliga kubaner. Vi beklagar den lägre aktivitetsnivån i våra gemensamma förehavanden för närvarande, och utan att vilja skapa ytterligare politisk spänning hoppas vi på och arbetar för en normalisering av läget."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"tarvetta"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, tämä on selvästi asia, josta parlamentissa halutaan olla eri mieltä. Tämä ilmentää poliittista todellisuutta, mutta minulla on yksi pyyntö. Osoitan sen jäsen Bergaz Conesalle, joka korosti Kuuban hienoa suoriutumista esimerkiksi terveydenhoidon, urheilun ja koulutuksen alalla. Se on hienoa, mutta haluaisin kysyä, että mitä sitten? Ihmisoikeuksista pitäisi voida keskustella objektiivisesti ja tulematta väärinymmärretyksi, ei vain Kuubassa vaan kaikkialla. Tuntuu siltä kuin tässä olisi kyse jonkinlaisesta tasapainoilusta, poliittisesta tulostaulusta, jossa arvioidaan Kuuban kokonaistilannetta, ominaisuuksia ja poliittista mielentilaa. Näin ei ole. Ymmärtääkseni tässä on vähintäänkin kyse Kuuban ihmisoikeuksia koskevan huolen ilmaisemisesta. Kyseisen maan ystävinä meillä eurooppalaisilla on oikeus tehdä niin ilman, että meidän katsotaan suurentelevan ongelmia tai lietsovan niitä lisää. Komissio on Kuuban ihmisoikeustilanteesta yhtä huolissaan kuin parlamenttikin. Demokratian on kehityttävä, ja politiikkaa on tehtävä avoimemmaksi ja normalisoitava etenkin nyt, kun toisinajattelijoiden joukkopidätyksistä on kulunut vuosi. Nähdäksemme tilanne ei ole kohentunut. EU seuraa poliittisten vankien tilannetta jatkuvasti Havannassa toimivan ihmisoikeustyöryhmän välityksellä ja pitämällä yhteyttä vankien perheenjäseniin. Viime helmikuussa poliittisten vankien vaimot ja äidit kertoivat arvostavansa Euroopan toimielimiltä saamaansa tukea. Euroopan unionin tarkoituksena on jatkossakin ottaa esiin mielipidevankeja koskevia tapauksia Kuuban viranomaisten kanssa ja painostaa näitä viranomaisia mahdollisuuksiensa mukaan, jotta demokraattinen uudistus toteutuisi ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin todella. Neuvoston puheenjohtajavaltion hiljattain antamassa julkilausumassa onnitellaan kuubalaista toimittajaa Raúl Riveroa Unescon Word Press Freedom -palkinnosta ja pyydetään jälleen Kuuban viranomaisia vapauttamaan viipymättä kaikki vangitut toisinajattelijat. Jäsenvaltiot kannattivat hiljattain annettua Kuubaa koskevaa YK:n ihmisoikeustoimikunnan päätöslauselmaa, jossa pidettiin poliittisten toisinajattelijoiden ja viimevuotista toimittajien tuomitsemista valitettavana ja toivottiin, että Kuuban hallitus ryhtyisi toimiin edistääkseen demokraattisten hallintoelinten ja kansalaisvapauksien täysipainoista kehitystä. Euroopan unioni katsoo, että Kuuban hallituksen kanssa käytävä keskustelu on tärkeää poliittisten, taloudellisten ja kansalaisoikeuksia koskevien uudistusten edistämiseksi. Kuuban hallitukselta edellytetään kuitenkin selkeää edistystä poliittisten vankiensa suhteen. Olen varma, että jos Kuuba ryhtyisi käytännön toimiin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, Euroopan unioni vastaisi siihen välittömästi. Olemme pahoillamme nykytilanteesta. Emme ainoastaan näe parantamisen varaa vaan myös parannuksiin. Komissio tukee parlamentin aloitetta kutsua Oswaldo Payá vierailulle parlamenttiin. Edustustomme Havannassa on häneen säännöllisesti yhteydessä ja pyrkii edistämään vierailun toteutumista. Haluan lopuksi todeta, että kehitysyhteistyötoimiamme haittaavista Kuuban päätöksistä huolimatta komissio on edelleen halukas tarjoamaan apuaan demokratian edistämiseksi ja tavallisten kuubalaisten elinolojen parantamiseksi. Pahoittelemme yhteistyömme tämänhetkistä vähäisyyttä ja toivomme tilanteen normalisoituvan ja pyrimme siihen toimissamme haluamatta kuitenkaan luoda uusia poliittisia jännitteitä."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"noodzaak"2
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, dit is duidelijk een kwestie waarover men in het Parlement graag met elkaar van mening verschilt. Dit weerspiegelt de politieke realiteit, maar ik heb wel één verzoek. Ik richt dit aan mevrouw Bergaz Conesa, die de nadruk legde op Cuba’s goede prestaties op het gebied van gezondheidszorg, sport en onderwijs. Dat is heel mooi, maar ik wil daaraan toevoegen: “En wat dan nog”? Het moet toch mogelijk zijn om, zonder verkeerd te worden begrepen, de kwestie van de mensenrechten op zichzelf beschouwd te bespreken, niet alleen op Cuba, maar overal. Het is net alsof dit een soort evenwichtsspelletje is, een soort politiek scorebord dat gekoppeld is aan de totaliteit van Cuba’s situatie, karakter en politieke gemoedstoestand. Dit is echter niet het geval. Zoals ik het begrijp, gaat het om het uiten van onze zorgen – en dan druk me nog mild uit – over bepaalde mensenrechtenkwesties ter plaatse, en als vrienden van deze natie hebben wij in Europa het recht dat hier te doen zonder dat dit wordt opgevat als het op de spits drijven van kwesties of het veroorzaken van nog meer problemen dan er al waren. De Commissie deelt de zorgen van het Parlement over de mensenrechtensituatie op Cuba. Er moet vooruitgang geboekt worden op het terrein van de democratie en het openstellen en normaliseren van het politieke leven, vooral nu, een jaar na het massaal oppakken van dissidenten. In onze analyse zijn de dingen er niet beter op geworden. De EU volgt de situatie van de politieke gevangenen voortdurend via de werkgroep mensenrechten, de Human Rights Working Group in Havana en door contact te onderhouden met de familieleden van de gevangenen. Jongstleden februari hebben de vrouwen en moeders van de politieke gevangenen de Europese instellingen op de hoogte gesteld van hun waardering voor de ondersteuning die zij krijgen aangeboden. De Europese Unie is voornemens de zaken van de gewetensgevangenen aan de orde te blijven stellen bij de Cubaanse autoriteiten en zoveel mogelijk druk uit te blijven oefenen om echte democratische hervormingen en eerbiediging van de mensenrechten op Cuba te verwezenlijken. In de recente verklaring van het voorzitterschap van de Raad, waarin de Cubaanse journalist Raúl Rivero wordt gefeliciteerd met de toekenning van de Unesco-prijs voor persvrijheid, worden de Cubaanse autoriteiten wederom opgeroepen alle gevangen dissidenten onverwijld in vrijheid te stellen. De lidstaten hebben de recente resolutie over Cuba in de Commissie voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties gesteund, waarin de veroordeling van politieke dissidenten en journalisten vorig jaar wordt betreurd en de hoop wordt uitgesproken dat de regering van Cuba maatregelen zal treffen om de volledige ontwikkeling van democratische instellingen en burgerlijke vrijheden te stimuleren. De Europese Unie acht een dialoog met Havana belangrijk voor het bevorderen van hervormingen van de politieke, economische en burgerrechten. Er zijn van de kant van Cuba echter positieve signalen nodig met betrekking tot zijn politieke gevangenen. Als Cuba concrete stappen zou zetten om de mensenrechtensituatie te verbeteren, dan ben ik ervan overtuigd dat de Europese Unie daar direct op zou reageren. We betreuren de huidige situatie. We zien niet alleen kansen voor verbeteringen, maar ook de van dergelijke verbeteringen. De Commissie steunt het initiatief van het Parlement om Oswaldo Payá uit te nodigen. Onze delegatie in Havana onderhoudt regelmatig contact met hem en probeert het bezoek mogelijk te maken. Tot slot blijft de Commissie, ondanks de Cubaanse besluiten die onze activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking belemmeren, bereid ondersteuning te bieden om de democratie te bevorderen en de levensstandaard van de gewone Cubaan te verbeteren. We betreuren het voorlopig lagere niveau van de activiteiten die we samen verrichten en, zonder verdere politieke spanning te willen veroorzaken, hopen we te kunnen werken aan normalisering van de situatie."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, this is clearly an issue on which this Parliament likes to be divided. This reflects political reality, but I have one plea. I direct it to Mrs Bergaz Conesa who highlighted Cuba's fine performance in areas such as health, sports and education. That is fine, but I would add, 'and so what'? It should be possible, without being misunderstood, to discuss the issue of human rights on its own merits, not just in Cuba, but everywhere. It is as if this is a sort of balancing game, a sort of political scoreboard relating to the totality of Cuba's situation, character and state of mind politically. This is not the case. As I understand it, this is about expressing concern – to put it mildly – on human rights issues there, and as friends of that nation we in Europe are entitled to do that here without being seen as escalating or creating even more problems than we have already. The Commission shares Parliament's concern about the human rights situation in Cuba. We need to see progress on democracy and the opening-up and normalising of political life, especially now, one year after the mass detention of dissidents. In our analysis things have not improved. The EU continually follows the situation of political prisoners through the Human Rights Working Group in Havana and through contacts with family members of those imprisoned. Last February, the wives and mothers of the political prisoners expressed their appreciation to the European institutions for the support they give. The European Union intends to continue to raise the cases of prisoners of conscience with the Cuban authorities and to exert the pressure we can for real democratic reform and respect for human rights in Cuba. The recent declaration by the Council presidency, congratulating the Cuban journalist Raúl Rivero on the award of the Word Press Freedom Prize from Unesco, called again on the Cuban authorities to release all the imprisoned dissidents without delay. The Member States supported the recent resolution on Cuba at the UN Human Rights Commission, lamenting the sentencing of political dissidents and journalists last year and expressing hope that the government of Cuba will take measures to promote the full development of democratic institutions and civil liberties. The European Union considers dialogue with Havana important to promote political, economic and civil rights reforms. However, positive moves by Cuba on its political prisoners are needed. If Cuba took concrete steps to improve the human rights situation, I am sure that the European Union would immediately respond. We regret the current situation. We not only see scope for improvement, we also see the for improvement. The Commission supports Parliament's initiative to invite Oswaldo Payá. Our delegation in Havana is in regular contact with him and is trying to facilitate the visit. Finally, despite Cuban decisions which impede our development cooperation activities, the Commission remains willing to provide aid to promote democracy and improve living standards for ordinary Cubans. We regret the lower level of activity in what we are doing together for the time being and, without wanting to create further political tension, we hope and work for a normalisation of the situation."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται σαφέστατα για ένα θέμα στο οποίο το Κοινοβούλιο αρέσκεται να διαφωνεί. Αυτό αντικατοπτρίζει την πολιτική πραγματικότητα. Ωστόσο, έχω μια ένσταση. Την απευθύνω στην κ. Bergaz Conesa η οποία τόνισε την καλή επίδοση της Κούβας σε τομείς όπως η υγεία, ο αθλητισμός και η εκπαίδευση. Αυτό είναι καλό, αλλά θα προσέθετα, “και λοιπόν;” Θα πρέπει να είναι δυνατόν, χωρίς να παρεξηγηθώ, να συζητήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ουσία του, όχι μόνο στην Κούβα, αλλά παντού. Μοιάζει σαν να πρόκειται για κάποιο παιχνίδι ισορροπίας, ένα είδος πολιτικού πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με την συνολική κατάσταση της Κούβας, τον χαρακτήρα και την πολιτική κατάσταση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όπως το αντιλαμβάνομαι, πρόκειται για την έκφραση ανησυχιών –για να το θέσω κομψά– σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή και ως φίλοι του συγκεκριμένου κράτους, εμείς στην Ευρώπη, έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε εδώ, χωρίς να θεωρηθεί ότι συμβάλλουμε στην κλιμάκωση ή τη δημιουργία περισσότερων προβλημάτων από τα ήδη υπάρχοντα. Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του Κοινοβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Χρειάζεται να δούμε βήματα πρόοδο σε θέματα δημοκρατίας και στο άνοιγμα και την ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής, ιδίως τώρα, έναν χρόνο μετά τη μαζική κράτηση των αντιφρονούντων. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. H ΕΕ παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων μέσω της Ομάδας Εργασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αβάνα και μέσω επικοινωνίας με μέλη των οικογενειών των φυλακισμένων. Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι σύζυγοι και οι μητέρες των πολιτικών κρατουμένων εξέφρασαν την εκτίμησή τους στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη στήριξη που παρέχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να συνεχίσει να θίγει το θέμα των κρατουμένων συνείδησης με τις αρχές της Κούβας και να ασκήσουμε όση πίεση μπορούμε για πραγματική δημοκρατική μεταρρύθμιση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Η πρόσφατη διακήρυξη της Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία συνεχάρη τον κουβανό δημοσιογράφο Raúl Rivero για την απονομή του βραβείου World Press Freedom Prize από την Unesco, κάλεσε και πάλι τις αρχές της Κούβας να απελευθερώσουν όλους τους φυλακισμένους αντιφρονούντες άμεσα. Τα κράτη μέλη υποστήριξαν το πρόσφατο ψήφισμα για την Κούβα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εξέφραζε λύπη για την καταδίκη πολιτικών αντιφρονούντων και δημοσιογράφων πέρυσι και την ελπίδα ότι η κυβέρνηση της Κούβας θα λάβει μέτρα για την προώθηση της πλήρους ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών και πολιτικών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τον διάλογο με την Αβάνα σημαντικό για την προώθηση πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα. Ωστόσο, χρειάζονται θετικές κινήσεις από την Κούβα για τους πολιτικούς κρατουμένους της. Εάν η Κούβα λάμβανε συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκρινόταν άμεσα. Λυπόμαστε για την τρέχουσα κατάσταση. Δεν βλέπουμε μόνο περιθώριο για βελτίωση, αλλά και για βελτίωση. Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να καλέσει τον Oswaldo Payá. Η αντιπροσωπεία μας στην Αβάνα βρίσκεται σε τακτική επαφή μαζί του και προσπαθεί να διευκολύνει την επίσκεψη. Τέλος, παρά τις αποφάσεις της Κούβας που παρεμποδίζουν τις δραστηριότητές μας για αναπτυξιακή συνεργασία, η Επιτροπή παραμένει πρόθυμη να παράσχει βοήθεια για την προώθηση της δημοκρατίας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για τους απλούς πολίτες της Κούβας. Λυπούμεθα για το χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας σε ό,τι κάνουμε μαζί, προς το παρόν, και, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω μεγαλύτερη πολιτική ένταση, ελπίζουμε και εργαζόμαστε για ομαλοποίηση της κατάστασης."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"ανάγκη"8
lpv:unclassifiedMetadata
"need"10,3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". Mr President, this is clearly an issue on which this Parliament likes to be divided. This reflects political reality, but I have one plea. I direct it to Mrs Bergaz Conesa who highlighted Cuba's fine performance in areas such as health, sports and education. That is fine, but I would add, 'and so what'? It should be possible, without being misunderstood, to discuss the issue of human rights on its own merits, not just in Cuba, but everywhere. It is as if this is a sort of balancing game, a sort of political scoreboard relating to the totality of Cuba's situation, character and state of mind politically. This is not the case. As I understand it, this is about expressing concern – to put it mildly – on human rights issues there, and as friends of that nation we in Europe are entitled to do that here without being seen as escalating or creating even more problems than we have already. The Commission shares Parliament's concern about the human rights situation in Cuba. We need to see progress on democracy and the opening-up and normalising of political life, especially now, one year after the mass detention of dissidents. In our analysis things have not improved. The EU continually follows the situation of political prisoners through the Human Rights Working Group in Havana and through contacts with family members of those imprisoned. Last February, the wives and mothers of the political prisoners expressed their appreciation to the European institutions for the support they give. The European Union intends to continue to raise the cases of prisoners of conscience with the Cuban authorities and to exert the pressure we can for real democratic reform and respect for human rights in Cuba. The recent declaration by the Council presidency, congratulating the Cuban journalist Raúl Rivero on the award of the Word Press Freedom Prize from Unesco, called again on the Cuban authorities to release all the imprisoned dissidents without delay. The Member States supported the recent resolution on Cuba at the UN Human Rights Commission, lamenting the sentencing of political dissidents and journalists last year and expressing hope that the government of Cuba will take measures to promote the full development of democratic institutions and civil liberties. The European Union considers dialogue with Havana important to promote political, economic and civil rights reforms. However, positive moves by Cuba on its political prisoners are needed. If Cuba took concrete steps to improve the human rights situation, I am sure that the European Union would immediately respond. We regret the current situation. We not only see scope for improvement, we also see the for improvement. The Commission supports Parliament's initiative to invite Oswaldo Payá. Our delegation in Havana is in regular contact with him and is trying to facilitate the visit. Finally, despite Cuban decisions which impede our development cooperation activities, the Commission remains willing to provide aid to promote democracy and improve living standards for ordinary Cubans. We regret the lower level of activity in what we are doing together for the time being and, without wanting to create further political tension, we hope and work for a normalisation of the situation."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"need"10,3
lpv:unclassifiedMetadata
"necesidad"12
lpv:translated text
". Herr Präsident, es geht hier eindeutig um ein Problem, bei dem dieses Parlament gern geteilter Meinung ist. Das spiegelt die politische Realität wider, doch ich habe eine Bitte. Ich richte sie an Frau Bergaz Conesa, die Kubas große Errungenschaften in Bereichen wie Gesundheit, Sport und Bildung hervorgehoben hat. Das ist gut so, aber dann frage ich: ‚Na und?’ Es sollte, ohne missverstanden zu werden, möglich sein, das Thema Menschenrechte für sich genommen zu diskutieren, nicht nur in Bezug auf Kuba, sondern überhaupt. Es kommt mir wie ein Balance-Akt vor, wie eine politische Punktetabelle mit politischem Bezug zur Gesamtheit der Situation, des Charakters und der Denkhaltung in Kuba. Aber dies ist nicht der Fall. Nach meinem Verständnis geht es hier darum – vorsichtig ausgedrückt –, der Sorge um die dortigen Menschenrechte Ausdruck zu verleihen, und als Freunde dieser Nation haben wir in Europa das Recht, das hier zu tun, ohne dabei den Anschein zu erwecken, als verschärfe man die Probleme oder schaffe sogar noch mehr, als wir bereits haben. Die Kommission teilt die Besorgnis des Parlaments über die Menschenrechtslage in Kuba. Wir wollen Fortschritte auf dem Gebiet der Demokratie und bei der Öffnung und Normalisierung des politischen Lebens, besonders jetzt, ein Jahr nach den Massenverhaftungen von Dissidenten. Unseren Analysen zufolge hat sich da nichts gebessert. Die EU verfolgt die Situation der politischen Gefangenen kontinuierlich durch die Arbeitsgruppe für Menschenrechte in Havanna und durch Kontakte zu Familienangehörigen der Inhaftierten. Vergangenen Februar brachten die Frauen und Mütter der politischen Gefangenen ihre Wertschätzung für die von den europäischen Institutionen geleistete Unterstützung zum Ausdruck. Die Europäische Union beabsichtigt, die Fälle von Gefangenen aus Gewissensgründen bei den kubanischen Behörden weiterhin zur Sprache zu bringen und den notwendigen Druck zugunsten echter demokratischer Reformen sowie der Achtung der Menschenrechte in Kuba auszuüben. In der jüngsten Erklärung des Ratsvorsitzes, in der der kubanische Journalist Raúl Rivero zur Verleihung des Weltpreises für Pressefreiheit der Unesco beglückwünscht wird, werden die kubanischen Behörden erneut aufgefordert, alle inhaftierten Dissidenten unverzüglich frei zu lassen. Die Mitgliedstaaten haben die jüngste Entschließung der UN-Menschenrechtskommission zu Kuba unterstützt, in der die Verurteilung politischer Dissidenten und Journalisten im vergangenen Jahr bedauert und die Hoffnung geäußert wird, dass die Regierung Kubas Maßnahmen zur Förderung der umfassenden Entwicklung demokratischer Institutionen und bürgerlicher Freiheiten ergreift. Die Europäische Union erachtet den Dialog mit Havanna für wichtig, um politische, wirtschaftliche und zivilrechtliche Reformen zu fördern. Allerdings sind positive Schritte seitens Kubas in Bezug auf seine politischen Gefangenen erforderlich. Wenn Kuba konkrete Schritte zur Verbesserung der Menschenrechtssituation unternimmt, wird die Europäische Union, da bin ich mir sicher, umgehend reagieren. Wir bedauern die gegenwärtige Situation. Wir sehen nicht nur Raum für Verbesserungen, wir sehen auch die von Verbesserungen. Die Kommission unterstützt die Initiative des Parlaments, Oswaldo Payá einzuladen. Unsere Delegation in Havanna steht in regelmäßigem Kontakt zu ihm und bemüht sich, den Besuch zu ermöglichen. Abschließend möchte ich sagen, dass die Kommission trotz der kubanischen Entscheidungen, die unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit behindern, nach wie vor gewillt ist, Hilfe zur Förderung von Demokratie und zur Verbesserung des Lebensstandards für die einfachen Kubaner zu leisten. Wir bedauern das derzeit geringere Niveau der Aktivität, und ohne weitere politische Spannungen erzeugen zu wollen, hoffen wir auf eine Normalisierung der Lage und wirken darauf hin."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, esta é claramente uma questão em relação à qual este Parlamento gosta de estar dividido. Isto reflecte a realidade política, mas tenho um apelo a fazer. Dirijo-o à senhora deputada Bergaz Conesa, que salientou o bom desempenho de Cuba em áreas como a saúde, os desportos e a educação. Isso está tudo muito bem, mas eu acrescentaria "E então?" Tem de ser possível, sem mal-entendidos, debater a questão dos direitos humanos por si própria, não apenas em Cuba, mas em toda a parte. É como se isto fosse uma espécie de jogo de equilíbrio, uma espécie de quadro de resultados político relativo à totalidade da situação, do carácter e do estado de espírito de Cuba, em termos políticos. Não é esse o caso. Do meu ponto de vista, trata-se de exprimir uma preocupação – para não ser mais drástico – relativa a questões de direitos humanos, e enquanto amigos dessa nação, nós aqui na Europa podemos fazê-lo sem parecer que estamos numa escalada, ou a criar ainda mais problemas do que aqueles que temos hoje. A Comissão partilha da preocupação do Parlamento sobre a situação dos direitos humanos em Cuba. Temos de ver progressos em termos de democracia e de abertura e de normalização da vida política, especialmente agora, um ano depois da detenção em massa de dissidentes. Na nossa análise, as coisas não têm melhorado. A UE acompanha continuamente a situação dos prisioneiros políticos, através do Grupo de Trabalho para os Direitos Humanos em Havana e através de contactos com familiares daqueles que estão presos. Em Fevereiro último, as viúvas e as mães dos presos políticos exprimiram a sua gratidão às instituições europeias pelo apoio que lhes deram. A União Europeia tenciona continuar a apresentar os casos dos presos de consciência junto das autoridades cubanas e a exercer toda a pressão que puder no sentido de se obter uma reforma democrática real e o respeito pelos direitos humanos em Cuba. A recente declaração da Presidência do Conselho, felicitando o jornalista cubano Raúl Rivero por ter recebido o Prémio da Liberdade da Imprensa Mundial, da UNESCO, apelou uma vez mais às autoridades cubanas para que libertem imediatamente todos os dissidentes presos. Os Estados-Membros apoiaram a recente resolução sobre Cuba na Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, lamentando a condenação de dissidentes políticos e jornalistas, no ano passado, e exprimindo esperança em que o Governo de Cuba tome medidas para promover o desenvolvimento integral das instituições democráticas e das liberdades cívicas. A União Europeia considera que o diálogo com Havana é importante para promover as reformas políticas e económicas e os direitos humanos. No entanto, são necessárias medidas positivas por parte de Cuba, no que se refere aos presos políticos. Se Cuba der passos concretos para melhorar a situação dos direitos humanos, estou certo de que a União Europeia responderá de imediato. Lamentamos a actual situação. Não só vemos espaço para melhoramento, como vemos também de melhoramento. A Comissão apoia a iniciativa do Parlamento de convidar Oswaldo Payá. A nossa delegação em Havana mantém um contacto regular com ele e está a tentar facilitar a visita. Finalmente, apesar das decisões cubanas que impedem as nossas actividades de cooperação para o desenvolvimento, a Comissão continua disposta a fornecer ajuda para promover a democracia e melhorar o nível de vida do cidadão cubano comum. Lamentamos o nível mais baixo de actividade naquilo que estamos a fazer por agora e, sem querer criar mais tensão política, esperamos e trabalhamos para normalizar a situação."@pt11
lpv:translated text
". Señor Presidente, este es sin duda un asunto en el que este Parlamento suele estar dividido. Esto refleja la realidad política, pero tengo una petición. Me dirijo a la Sra. Bergaz Conesa, quien ha destacado los logros de Cuba en temas como la salud, el deporte y la educación. Eso está bien, pero yo añadiría: ¿y qué? Debería ser posible, sin que se me malinterprete, debatir el asunto de los derechos humanos por sus propios méritos, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Esto es como si se tratara de un juego de equilibrio, una especie de marcador político que refleja la situación general en Cuba, su carácter y estado de ánimo políticamente hablando. Esto no es así. Tal como yo lo entiendo, se trata de expresar una inquietud –por decirlo suavemente– acerca de los derechos humanos allí y, como amigos de esa nación, nosotros en Europa estamos autorizados a hacerlo desde aquí sin que se considere que aumentamos o incluso creamos más problemas de los que ya tenemos. La Comisión comparte la preocupación del Parlamento acerca de la situación que atraviesan los derechos humanos en Cuba. Necesitamos progresar en la democracia además de la apertura y normalización de la vida política, especialmente ahora, un año después de las detenciones masivas de disidentes. Las cosas no han mejorado a nuestro juicio. La UE sigue de forma continuada la situación de los presos políticos a través del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos en La Habana y también a través de sus contactos con los familiares de esos presos. El pasado mes de febrero, las esposas y madres de los presos políticos expresaron su agradecimiento a las instituciones europeas por el apoyo que les habían brindado. La Unión Europea pretende continuar incrementando los casos de presos de conciencia con las autoridades cubanas y ejercer la presión que nos sea posible para lograr una verdadera reforma democrática y el respeto de los derechos humanos en Cuba. La reciente declaración de la Presidencia del Consejo, felicitando al periodista cubano Raúl Rivero por el Premio Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO, solicitó de nuevo a las autoridades cubanas la liberación inmediata de todos los disidentes encarcelados. Los Estados miembros apoyaron la reciente resolución sobre Cuba en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, lamentando las condenas de disidentes políticos y periodistas el año pasado y confiando en que el Gobierno de Cuba tomará medidas para promover el completo desarrollo de las instituciones democráticas y libertades civiles. La Unión Europea considera que el diálogo con La Habana es importante para impulsar reformas políticas, económicas y los derechos civiles. No obstante, se necesitan avances positivos por parte de Cuba con respecto a sus presos políticos. Si Cuba diera los pasos oportunos para mejorar la situación relativa a los derechos humanos, estoy seguro de que la Unión Europea respondería de forma inmediata. Lamentamos la situación actual. No solo vemos la posibilidad de una mejora, sino también vemos la de esa mejora. La Comisión apoya la iniciativa del Parlamento de invitar a Oswaldo Payá. Nuestra delegación el La Habana está en contacto regularmente con él y procura facilitar la visita. Por último, a pesar de las decisiones cubanas que impiden nuestras actividades de cooperación al desarrollo, la Comisión sigue estando dispuesta a proporcionar ayuda para promover la democracia y mejorar el nivel de vida de los cubanos. Lamentamos la reducción del nivel de actividad de lo que estamos realizando conjuntamente hoy por hoy y, sin intención de suscitar más tensión política, esperamos y trabajamos para una normalización de la situación."@es12
lpv:translated text
"Signor Presidente, il Parlamento non riesce mai a trovare un consenso su questo argomento e ciò rispecchia una realtà politica. Ma ho una preghiera che vorrei indirizzare all’onorevole Conesa che ha sottolineato i buoni risultati ottenuti da Cuba in settori come la sanità, lo sport e l’istruzione. Tutto questo va benissimo, ma aggiungerei : “e allora?” Non voglio essere frainteso, ma credo che occorrerebbe discutere la questione dei diritti umani in quanto tale e non solo nel caso di Cuba, ma per qualsiasi parte del mondo. E’ come se volessimo procedere per compensazioni, creando una sorta di graduatoria politica in cui valutare Cuba nella sua totalità, in termini di situazione, carattere e clima politico. Non mi pare opportuno farlo. A mio giudizio, qui si tratta di esprimere la nostra preoccupazione – a dir poco – sulla situazione dei diritti umani a Cuba. Come amici di quella nazione, in Europa abbiamo il diritto di farlo senza per questo dare l’impressione che vogliamo acuire o moltiplicare i problemi già esistenti. La Commissione condivide la preoccupazione del Parlamento sulla situazione dei diritti umani a Cuba. Siamo in attesa di un progresso del paese verso la democrazia e la normalizzazione della vita politica, specialmente adesso, a un anno dall’incarcerazione di massa dei dissidenti. In base alla nostra analisi, la situazione non è migliorata. L’UE segue da vicino la situazione dei prigionieri politici attraverso il gruppo di lavoro per i diritti umani dell’Avana e i contatti con i famigliari dei detenuti. Lo scorso febbraio, le mogli e le madri dei prigionieri politici hanno espresso il loro apprezzamento alle Istituzioni europee per il sostegno che esse forniscono. L’Unione europea intende continuare a sollevare la questione dei prigionieri di coscienza presso le autorità cubane e a esercitare tutta la pressione possibile a favore di una riforma democratica reale e del rispetto dei diritti umani a Cuba. La recente dichiarazione della Presidenza del Consiglio in occasione delle congratulazioni al giornalista cubano Raúl Rivero per l’assegnazione del Premio mondiale della libertà di stampa conferito dall’Unesco ha reiterato l’invito alle autorità cubane a rilasciare senza ulteriori indugi tutti i dissidenti incarcerati. Gli Stati membri hanno sostenuto l’ultima risoluzione su Cuba della commissione ONU per i diritti umani, in cui si deplora la condanna dei dissidenti politici e dei giornalisti l’anno scorso e si auspica che il governo di Cuba adotti provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo completo delle istituzioni democratiche e delle libertà civili. L’Unione europea considera importante il dialogo con l’Avana per la promozione delle riforme politiche, economiche e dei diritti civili. Nondimeno, anche Cuba deve compiere passi positivi rispetto ai propri prigionieri politici. Se Cuba adottasse misure concrete per migliorare la situazione dei diritti umani, sono convinto che l’Unione europea fornirebbe una risposta immediata. Deploriamo l’attuale situazione. Vediamo che sussiste un margine di miglioramento, anzi in effetti scorgiamo la di un miglioramento. La Commissione plaude all’iniziativa del Parlamento di invitare Oswaldo Payá. La nostra delegazione all’Avana intrattiene contatti regolari con lui e sta cercando di rendere possibile la visita. Per ultimo, nonostante le decisioni di Cuba inibiscano lo sviluppo delle nostre attività di cooperazione, la Commissione resta disponibile a fornire un aiuto per la promozione della democrazia e il miglioramento dello di vita dei cittadini cubani comuni. Ci rammarichiamo della situazione attuale in cui le nostre attività sono mantenute a un livello più basso e, senza volere creare ulteriori tensioni politiche, aspiriamo e lavoriamo a una normalizzazione della situazione."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"necessidade"11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Monsieur le Président, il s’agit manifestement d’une question sur laquelle ce Parlement aime être divisé. C’est le reflet de la réalité politique, mais j’ai un argument à opposer à Mme Bergaz Conesa, qui a souligné les bons résultats de Cuba dans des domaines tels que la santé, les sports et l’enseignement. C’est bien beau, mais je dirais: "Et alors?" Il devrait être possible, sans être mal compris, de discuter de la question des droits de l’homme sur le fond, non seulement à Cuba, mais partout ailleurs. C’est comme s’il s’agissait d’une espèce de jeu d’équilibre, d’une sorte de tableau politique concernant l’ensemble de la situation, du caractère et de l’état d’esprit politique de Cuba. Ce n’est pas le cas. Si je comprends bien, il s’agit d’exprimer notre inquiétude - c’est le moins que l’on puisse dire - face aux problèmes des droits de l’homme qui existent dans ce pays et, en tant qu’amie de cette nation, l’Europe a le droit d’exprimer cette inquiétude dans cette Assemblée sans être accusée d’amplifier les problèmes ou d’en créer encore plus qu’elle n’en a déjà. La Commission partage l’inquiétude du Parlement concernant la situation des droits de l’homme à Cuba. Nous avons besoin de constater des progrès en matière de démocratie, d’ouverture et de normalisation de la vie politique, en particulier maintenant, un an après les arrestations massives de dissidents. Selon nos analyses, la situation ne s’est guère améliorée. L’UE continue de suivre la situation des prisonniers politiques via le groupe de travail sur les droits de l’homme à La Havane et par le biais des relations qu’elle entretient avec les proches des détenus. En février dernier, les épouses et les mères des prisonniers politiques ont remercié les institutions européennes de leur soutien. L’Union européenne entend continuer à soulever les cas des prisonniers politiques auprès des autorités cubaines et à exercer toutes les pressions possibles en vue d’une véritable réforme démocratique et pour le respect des droits de l’homme à Cuba. La déclaration récente de la présidence du Conseil, félicitant le journaliste cubain, Raúl Rivero, d’avoir reçu le prix mondial de la liberté de la presse décerné par l’Unesco, demandait, à nouveau, aux autorités cubaines de libérer tous les dissidents emprisonnés, séance tenante. Les États membres ont apporté leur soutien à la récente résolution sur Cuba au sein de la commission des droits de l’homme des Nations unies, regrettant la condamnation de dissidents politiques et de journalistes l’an dernier et exprimant le souhait de voir le gouvernement cubain prendre des mesures destinées à promouvoir le développement à part entière d’institutions démocratiques et de libertés civiles. L’Union européenne estime que le dialogue avec La Havane est important pour promouvoir des réformes politiques, économiques et des droits civils. Des mesures positives de la part des autorités cubaines concernant leurs prisonniers politiques sont, néanmoins, nécessaires. Si Cuba prenait des mesures concrètes afin d’améliorer la situation des droits de l’homme, je suis persuadé que l’Union européenne réagirait immédiatement. Nous regrettons la situation actuelle. Nous pensons qu’une amélioration est non seulement possible, mais également . La Commission soutient l’initiative du Parlement d’inviter Oswaldo Payá. Notre délégation à La Havane entretient des contacts réguliers avec ce dernier et s’emploie à faciliter sa visite. Enfin, en dépit des décisions cubaines qui entravent nos activités de coopération en matière de développement, la Commission reste disposée à apporter son aide afin de promouvoir la démocratie et d’améliorer le niveau de vie des Cubains moyens. Nous regrettons la baisse actuelle du nombre de nos actions communes et, sans vouloir créer une nouvelle tension politique, nous espérons une normalisation de la situation et nous y travaillons."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"nécessaire"6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.9.4-256"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph