Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2004-04-22-Speech-4-228"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20040422.6.4-228"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je tiens d’abord à féliciter Mme Karamanou pour son excellent rapport sur la situation des femmes en Europe du Sud-Est. En effet, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans cette région mérite notre plus grande attention face à certaines problématiques qui relèvent de l’exploitation des femmes sous toutes ses formes. Le trafic des êtres humains dans l’Europe du Sud-Est nourrit nos plus grandes préoccupations et inquiétudes. De nombreuses femmes sont malheureusement les principales victimes de ces trafics ignobles. Aussi les pays de cette région sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires afin que cesse cet esclavagisme moderne. Pour ma part, il est vrai que la lutte contre la traite des femmes revêt une priorité absolue dans la lignée de nos valeurs européennes basées sur le principe du respect des droits fondamentaux. On ne peut tolérer l’horreur de certains témoignages de femmes roumaines, moldaves et autres qui ont été vendues pour une poignée de dollars. La commercialisation des femmes doit être condamnée très fermement. Certains pays des Balkans qui frappent avec insistance à la porte de l’Union européenne dans le but, bien sûr, d’y adhérer doivent surtout et avant tout frapper avec insistance ces filiales mafieuses, les démanteler et juger très sévèrement les coupables de ces trafics odieux. Je le répète: on ne peut tolérer l’exploitation et l’abus des femmes majeures mais aussi, et surtout, mineures, esclaves de réseaux sans scrupules; on ne peut pas non plus tolérer l’indifférence des autorités gouvernementales qui ont trop souvent tendance à se voiler la face et à ignorer le problème, pour ne pas dire le fléau."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg gerne lykønske fru Karamanou med hendes fremragende betænkning om kvindernes situation i Sydøsteuropa. Faktisk fortjener lige muligheder for mænd og kvinder i dette område vores største opmærksomhed i lyset af de problemer, som er skabt af alle former for udnyttelse af kvinder. Menneskehandelen i Sydøsteuropa nærer vores største medfølelse og bekymring. Det er ulykkeligvis især utallige kvinder, som er ofre for denne gemene handel. Derfor opfordres samtlige lande i regionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få sat en stopper for denne moderne slavehandel. For mit vedkommende er det sandt, at kampen mod kvindelig slavehandel har absolut førsteprioritet i overensstemmelse med vores europæiske værdier baseret på princippet om respekt for de grundlæggende rettigheder. Vi kan ikke tolerere rædslen i nogle af de vidneudsagn, der stammer fra rumænske, moldaviske og andre kvinder, som er blevet solgt for en håndfuld dollars. Kvindehandelen skal fordømmes meget strengt. Nogle af landene på Balkan, som banker ihærdigt på EU's døre med henblik på tiltrædelse, naturligvis, skal gøre det til deres absolutte førsteprioritet ihærdigt at gå efter disse mafialignende organisationer, opløse dem og dømme de skyldige i denne skrækkelige handel på det strengeste. Jeg gentager. Vi kan ikke tolerere, at myndige, men også og især mindreårige kvinder udnyttes og misbruges som slaver for skrupelløse forbryderorganisationer. Vi kan heller ikke tolerere ligegyldigheden hos de statslige myndigheder, som alt for ofte har tendens til at lukke øjnene og ignorere problemet, for ikke at sige forbandelsen."@da1
". Herr Präsident, zunächst möchte ich Frau Karamanou zu ihrem ausgezeichneten Bericht über die Lage der Frauen in Südosteuropa gratulieren. Angesichts bestimmter Probleme, die aus der Ausbeutung von Frauen in jeglicher Form resultieren, verdient die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen in dieser Region in der Tat unsere größte Aufmerksamkeit. Der Menschenhandel in Südosteuropa gibt uns Anlass zu größter Sorge und Beunruhigung. Hauptopfer dieses schmutzigen Handels sind leider zahllose Frauen. Daher sind die Länder dieser Region aufgerufen, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um diesem modernen Sklavenhandel ein Ende zu setzen. Aus meiner Sicht nimmt die Bekämpfung des Frauenhandels in der Rangordnung unserer auf dem Grundsatz der Achtung der Grundrechte beruhenden europäischen Werte absolute Priorität ein. Man darf die Abscheulichkeit, von der die Aussagen rumänischer, moldawischer und anderer Frauen zeugen, die für eine Handvoll Dollar verkauft wurden, nicht hinnehmen. Die Kommerzialisierung von Frauen muss mit größter Entschlossenheit verurteilt werden. Gewisse Balkanstaaten, die hartnäckig an die Tür der Europäischen Union klopfen, natürlich um ihr beizutreten, müssen mit Nachdruck besonders und vor allem diese mafiösen Organisationen bekämpfen, sie zerschlagen und die Schuldigen dieses schändlichen Handels hart bestrafen. Ich wiederhole: Die Ausbeutung und der Missbrauch volljähriger, aber auch und vor allem minderjähriger Frauen als Sklavinnen skrupelloser Netzwerke darf nicht geduldet werden, ebenso wenig, wie die Gleichgültigkeit der Regierungsbehörden toleriert werden kann, die allzu oft dazu neigen, die Augen zu verschließen und das Problem oder vielmehr diese Geißel zu ignorieren."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την κ. Καραμάνου για την εξαίρετη έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πράγματι, οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην περιοχή αυτή αξίζουν την αμέριστη προσοχή μας, δεδομένων των προβλημάτων που προκύπτουν από την κάθε είδους εκμετάλλευση των γυναικών. Η εμπορία ανθρώπων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί για εμάς τη σημαντικότερη αιτία προβληματισμού και ανησυχίας. Μετά λύπης μου αναφέρω ότι μεγάλος αριθμός γυναικών συνιστούν τα κύρια θύματα του φρικτού αυτού εμπορίου. Οι χώρες της περιοχής καλούνται επίσης να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να σταματήσει αυτή η σύγχρονη δουλεία. Προσωπικά θεωρώ ότι η καταπολέμηση του εμπορίου γυναικών συνιστά όντως μια απόλυτη προτεραιότητα, η οποία συνάδει με τις ευρωπαϊκές μας αξίες και βασίζεται στην αρχή της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι καταθέσεις γυναικών από τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, καθώς και άλλων γυναικών που πωλήθηκαν για μια χούφτα δολάρια προκαλούν αβάστακτη φρίκη. Η καταδίκη της εμπορίας γυναικών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σθεναρή. Ορισμένες βαλκανικές χώρες, οι οποίες χτυπούν επίμονα την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας την προσχώρησή τους οφείλουν πρωτίστως και σε απόλυτη προτεραιότητα να “χτυπήσουν” τις μαφιόζικες οργανώσεις, να τις εξαρθρώσουν και να τιμωρήσουν αυστηρά τους ενόχους του τρομερού εγκλήματος της σωματεμπορίας. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε την εκμετάλλευση και την κακοποίηση των γυναικών και, ιδιαίτερα, των κοριτσιών από τα αδίστακτα αυτά δίκτυα που τις έχουν μετατρέψει σε σκλάβες. Ούτε μπορούμε να ανεχθούμε πλέον την αδιαφορία των κρατικών αρχών οι οποίες πολύ συχνά τείνουν να εθελοτυφλούν και να αγνοούν ένα φαινόμενο που δεν συνιστά μόνο πρόβλημα αλλά και κατάρα."@el8
"Mr President, first of all I would very much like to congratulate Mrs Karamanou on her excellent report on the situation of women in south-east Europe. Indeed, equal opportunities between men and women in this region deserve our utmost attention in light of the problems caused by all types of exploitation of women. Human trafficking in south-east Europe is giving us the greatest cause for concern and worry. I am sorry to say that women are, in large numbers, the main victims of this terrible trafficking. The countries of this region too are called upon to take all measures necessary in order to put a stop to this modern slavery. For my part, it is true that combating the trafficking in women is an absolute priority, in line with our European values based on the principle of respect for fundamental rights. The horror of testimonies from Romanian, Moldavian and other women who have been sold for a handful of dollars is intolerable. The marketing of women must be very strongly condemned. Some Balkan countries that persistently hammer on the door of the European Union with the aim, of course, of becoming Member States should make it their absolute priority persistently to target these mafia-like organisations, break them up and severely punish those guilty of this horrendous trafficking. I would reiterate that we cannot tolerate the exploitation and abuse either of women or, especially, of girls, who are slaves of unscrupulous networks. Nor can we tolerate any longer the indifference of governmental authorities that all too often tend to close their eyes and ignore what is not only a problem but also a curse."@en3
"Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Karamanou por su excelente informe sobre la situación de las mujeres en la Europa Sudoriental. En efecto, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en esta región merece nuestra máxima atención a la luz de los problemas causados por explotación de las mujeres en todas sus formas. El tráfico de seres humanos en la Europa Sudoriental despierta nuestra más viva preocupación e inquietud. Muchas mujeres son, por desgracia, las principales víctimas de este tráfico innoble. Por ello, se pide a los países de esta región que tomen todas las medidas necesarias para que cese este esclavismo moderno. Por mi parte, es cierto que la lucha contra la trata de mujeres reviste una prioridad absoluta en la línea de los valores europeos, que se basan en el principio del respeto de los derechos fundamentales. No podemos tolerar el horror de ciertos testimonios de mujeres rumanas, moldavas y otras que han sido vendidas por un puñado de dólares. La comercialización de mujeres debe ser condenada con toda firmeza. Algunos países de los Balcanes que llaman con insistencia a la puerta de la Unión Europea con el fin, por supuesto, de adherirse a ella, deben, sobre todo y ante todo, perseguir con insistencia a esas organizaciones mafiosas, desmantelarlas y juzgar muy severamente a los culpables de este tráfico odioso. Quiero reiterar que no podemos tolerar la explotación y el abuso de mujeres mayores de edad, pero también, y sobre todo, de las menores, esclavas de redes sin escrúpulos; tampoco podemos tolerar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, que demasiado a menudo tienden a cerrar los ojos e ignorar lo que no solo es un problema, sino una plaga."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin onnitella jäsen Karamanouta erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän laati Kaakkois-Euroopan naisten tilanteesta. Miesten ja naisten väliset yhtäläiset mahdollisuudet kyseisellä alueella todellakin ansaitsevat kaiken mahdollisen huomiomme niiden ongelmien vuoksi, joita naisten kaikenlainen hyväksikäyttö aiheuttaa. Kaakkois-Euroopan ihmiskauppa on meille suuri huolenaihe. Minusta on ikävää todeta, että naiset ovat suurelta osin tuon hirveän ihmiskaupan suurimpia uhreja. Myös alueen maita kehotetaan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta tästä nykyaikaisesta orjuudesta tehtäisiin loppu. Minäkin olen sitä mieltä, että naiskaupan torjuminen on otettava painopisteeksi ihmisoikeuksien kunnioittamisperiaatteeseen pohjautuvien eurooppalaisten arvojemme mukaisesti. Kamalat kertomukset romanialaisista, moldavialaisista ja muista maista tulevista naisista, jotka myytiin muutamista dollareista, ovat sietämättömiä. Naisten kauppaaminen on tuomittava voimakkaasti. Joidenkin sellaisten Balkanin maiden, jotka itsepintaisesti kolkuttavat Euroopan unionin ovella päästäkseen tietenkin jäsenvaltioiden joukkoon, olisi otettava ehdottomaksi tavoitteekseen näiden mafiaa muistuttavien järjestöjen murtaminen ja ankarien rangaistusten langettaminen niille siitä, että ne ovat syyllistyneet kauhistuttavaan ihmiskauppaan. Haluan toistaa, ettemme voi suvaita häikäilemättömien verkostojen orjiksi joutuneiden naisten ja erityisesti tyttöjen hyväksikäyttöä. Emme voi myöskään enää suvaita hallintoviranomaisten välinpitämättömyyttä, koska niillä on liian usein tapana sulkea silmänsä ja olla välittämättä sellaisesta asiasta, joka ei ole pelkkä ongelma vaan myös kirous."@fi5
"Signor Presidente, per prima cosa vorrei congratularmi con l’onorevole Karamanou per la sua eccellente relazione sulla situazione delle donne nell’Europa sudorientale. In effetti, le pari opportunità tra uomo e donna in quella regione meritano la nostra massima attenzione alla luce dei problemi legati a tutte le forme di sfruttamento delle donne. La tratta di esseri umani nell’Europa sudorientale è motivo per noi della più grande preoccupazione e inquietudine. Mi dispiace dire che le donne sono, in gran numero, le principali vittime di questi traffici ignobili. Anche i paesi di questa regione sono invitati ad adottare tutte le misure necessarie per porre fine a questa moderna schiavitù. A mio avviso, è vero che la lotta contro la tratta delle donne deve avere priorità assoluta, in linea con i valori europei basati sul principio del rispetto per i diritti fondamentali. L’orrore di certe testimonianze di donne rumene, moldave e di altri paesi che sono state vendute per un pugno di dollari è intollerabile. La vendita delle donne è da condannare fermamente. Alcuni paesi balcanici che bussano con insistenza alla porta dell’Unione europea allo scopo, ovviamente, di diventare Stati membri devono dare precedenza assoluta alla lotta contro queste organizzazioni mafiose, per smantellarle e punire severamente i colpevoli di questi odiosi traffici. Lo ripeto: non è più possibile tollerare lo sfruttamento e l’abuso delle donne e soprattutto delle bambine che sono schiave di organizzazioni senza scrupoli; né si può più tollerare l’indifferenza delle autorità governative che troppo spesso tendono a chiudere un occhio e a ignorare quello che non è solo un problema, ma un flagello."@it9
"Mr President, first of all I would very much like to congratulate Mrs Karamanou on her excellent report on the situation of women in south-east Europe. Indeed, equal opportunities between men and women in this region deserve our utmost attention in light of the problems caused by all types of exploitation of women. Human trafficking in south-east Europe is giving us the greatest cause for concern and worry. I am sorry to say that women are, in large numbers, the main victims of this terrible trafficking. The countries of this region too are called upon to take all measures necessary in order to put a stop to this modern slavery. For my part, it is true that combating the trafficking in women is an absolute priority, in line with our European values based on the principle of respect for fundamental rights. The horror of testimonies from Romanian, Moldavian and other women who have been sold for a handful of dollars is intolerable. The marketing of women must be very strongly condemned. Some Balkan countries that persistently hammer on the door of the European Union with the aim, of course, of becoming Member States should make it their absolute priority persistently to target these mafia-like organisations, break them up and severely punish those guilty of this horrendous trafficking. I would reiterate that we cannot tolerate the exploitation and abuse either of women or, especially, of girls, who are slaves of unscrupulous networks. Nor can we tolerate any longer the indifference of governmental authorities that all too often tend to close their eyes and ignore what is not only a problem but also a curse."@lv10
"(FR) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mevrouw Karamanou complimenteren met haar uitstekende verslag over de situatie van vrouwen in Zuidoost-Europa. Het is namelijk van essentieel belang om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in dit gebied, gezien de problemen rond de diverse vormen van uitbuiting van vrouwen. De mensenhandel in Zuidoost-Europa baart ons ernstige zorgen. Helaas vallen met name vrouwen aan deze weerzinwekkende handel ten prooi. De landen in dit gebied worden dan ook opgeroepen alle benodigde maatregelen te treffen om deze moderne vorm van slavernij een halt toe te roepen. Mijns inziens moeten we absolute prioriteit geven aan de bestrijding van vrouwenhandel in het licht van onze Europese waarden die op het beginsel van de eerbiediging van de grondrechten zijn gefundeerd. De verschrikkingen waarvan Roemeense, Moldavische en andere vrouwen die voor een appel en een ei zijn verkocht, getuigd hebben, zijn onacceptabel. De verkoop van vrouwen moet te vuur en te zwaard worden bestreden. Sommige Balkanlanden die om de haverklap bij de Europese Unie aankloppen om – uiteraard – lid te worden, moeten vóór alles deze maffiapraktijken de kop indrukken en met wortel en tak uitroeien, alsmede de schuldigen van deze afschuwelijke handel aan de schandpaal nagelen. Ik herhaal: we mogen niet toestaan dat volwassen vrouwen, maar ook en vooral minderjarige meisjes die in handen van gewetenloze netwerken zijn gevallen, worden uitgebuit en misbruikt. Ook mogen we niet langer tolereren dat de regeringen hun ogen hier nog steeds voor sluiten, want zij hebben nog te vaak de neiging om hun kop in het zand te steken en het probleem, om nog maar niet te spreken van de ramp, onder tafel te vegen."@nl2
"Senhor Presidente, quero antes de mais felicitar a senhora deputada Karamanou pelo excelente trabalho sobre a situação das mulheres na Europa do Sudeste. Com efeito, a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres naquela região merece a maior atenção a determinadas problemáticas relacionadas com a exploração das mulheres sob todas as suas formas. O tráfico de seres humanos na Europa do Sudeste alimenta as nossas maiores preocupações. Muitas mulheres são infelizmente as principais vítimas desses tráficos ignóbeis. Os países daquela região são também convidados a tomar todas as medidas necessárias a fim de acabar com o esclavagismo moderno. Pela minha parte, é um facto que a luta contra o tráfico de mulheres se reveste de uma prioridade absoluta, segundo os nossos valores europeus baseados no princípio do respeito dos direitos fundamentais. Não podemos tolerar o horror de certos testemunhos de mulheres romenas, moldavas e outras que foram vendidas por uma mão-cheia de dólares. A comercialização das mulheres tem de ser condenada muito firmemente. Alguns países dos Balcãs que batem insistentemente à porta da União Europeia com o objectivo, como é evidente, de aderir, têm sobretudo e antes de mais de bater com insistência nessas filiais mafiosas, desmantelá-las e julgar muito severamente os culpados desses tráficos odiosos. Volto a repetir: não podemos tolerar a exploração e o abuso das mulheres maiores, mas também, e sobretudo, menores, escravas de redes sem escrúpulos; e não podemos também tolerar a indiferença das autoridades governamentais, que têm demasiadas vezes tendência a tapar a cara e ignorar o problema, para não dizer o flagelo."@pt11
"Herr talman! Låt mig först och främst verkligen gratulera Anna Karamanou till hennes utmärkta betänkande om kvinnornas situation i sydöstra Europa. Frågan om jämställdhet i denna region förtjänar sannerligen vår fulla uppmärksamhet med tanke på de problem som alla former av exploatering av kvinnor ger upphov till. Människohandeln i sydöstra Europa vållar oss den allra största oro. De främsta offren för denna fruktansvärda handel är dessvärre kvinnor, i stora antal. Även länderna i denna region uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att sätta stopp för denna nutida form av slaveri. Jag anser personligen att det är rätt att ge bekämpningen av kvinnohandeln högsta prioritet, i enlighet med våra europeiska värderingar som grundar sig på principen om respekt för de grundläggande rättigheterna. De fasansfulla vittnesmålen från rumänska, moldaviska och andra kvinnor som har sålts för en handfull dollar får inte tolereras. Handeln med kvinnor måste fördömas med kraft. Vissa länder på Balkan som envetet bankar på dörren till EU, givetvis för att få bli medlemsstater, måste envetet först och främst ta sig an dessa maffialiknande organisationer, upplösa dem och hårt bestraffa dem som är skyldiga till denna fasansfulla sexslavhandel. Låt mig säga det igen: vi får inte tolerera exploatering av eller övergrepp på vare sig kvinnor och i synnerhet inte flickor som används som slavar av hänsynslösa nätverk. Vi får inte heller tolerera statliga myndigheters likgiltighet som alltför ofta tenderar att blunda för och strunta i vad som inte bara är ett problem, utan också en förbannelse."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph